Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničná stanica Fižakovo
 Infoblok
IP adresa: 3.238.134.157
Dátum: 28. 03. 2023
Čas: 02:22
Meniny má: Soňa
Zajtra: Miroslav
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, tra 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
znĂĄmka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, tra 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
znĂĄmka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, tra 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
znĂĄmka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, tra 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
znĂĄmka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, tra 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
znĂĄmka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, tra 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
znĂĄmka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, tra 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
znĂĄmka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, tra 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
znĂĄmka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, tra 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
znĂĄmka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, tra 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
znĂĄmka: 0

» ĎalĹĄie fotografie
E - K

Železničná stanica Fižakovo

Železničná stanica Fižakovo
Železničná stanica vo Fižakove leží na neelektrifikovanej trati 160 Zvolen – Košice. Je odbočnou stanicou pre tra 164 Fižakovo – Somosköújfalu (MÁV). Vybudovaná bola počas výstavby Uhorskej severnej železnice, neskôr železničnej trate MÁV, Salgótarján – Lučenec – Zvolen v roku 1871. Úsek Somosköújfalu (MÁV)- Fižakovo št. hr. - Lučenec dlhý 26,0 km bol otvorený 4. mája 1871 a úsek z Lučenca do Zvolena dlhý 52,0 km bol otvorený 18. júna 1871. Výstavbu železničnej trate Budapeš – Hatvan – Salgótarján – Fižakovo – Lučenec – Zvolen – Kremnica – Vrútky si vyžiadala zvyšujúca sa spotreba kamenného uhlia a ďalších surovín priemyselnými podnikmi v Pešti. V 60. rokoch 19. storočia bol vývoj železničnej siete Uhorska ovplyvnený zvýšenou spotrebou uhlia v priemyselnej výrobe. Spotreba uhlia sa zvýšila aj v železiarstve, pretože bolo výhodnejšie než drevo, resp. drevené uhlie. Priemyselné podniky v Pešti potrebovali stále väčšie množstvá surovín a paliva. Drevo a drevné uhlie bolo málo výnosné a taktiež ho bolo potrebné dováža. Výhodnejšie bolo kamenné uhlie a to sa najbližšie nachádzalo v Salgótarjáne. V máji 1861 bola ustanovená Kameňouhožná banská spoločnos Sv. Štefana, usilujúca sa využi uhožné zásoby salgótarjánskeho revíru. Zámerom spoločnosti bolo vybudova železničnú tra, ktorá by bola napojená na Košicko-bohumínsku železnicu.
 
Žst. Fižakovo - výpravná budova od ulice
 žst. Fižakovo
 
Koncesia na výstavbu trate spoločnos dostala 19. januára 1863. Predaj účastín neprebiehal podža očakávaní, spoločnos sa stala do finančných problémov, požiadala o štátnu pôžičku, ale nakoniec začala stavbu len z vlastných zdrojov. Až koncom roku 1863 dostala finančnú pomoc vo výške 24000 zlatých. Napriek štátnej pomoci sa spoločnosti nepodarilo vyrieši ekonomické ažkosti. Príjem železnice bol nedostatočný a účet stavby zostal nekrytý. Štát mal však záujem o výstavbu tejto trate, preto sa spoločnos rozdelila na dve, bane a železnicu. Uhorský štát nakoniec železnicu odkúpil, čo znamenalo začiatok Uhorských krážovských štátnych železníc (MÁV). Výstavba železnice bola rozdelená na viac úsekov. Do Salgótarjánu bol úsek otvorený 19. mája 1867.
 
Fižakovo - výpravná budova, vodáreň a torzo hradu
 žst. Fižakovo
 
Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867 začala dopravnú politiku a výstavbu železníc riadi uhorská vláda. Dňa 20. mája 1869 sa začali projekčné práce na 188,5 km dlhej trati Salgótarján – Lučenec – Zvolen – Kremnica – Vrútky. Pri výstavbe trate bolo potrebné medzi Lovinobaňou (233,35 m n. m.) a Kriváňom (393,93 m n. m.) prekona značné stúpanie a pritom dodrža predpísané stúpanie trate. Vybudované tu boli dva jednokožajné tunely v Píle a Podkriváni. Tra tesne za druhým tunelom prekonala rozvodie riek Ipža a Slatiny v nadmorskej výške 406,77 m. Napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam a náročným stavebným pomerom sa podarilo úsek Salgótarján – Lučenec odovzda do prevádzky 3. mája 1871 a tra z Lučenca do Zvolena dlhá 52 km bola do prevádzky odovzdaná 18. júna 1871. Dňa 12. augusta 1872 bola dokončená celá štátna tra Budapeš – Fižakovo – Zvolen – Kremnica – Vrútky, kde sa napojila na Košicko-bohumínsku železnicu.
 
