Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dßtum: 30. 05. 2024
╚as: 09:20
Meniny mß: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 MeÜkanie vlakov

╚Ýslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ÄSR

 Rubriky
 NajnovÜie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina KoÜice - Bratislava, traŁ 160, 19.4.2018
zobrazen├ş: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn DobÜinß - PleÜivec, Roײava, traŁ 167, 19.1.2018
zobrazen├ş: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Tur˛a nad Bodvou - Slavec jasky˛a, traŁ 160, 19.10.2017
zobrazen├ş: 3618
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina KoÜice - Bratislava, traŁ 160, 19.10.2017
zobrazen├ş: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina KoÜice - Bratislava, traŁ 160, 24.6.2017
zobrazen├ş: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, traŁ 160, 24.6.2017
zobrazen├ş: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina KoÜice - Bratislava, Jovice, traŁ 160, 20.6.2017
zobrazen├ş: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina KoÜice - Bratislava, Roײava, traŁ 160, 15.6.2017
zobrazen├ş: 3332
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn KapuÜany pri PreÜove - Sto×ok, Roײava, traŁ 160, 15.6.2017
zobrazen├ş: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn DobÜinß - PleÜivec, traŁ 167, 30.5.2017
zobrazen├ş: 3108
známka: 0

» ─Äal┼íie fotografie
Mosty a tunely: traŁ 191

ÄelezniŔnř tunel v úupkˇwe

ÄelezniŔnř tunel v úupkˇwe
ÄelezniŔná traŁ Michażany – Trebišov – Humenné – Medzilaborce – úupków bola vybudovaná v rámci výstavby Prvej Uhorsko-haliŔskej ×eleznice. Pre Uhorskú vládu bola táto ×eleznica dôle×itá nielen z obchodných, ale i zo strategicko-vojenských dôvodov. Z viacerých mo×ností bola zvolená trasa ×eleznice, ktorá prechádzala cez Karpaty v oblasti úupkówa, kde bolo potrebné vybudovaŁ tunel.  


ÄelezniŔná traŁ Michażany – Trebišov – Humenné – Medzilaborce (ÄSR) – úupków (PKP) má v súŔasnom cestovnom poriadku priradené Ŕíselné oznaŔenie 191.
 
ÄelezniŔná stanica Medzilaborce (ÄSR)
Tunel v Lupkowe
 
Výstavbe Prvej Uhorsko-haliŔskej ×eleznici predchádzalo urŔenie trasy. Do úvahy prichádzali dve trasy, cez Duklu a cez úupków. V marci 1868 bola za úŔasti zástupcov uhorskej a pożskej vlády dohodnutá trasa cez úupków. Koncesia na výstavbu ×eleznice bola po prieŁahoch udelená zákonným Ŕlánkom Ŕ. VI z júla 1869 konzorciu podnikateżov. Pre výstavbu ×eleznice bola zalo×ená akciová spoloŔnosŁ „Prvá uhorsko-haliŔská ×eleznica“. Prvé ×elezniŔné spojenie Uhorska s HaliŔom dlhé pribli×ne 800 km sa zaŔalo budovaŁ 12. marca 1870. V rovinatých oblastiach Uhorska výstavba napredovala pomerne rýchlo a prvý úsek medzi Michażanmi a Humenným dlhý 64,6 km bol odovzdaný do prevádzky 25. decembra 1871.
 
ÄelezniŔná stanica Nowy úupków (PKP)
 Tunel v Lupkowe
 
Osobný vlak odchádza zo stanice Nowy úupków (PKP)
 Tunel v Lupkowe
  
Situácia sa výrazne skomplikovala na uhorskej strane v oblasti Karpát, preto×e predpísané maximálne stúpanie 14,3 – 16,6 ‰ na rampe v Medzilaborciach sa nedalo dodr×aŁ. Problémy nastali aj pri razení tunela, preto×e zvolená belgická metóda pri razení tunela nebola najvhodnejšia. Navyše sa ukázalo, ×e kvádre tunelovej obmurovky z karpatského pieskovca nemajú vhodné  fyzikálne vlastnosti. Výstavbu sprevádzali aj prírodné a iné pohromy. V dôsledku príliš mokrej jesene a neskoršieho príchodu mrazov v roku 1872 došlo k zosuvu tunela a okolitých svahov. Vzhżadom na situáciu bolo komisiou rozhodnuté o skrátení tunela takmer o polovicu, priŔom sa mal upraviŁ i tunelový prierez a zosilniŁ tunelová obmurovka. Práce spomalila aj epidémia cholery, preto×e mnohí robotníci zo strachu z choroby utiekli. Všetky tieto okolnosti mali nepriaznivý dopad tie× na stavebné náklady, ktoré dosiahli trojnásobok pôvodného rozpoŔtu.  
 
