Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dátum: 30. 05. 2024
Čas: 08:11
Meniny má: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3618
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3329
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3108
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Plánované trate

Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany

Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany
Štúdia realizovateľnosti (skrátené)
Obsahom dokumentácie je štúdia realizovateľnosti elektrifikácie existujúcej jednokoľajnej železničnej trate Leopoldov – Nitra – Šurany a zabezpečenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy na trase Nitra – Bratislava. Železničná trať zabezpečuje dopravnú obslužnosť priľahlého regiónu ekologickým koľajovým systémom a je súčasťou železničného spojenie Bratislavy a Nitry.Globálny cieľ predstavuje zabezpečenie trvalo udržateľnej mobility. Tento cieľ bude dosahovaný prostredníctvom špecifických cieľov, medzi ktoré patrí modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry, znižovanie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie a zvyšovanie kvality a rozvoj služieb v doprave.
 
V rámci tejto štúdie je riešený úsek rozdelený na dve časti:
- Leopoldov (mimo) – Nitra v dĺžke 35,305 km,
- Nitra (mimo) – Šurany (mimo) v dĺžke 25,517 km,
pričom pre každú časť sú spracované tri varianty riešenia:
- variant „bez projektu“,
- alternatíva A,
- alternatíva B,
 
Nad rámec pôvodného zadania je spracovaná alternatíva C a samostatne ekonomicky je vyhodnotená aj alternatíva C1.
 
Variant „bez projektu“ môže byť definovaný ako:
- nulový variant t.j. variant, v ktorom je počas celého hodnotiaceho obdobia zachovaný súčasný stupeň technického stavu zariadení železničnej infraštruktúry, dožité zariadenia sú nahradzované rovnocennými zariadeniami z hľadiska technickej úrovne a výkonnosti (ide o hypotetický variant umožňujúci posúdenie efektívnosti navrhovaných variantov),
- variant prirodzeného vývoja t.j. variant ktorý predstavuje „prirodzený vývoj“ technického stavu zariadení železničnej infraštruktúry počas hodnotiaceho obdobia. Prevádzkyschopnosť existujúcich zariadení bude udržiavaná formou opráv resp. výmeny (modernizácie) technicky dožitých zariadení za zariadenia dostupné v tom čase na trhu (ide o reálny variant umožňujúci posúdenie ekonomickej efektívnosti variantných riešení).
 
Vzhľadom na súčasný stav zariadení (najmä stav zabezpečovacieho zariadenia) a skutočnosť, že investor zadefinoval priamo v zadaní parametre jednotlivých variantov bude pre posúdenie ekonomickej efektívnosti navrhovaných variantov - alternatívy A, B a C použitý ako variant „bez projektu“ variant prirodzeného vývoja.
 
Pre alternatívu C1 je variantom „bez projektu“ nulový variant t.j. nerealizácia novej trate Nitra – Trnovec nad Váhom, bez ohľadu na stav trate Leopoldov – Nitra – Šurany (táto trať nie je predmetom ekonomického posúdenia v alternatíve C1).
 
Variant „bez projektu“ predstavuje:
- postupnú modernizáciu najmä zabezpečovacieho zariadenia a ňou vyvolané najnutnejšie úpravy ostatnej infraštruktúry (po ukončení technickej a ekonomickej životnosti existujúcich zariadení),
- prostú reprodukciu ostatných prvkov železničnej infraštruktúry a úpravy zariadení vychádzajúce zo splnenia požiadaviek legislatívy pri zachovaní súčasných technických parametrov.
 
Alternatíva A: Predstavuje elektrifikáciu železničnej trate a najnutnejšie stavebné úpravy trate a ostatnej infraštruktúry. Základné parametre alternatívy A:
- najvyššia traťová rýchlosť v celom úseku Leopoldov – Lužianky – Nitra – Šurany 100 kmh-1 obmedzená v lokalitách Leopoldov (žkm 26,9 – 28,0 rýchlosť 60 kmh-1) a o Nitra (žkm 33,8 – 34,5 rýchlosť 70 kmh-1),
- priechodný prierez min. 1-SM s nadstavcom pre elektrifikované trate,
- minimálna únosnosť pre nápravový tlak 22,5 t.
- elektrifikácia jednofázovým systémom ~25kV/50 Hz,
- nová trakčná napájacia stanica Lužianky s rozvodňou ~25kV/50 Hz,
- nástupištia dĺžky 150m (v železničných staniciach Hlohovec, Zbehy, Lužianky a Nitra aj 250 m) s úrovňovým prístupom cestujúcich, bezbariérový prístup,
- na celej trati dispečerský traťový rádiový systém,
- na zastávkach vizuálny informačný systém, v staniciach vizuálny informačný systém aj rozhlas pre cestujúcich s automatickým diaľkovým vyhlasovaním z dispečerského pracoviska,
- v železničných staniciach diaľkovo ovládané zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie, elektronické stavadlo, obslužné pracovisko diaľkovo ovládanej trate v stanici Nitra,
- v medzistaničných úsekoch traťové zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie automatické hradlo, v medzistaničnom úseku Hlohovec – Rišňovce, Ivanka pri Nitre – Komjatice aj s oddielovým návestidlom,
- v medzistaničnom úseku Lužianky – Nitra výhybňa Mlynárce,
- komplexná rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia žel. staníc a zastávok s diaľkovým ovládaním,
- elektrický ohrev výhybiek s diaľkovým ovládaním a dohľadom z obslužného pracoviska diaľkovo ovládanej trate.
 
Alternatíva B: Predstavuje elektrifikáciu a optimalizáciu železničnej trate.  Základné technické parametre alternatívy B:
- najvyššia traťová rýchlosť v celom úseku Leopoldov – Lužianky – Nitra – Šurany 120 kmh-1 obmedzená v lokalitách:
o Leopoldov žkm 26,9 – 28,0 rýchlosť 60 kmh-1,
o Nitra žkm 33,8 – 34,5 rýchlosť 70 kmh-1,
- priechodný prierez C s nadstavcom pre elektrifikované trate,
- minimálna únosnosť pre nápravový tlak 22,5 t.
- elektrifikácia jednofázovým systémom ~25kV/50 Hz,
- nová trakčná napájacia stanica Lužianky s rozvodňou ~25kV/50 Hz,
- nástupištia výšky 550 mm a dĺžky 150 m (v železničných staniciach Hlohovec, Zbehy, Lužianky a Nitra aj 250 m), v železničných staniciach s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich, bezbariérový prístup,
- na celej trati dispečerský traťový rádiový systém,
- na zastávkach vizuálny informačný systém, v žel. staniciach vizuálny informačný systém aj rozhlas pre cestujúcich s automatickým diaľkovým vyhlasovaním z dispečerského pracoviska,
- v železničných staniciach diaľkovo ovládané zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie, elektronické stavadlo, obslužné pracovisko diaľkovo ovládanej trate v žel. stanici Trnava,
- v medzistaničných úsekoch traťové zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie automatické hradlo, v medzistaničnom úseku Hlohovec – Rišňovce, Ivanka pri Nitre – Komjatice aj s oddielovým návestidlom,
- medzistaničný úsek Lužianky – Nitra zdvojkoľajnený,
- komplexná rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia žel. staníc a zastávok s diaľkovým ovládaním,
- elektrický ohrev výhybiek s diaľkovým ovládaním a dohľadom z obslužného pracoviska diaľkovo ovládanej trate,
 
