Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Modernizácia železničnej trate Poprad – Lučivná

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Infraštruktúra, Vydané dňa: 31. 01. 2018

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravujú modernizáciu železničnej trate v úseku Poprad – Lučivná. Po modernizácii budú v tomto úseku vlaky premávať rýchlosťou do 160 km/h. Stručné informácie o tom, čo bude predmetom tejto modernizácie, sú uvedené v článku.
 
 


ŽSR v júni 2017 vyhlásili verejné obstarávanie na modernizáciu železničnej trate Žilina – Košice. Ide o 1. etapu úseku Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), ktorý predstavuje úsek Poprad – Lučivná (km 200,300 – 213,000). Začiatok stavby v Poprade nadväzuje na už realizovanú stavbu „Železničná stanica Poprad, výstavba podchodu a nástupísk“.
 
V rámci modernizácie sa vybuduje a zrekonštruuje sedem železničných mostov. Vybudujú sa dva nové podchody pre cestujúcich. V celom modernizovanom úseku sa zrušia existujúce železničné priecestia. V miestach s obytnou zástavbou, teda v Poprade, Svite a Lučivnej, budú pozdĺž trate vybudované protihlukové steny.
 
Modernizovaná bude zabezpečovacia a oznamovacia technika, trakčné vedenie a tiež ostatná súvisiaca infraštruktúra spolu s dotknutými inžinierskymi sieťami. V úseku Poprad – Svit bude vybudované obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie.
 
Dĺžka celého predmetného úseku Poprad – Lučivná  v súčasnej pôvodnej trase je 12,868 km. V navrhovanej trase bude mať úsek celkovú dĺžku 12,700 km, z toho 21,98 % trate bude na novom telese. Výstavba je rozdelená na tri ucelené časti stavby (UČS):
 
- traťový úsek Poprad – Svit (UČS 401),
- železničná stanica Svit (UČS 402),
- traťový úsek Svit – Štrba (UČS 403).


Od Lučivnej do Popradu
 
Lučivná
 
Pri obci Lučivná bude vybudovaná preložka železničnej trate v dĺžke 2,637 km. Začiatok preložky bude v skžm 210,080 (= nžkm 210,080), koniec preložky v sžkm 212,885 (nžkm 212,717). Trať bude vedená prevažne na násype a mostnom objekte. Účelom mosta je prevedenie dvojkoľajnej železničnej trate ponad údolie, miestnu cestnú komunikáciu III. triedy a potok Rakovec. Most bude šesťpoľový s hornou mostovkou, s priebežným koľajovým lôžkom. Nosná konštrukcia je navrhnutá spriahnutá, oceľobetónová. Nosná konštrukcia bude osadená cez oceľové ložiská na opory a podpery.  
 
Budova zastávky Lučivná (Hl. Šuňava)
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Rýchlik do Košíc prechádza zastávkou
Modernizácia Poprad - Lučivná
V opačnom smere rýchlik do Bratislavy
Modernizácia Poprad - Lučivná
V oblúku pred zastávkou Lučivná
Šípka naľavo ukazuje miesto, kde je cestný nadjazd nad traťou
Modernizácia Poprad - Lučivná
Nákladný vlak v stúpaní na Štrbu
Modernizácia Poprad - Lučivná
Rušeň prechádza zastávkou
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Na preložke trate je situovaná aj nová zastávka Lučivná s prístupom na nástupištia schodiskami a chodníkmi s rampami napojenými na cestnú komunikáciu. Nástupištia budú vybavené osvetlením, potrebnou technológiou a prístreškami pre cestujúcich.
 
Ilustračný náčrtok bez mierky
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Modernizácia - stavebné objekty (SO)
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Rýchlik do Bratislavy za stanicou Svit v stúpaní na Štrbu
 Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Svit
Modernizácia - jednotlivé SO
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Vykonaná bude rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 207,356 (sžkm 207,369). V súčasnosti je pod každou koľajou samostatný oceľový plnostenný most s dolnou mostovkou bez štrkového lôžka. Most v koľaji č. 1 je zváraný, z roku 1979, most v koľaji č. 2 je nitovaný, z roku 1939. Most premosťuje rieku Poprad.
 