ÄelezniŔná stanica úupków (PKP) Tunel v Lupkowe
 
ÄelezniŔná stanica úupków (PKP) - výpravná budova
Tunel v Lupkowe 
 
ÄelezniŔná stanica úupków (PKP) - vodáre˛
Tunel v Lupkowe
 
 Kożajisko stanice - smer Pożsko
Tunel v Lupkowe
 
 Kożajisko stanice - smer Slovensko
Tunel v Lupkowe
 
Napriek Ła×kostiam výstavba pokraŔovala a do augusta 1872 bol dostavaný úsek z Humenného a× k pohraniŔnému tunelu. K tunelu sa však zaŔalo chodiŁ a× od 12. júna 1873 na základe zákonného Ŕlánku Ŕ. XXIII/1873. Dopravu medzi Uhorskom a HaliŔom do otvorenia tunela zabezpeŔovali povozy. Napriek rôznym Ła×kostiam sa zaŔiatkom roku 1874 podarilo ukonŔiŁ výstavbu tunela v úupkówe a tak mohla byŁ 30. mája 1874 otvorená prevádzka na celom úseku uhorsko-haliŔskej ×eleznici. Aj ke´ finanŔné problémy spoloŔnosti pretrvávali, ×eleznica mala znaŔný strategický význam a u× 1. decembra 1887 zaŔala prevádzka i na druhej kożaji v úseku Medzilaborce – Vydra˛, a do 29. novembra 1988 bola dvojkożajka vybudovaná na celom úseku uhorskom úseku ×eleznice od Michalian po Medzilaborce. 
 
ÄelezniŔný tunel v úupkówe (PKP)
Tunel v Lupkowe 
 
ÄelezniŔný tunel v úupkówe (PKP)
Tunel v Lupkowe 
 
ÄelezniŔný tunel v úupkówe (PKP)
Tunel v Lupkowe
 
Chýbajúca klenba tunela
Tunel v Lupkowe
 
Najvyšší bod na trati le×í pred tunelom na pożskej strane
Tunel v Lupkowe 
 
ÄelezniŔný tunel v úupkówe le×í medzi ×elezniŔnými stanicami Medzilaborce (ÄSR) a úupków (PKP), priŔom preklenuje Karpaty v úupkówskom priesmyku (Przelecz úupówska). Dň×ka úseku medzi stanicami Medzilaborce a úupków je 15,613 km, z toho 14,547 km trate le×í na slovenskom území. Maximálne stúpanie dosahuje 26 , najmenší polomer oblúkov je 250 m (pred rekonštrukciou trate bol najmenší polomer 200 m). Pôvodne uva×ovaná dň×ka tunela 750 m bola pre problémy skrátená na 454,94 m. VsúŔasnosti je slovenská ŔasŁ dlhá 234,4 m a pożská 138,88 m, zostávajúca ŔasŁ na pożskej strane je bez klenby. ZaujímavosŁou je, ×e tunel v km 119,931 pretína štátna hranica medzi Slovenskou republikou a Pożskou republikou. Tunel bol vybudovaný s prierezom normalizovaným pre dvojkożajné trate 8,2/6,3 m. ÄelezniŔná traŁ v tuneli má stúpanie 22 ‰ a dosahuje nadmorskú výšku 655 m n. m. Nadlo×ie tunela je tvorené mäkkými a tlak vyvíjajúcimi horninami s maximálnou výškou 25,5 m. Razenie sa vykonávalo sŔasti belgickou a rakúskou tunelovou sústavou. PoŔas stavby tunela vznikali komplikácie, dochádzalo k vydutiu horniny, následkom Ŕoho sa hotová obmurovka deformovala, preto×e pieskovcové kvádre sa pôsobením vlhkosti rozpadávali. Tunelová obmurovka sa na základe rozhodnutia komisie vyhotovila z kvalitnejšieho dovezeného kame˛a. Základy opôr sa podmurovali a zosilnilo sa murivo.
 