Alternatíva C: Predstavuje elektrifikáciu železničnej trate Leopoldov – Nitra – Šurany a výstavbu novej trate v úseku Nitra – Trnovec nad Váhom. Základné parametre alternatívy C:
- najvyššia traťová rýchlosť v celom úseku Leopoldov – Lužianky – Nitra – Šurany 100 kmh-1 obmedzená v lokalitách:
o Leopoldov žkm 26,9 – 28,0 rýchlosť 60 kmh-1,
o Nitra žkm 33,8 – 34,5 rýchlosť 70 kmh-1,
- najvyššia traťová rýchlosť v úseku Odbočka Horné Krškany – Trnovec nad Váhom 160 kmh-1 obmedzená v lokalitách:
o odbočka Horné Krškany žkm 0,0 – 0,6 rýchlosť 100 kmh-1,
o Trnovec nad Váhom žkm 17,7 – 19,3 rýchlosť 120 kmh-1,
- priechodný prierez min. 1-SM s nadstavcom pre elektrifikované trate,
- minimálna únosnosť pre nápravový tlak 22,5 t.
- elektrifikácia jednofázovým systémom ~25kV/50 Hz,
- nová trakčná napájacia stanica Lužianky s rozvodňou ~25kV/50 Hz,
- nástupištia dĺžky 150m (v železničných staniciach Hlohovec, Zbehy, Lužianky a Nitra aj 250 m) s úrovňovým prístupom cestujúcich (v ŽST Nitra mimoúrovňový prístup cestujúcich), bezbariérový prístup,
- na celej súčasnej trati aj novej trati dispečerský traťový rádiový systém,
- na zastávkach vizuálny informačný systém, v staniciach vizuálny informačný systém
aj rozhlas pre cestujúcich s automatickým diaľkovým vyhlasovaním z dispečerského pracoviska,
- v železničných staniciach diaľkovo ovládané zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie, elektronické stavadlo, obslužné pracovisko diaľkovo ovládanej trate v žel. stanici Nitra (Lužianky),
- v medzistaničných úsekoch traťové zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie automatické hradlo, v medzistaničnom úseku Hlohovec – Rišňovce, Ivanka pri Nitre – Komjatice aj s oddielovým návestidlom,
- v medzistaničných úsekoch Lužianky – Nitra a odbočka Horné Krškany – Trnovec nad Váhom výhybne,
- komplexná rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia žel. staníc a zastávok s diaľkovým ovládaním,
- elektrický ohrev výhybiek s diaľkovým ovládaním a dohľadom z obslužného pracoviska diaľkovo ovládanej trate.
 
Alternatíva C1: Predstavuje len výstavbu novej trate Nitra – Trnovec nad Váhom. Základné parametre alternatívy C1:
- najvyššia traťová rýchlosť v úseku Nitra – Odbočka Horné Krškany (úsek súčasnej trate) 100 kmh-1 ,
- najvyššia traťová rýchlosť v úseku Odbočka Horné Krškany – Trnovec nad Váhom 160 kmh-1 obmedzená v lokalitách:
o odbočka Horné Krškany žkm 0,0 – 0,6 rýchlosť 100 kmh-1,
o Trnovec nad Váhom žkm 17,7 – 19,3 rýchlosť 120 kmh-1,
- elektrifikácia jednofázovým systémom ~25kV/50 Hz,
- v železničnej stanici Nitra zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie, elektronické stavadlo, aj obslužné pracovisko diaľkovo ovládanej trate Nitra – Trnovec nad Váhom,
- v medzistaničných úsekoch traťové zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie automatické hradlo, v medzistaničnom úseku odbočka Horné Krškany – Trnovec nad Váhom výhybňa Pereš,
- parametre novej trate Nitra – Trnovec nad Váhom zhodné s modernizovanými traťami na sieti ŽSR.
 
Analýza dopravného prostredia - Železničná doprava
 
Železničnú dopravnú infraštruktúru v riešenej oblasti predstavujú trate:
- Nitrianske Pravno – Prievidza – Lužianky – Nitra – Šurany – Nové Zámky,
- Kozárovce – Zlaté Moravce – Lužianky – Leopoldov.
 
Cez železničnú stanicu Šurany je vedená trať Hronská Dúbrava – Palárikovo a železničná stanica Leopoldov je súčasťou tratí Púchov – Bratislava a Leopoldov – Galanta.
 
Železničná trať Šurany – Nitra – Leopoldov je z hľadiska administratívneho členenia železničnej siete Slovenska súčasťou dvoch tratí:
- Nitrianske Pravno – Prievidza – Lužianky – Nitra – Šurany – Nové Zámky,
- Kozárovce – Zlaté Moravce – Lužianky – Leopoldov.
 
Obidve uvedené trate sú traťami II. kategórie (členenie podľa významu a spoplatnenia železničnej dopravnej infraštruktúry) t.j. významné trate z vnútroštátneho hľadiska. Celková dĺžka riešenej trate predstavuje 60,8 km. Trať je v celej dĺžke jednokoľajná neelektrifikovaná.
 
V krajných železničných staniciach t.j. Šurany a Leopoldov (tieto železničné stanice nie sú súčasťou riešenia) a v nadväzujúcich traťových úsekoch z týchto staníc je realizovaná elektrifikácia jednofázovým systémom ~25kV/50 Hz.
 
Názov a poloha železničných staníc a železničných zastávok
Názov stanice, zastávky
Km poloha
Šurany
8,236 = 10,489*
Ondrochov z
12,374
Komjatice
15,774
Veľký Kýr z
19,447
Branč z
22,294
Ivanka pri Nitre
26,893
Dolné Krškany z
30,086
Nitra
33,705
Nitra z
35,913
Mlynárce z
37,874
Lužianky
41,110 = 0,000
Zbehy obec z
1,880
Zbehy
3,849
Andač z
6,376
Alekšince
9,885
Rišňovce
13,972
Kľačany
16,243
Hlohovec
23,085
Leopoldov zastávka z
26,005
Leopoldov
28,000
*km od Nových Zámkov (km 10,489 = 8,236 od Nitry)
 
Maximálna traťová rýchlosť:
- v úseku Šurany – Lužianky 80 kmh-1,
- v úseku Lužianky – Leopoldov 100 kmh-1.
 
Podiel maximálnej traťovej rýchlosti a obmedzení:
- úsek Šurany – Lužianky celkom 32,874 km, z toho:
- - 80 kmh-1 29,919 km t.j. 91,0 %,
- - 60 kmh-1 0,584 km t.j. 1,8 %,
- - 40 kmh-1 2,371 km t.j. 7,2 %,
- Úsek Lužianky – Leopoldov celkom 28,000 km, z toho:
- - 100 kmh-1 21,498 km t.j. 76,8 %,
- - 60 – 90 kmh-1 5,427 km t.j. 19,4 %,
- - 40 kmh-1 1,075 km t.j. 3,8 %.
 