Mapa zaústenia trate od Bánréve a Lučenca (do severného zhlavia)
 žst. Fižakovo - old mapa
 
Dňa 29. júna 1870 uhorský snem prijal zákonný článok XXXI. „O vybudovaní siete gemerských priemyselných železníc“. Podža tohto zákona sa mali vybudova tri nové železničné trate. Postavi sa mala tra z Bánréve do Fižakova, tra z Bánréve do Dobšinej a tra z Jesenského (Feledince) do Tisovca. V súvislosti s výstavbou trate z Bánréve do Fižakova sa objavila požiadavka vies tra severnejšie a zaústi ju do Lučenca, ale nakoniec bola táto možnos zamietnutá. Tra z Bánréve do Fižakova bola uvedená do prevádzky 10. septembra 1873 a stanica Fižakovo sa stala dôležitým dopravným uzlom na trati Budapeš – Vrútky, ktorým sa železnicou spojil Gemer so Zvolenom. V tom období už existovali železničné trate Bánréve – Miskolc, Miskolc – Košice a Budapest – Hatvan – Salgótarján – Fižakovo – Lučenec – Zvolen – Vrútky. V roku 1873 bola vo fižakovskej stanici dobudovaná aj nová výhrevňa rušňov.
 
Fižakovo - budova stanice
 žst. Fižakovo
 
Objekt stanice vo Fižakove pôvodne tvorili dve samostatné budovy, ktoré boli neskôr spojené strechou a tak vznikol vestibul pred pokladňami.
 
Vchod do stanice z juhu - vžavo tra 164 a vpravo tra 160 od Košíc
 žst. Fižakovo
 
Prevádzka pod MÁV trvala až do rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie v roku 1918 a vzniku Československej republiky. Železničná tra zo Somosköújfálu bola pod Šiatorom (Šiatorskou Bukovinkou) preatá štátnou hranicou. Po vzniku Maďarskej republiky rád prekročili maďarské vojská demarkačnú čiaru, vstúpili na územie Slovenska a 5. mája 1919 obsadili aj Fižakovo. V júni 1919 boli maďarské vojská vytlačené a prevádzka na trati Zvolen – Fižakovo bola obnovená 15. júla 1919.
 
Fižakovo
žst. Fižakovo - mapa 
 
V dôsledku Mníchovskej dohody z 30. septembra 1938 a následne Viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938 bolo Československo oklieštené o značné územie. Po rozbití Československa boli Čechy a Morava ako protektorát pripojené k Nemecku. Slovensko uzavrelo zmluvu o ochrannom pomere s Nemeckom a na základe ústavy z 21. júla 1939 existovalo ako Slovenská republika. Pretože južné územie Slovenska bolo odstúpené Maďarsku, tra medzi Zvolenom a Lučencom preala štátna hranica, pričom železničné stanice v Lučenci a Fižakove pripadli Maďarsku. Dňa 21. decembra 1944 bola stanica vo Fižakove poškodená bombardovaním, pričom zhorelo skladisko a poškodené boli aj ďalšie budovy. Pri ústupe dňa 29. decembra 1944 Nemci podmínovali vyhodili do vzduchu rampu, vodné žeriavy, točňu a výhybky. Doprava na trati bola obnovená po oslobodení v januári 1945 v úsekoch Fižakovo – Somosköújfalu, Fižakovo – Hajnáčka a vo februári Fižakovo – Lučenec. Pravidelná doprava v úseku Zvolen – Lučenec – Fižakovo začala 5. júna 1945. V roku 1946 bola dokončená oprava výhrevne pre rušne, provizórnej vodárne a točne.
 