Vnútro tunela na pożskej strane - smer Pożsko
Tunel v Lupkowe 
 
StyŔné miesto dvoch prejazdných prierezov
Tunel v Lupkowe
 
Na tomto mieste prechádza štátna hranica
Tunel v Lupkowe 
 
Rýchlostník na slovenskej strane
Tunel v Lupkowe
 
V tuneli je nainštalované osvetlenie
Tunel v Lupkowe
 
Východ z tunela na slovenskej strane
Tunel v Lupkowe
 
Vojensko-strategický význam trate, resp. tunela sa prejavil aj tak, ×e pri viacerých vojenských operáciách bol tunel poškodený. U× poŔas prvej svetovej vojny bol v zime 1915 tunel zavalený rakúsko-uhorským vojskom, ke´ ustupovalo pred náporom ruských jednotiek. Druhýkrát bol tunel poškodený v roku 1939 na pożskej strane pożskou armádou z obranných dôvodov, ke´ Nemecko napadlo Pożsko. V roku 1943 Nemci tunel opravili a dali do prevádzky, aby mohli ceze˛ prepravovaŁ vojenskú techniku na východný front. V roku 1944 ho Nemci pri ústupe pred sovietskou armádou znaŔne poškodili. Zárove˛ zniŔili aj budovu colnice, ktorá stála pri tuneli. Tunel bol nielen silne narušený, ale aj zamínovaný. Vybudovaná bola provizórna 3,5 km dlhá traŁ s rozchodom 1524 mm hrebe˛om Karpát s úvraŁovou stanicou „Zastávka víŁazstva“ (Polustanok pobiedy). Maximálne stúpanie na slovenskej strane dosahovalo 38 ‰. Na výstavbe provizórnej trate, ktorá trvala len 20 dní, pracovali ×eny a vojnoví zajatci. V roku 1945 prišla do Medzilaboriec stavebná brigáda Putren z Leningradu, ktorá mala obnoviŁ zniŔený tunel. Najprv boli odstránené míny ulo×ené nemeckým vojskom, potom sa zaŔalo s rekonštrukciou tunela. Pri obnove tunela bol na slovenskej strane ponechaný dvojkożajný prierez a× po štátnu hranicu Slovenska s Pożskom. Na pożskej strane bol tunel opravený tak, ×e má jednokożajný prierez. Aj napriek tomu je tunel zaradený medzi dvojkożajné tunely. Zrekonštruovaný tunel bol do prevádzky slávnostne odovzdaný 7. novembra 1946. Pri oslave cez tunel prešiel osobitný vlak s ministrom dopravy ╚SR, s povereníkom dopravy SNR a s hosŁami. Na tunelovom portáli na slovenskom území sú umiestnené dve pamätné tabule. Na jednej je v slovenskom a na druhej v ruskom jazyku napísané: „To, Ŕo germánska zloba zniŔila, bratská ruka sovietskej armády postavila.“.
 
Od roku 1952 sa traŁ najmä z politických dôvodov prestala pou×ívaŁ. Tunel bol nepriechodný, prehradený drevenými trámami, doskami a podvalmi. A× 13. júna 1974 bol ×elezniŔný prechod slávnostne otvorený. Prispela k tomu zvýšená preprava pożského uhlia do Rumunska a Bulharska. Neskôr nákladná doprava poklesla a 8. novembra 1988 bol do Pożska prepravený posledný nákladný vlak. Od roku 1989 sa ×elezniŔný pohraniŔný prechod prestal pou×ívaŁ.
 
Portál tunela na slovenskej strane
Tunel v Lupkowe 
 
Štátny symbol a dátum otvorenia tunela po 2. svetovej vojne
Tunel v Lupkowe 
 
Mimoriadna jazda k tunelu v roku 2011
Tunel v Lupkowe 
  
Na opätovnom obnovení dopravy sa d˛a 5. septembra 1995 dohodli zástupcovia ÄSR a PKP a štátnych správ SR a PR. Na základe dohody mal byŁ v grafikone 1996/1997 znovu otvorený ×elezniŔný pohraniŔný prechod Medzilaborce – úupków. Po komplexnej rekonštrukcii ×elezniŔnej trate bol 3. júna 1996 ×elezniŔný prechod Medzilaborce – úupków opäŁ, u× po štvrtý krát v histórii, otvorený. NajväŔší objem bol prepravený v rokoch 1997 a 1998, kedy v smere do Pożska išlo 965 vlakov a v smere na Slovensko to bolo 951. Tento stav trval do roku 2000, potom väŔšina vlakov bola smerovaná cez prechod PlaveŔ – Muszyna (PKP). V súŔasnosti je traŁ pre nákladnú dopravu vyu×ívaná sporadicky, slú×i viac menej ako zálo×ná pre prípadné odklony vlakov v prípadoch poškodenia trate cez PlaveŔ – Muszyna (PKP) najmä pri ×ivelných pohromách. Po otvorení prechodu došlo k obnoveniu i osobnej dopravy, napr. v úseku Humenné – Sanok (PKP) istý Ŕas denne chodili dva páry vlakov. Osobná doprava bola postupne zredukovaná na minimum, v minulom roku chodili len dva páry vlakov, aj tie chodili v úseku Medzilaborce – úupków iba letnom období v piatok, sobotu a nedeżu. Tohto roku z dôvodu reštriktívnych opatrní letné turistické vlaky nechodia.
 
