Infoblok
IP adresa: 34.239.176.54
Dátum: 25. 06. 2024
Čas: 01:51
Meniny má: Tadeáš
Zajtra: Adriána
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 4024
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3726
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3791
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3516
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3930
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3576
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3584
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3491
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3265
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3227
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Mosty a tunely: trať 193

Viadukty v okolí Hanušoviec nad Topľou

Viadukty v okolí Hanušoviec nad Topľou
Úsek súčasnej trate 193 medzi Kapušanmi pri Prešove a Strážskym bol vybudovaný na základe politického rozhodnutia slovenskej vlády z roku 1939. Touto fotoreportážou si priblížime postupne súčasný stav štyroch viaduktov v okolí Hanušoviec nad Topľou v smere od Strážskeho do Prešova.


V dôsledku Viedenskej arbitráže bolo štátnou hranicou prerušené jediné železničné spojenie s východnou časťou našej krajiny, keďže Košice a súčasná trať 190 z Košíc do Čopu pripadla Maďarsku. V roku 1940 sa ustálila peážna doprava a na trati z Prešova cez Košice a Slanec do Medzilaboriec a späť chodili denne dva osobné vlaky. Ďalší zrýchlený vlak chodil z Humenného do Bratislavy a späť. Napriek tomu sa Slovenská vláda rozhodla pre výstavbu novej trate a využila k tomu projekt z roku 1937 vypracovaný ešte správou ČSD.
 
Najdlhší viadukt na trati dosahuje dĺžku takmer 400 metrov - smer Prešov
viadukty na trati 193
 
Stavebné povolenie bolo vydané 26. apríla 1939 a samotná stavba bola rozdelená na šesť stavebných úsekov. Práce sa začali slávnostným výkopom v Kapušanoch dňa 29. júna 1939. Na trati boli vybudované dva tunely a 117 viaduktov, mostov a priepustov, z nich desať väčších oceľových mostov a viaduktov. Stavebná dĺžka trate Strážske – Prešov je 49,773 km. Trať prekonáva výškový rozdiel od nadmorskej výšky 134,62 v stanici Strážske do vrcholového bodu 296,50 m za prešovským portálom tunela pod Petičom (Nemcovský tunel) odkiaľ opäť klesá na nadmorskú výšku 263,98 m v km 50,000 pred novou stanicou Kapušany pri Prešove. O náročnosti terénu svedčí objem zemných prác. Okrem výlomu tunelových rúr oboch tunelov v objeme 43,750 m3, si stavba vyžiadala presun 2 995 250 m3 zeminy. Medzi zastávkou Bystré a výhybňou Pavlovce boli postavené štyri viadukty s celkovou dĺžkou 946,92 m.
 
Prvý viadukt leží v priamom smere v km 33,789 tesne pred zhlavím železničnej stanice Hanušovce nad Topľou v smere od Bystrého. Tesne pred viaduktom je umiestnené vchodové mechanické návestidlo do stanice. Trať má v smere na Prešov stúpanie 10 ‰. Konštrukcia viaduktu je 92,80 m dlhá a skladá sa z troch polí s rozpätím 3x30 m. Teoretická výška hlavných nosníkov je 3,60 m, ich vzájomná vzdialenosť je 3,10 m. Mostovka je horná a najväčšia výška koľaje nad terénom je asi 22,50 m. Hmotnosť oceľových konštrukcií viaduktu je 248000 kg (248 t). V okolí prvého viaduktu je bujná vegetácia znemožňujúca urobiť fotografiu kolmo na most.
 
 Viadukt pred stanicou Hanušovce nad Topľou 
viadukty na trati 193
 
Dispozícia viaduktu
viadukty na trati 193
  
Druhý v poradí je Hanušovský viadukt. Vybudovaný bol nad údolím hanušovského potoka v južnej časti Hanušoviec nad Topľou. Leží v oblúku so začiatkom v km 36,457. Tesne pred viaduktom je zastávka Hanušovce nad Topľou mesto. Mesto leží s časti aj v údolí pod viaduktom.
 