Rušňové depo
Fižakovo 
 
Dňa 9. septembra 1953 bola na trati Fižakovo – Plešivec v km 91,5 otvorená zastávka Fižakovo – Vinohrady, ktorá slúžila pre dochádzku do závodov Kovosmalt a Mier. Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy dňa 21. augusta 1968 bola prerušená doprava medzi ČSD a MÁV. K obnoveniu došlo až po prerokovaní zvláštnou komisiou v Somosköújfalu.
 
Kožajisko
Fižakovo
 
Železničná stanica bola počas svojej existencie viackrát zaplavená. Historické pramene uvádzajú, že v januári 1953 rozsiahla povodeň zaplavila celé kožajisko stanice „a cestujúci boli z vlakov prenášaní na pleciach zamestnancov“. K ďalšiemu zaplaveniu kožajiska došlo v marci 1963 a to z dôvodu topenia vežkého množstva snehu. Naposledy došlo k zaplaveniu stanice 29. júna 2006, kedy bola pod vodou takmer celá stanica.
 
Pôvodné stavadlá v štýle MÁV
Stavadlo 1 na južnom zhlaví
Fižakovo 
 
Stavadlo 3 na severnom zhlaví
Fižakovo
 
Železničná stanica vo Fižakove leží severojužnom smere. Do južného zhlavia je zaústená tra zo Somosköújfalu (MÁV). Tra do Lučenca ide zo severného zhlavia. Do severného zhlavia bola pôvodne zaústená aj tra z Bánréve, takže vlaky medzi Plešivcom a Zvolenom chodili úvraou. Po vybudovaní Jablonovského tunela a otvorení trate Rožňava – Turňa nad Bodvou dňa 23. januára 1955 došlo k železničnému spojeniu Zvolena a Košíc cez Fižakovo, čím sa zvýšil význam tejto trate. Dopravu však spomažovala úvra vo Fižakove, ktorá si vyžadovala prepriahanie rušňov. Preto bol v roku 1961 postavený nový úsek trate vo Fižakove tak, že tra od Košíc bola zaústená do južného zhlavia a úvra bola odstránená. Čas úvraovej trate bola ďalej využívaná ako výažná kožaj. V sedemdesiatych rokoch sa zvýšila výkonnos trate Zvolen – Fižakovo – Košice, preto sa v rámci budovania južného ahu niektoré úseky trate Zvolen – Košice zdvojkožajnili. V roku 1977 za účelom odžahči uzol Fižakovo a skráti trasu pre prechádzajúce nákladné vlaky začala výstavba fižakovskej spojky z výhybne Urbánka. Prevádzka cez spojku bola zahájená dňa 23. júla 1978. Zároveň bola zrušená výažná kožaj, pozostatok bývalej traovej kožaje na Plešivec.
 
Vchod do stanice Fižakovo od Lučenca
Vžavo kožaj spojky do výh Urbánka, priamo kožaj do stanice, vpravo výažná kožaj
Fižakovo 
 
Kožaj spojky - smer Lučenec
Fižakovo
 
 Vchodové návestidlá Výh Urbánka - smer Košice
Vžavo kožaj spojky a vpravo kožaj zo stanice Fižakovo
Fižakovo
 
Chodník na mieste bývalej úvraovej trate z Bánréve
Fižakovo
 
Ďalšou zaujímavosou železničnej stanice vo Fižakove je existencia trianglu, ktorý tu bol vybudovaný. Triangel slúžil pre otáčanie parných rušňov, aby mohli ís komínom dopredu. Zaujímavé je to, že tu bola točňa, prečo sa teda vybudoval aj triangel? Ak vychádzam z dostupných informácií, v prevádzke tu v 50. a 60. rokoch boli parné rušne radov 475.1 a 556.0, pre ktoré pravdepodobne bola tunajšia točňa malá. Domnievam sa, že práve z tohto dôvodu tu bol postavený triangel, aby sa tu mohli otáča tieto vežké parné rušne, keďže navyše tu bola úvra pre tra od Plešivca a Lučenca a rušne bolo potrebné rýchlo otáča nielen pre vlaky, ktoré končili v stanici. Triangel bol zrušený po vybudovaní spojky v roku 1978, ale kožaj tu stále leží.
 