Výkonnosť a využitie
Priepustnosť obmedzujúcich medzistaničných úsekov
V úseku Šurany – Nitra je obmedzujúcim medzistaničným úsekom úsek Ivanka pri Nitre – Komjatice s nasledovnými parametrami pre GVD 2012/2013:
- počet pravidelných vlakov 28 vlakov/24 hod,
- priemerné obsadenie úseku jedným vlakom 18,34 min/vlak,
- praktická priepustnosť úseku 71 vlakov/24 hod,
- využitie priepustnosti pravidelnou dopravou 39,4 %,
- stupeň obsadenia 0,36.
V úseku Nitra – Leopoldov sú obmedzujúcimi úsekmi medzistaničný úsek Lužianky – Nitra a medzistaničný úsek Rišňovce – Hlohovec.
Parametre priepustnej výkonnosti pre úsek Lužianky – Nitra pre GVD 2012/2013:
- počet pravidelných vlakov 55 vlakov/24 hod,
- priemerné obsadenie úseku jedným vlakom 14,50 min/vlak,
- praktická priepustnosť úseku 88 vlakov/24 hod,
- využitie priepustnosti pravidelnou dopravou 62,5 %,
- stupeň obsadenia 0,55.
Parametre priepustnej výkonnosti pre úsek Rišňovce – Hlohovec pre GVD 2012/2013:
- počet pravidelných vlakov 37 vlakov/24 hod,
- priemerné obsadenie úseku jedným vlakom 13,48 min/vlak,
- praktická priepustnosť úseku 89 vlakov/24 hod,
- využitie priepustnosti pravidelnou dopravou 41,6 %,
- stupeň obsadenia 0,35.
Rozsah dopravy a počty cestujúcich
Z hľadiska rozsahu dopravy môžeme rozdeliť riešenú železničnú trať na štyri úseky :
- Šurany – Nitra,
- Nitra – Lužianky,
- Lužianky – Zbehy,
- Zbehy – Leopoldov.
 
Z hľadiska nákladnej dopravy je trať využívaná len minimálne, pravidelné nákladné vlaky (okrem Mn vlakov) sú vedené len v smere Prievidza t.j. prechádzajú len časťou riešeného úseku (Zbehy – Leopoldov).
 
Súčasný stav železničnej infraštruktúry
 
História riešeného úseku - Riešený úsek trate bol postavený v niekoľkých etapách:
- úseky Šurany – Ivánka pri Nitre a Ivánka pri Nitre – Nitra boli dané do prevádzky v r.
1876,
- v úseku Nitra – Lužianky (ako súčasť úseku Nitra – Topoľčany) bola prevádzka zahájená v r. 1881,
- úsek Leopoldov – Lužianky bol vybudovaný samostatne, dokončený bol v r. 1898.
 
Smerové vedenie trate sa prakticky zachovalo až do súčasnosti.
 
Základné údaje o železničnej infraštruktúre
Celková dĺžka riešenej trate predstavuje 60,8 km. Trať je v celej dĺžke jednokoľajná
neelektrifikovaná. Na trati sa nachádza:
- 8 železničných staníc (Komjatice, Ivanka pri Nitre, Nitra, Lužianky, Zbehy, Alekšince,
Rišňovce, Hlohovec), železničné stanice Šurany a Leopoldov nie sú súčasťou riešenia,
- 10 železničných zastávok (Ondrochov, Veľký Kýr, Branč, Dolné Krškany, Nitra zastávka, Mlynárce, Zbehy obec, Andač, Kľačany, Leopoldov zastávka).
 
Technické vybavenie trate:
- traťové zabezpečovacie zariadenie:
- - v úseku Šurany – Nitra a Lužianky – Hlohovec 1. kategórie,
- - v úseku Nitra – Lužianky 2. kategórie,
- - v úseku Hlohovec – Leopoldov 3. kategórie,
- priecestné zabezpečovacie zariadenie - na riešenej trati sa nachádza 48 úrovňových priecestí s pozemnými komunikáciami s rôznym stupňom zabezpečenia (od nezabezpečených t.j. označených krížom až po PZS 3Z t.j. svetelné 3. kategórie so závorami),
- staničné zabezpečovacie zariadenia:
- - 1. kategórie v železničných staniciach Ivanka pri Nitre, Nitra, Zbehy,
- - 2. kategórie v železničných staniciach Komjatice, Lužianky, Rišňovce, Hlohovec,
- - 3. kategórie v železničnej stanici Alekšince,
 
Počty koľají a nástupíšť v železničných staniciach
Stanica
Počet
dopravných koľají
Počet
ostatných koľají
Počet nástupíšť
Komjatice
3
1
2
Ivanka pri Nitre
4
1
3
Nitra
8
18
4
Lužianky
8
7
6
Zbehy
5
2
4
Alekšince
3
0
2
Rišňovce
4
1
2
Hlohovec
4
5
2
 
Vo všetkých staniciach riešeného úseku je úrovňový prístup cestujúcich k vlakom.
 
Stav technických zariadení z hľadiska ekonomickej životnosti
 
Železničný spodok:
Vzhľadom na zachovanie smerového vedenia trate od jej realizácie je železničný spodok v celej dĺžke trate po ekonomickej dobe životnosti, menšie úpravy najmä v železničných staniciach ovplyvnili priemerný odpis, ktorý predstavuje 93 %.
 
Železničný zvršok:
Stav železničného zvršku je možné definovať ako prevádzkyschopný, avšak za hranicou optimálneho stavu. Priemerný odpis je na úrovni 80 % (výhybky 70 %).
 
Zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie:
Roky aktivácie (resp. poslednej rekonštrukcie) staničného zabezpečovacieho zariadenia v jednotlivých železničných staniciach:
- Šurany r. 1985,
- Komjatice r. 1946,
- Ivanka pri Nitre r. 1959,
- Nitra r. 1959,
- Lužianky r. 1996,
- Zbehy r. 1955,
- Alekšince r. 1977,
- Rišňovce r. 1978,
- Hlohovec r. 1975.
 
Z uvedeného vyplýva, že okrem železničnej stanice Lužianky (kde prebehla rekonštrukcia) sú všetky staničné zabezpečovacie zariadenie po dobe životnosti a ekonomicky odpísané t.j. zostatková hodnota väčšiny je nulová (malá zostatková hodnota vyplýva z menších úprav SZZ v Šuranoch a Ivanke pri Nitre).
Traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie v úseku Nitra – Lužianky bolo aktivované v r. 1949 a v r. 2007 bolo realizované TZZ 3. kategórie v úseku Leopoldov – Hlohovec (ako súčasť modernizácie traťového úseku Trnava – Piešťany). V ostatných úsekoch je TZZ 1. kategórie t.j. telefonický spôsob dorozumievania.
Priecestné zabezpečovacie zariadenia sú aktivované od r. 1935 (v obvode železničných staníc Komjatice a Nitra), najnovšie je z r. 2010 (v r. 2012 bolo jedno PZZ rekonštruované). Z celkového počtu 49 evidovaných priecestí je 38 ekonomicky odpísaných.
Oznamovacie zariadenia sú s výnimkou štyroch zariadení (2x EPS, telefónny zapojovač a rozhlasové zariadenie – HAVIS) ekonomicky odpísané.
 