Hanušovský viadukt - dispozícia
viadukty na trati 193
 
viadukty na trati 193
 
Viadukt sa skladá z jedného klenutého otvoru v strážskej opore svetlosti betónovej klenby 7,00 m a deviatich otvorov s oceľovou konštrukciou priehradovou rozpätia 1x30,5 m a 8x42,40 m, takže most je dlhý 389,90 m. Prvé štyri otvory sú v pravostrannom oblúku polomeru 350 m, dva otvory sú v prechodnici a posledné tri otvory sú v priamke. Niveleta železnice má stúpanie 10 . Teoretická výška hlavných nosníkov je 5,10 m (v prvom poli 4,04), ich vzájomná vzdialenosť je 3,80 m (v prvom poli 3,61 m). Mostovka je horná a mostné piliere majú v závislosti od terénu rôznu výšku, najvyšší pilier dosahuje výšku takmer 28 metrov a najväčšia výška koľaje nad terénom je asi 40 m. Hmotnosť oceľovej konštrukcie je 1335000 kg (1 335 t).
 
Výstavba
viadukty na trati 193
 
Stavba spodnej konštrukcie viaduktu si vyžiadala výkop cca 15 000 m3, v hlbokých stavebných jamách, asi 15 000 m3 betónového a cca 2 500 m3 obkladaného muriva, výstavba trvala od septembra do augusta 1942. Na výkopových prácach zakladacích bolo treba odpracovať okolo 260 000 hodín a na prácach murárskych a betonárskych cca 330 000 hodín. Viadukt je vzácnou technickou pamiatkou, pretože je najdlhším železničným mostom postaveným v oblúku nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. 
 
Najdlhší viadukt v strednej Európe v oblúku - panoráma
viadukty na trati 193
 
Najvyšší pilier dosahuje výšku 28 metrov
viadukty na trati 193
  
Hanušovský viadukt
viadukty na trati 193
 
Smer Strážske
20070930_0998_193_hanusmost2_420
 
Historicky nákladný vlak s parným rušňom 477.013 na čele
viadukty na trati 193
 
Viadukt bol na sklonku druhej svetovej vojny poškodený nemeckým vojskom pri ústupe. Oporné múry boli poškodené a oceľové konštrukcie zhodené s pilierov pokrútené ležali v údolí. Len krajné konštrukcie zostali hore.
 
Zničený Hanušovský viadukty
viadukty na trati 193
 
Tretí viadukt leží v priamom smere neďaleko druhého najdlhšieho viaduktu v km 37,286. Vybudovaný je v priamke pri stúpajúcej nivelete železnice 11.52 . Konštrukcia je 271,12 m dlhá a skladá sa zo štyroch polí priehradovým rozpätia po 51.20 m a z krajných polí z dvoch združených železobetónových klenieb svetlosti po 12 m. Teoretická výška hlavných priehradových klenieb oceľovej konštrukcie je 6,40 m a ich vzájomná vzdialenosť 3,50 m. Hrúbka železobetónových klenieb v závere je 0,60 m. Mostovka je horná a najväčšia výška koľaje nad terénom je asi 33,0 m. Hmotnosť oceľových konštrukcií viaduktu je 919500 kg (919,5 t).
 
Dispozícia
viadukty na trati 193
 
 Výstavba
viadukty na trati 193
 
 Viadukt má po dve klenby na oboch stranách
viadukty na trati 193
 
Štvrtý viadukt leží v obvode výhybne Pavlovce, dnes je to iba železničná zastávka. Viadukt je vybudovaný v priamke, v priechodnici a v ľavostrannom oblúku polomeru 450 m. Mostná konštrukcia viaduktu sa skladá z piatich priehradových polí rozpätia 34,00 + 3x40,00 + 34,00 m, takže je dlhá 193,10 m. Niveleta železnice stúpa 10,3 . Mostovka je horná a najväčšia výška koľaje nad terénom údolia je asi 30 m. Teoretická výška hlavných priehradových nosníkov je 5,84 m (v krajných poliach 4,68 m) a vzájomná ich vzdialenosť je 3,20 m. Hmotnosť oceľových konštrukcií je 602000 kg (602 t). Aj tento viadukt bol na konci druhej svetovej vojny poškodený.
 
