Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Označovanie koľajových vozidiel (3.)
 Infoblok
IP adresa: 3.225.221.130
Dátum: 26. 11. 2022
Čas: 09:30
Meniny má: Kornel
Zajtra: Milan
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Technické informácie

Označovanie koľajových vozidiel (3.)

Označovanie koľajových vozidiel (3.)
V dvoch predchádzajúcich častiach sme sa oboznámili s označovaním dráhových (koľajových) hnacích vozidiel. Slovenská republika ako člen Európskej únie sa riadi i rozhodnutiami jej orgánov. Rozhodnutím Komisie európskych spoločenstiev 2006/920/ES bol určený nový spôsob označovania koľajových vozidiel. Tretia časť tohto seriálu je zameraná na označovanie hnací dráhových vozidiel podľa nového európskeho predpisu.Na úvod výňatok z predpisu
 
Predpisom (2006/920/ES) bolo zadefinované označenie prevádzkovateľa vozidla (VKM). Označením prevádzkovateľa vozidla (VKM) je alfanumerický kód pozostávajúci z 2 až 5 písmen. (Pozn.: V prípade NMBS/SNCB sa môže naďalej používať jednotlivé zakrúžkované písmeno B.)
 
VKM je napísané na každom železničnom vozni, v blízkosti čísla vozidla. VKM označuje prevádzkovateľa vozidla zaregistrovaného v registri koľajových vozidiel.
 
VKM je unikátne vo všetkých krajinách, na ktoré sa vzťahujú tieto TSI a vo všetkých krajinách, ktoré uzavrú dohodu, ktorá zahŕňa aplikáciu systému číslovania vozidiel a označovania prevádzkovateľa vozidla, ako je opísané v týchto TSI.
 
Formát označenia prevádzkovateľa vozidla
 
VKM je zobrazením celého názvu (mena) alebo skratky prevádzkovateľa vozidla, a ak je to možné, rozpoznateľným spôsobom. Môže sa používať všetkých 26 písmen latinskej abecedy. Písmená vo VKM sú napísané ako veľké písmená. Písmená, ktoré neznamenajú prvé písmená slov v názve prevádzkovateľa, môžu byť napísané ako malé písmená. Pri kontrole jednoznačnosti sa na veľkosť písmen nebude brať ohľad.
 
Písmená môžu obsahovať diakritické znaky. (Pozn: Diakritické znaky sú znaky prízvuku, ako napríklad Ŕ, Ç, Ö, Č, Ž, Ĺ atď. Špeciálne písmená ako napríklad Ř a Ć budú zastúpené jednotlivými písmenami; v skúškach jedinečnosti sa Ř považuje za O a Ć za A.) Diakritické znaky používané pri týchto písmenách sa kvôli jednoznačnosti kontroly ignorujú.
 
Pre vozidlá prevádzkovateľov, ktorí majú sídlo v krajine, ktorá nepoužíva latinskú abecedu, preklad VKM do ich vlastnej abecedy sa môže používať za VKM oddeleným od neho lomkou (/). Takéto preložené VKM sa na účely spracovania údajov neberie do úvahy.
 
Medzinárodné označenie elektrického rušňa 263.007-7
je SK ZSSK 91 56 6 263 007-7
Medzinárodné označenie
 
Výnimky z používania označenia prevádzkovateľa vozidla
 
Členské štáty môžu rozhodnúť o uplatňovaní nasledujúcich výnimiek.
 
VKM sa nevyžaduje pri vozidlách, ktorých systém číslovania sa neriadi prílohou P.1 k predpisu 2006/920/ES. V každom prípade, primerané informácie o identite prevádzkovateľa vozidla musia byť poskytnuté organizácii, ktorá ich prevádzkuje v sieťach, na ktoré sa uplatňujú tieto TSI.
 
Ak sú informácie o celom mene a adrese napísané na vozidle, VKM sa nevyžaduje v prípade:
 • vozidiel prevádzkovateľov s takým obmedzenými koľajovými vozidlami, že tento počet neoprávňuje používanie VKM;
 • špecializovaných vozidiel na údržbu infraštruktúry.

VKM sa nevyžaduje pre rušne, motorové jednotky a osobné vozne, používané iba vo vnútroštátnej premávke, keď: 

 • sú opatrené logom ich prevádzkovateľa a toto logo obsahuje rovnaké a dobre rozpoznateľné písmená ako VKM;
 • sú opatrené dobre rozpoznateľným logom, ktoré bolo prijaté príslušným vnútroštátnym orgánom, ako primeraný ekvivalent VKM.
 Ak sa logo spoločnosti uplatňuje popri uplatňovaní VKM, platné je iba VKM a logo sa neberie do úvahy.
 