Trakčné vedenie a energetika:
Vzhľadom na skutočnosť, že riešená trať nie je elektrifikovaná energetické zariadenia predstavujú len káblové prípojky a náhradné zdroje elektrickej energie. Väčšina zariadení je ekonomicky odpísaná. Priemerne sú tieto zariadenia odpísané na viac ako 90 %.
 
Umelé stavby a pozemné stavby:
Pozemné stavby sú v relatívne dobrom stave v porovnaní s ostatnými zariadeniami. Budovy sú udržiavané a v rámci možností aj čiastočne rekonštruované. Priemerná zostatková hodnota je 35,5 %.
Umelé stavby predstavujú železničné mosty, z ktorých najdlhší je cez rieku Váh nachádzajúci sa medzi Hlohovcom a Leopoldov. Most bol v r. 1999 rekonštruovaný.
Inžinierske siete (plynové, vodovodné a kanalizačné prípojky) Sú v dobrom stave, priemerný odpis 51 %. Ostatné zariadenia (nástupištia, manipulačné a spevnené plochy) sú v dobrom stave, priemerný odpis 54 %. Na základe uvedeného je možné konštatovať prevádzkyschopnosť jednotlivých zariadení, avšak väčšina technologických zariadení je ekonomicky odpísaných, technologicky zastaraných a vyžadujú si výraznejšiu modernizáciu.
 
Hlavné problémy a požiadavky
 
Hlavné súčasné problémy:
- malá konkurencieschopnosť železničnej dopravy v diaľkovej osobnej doprave,
- nízka cestovná rýchlosť,
- nízka technická a technologická úroveň železničnej infraštruktúry,
- slabé väzby na nadväzné dopravné systémy,
- málo rozvinutá infraštruktúra umožňujúca integráciu s inými druhmi dopráv (parkoviská P&R, stojany pre bicykle...).
 
Hlavné problémy súvisia s cieľmi projektu. Ich odstránenie vedie k splneniu cieľov definovaných pre tento projekt. Malá konkurencieschopnosť železničnej dopravy v diaľkovej osobnej doprave – sa prejavuje najmä chýbajúcim rýchlym spojením krajského mesta Nitra s hlavným mestom Bratislavou.
 
Porovnanie cestovného času v relácii Nitra – Bratislava:
- železničná doprava (v úseku Nitra – Zbehy Os vlak, Zbehy – Bratislava rýchlik) 104 – 110 min,
- verejná autobusová doprava 70 - 85 minút,
- IAD 50 – 60 minút.
 
Pre objektívnosť je potrebné uviesť skutočnosť, že vzdialenosť Nitra – Bratislava po železničných tratiach je 98 km, po cestných komunikáciách (R1 a D1) je 91 km a v súčasnosti neexistuje priame železničné spojenie bez prestupu (v GVD 2010/2011 boli vedené aj priame spoje Nitra – Bratislava, cestovný čas zrýchlených vlakov bol 94 – 120 min).
 
Nízka cestovná rýchlosť – sa prejavuje najmä v diaľkovej a medziregionálnej doprave. Je priamo ovplyvnená traťovou rýchlosťou (a jej obmedzeniami) a skutočnosťou, že celá riešená trať je jednokoľajná (potreba križovania vlakov t.j. dlhší pobyt v železničných staniciach). Najväčšie obmedzenia traťovej rýchlosti sa nachádzajú v železničných staniciach Ivanka pri Nitre, Nitra a Zbehy (obmedzenie rýchlosti na 40 kmh-1) z titulu staničného zabezpečovacieho zariadenia (1. kategória SZZ). Tieto obmedzenia úzko súvisia aj s ďalším problémom, ktorým je nízka technická a technologická úroveň zariadení železničnej infraštruktúry.
 
Nízka technická a technologická úroveň zariadení železničnej infraštruktúry vyvoláva:
- potrebu vysokého podielu ľudskej práce (najmä v oblasti riadenia dopravy),
- znížený stupeň bezpečnosti vzhľadom na spôsob zabezpečenia železničnej prevádzky
(zabezpečovacie zariadenia 1. kategórie) - spoľahlivosť systému ako celku vo zvýšenej miere závislá od ľudského činiteľa,
- zvýšené náklady na údržbu zastaraných zariadení.
 
Slabé väzby na nadväzné dopravné systémy – väzby na nadväzné dopravné systémy prakticky neexistujú, autobusová doprava tvorí samostatný systém bez väčších väzieb na regionálnu železničnú dopravu. V Nitre je v tesnej blízkosti železničnej stanice situovaná autobusová stanica, avšak bez výraznejších vzájomných väzieb (autobusová a železničná doprava najmä v úseku Nitra – Hlohovec sú konkurenčné dopravné systémy). Určité prestupové väzby sú zabezpečené v železničných staniciach Leopoldov a Zbehy, avšak len v rámci železničnej dopravy (prestup z regionálnej na diaľkovú dopravu).
 
Málo rozvinutá infraštruktúra umožňujúca integráciu s inými druhmi dopráv – v Nitrianskom ani Trnavskom kraji nie je vybudovaný integrovaný dopravný systém verejnej hromadnej dopravy. V okolí železničných staníc nie sú vybudované ani zariadenia pre integráciu individuálnej a verejnej dopravy (parkoviská park&ride, bike&ride, resp. kiss&ride).
 
Analýza variantov
Analýza dopytu - súčasný dopyt po preprave
 
Vzhľadom na skutočnosť že:
- na trati sa nachádza regionálne centrum Nitra,
- riešená trať je z hľadiska prevádzky (aj administratívneho členenia) tvorená dvomi traťovými úsekmi, bude aj na základe požiadavky objednávateľa analýza dopytu rozdelená na dva úseky t.j. samostatne pre úseky Šurany – Nitra a Nitra – Leopoldov.
 