Dispozícia viaduktu
viadukty na trati 193
 
Viadukt pri Pavlovciach
viadukty na trati 193
 
 Vojnovými udalosťami poškodený viadukt
viadukty na trati 193
 
Viadukty poškodené počas druhej svetovej vojny boli po skončení vojny obnovené. Vykonaná bola obnova aj na tejto takmer úplne zničenej trati a jej posledný úsek medzi Strážskym a Pavlovcami bol odovzdaný do prevádzky 30. novembra 1947.
 
Pramene:  
  1. Ing. Kubáček a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR 1999
  2. Hlavná železnica Strážske – Prešov, pamätný spis z príležitosti odovzdania verejnej premávke, Ministerstvo dopravy a verejních prác, Ústredná stavebná správa železničná v Bratislave, 1943, 
  3. Rekonštrukcia železníc na Slovensku, Vydalo Povereníctvo dopravy a verejných prác v Bratislave.
Pôvodný článok vyšiel dňa 17. decembra 2007. Prisľúbil som vtedy, že informácie o viaduktoch v okolí Hanušoviec nad Topľou doplním, len čo zistím niečo nové. Fotografie viaduktov v okolí Hanušoviec nad Topľou si môžete pozrieť vo fotoalbume. V článku boli opravené údaje o hmotnosti oceľových konštrukcií viaduktov. Foto: © Ing. Peter Páteček & Norbert Mondek
Fotoalbum k článku: trať 193: viadukty v okolí Hanušoviec nad Topľou
Celkom fotografií: 39
Viadukt 3 - trať 193, 30.9.2007Viadukt 3 - trať 193, 30.9.2007Viadukt 2 - 810.544-7 na čele osobného vlaku Humenné - Prešov, Hanušovce nad Topľou, trať 193, 30.9.2007Viadukt 2 - trať 193, 30.9.2007
Viadukt 2 - trať 193, 30.9.2007Viadukt 2 - Rýchlik Šarišan z Humenného do Bratislavy chodí len v nedeľu, nechodí cez letné prázdniny, trať 193, 30.9.2007Viadukt 2 - slnce, mraky a hra tieňov, trať 193, 30.9.2007Viadukt 2 - trať 193, 30.9.2007
Viadukt 2 - trať 193, 30.9.2007Viadukt 2 - táto časť viaduktu je v priamom smere, trať 193, 30.9.2007Viadukt 2 - trať 193, 30.9.2007Viadukt 2 - trať 193, 30.9.2007
Viadukt 2 - pod viaduktom tečie miestny potok a ide niekoľko ciest, trať 193, 30.9.2007Viadukt 2 - najvyšší pilier dosahuje výšku do 28 metrov, Hanušovce nad Topľou, trať 193, 30.9.2007Viadukt 2 - panoramatická fotografia viaduktu v Hanušovciach nad Topľou, trať 193, 7.10.2006Viadukt 2 - trať 193, 7.10.2006
Viadukt 2 - 812+011 na Os, Hanušovce nad Topľou, trať 193, 7.10.2006Viadukt 2 - 812+011 na Os, Hanušovce nad Topľou, trať 193, 7.10.2006Viadukt 2 - trať 193, 7.10.2006Viadukt 2 - trať 193, 7.10.2006
Viadukt 2 - trať 193, 7.10.2006Viadukt 2 - trať 193, 7.10.2006Viadukt 2 - trať 193, 7.10.2006Viadukt 2 - trať 193, 7.10.2006
Viadukt 2 - trať 193, 7.10.2006Viadukt 1 - trať 193, 7.10.2006Viadukt 1 - trať 193, 7.10.2006Viadukt 1 - trať 193, 7.10.2006
Viadukt 1 - trať 193, 7.10.2006Viadukt 1 - mechanické vchodové návestidlo pred viaduktom, trať 193, 7.10.2006Viadukt 1 - trať 193, 7.10.2006
Mapa lokality
          

Známka: 0,01 | Hodnotili: 112
Autor: admin | Dňa: 09. 02. 2012 | 53782x prečítané | Späť
Príspevkov: 3 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018