Medzinárodné označenie motorového rušňa 754.034-7 je
SK ZSSK 92 56 1 754 034-7
Medzinárodné označenie
 
Ustanovenia o prideľovaní označení prevádzkovateľa vozidla
 
Prevádzkovateľovi vozidla možno vydať viac ako jedno VKM v prípade, že: 
 • prevádzkovateľ vozidla má úradný názov vo viac ako jednom jazyku;
 • prevádzkovateľ vozidla má dobrý dôvod na to, aby rozlišoval medzi jednotlivými skupinami vozidiel v rámci svojej organizácie.
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy vydal METODICKÉ USMERNENIE pre označovanie HDV, ktoré ustanovuje:Jednotné označenie tvorí 12-miestne štandardné európske číslo vozidla, ku ktorému sa uvádza súvisiace označenie tvorené abecedným kódom krajiny a skratkou prevádzkovateľa HDV (kód VKM). Takéto označenie musí byť uvedené na všetkých súčasných HDV ku dňu ich zápisu do národného registra dráhových vozidiel.Toto označenie nie je povinné pre HDV, ktoré: 
 • sa používajú iba na sieťach, na ktoré sa neuplatňujú uvedené TSI,
 • patria do kultúrneho dedičstva, HDV v historickom vyhotovení,
 • sa bežne nepoužívajú ani neprepravujú na sieťach, na ktoré sa uplatňujú uvedené TSI.

V každom prípade však tieto HDV musia mať úradom pridelené dočasné číslo povoľujúce ich prevádzku a umožňujúce ich identifikáciu v národnom registri dráhových vozidiel.

 
Štandardné európske číslo vozidla a súvisiace označenie
 
Každému HDV je priradené 12-miestne štandardné európske číslo s nasledujúcou štruktúrou:
 
Skupina dráhových vozidiel
 
(jedna číslica)
Druh vozidla
 
 
(jedna číslica)
Krajina, v ktorej je vozidlo registrované
 
(dve číslice)
Technické charakteristiky
 
(štyri číslice)
Inventárne číslo
 
(tri číslice)
Kontrolné číslo
 
 
(jedna číslica)
hnacie dráhové vozidlá
0 až 8
 
[príloha P.8 TSI]
01 až 99
 
[príloha P.4 TSI]
0000001 až 8999999
 
[význam týchto číslic je definovaný členskými štátmi, prípadne bilaterálnou alebo multilaterálnou dohodou]
0 až 9
 
[príloha P.3 TSI]
9
1
56
6363 094
4
 
 
Kombinácia siedmych číslic 0000001 až 8999999 v sebe zahŕňa národné označenie radu (štyri číslice) a poradového čísla HDV (tri číslice). (Pozn.: Naše národné označenie je v tvare 123.456, kde 123 je označenie radu a 456 je poradové číslo, teda navyše je siedma číslica.)
 
Príklady nového označenia HDV
 
SK - ZSR 92 56 1742 643 – 0
 
SK - ZSSKC 91 56 6363 094 – 4
 
SK - ZSSK 94 56 0560 017 – 6
 
Príklad: Význam jednotlivých častí jednotného označenia HDV
 
SK– skratka krajiny, v ktorej je vozidlo registrované,
 
ZSR– skratka prevádzkovateľa dráhového vozidla (kód VKM),
 
prvá číslica „9” označuje skupinu dráhových vozidiel – HDV,
 
druhá číslica označuje druh HDV v štruktúre:
 
0 - historické vozidlá,
1 - elektrický rušeň všetkých trakčných napájacích sústav,
2 - motorový rušeň,
3 - elektrické motorové jednotky vysokorýchlostné všetkých trakčných napájacích sústav,
4 - elektrické motorové jednotky všetkých trakčných napájacích sústav (okrem vysokorýchlostných),
5 - dieselová motorová jednotka (motorový vozeň alebo vložený vozeň),
6 - prívesný vozeň k motorovým vozňom a riadiaci vozeň k motorovým vozňom a motorovým jednotkám,
7 - elektrický posunovací rušeň všetkých trakčných napájacích sústav,
8 - motorový posunovací rušeň,
 
tretia a štvrtá číslica označuje krajinu, v ktorej je HDV registrované (Slovenská republika „56”),
 
piata číslica je doplnková a je stanovená v logickej nadväznosti na druhú číslicu, s ktorou určuje príslušný druh HDV; volená je v rozsahu od 0 po 8 podľa nižšie uvedenej tabuľky,
 
šiesta až jedenásta číslica vychádza z pôvodného označenia HDV, ktoré je zachované,
 
dvanásta číslica je kontrolná číslica.
 
Postup tvorby 12-miestneho štandardného európskeho čísla HDV
 
Nové 12-miestne štandardné európske číslo HDV zachováva pôvodné 7-miestne, tzv. redukované označenie.
 
Medzinárodné označenie motorového rušňa ZSCS 746.002-5
Medzinárodné označenie
 
Príklad:
 
Motorový rušeň T 448.0641(pôvodné označenie podľa systému „Ing. Krišpína”) preznačený podľa tabuľky preznačovania sérii HDV na označenie 740.641-6, následne transformovaný na označenie podľa TSI 92 56 1740 641-6.
 