Úsek Šurany – Nitra
 
Osobná doprava
Vzhľadom na polohu úseku Šurany – Nitra mimo významných medzinárodných a najdôležitejších vnútroštátnych dopravných koridorov a vzhľadom na širšie dopravnogeografické vzťahy má absolútna väčšina prepravných prúdov v osobnej doprave regionálny charakter (dochádzka do zamestnania, škôl, za službami a nákupmi). V autobusovej prímestskej doprave je táto funkcia jednoznačná – linky sú vedené z Nitry cez vybrané obce do menších regionálnych centier (v nami sledovanom smere sú to Nové Zámky). V železničnej doprave sú vlaky vedené v reláciách Nové Zámky – Nitra resp. Nové Zámky – Nitra – Prievidza (aj pri tranzitných vlakoch však prichádza v železničnej stanici Nitra k výmene frekvencie t.j. takmer všetci cestujúci vystúpia a nastúpia noví cestujúci, tranzit je minimálny – overené na základe podkladov ZSSK o frekvencií cestujúcich). V IAD je opäť prevládajúca regionálna doprava s malým podielom tranzitu, ktorý predstavoval v r. 2007 5,7 % (podľa „Celoštátny smerový dopravný prieskum vonkajšej dopravy v SR, r. 2007, SSC). Tranzit je smerovaný mimo Nitru po nedávno dobudovanej rýchlostnej komunikácii R1.
 
Celkové počty cestujúcich v úseku Šurany – Nitra
(obojsmerne, pracovný deň)
 
Počet cestujúcich
Regionálna železničná doprava
3117
Regionálna autobusová doprava
152
Autobusová MHD Nitra
nezistený
IAD*
9030
*priemerná obsadenosť osobného automobilu 1,5 osoby
 
Na základe uvedenej tabuľky je možné konštatovať, že v regionálnej doprave zo smeru Šurany má najsilnejšie postavenie IAD. Železničná doprava je podľa tabuľky najsilnejšia verejná doprava, avšak v tabuľke nie sú zahrnutý cestujúci využívajúci MHD Nitra, ktorá obsluhuje aj obce Dolné Krškany, Ivanka pri Nitre a Branč (údaje o počte cestujúcich v MHD nemá spracovateľ k dispozícii).
 
Nákladná doprava
V nákladnej doprave má železničná doprava marginálne postavenie. Úsekom je vedených málo pravidelných nákladných vlakov (pravidelné nákladné vlaky nie sú vedené každý deň).
Železničná stanica Komjatice nemá výpravnú oprávnenosť pre vozňové zásielky a v železničnej stanici Ivánka pri Nitre sa realizuje len malý objem nakládky na zaústených železničných vlečkách.
 
Úsek Nitra – Leopoldov
 
Osobná doprava
V úseku Nitra – Leopoldov výrazne rastie podiel medziregionálnej a diaľkovej dopravy. Tento stav je spôsobený:
- prepravnými prúdmi medzi Nitrou a Bratislavou (vedenými takmer výhradne po cestných komunikáciách),
- prepravnými prúdmi vedenými medzi regiónom Horná Nitra a Bratislavou (vedenými po cestných komunikáciách aj po železničnej trati Prievidza – Zbehy – Leopoldov – Bratislava.
 
Celkové počty cestujúcich v úseku Nitra – Leopoldov – (Bratislava)
(obojsmerne, pracovný deň)
 
Počet cestujúcich
Regionálna železničná doprava
2046
- z toho cestujúci Nitra - Bratislava
152
Diaľková železničná doprava Prievidza - Nitra
1283
Regionálna autobusová doprava
3068
Diaľková autobusová doprava Nitra – Bratislava
1819
Regionálna IAD*
19753
Diaľková IAD*
31413
*priemerná obsadenosť osobného automobilu 1,5 osoby
 
Z uvedenej tabuľky je zrejmé že dominantné postavenie v regionálnej aj diaľkovej doprave (spojenie Nitra – Bratislava) má IAD. Železničná doprava konkuruje len regionálnej autobusovej doprave (v regionálnej autobusovej doprave nie sú zahrnutý cestujúci využívajúci MHD Nitra, ktorá obsluhuje aj obec Lužianky), avšak v spojení Nitra – Bratislava nie je vedený žiadny priamy železničný spoj (uvedený cestujúci využívajú z/do Nitry prípojové Os vlaky k rýchlikom Bratislava – Prievidza s prestupom v železničnej stanici Zbehy), čím priame spojenie Nitry a Bratislavy verejnou dopravou zabezpečuje len autobusová doprava.
 
Nákladná doprava
V nákladnej doprave má železničná doprava väčší význam len pre smer Prievidza. Úsekom Leopoldov – Zbehy je vedených niekoľko pravidelných nákladných vlakov (pravidelné nákladné vlaky nie sú vedené každý deň). Objem nakládky a vykládky v jednotlivých železničných staniciach je nízky (s výnimkou Hlohovca) a väčšina je realizovaná na zaústených vlečkách. Železničné stanice Alekšince a Zbehy nemajú ani všeobecné nakladacie a vykladacie koľaje.
 
Prognóza dopytu
 
Pre prognózu dopytu nebol spracovaný dopravný model. Prognóza dopytu vychádza
z analýzy súčasného dopytu, zmien dopravnej infraštruktúry (elektrifikácia železničnej trate – alternatíva A, optimalizácia a elektrifikácia železničnej trate – alternatíva B, elektrifikácia a výstavba novej trate – alternatíva C, v cestnej doprave nepredpokladáme výraznejšie zmeny dopravnej infraštruktúry v riešenej oblasti) a prognóz spracovaných pre Dopravnú stratégiu Slovenskej republiky (sektorová analýza – železničná doprava, MDVRR SR, r. 2013).
 
Variant „bez projektu“
Od r. 2007 do r. 2013 prišlo na riešenej trati k celkovému poklesu počtu cestujúcich v železničnej doprave – celková frekvencia cestujúcich v železničných staniciach a na zastávkach sa znížila o 9 %. V úseku Šurany – Nitra predstavuje pokles až 28 % (najmä vplyvom predlženia liniek MHD Nitra do obcí Dolné Krškany, Ivanka pri Nitre a Branč). V úseku Nitra - Leopoldov sa frekvencia zvýšila, avšak len vplyvom zrušenia priamych zrýchlených vlakov Nitra – Bratislava, čo si vyžiadalo prestupy cestujúcich (čím narástol počet nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich t.j. frekvencia v prestupovej železničnej stanici). Kým v úseku Šurany – Nitra ide o reálne zníženie počtu cestujúcich v regionálnej doprave, v úseku Nitra – Leopoldov je počet cestujúcich v regionálnej doprave v sledovaných rokoch stabilizovaný a v diaľkovej doprave (Prievidza – Zbehy – Leopoldov – Bratislava) prichádza k miernemu nárastu (aj vplyvom zvýšenia počtu vlakov).
Na základe celosieťovej prognózy spracovanej pre Dopravnú stratégiu Slovenskej republiky (sektorová analýza – železničná doprava, MDVRR SR r. 2013) bude trend znižovania počtu cestujúcich v regionálnej doprave pravdepodobne pokračovať aj v strednodobom horizonte (minimálne do r. 2020), pričom však je potrebné konštatovať, že výrazný vplyv popri kvalite železničnej infraštruktúry má na počty cestujúcich aj kvalita mobilných prostriedkov a prepravných služieb poskytovaných dopravnými spoločnosťami. Z hľadiska prognózy dopytu predpokladáme v súlade s vývojom v poslednom období a spracovanou celosieťovou prognózou:
- zníženie počtu cestujúcich v úseku Šurany – Nitra o 10 % (do r. 2020, potom stabilizácia),
- zachovanie súčasného počtu cestujúcich v úseku Nitra – Leopoldov (v regionálnej aj diaľkovej doprave), oproti úrovni r. 2013.
Uvedená prognóza predpokladá minimálne zachovanie súčasných parametrov trate z hľadiska traťovej rýchlosti.
 