Železničný most (sžkm 207,369) nad riekou Poprad bude nahradený novým
(zdroj: google)
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Priecestie na západnej strane stanice bude zrušené
(cesta III/3064 do Batizoviec, zdroj:google)
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Železničná stanica Svit
Výpravná budova
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Nástupište pri koľaji č. 1
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Mozaika vo vestibule stanice
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Príchod na stanicu je aj podchodom od mesta
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Železničná stanica Svit bude modernizovaná podľa zásad pre koridorové trate. Navrhnuté sú dve nástupištia (dĺžka 250 m) s prístupom pre imobilných, zmodernizovaný bude podchod, zastrešenia nástupíšť, osvetlenie a celková infraštruktúra. Koľajisko stanice ostáva približne v rovnakej polohe, ako je v súčasnosti. Staničná budova Svit bude upravená  v rozsahu, ako si to vyžaduje zabudovanie modernej technológie.
 
Na východnej (popradskej) strane stanice bude vybudovaný nový železničný most. Situovaný bude v km 206,358 a bude riešiť križovanie železničnej trate s preložkou cesty III/3064 smer Batizovce. Preložka cesty III/3064 je riešená ako odbočka z cesty  I/18 so začiatkom v mieste križovatky s Hviezdoslavovou ulicou. V tomto mieste vznikne svetelne riadená križovatka. Cesta bude vedená popod nový železničný most ďalej medzi budovou železničnej stanice a záhradkárskou osadou Breziny, za ktorou sa napojí do jestvujúceho stavu. Súčasťou preložky cestnej komunikácie sú aj chodníky pre peších a pre cyklistov.
 
Pri výpravnej budove budú vybudované parkovacie plochy pre osobné vozidlá a autobusy, na preložke cesty III/3064 bude zriadená zastávka autobusu.
 
Preložka cesty I/18 sa napojí na existujúcu cestu do Batizoviec v mieste medzi záhradkárskou osadou a jazerom, pred mostom ponad diaľnicu. Na ceste I/18 sa navrhuje zriadiť dve svetelné riadené križovatky. Jedna je existujúca v mieste ul. SNP pri vlečke Chemosvit a druhá v mieste napojenia preložky cesty III/3064 na cestu I/18.

 
Svit – Poprad
 
V rámci modernizácie medzistaničného úseku Poprad-Tatry – Svit dôjde k postupnej demontáži a obnoveniu celého železničného telesa. Rekonštrukcia je rozdelená do dvoch stavebných postupov, počas ktorých bude prevádzka v medzistaničnom úseku prebiehať pri výluke jednej koľaje a zachovaní prevádzky na druhej. Súčasné prerušenie prevádzky na oboch koľajach krátkodobými výlukami bude možné iba výnimočne v dĺžkach, ktoré umožní prevádzka diaľkovej osobnej dopravy.
 
Modernizácia úseku medzi Svitom a Popradom
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Železničné priecestie v km 202,431 bude zrušené
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Modernizácia
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Poprad
 
V Poprade sa zruší železničné priecestie v sžkm 200,999 s Teplickou ulicou. Priecestie sa nahradí podchodom pre verejnosť a vybuduje sa nová komunikácia s okružnou križovatkou na ceste III/534005, čím sa zabezpečí prepojenie Teplickej ulice s jestvujúcim nadjazdom ponad železničnú trať na ceste II/534.
 
Modernizácia - jednotlivé SO
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Priecestie na Teplickej ulici bude zrušené
Vybudovaná bude nová komunikácia súbežná s traťou
(zdroj: google)
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia trate nadväzuje na modernizáciu stanice Poprad-Tatry
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Modernizácia bude financovaná zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EÚ. Predpokladaná hodnota zákazky je 95 502 992,71 eur bez DPH, stanovená bola na základe aktualizácie štúdie realizovateľnosti pre modernizáciu trate Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica (vypracovanej združením Star EU – CDV), ako aj podľa dohody ŽSR a Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) zo 17. novembra 2016 v zmysle právomocí udelených Európskou komisiou.
 
Spracované podľa informácií, ktoré zverejnili ŽSR.
 
Zdroje:
 
ŽSR,
internet.