Triangel - od výhybky 13A po výhybku 19b
 Fižakovo - triangel
Fižakovo - triangel
Fižakovo - triangel
Fižakovo - triangel
Fižakovo - triangel
Fižakovo - triangel
Fižakovo - triangel
 
Aj zo stručného rozprávania o stanici vo Fižakove vidie, že táto stanica má zaujímavú históriu. Záujemcom o ďalšie informácie odporúčam uvedenú literatúru, z ktorej som čerpal:  
  • Ing. Kubáček a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR
  • Dušan ČABAN a kol.: 100 rokov železničnej trate Lučenec – Poltár, 130 rokov trate Salgótarján – Lučenec – Zvolen, vydali: Mestský úrad v Lučenci, Okresný úrad v Poltári, ŽSR – správa riadenia dopráv Zvolen, Správa železničných tratí a stavieb Zvolen, Lučenec 2001,
  • PhDr. Pavol RAPCO a kolektív z Klubu priatežov železnice: 125. výročie železničnej trate Budapeš – Lučenec – Zvolen, Spoločnosti Slovensko-Maďarského priatežstva, Poipežskej únie a MÁV Budapest, vydali: Mestský úrad v Lučenci, ŽSR – Prevádzkové riaditežstvo Zvolen, MÁV – obchodné riaditežstvo Budapest, 1996,
  • Ladislav KME: Železničná stanica Zvolen 1871-1959 Od vzniku do otvorenia osobnej stanice, vydal: EM Design Zvolen, 2006,
  • http://oldmaps.geolab.cz.

 

Fotoalbum k článku: žst. Fižakovo
Celkom fotografií: 94
žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,
žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,
žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,
žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,
žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,
žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,
žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - triangel,žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,
žst. Fižakovo - MÁV,žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,
žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,
žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,
žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - spojka,
žst. Fižakovo - spojka,žst. Fižakovo - severžst. Fižakovo - severžst. Fižakovo - sever
žst. Fižakovo - severžst. Fižakovo - severžst. Fižakovo - severžst. Fižakovo - výpravná budova z príjazdovej cesty,
žst. Fižakovo - výpravná budova z príjazdovej cesty,žst. Fižakovo - výpravná budova z príjazdovej cesty,žst. Fižakovo - stavadlo 3,žst. Fižakovo - stavadlo 3,
žst. Fižakovo - depo,žst. Fižakovo - depo, žst. Fižakovo - depo, žst. Fižakovo - vodárenská veža,
žst. Fižakovo - depo - žeriav, žst. Fižakovo - depo, žst. Fižakovo - vodárenská veža, žst. Fižakovo - budova depa,
žst. Fižakovo - staničná budova - čelný pohžad, žst. Fižakovo - staničná budova - čelný pohžad, žst. Fižakovo - výpravná budova - čelný pohžad, žst. Fižakovo - výpravná budova - čelný pohžad,
žst. Fižakovo - výpravná budova - čelný pohžad, žst. Fižakovo - výpravná budova - čelný pohžad, žst. Fižakovo - dvojkolesia, žst. Fižakovo - staničné kožaje,
žst. Fižakovo - staničné kožaje, žst. Fižakovo - stanicažst. Fižakovo - skladisko, žst. Fižakovo - kožajisko stanice,
žst. Fižakovo - južný vchod - stavadlo I, žst. Fižakovo - vchod do stanice od juhu, žst. Fižakovo - vžavo tra 160 do Košíc, vpravo tra 164 do Maďarska,žst. Fižakovo - vchodové návestidlo od Košíc,
žst. Fižakovo - južná strana - smer Košice, vpravo tra do Maďarska, žst. Fižakovo - vchod do stanice od Košíc a Somosköújfalu (vžavo), žst. Fižakovo - stavadlo na južnom zhlaví, žst. Fižakovo - stavadlo na južnom zhlaví,
žst. Fižakovo - južné zhlavie, žst. Fižakovo - južné zhlavie,
Mapa lokality
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 18. 05. 2010 | 77680x prečítané | Spä
Príspevkov: 2 Zobrazi diskusiu | Prida príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlači
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívatežské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateža!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Kožajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ĎalĹĄie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhžadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

Š ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018