Alternatíva A – elektrifikácia železničnej trate
Samotná elektrifikácia trate neprinesie zvýšenie dopytu po preprave po železnici. Minimálne skrátenie súčasných jazdných a cestovných časov (maximálne 3 minúty v úseku Šurany – Nitra a 2,5 minúty v úseku Nitra – Leopoldov) po elektrifikácii nemá výraznejší vplyv na dopyt po železničnej preprave. Alternatíva A však predstavuje aj celkovú revitalizáciu trate, čo v spojení so zmenou mobilných prostriedkov (modernizácia vozidlového parku) zabezpečí zastavenie poklesu počtu cestujúcich v regionálnej železničnej doprave.
Z hľadiska prognózy dopytu predpokladáme:
- stabilizáciu počtu cestujúcich v úseku Šurany – Nitra na úrovni roku predpokladaného ukončenia revitalizácie a elektrifikácie trate (predpoklad r. 2020) t.j.10 % zníženie oproti úrovni r. 2013,
- zachovanie súčasného počtu cestujúcich v úseku Nitra – Leopoldov (v regionálnej aj
diaľkovej doprave) oproti úrovni r. 2013.
 
Alternatíva B – optimalizácia a elektrifikácia železničnej trate
Optimalizácia trate nezabezpečí výraznejšie skrátenie cestovného času v regionálnej doprave, ale zavedenie priamej železničnej linky Nitra – Bratislava v spojení so skrátením cestovného času v diaľkovej doprave (cestovný čas rýchlika Nitra – Bratislava hl. st. bude 75 minút) vytvorí určitú konkurenciu nie len pre verejnú autobusovú dopravu, ale aj pre časť IAD.
Na základe uvedeného predpokladáme:
- stabilizáciu počtu cestujúcich v úseku Šurany – Nitra na úrovni roku predpokladaného ukončenia optimalizácie a elektrifikácie trate (predpoklad r. 2020) t.j.10 % zníženie oproti úrovni r. 2013,
- zachovanie súčasného počtu cestujúcich v úseku Nitra – Leopoldov v regionálnej doprave na úrovni r. 2013,
- zvýšenie počtu cestujúcich v diaľkovej doprave v relácii Nitra – Bratislava na cca 650 cestujúcich/pracovný deň (150 súčasných cestujúcich, 350 cestujúcich z verejnej autobusovej dopravy t.j. cca jedna štvrtina súčasného počtu a 150 cestujúcich z IAD t.j. cca 0,5 % zo súčasného počtu).
 
Alternatíva C – elektrifikácia súčasnej trate a výstavba novej trate
Elektrifikácia a revitalizácia súčasnej trate neprinesie zvýšenie dopytu po preprave po železnici, avšak zabezpečí stabilizáciu výkonov v regionálnej doprave (v úseku Leopoldov – Nitra – Šurany je alternatíva C zhodná s Alternatívou A). Nová trať Nitra – Trnovec nad Váhom ako súčasť rýchleho spojenia Nitry a Bratislavy zabezpečí možnosť skrátenia cestovného času pri využití železničnej dopravy na 60 minút, čo je hodnota konkurencieschopná nie len pre verejnú autobusovú dopravu, ale aj pre IAD (v spojení s možnosťou parkovania v blízkosti železničnej stanice Nitra, a po realizácii pripravovanej parkovacej politiky v Bratislave - spoplatnenie parkovacích miest na verejných komunikáciách v najzaťaženejších lokalitách).
Na základe uvedeného predpokladáme:
- stabilizáciu počtu cestujúcich v úseku Šurany – Nitra na úrovni roku predpokladaného ukončenia revitalizácie a elektrifikácie trate (predpoklad r. 2020) t.j.10 % zníženie oproti úrovni r. 2013,
- zachovanie súčasného počtu cestujúcich v úseku Nitra – Leopoldov v regionálnej doprave na úrovni r. 2013,
- zvýšenie počtu cestujúcich v diaľkovej doprave v relácii Nitra – Bratislava na cca 1 750 cestujúcich/pracovný deň (150 súčasných cestujúcich, 700 cestujúcich z verejnej autobusovej dopravy t.j. cca jedna polovica súčasného počtu a 900 cestujúcich z IAD t.j. cca 3 % zo súčasného počtu).
 
Alternatíva C1 – výstavba novej trate Nitra – Trnovec nad Váhom
Nová trať má za cieľ skrátenie cestovného času medzi Nitrou a Bratislavou na hodnotu konkurujúcu IAD. Dosiahnutá hodnota 60 minút je konkurencieschopná.
Na základe uvedeného predpokladáme zvýšenie počtu cestujúcich v diaľkovej doprave v relácii Nitra – Bratislava na cca 1 750 cestujúcich/pracovný deň (150 súčasných cestujúcich, 700 cestujúcich z verejnej autobusovej dopravy t.j. cca jedna polovica súčasného počtu a 900 cestujúcich z IAD t.j. cca 3 % zo súčasného počtu).
 
Technické riešenie variantov
 
Variant „bez projektu“
Variant predstavuje „prirodzený vývoj“ technického stavu zariadení železničnej infraštruktúry v prípade, že nebude realizovaný niektorý z posudzovaných variantov (alternatíva A, B, C).
Variant „bez projektu“ predstavuje :
- postupnú modernizáciu najmä zabezpečovacieho zariadenia a ňou vyvolané najnutnejšie úpravy ostatnej infraštruktúry,
- prostú reprodukciu ostatných prvkov železničnej infraštruktúry a úpravy zariadení vychádzajúce zo splnenia požiadaviek legislatívy pri zachovaní súčasných technických parametrov.
Základné parametre variantu „bez projektu“:
- najvyššia traťová rýchlosť úseku Leopoldov – Lužianky 100 kmh-1 a Lužianky – Nitra – Šurany 80 kmh-1 obmedzená v niekoľkých lokalitách,
- výmena súčasného staničného zabezpečovacieho zariadenia v železničných staniciach za nové zariadenia 3. kategórie:
- - do r. 2020 nové SZZ v žel. staniciach Nitra a Zbehy,
- - do r. 2025 nové SZZ v žel. staniciach Hlohovec, Rišňovce,
- - do r. 2030 nové SZZ v žel. staniciach Lužianky, Alekšince,
- - do r. 2035 nové SZZ v žel. staniciach Ivanka pri Nitre a Komjatice
- nové traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie v celom riešenom úseku:
- - do r. 2020 nové TZZ v úseku Zbehy – Nitra,
- - do r. 2025 nové TZZ v úseku Hlohovec – Zbehy,
- - do r. 2035 nové TZZ v úseku Nitra – Šurany,
- obnova (výmena) koľajového spodku a zvršku v nevyhnutnom rozsahu zabezpečujúcom prevádzkyschopnosť v riešenom úseku (úseky za technickou dobou životnosti),
- úprava nástupíšť pre úrovňový bezbariérový prístup cestujúcich (v zmysle platnej legislatívy),
- obnova ostatných prvkov železničnej infraštruktúry, ktoré sú ekonomicky aj technicky za hranicou životnosti.
- komplexná rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia žel. staníc a zastávok,
- elektrický ohrev výhybiek (vo väzbe na nové SZZ).
 