Pożský a slovenský osobný vlak v úupkówe (PKP)
Tunel v Lupkowe 
 
Motorový voze˛ radu 810 ako Os
Tunel v Lupkowe
 
Pożský ruše˛ ST 43-388 na Ŕele nákladného vlaku
 Tunel v Lupkowe
 
Slovenský ruše˛ radu 752 na Ŕele súpravy voz˛ov s uhlím  
Tunel v Lupkowe
  
BudúcnosŁ nákladnej a osobnej ×elezniŔnej dopravy je otázna, z toho vyplýva aj neistá budúcnosŁ ×elezniŔného priechodu Medzilaborce – úupków. O tom, ×e by bolo Ŕo prepravovaŁ po ×eleznici, svedŔí mno×stvo kamiónov, ktoré predovšetkým ohrozujú ×ivoty a zdravie obyvateżov a niŔia naše cesty. Na škodu veci je, ×e štáty nemajú záujem o vyu×ívanie tých hodnôt, ktoré sú k dispozícii, nemajú záujem vyu×ívaŁ ×elezniŔnú dopravu, ktorá je ekologickejšia a bezpeŔnejšia. Namiesto toho podporujú výstavbu novej infraštruktúry (Via Carpatia spojí sever Európy s juhom cez Slovensko), ktorá si vy×iada nemalé investície.
 
Podża literatúry a internetových prame˛ov spracoval Ing. Peter PáteŔek. Fotografie tunela v úupkówe sú vo fotoalbume. © Ing. Peter PáteŔek & Norbert Mondek & Rastislav ¤urec
 
Pramene a odkazy na webové stránky: 

 

Fotoalbum k Ŕlßnku: traŁ 191: Lupkˇw - tunel
Celkom fotografiÝ: 147
Lupkˇwsky tunel - Lupkˇwsky tunel - Lupkˇwsky tunel - Lupkˇwsky tunel -
Lupkˇwsky tunel - Lupkˇwsky tunel - Lupkˇwsky tunel - Lupkˇwsky tunel -
Lupkˇw - ruÜe˛ radu 752 na postrkuLupkˇw - Lupkˇw - Lupkˇw - Motorovř ruÜe˛ PKP
Lupkˇw - Lupkˇwsky tunel - Lupkˇwsky tunel - Lupkˇwsky tunel -
Lupkˇwsky tunel - Lupkˇwsky tunel - Lupkˇwsky tunel - Lupkˇwsky tunel -
Lupkˇw - Lupkˇw - Lupkˇw - Lupkˇw -
Lupkˇw - Lupkˇw - Lupkˇw - Lupkow - 30.7.2011
Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011
Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011
Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011
Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011
Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011
Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011
Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011
Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011
Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011
Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkow - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011Lupkˇw - 30.7.2011
Mapa lokality
          

Znßmka: 0,02 | Hodnotili: 44
Autor: Ing. Peter PßteŔek | D˛a: 10. 08. 2011 | 25661x preŔÝtanÚ | SpńŁ
PrÝspevkov: 0 ZobraziŁ diskusiu | PridaŁ prÝspevok

Bookmark and Share     InformaŔnř e-mail    VytlaŔiŁ
 NajnovÜie Ŕlßnky - aktuality, reportß×e
 HlavnÚ menu

U×ÝvateżskÚ meno (prezřvka):

Heslo:
Registrßcia novÚho Ŕitateża!

 Sledujte nßs na:

      

 Fˇrum
ÄelezniŔnÚ.info - DiskusnÚ fˇrum

Äeleznice v Eurˇpe - Taliansko

ÄelezniŔnÚ trate - Mimoriadnosti na tratiach

SlovenskÚ ×eleznice - MeÜkanie vlakov

ÄelezniŔnÚ stanice - Starß KremniŔka


KożajovÚ vozidlß - MotorovÚ jedotky radu 813


ÄelezniŔnÚ.info - ÄelezniŔnÚ.info

SlovenskÚ ×eleznice - Nehody na tratiach

─Äal┼íie pr├şspevky »
 Inzercia
Nie s˙ ×iadne inzerßty.
 Dejiny ×eleznÝc
 FilmotÚka
Rozl˙Ŕka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
HanuÜovskř viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
KaŔena - PLÄPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storoŔnice trate 196Prehraj
 Vyhżadßvanie
Vlo× text:

 Őtatistika
Tieto strßnky boli vytvorenÚ pomocou phpRS redakŔnÚho systÚmu napÝsanÚho v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

ę ÄELEZNI╚N╔.INFO :: 2007-2018