Z dôvodu zachovania pôvodnej kontrolnej číslice u jestvujúcich HDV je potrebné priamo určiť druhú a piatu číslicu označenia pre ich jednotlivé druhy a rady v poradí 12-miestneho označenia.
 
Ku príslušným druhom a radom sú tak konkrétne priradené rady HDV podľa nasledujúcej tabuľky:
 
 
Druhá číslica
Druh a rad HDV
Vzor evidenčného čísla
0
Rôzne vozidlá
90 56 2XXX XXX-X
1
Elektrické rušne radov:
 
121, 125.8, 131, 140, 162, 163, 183,
240, 263, 350, 362, 363
91 56 6XXX XXX-X
2
Motorové rušne radov:
 
718, 720, 721, 721.8, 724, 725, 726,
730, 731, 735, 736,
740, 742, 744, 745, 746,
750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
770, 770.8, 771, 771.8, 773, 773.8, 774
92 56 1XXX XXX-X
3
Elektrické jednotky vysokorýchlostné
(motorové alebo vložené vozne)
93 56 5XXX XXX-X
4
Elektrické jednotky
(motorové a vložené vozne) radov:
 
405.9, 411.9, 425.9, 460, 063, 560, 060, 671, 071
94 56 0XXX XXX-X
5
Dieselové motorové jednotky
(motorové alebo vložené vozne) radov:
 
810, 810.8, 811, 812, 813, 820, 840, 861
95 56 7XXX XXX-X 1)
6
Prívesné vozne k motorovým vozňom,
riadiace vozne k motorovým vozňom,
riadiace vozne k motorovým
a k elektrickým jednotkám radov:
 
905.9, 911.9, 912, 913, 971, 011, 012
96 56 4XXX XXX-X
7
Elektrické posunovacie rušne radov:
 
110, 199.4, 199.9, 210
97 56 8XXX XXX-X
8
Motorové posunovacie rušne radov:
 
700, 701, 701.9, 702, 702.9, 703, 704, 706.9, 709, 710, 711, 712, 717, 729, 797
98 56 3XXX XXX-X
 
 
1) označenie vedené pre potrebu evidencie dráhového vozidla v národnom registri vozidiel (novovypočítaná kontrolná číslica)
 
1) Poznámka:
 
Keďže podľa štruktúry 12–miestneho štandardného európskeho čísla (uvedenej v úvode usmernenia) je určený interval medzi piatou až jedenástou číslicou v rozmedzí 0000001 – 8999999, nie je teda možné použiť na mieste piatej číslice v poradí číslicu „9”. Druh HDV „Dieselová motorová jednotka (motorový alebo prívesný vozeň)” je určený v tabuľke číslicou „5” na druhom mieste v poradí. Pre označenie tohto druhu HDV bude mať nové 12-miestne štandardné európske číslo nasledovný tvar:
 
95 56 7XXX XXX-X (ale len pre účel registrácie).
 
Týmto označením totiž nebude zachovaná pôvodná kontrolná číslica. Uvedené označenie sa použije len pre registráciu 12-miestneho označenia tohto druhu HDV v národnom registri vozidiel s tým, že sa musí znovu dopočítať kontrolná číslica. Pretože prevádzka tohto druhu HDV je predpokladaná iba na území SR, nie je nutné striktne dodržať v tomto bode označenie podľa TSI, keďže by to viedlo k hromadnému prečíslovávaniu (výpočtu novej kontrolnej číslice) už jestvujúcich 7-miestnych evidenčných čísiel príslušného druhu HDV, ktoré zostávajú umiestnené na vozidlách. Z tohto dôvodu na nich zostane zachované pôvodné označenie v tvare XXX XXX-X aj s pôvodnou kontrolnou číslicou.
 
Medzinárodné označenie MV 810.365-7
Medzinárodné označenie
 
1) Príklad:
 
označenie HDV s evidenčným číslom 810.427-5
jednotné označenie uvedené na HDV a v národnom registri 95 56 7810 427-9
pôvodné označenie uvedené na HDV 810 427-5
 
Použité skratky a ich význam:
 
VKM – označenie prevádzkovateľa vozidla
TSI technická špecifikácia interoperability
HDV – hnacie dráhové vozidlo
 
Spracované podľa: 
 • Rozhodnutie Komisie európskych spoločenstiev 2006/920/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému Prevádzka a riadenie dopravytranseurópskej konvenčnej železničnej sústavy
 • Metodické usmernenie na označovanie hnacích dráhových vozidiel, ucelených jednotiek, vložených, prípojných a riadiacich vozňov železničných dráh novým 12.miestnym označením podľa TSI

 

 

Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 10. 02. 2011 | 21595x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018