Alternatíva A – elektrifikácia železničnej trate
Predstavuje elektrifikáciu a revitalizáciu železničnej trate v rozsahu :
- vlastná elektrifikácia trate,
- modernizácia zabezpečovacieho zariadenia,
- stavebné úpravy trate pre dosiahnutie traťovej rýchlosti 100 kmh-1 a požadovanej únosnosti v celom úseku,
- najnutnejšie úpravy ostatnej infraštruktúry vychádzajúce zo splnenia požiadaviek legislatívy a zabezpečenie prostej reprodukcie.
 
Základné parametre alternatívy A:
- najvyššia traťová rýchlosť v celom úseku Leopoldov – Lužianky – Nitra – Šurany 100 kmh-1 obmedzená v lokalitách:
- - Leopoldov žkm 26,9 – 28,0 rýchlosť 60 kmh-1,
- - Nitra žkm 33,8 – 34,5 rýchlosť 70 kmh-1,
- priechodný prierez min. 1-SM s nadstavcom pre elektrifikované trate,
- minimálna únosnosť pre nápravový tlak 22,5 t.
- elektrifikácia jednofázovým systémom ~25kV/50 Hz,
- nová trakčná napájacia stanica Lužianky s rozvodňou ~25kV/50 Hz,
- nevyhnutné koľajové úpravy vyplývajúce s realizácie TV a nástupíšť dĺžky 150m (v železničných staniciach Hlohovec, Zbehy, Lužianky a Nitra aj 250 m) s úrovňovým prístupom cestujúcich, bezbariérový prístup,
- na celej trati dispečerský traťový rádiový systém,
- na zastávkach vizuálny informačný systém, v žel. staniciach vizuálny informačný systém aj rozhlas pre cestujúcich s automatickým diaľkovým vyhlasovaním z dispečerského pracoviska,
- v železničných staniciach diaľkovo ovládané zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie, elektronické stavadlo, obslužné pracovisko diaľkovo ovládanej trate v žel. stanici Nitra,
- v medzistaničných úsekoch traťové zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie automatické hradlo, v medzistaničných úsekoch Hlohovec – Rišňovce, Ivanka pri Nitre – Komjatice aj s oddielovým návestidlom, v úseku Lužianky – Nitra vybudovanie výhybne Mlynárce, všetky priecestia zabezpečené priecestným zabezpečovacím zariadením,
- komplexná rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia žel. staníc a zastávok s diaľkovým ovládaním,
- elektrický ohrev výhybiek s diaľkovým ovládaním a dohľadom z obslužného pracoviska diaľkovo ovládanej trate,
 
Rozsah koľajových úprav železničnej trate
 
Návrh koľajového riešenia sleduje v čo najväčšej miere jestvujúce smerové a výškové vedenie jednokoľajnej neelektrifikovanej trate, pričom odstraňuje miestne rýchlostné obmedzenia v lokalitách Hlohovec, Lužianky a Komjatice.
Parametre jednotlivých smerových oblúkov sú stanovené pre návrhovú rýchlosť V=100 km/h. V lokalite Nitra sú navrhnuté smerové úpravy trate pre zlepšenie rýchlostných parametrov trate na rýchlosť 70 kmh-1, v lokalite Leopoldov je smerová úprava trate navrhnutá variantne pre rýchlosti 60 kmh-1 resp. 80 kmh-1.
Pri tejto alternatíve riešenia sa neuvažuje s výmenou jestvujúceho železničného zvršku tvaru 49E1 za nový zvrškový materiál, je navrhnuté len prečistenie jestvujúceho koľajového lôžka, jeho doplnenie a úprava do požadovaného tvaru tak, aby bol zabezpečený čo najlepší izolačný stav koľajiska. V železničných staniciach je uvažované s výmenou jestvujúcich výhybkových konštrukcií (prevažne stupňových) za nové pomerové na betónových podvaloch len v tých železničných staniciach, kde dochádza k výrazným úpravám geometrickej polohy koľaje z dôvodu zvyšovania traťovej rýchlosti (ŽST Lužianky a Nitra). Osová vzdialenosť staničných koľají v alternatíve A je uvažovaná 4,75 m.
Železničný spodok v predmetnom úseku trate je v súčasnosti navrhnutý na triedu zaťaženia D4 a nie je uvažované s jeho sanáciou. Nové konštrukcie železničného spodku sú uvažované len v oblastiach preložiek.
 
Rozsah úprav železničných staníc
 
Elektrifikácia železničných staníc si nevyžiada výraznejšie úpravy konfigurácie koľajísk (s výnimkou železničnej stanice Nitra). Tieto budú realizované len z titulu zvýšenia rýchlosti. V medzistaničnom úseku Lužianky – Nitra je navrhnutá nová dopravňa – výhybňa Mlynárce.
 
Železničná stanica Hlohovec
Počet dopravných koľají zostane po elektrifikácii zachovaný (4 koľaje), všetky dopravné koľaje budú s trakčným vedením (koľ. č. 1,2,3,4). Manipulačné koľaje zostanú bez TV. Existujúce nástupište pri koľaji č. 3 bude predĺžené na 250 m, nástupište pri koľaji č. 1 bude mať dĺžku 150 m (variantne nástupište pri koľaji č. 1 môže mať tiež dĺžku 250 m pre možné križovanie rýchlikov). Prístup na nástupištia bude úrovňový, bezbariérový.
 
Železničná stanica Rišňovce
Počet dopravných koľají zostane po elektrifikácii zachovaný (4 koľaje), z týchto budú 3 koľaje s trakčným vedením (koľ. č. 1,2,3) a jedna bez TV (koľ. č. 4). Manipulačná koľaj č. 5 bude od staničnej budovy ukončená zarážadlom, bez TV. Existujúce nástupištia pri koľaji č. 1 a 3 budú upravené na dĺžku 150 m. Prístup na nástupištia bude úrovňový, bezbariérový.
 
Železničná stanica Alekšince
Počet dopravných koľají zostane po elektrifikácii zachovaný (3 koľaje), všetky budú zatrolejované. Existujúce nástupištia pri koľaji č. 1 a 3 budú upravené na dĺžku 150 m. Prístup na nástupištia bude úrovňový, bezbariérový.
 
Železničná stanica Zbehy
Počet dopravných koľají bude po elektrifikácii znížený o jednu koľaj (z 5 na 4 koľaje), všetky budú s trakčným vedením v celej dĺžke (koľ. č. 1,2,3,4). Súčasná dopravná koľaj č. 5 bude manipulačnou koľajou. Manipulačné koľaje zostanú bez TV. Existujúce nástupištia pri koľaji č. 2 a 4 budú upravené na dĺžku 150 m a pri koľaji č. 1 na 250 m (ostatné nástupištia budú zrušené). Prístup na nástupištia bude úrovňový, bezbariérový.
 
Železničná stanica Lužianky
Počet dopravných koľají bude po elektrifikácii znížený o jednu koľaj, z 8 na 7 koľají, z týchto bude 6 koľají s trakčným vedením v celej dĺžke (koľ. č. 1,2,4,6,8 a 10) a jedna bez TV (koľ. č. 3).
Manipulačné koľaje zostanú bez TV. Existujúce nástupištia pri koľaji č. 1 a 2 budú upravené na dĺžku 150 m (variantne nástupište pri koľaji č. 2 môže mať dĺžku 250 m pre možné križovanie rýchlikov v železničnej stanici) a pri koľaji č. 4 na 250 m (ostatné nástupištia budú zrušené).
Prístup na nástupištia bude úrovňový, bezbariérový.
 
Výhybňa Mlynárce
Nová dopravňa – výhybňa bude situovaná v lokalite súčasnej zastávky Mlynárce. Bude mať dve koľaje dĺžky 750 metrov s trakčným vedením v celej dĺžke. Pri každej koľaji bude situované nástupište dĺžky 150 metrov.
 
Železničná stanica Nitra
Počet dopravných koľají bude po elektrifikácii znížený o jednu koľaj (z 8 na 7 koľají), z týchto bude 6 koľají s trakčným vedením v celej dĺžke (koľ. č. 1,2,4,6,8 a 10) a jedna bez TV (koľ. č. 12). Manipulačné koľaje zostanú bez TV. Z dôvodu posunu resp. pri prestavovaní elektrických hnacích koľajových vozidiel môžu byť zatrolejované aj špičky koľají 2a, 4a. Existujúce nástupištia pri koľaji č. 1 a 2 budú upravené na dĺžku 250 m a pri koľaji č. 4 a 6 na 150 metrov. Prístup na nástupištia bude úrovňový, bezbariérový.
 
Železničná stanica Ivanka pri Nitre
Počet dopravných koľají zostane po elektrifikácii zachovaný (4 koľaje), z týchto budú 3 koľaje s trakčným vedením (koľ. č. 1,2,4) a jedna bez TV (koľ. č. 6). Manipulačná koľaj č. 3 bude bez TV. Existujúce nástupištia pri koľaji č. 1 a 2 budú upravené na dĺžku 150 m. Prístup na nástupištia bude úrovňový, bezbariérový.
 
Železničná stanica Komjatice
Počet dopravných koľají zostane po elektrifikácii zachovaný (3 koľaje), všetky budú s trakčným vedením (koľ. č. 1,2,3). Manipulačná koľaj č. 5 bude bez TV. Existujúce nástupištia pri koľaji č. 1 a 3 budú upravené na dĺžku 150 m. Prístup na nástupištia bude úrovňový, bezbariérový.
 
Alternatíva B – elektrifikácia a optimalizácia železničnej trate
Predstavuje elektrifikáciu a optimalizáciu železničnej trate v rozsahu :
- vlastná elektrifikácia trate,
- modernizácia zabezpečovacieho zariadenia,
- stavebné úpravy trate pre dosiahnutie traťovej rýchlosti 120 kmh-1 v celom úseku,
- peronizácia železničných staníc,
- zvýšenie výkonnosti trate (zdvojkoľajnenie úseku Lužianky – Nitra),
- úpravy ostatnej infraštruktúry vychádzajúce zo splnenia požiadaviek legislatívy
a zabezpečenie prostej reprodukcie.
Základné parametre alternatívy B:
- traťová rýchlosť v úseku Leopoldov – Lužianky – Nitra – Šurany 120 kmh-1, obmedzená v lokalitách:
o Leopoldov žkm 26,9 – 28,0 rýchlosť 60 kmh-1,
o Nitra žkm 33,8 – 34,5 rýchlosť 70 kmh-1,
- priechodný prierez C s nadstavcom pre elektrifikované trate,
- minimálna únosnosť pre nápravový tlak 22,5 t.
- elektrifikácia jednofázovým systémom ~25kV/50 Hz,
- nová trakčná napájacia stanica Lužianky s rozvodňou ~25kV/50 Hz,
- nástupištia výšky 550 mm a dĺžky 150m (v železničných staniciach Hlohovec, Zbehy, Lužianky a Nitra aj 250 m), v železničných staniciach s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich, bezbariérový prístup,
- na celej trati dispečerský traťový rádiový systém,
- na zastávkach vizuálny informačný systém, v žel. staniciach vizuálny informačný systém aj rozhlas pre cestujúcich s automatickým diaľkovým vyhlasovaním z dispečerského pracoviska,
- v železničných staniciach diaľkovo ovládané zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie, elektronické stavadlo, obslužné pracovisko diaľkovo ovládanej trate v žel. stanici Trnava (Nitra),
- v medzistaničných úsekoch traťové zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie automatické hradlo, v medzistaničných úsekoch Hlohovec – Rišňovce a Ivanka pri Nitre – Komjatice aj s oddielovým návestidlom, úsek Lužianky – Nitra zdvojkoľajnený,
- cestné priecestia nahradené mimoúrovňovým križovaním resp. zabezpečené priecestným zabezpečovacím zariadením,
- komplexná rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia žel. staníc a zastávok s diaľkovým ovládaním,
- elektrický ohrev výhybiek s diaľkovým ovládaním a dohľadom z obslužného pracoviska diaľkovo ovládanej trate.
 
Rozsah úprav železničnej trate
 
Návrh koľajového riešenia sleduje zvýšenie traťovej rýchlosti na V=120 km/h a jej optimalizáciu v celom riešenom úseku trate. Sledovaním tohto cieľa dochádza v mnohých úsekoch trate k opusteniu jestvujúceho železničného telesa. Parametre jednotlivých smerových oblúkov sú stanovené pre návrhovú rýchlosť V=120 km/h. V lokalite Nitra sú navrhnuté smerové úpravy trate pre zlepšenie rýchlostných parametrov trate na rýchlosť 70 kmh-1, v lokalite Leopoldov je smerová úprava trate navrhnutá variantne pre rýchlosti 60 kmh-1 resp. 80 kmh-1.
Vzhľadom na požiadavku zvýšenia výkonnosti trate v úseku Lužianky – Nitra je navrhnuté zdvojkoľajnenie tohto úseku.
V alternatíve B je uvažované s výmenou jestvujúceho železničného zvršku tvaru 49E1 za nový zvrškový materiál toho istého tvaru s pružným upevnením na betónových podvaloch.
Uvažuje sa aj s výmenou jestvujúceho koľajového lôžka za nové, ktorého hrúbka bude 0,35 m pod spodnou plochou podvalu. Táto úprava sa týka ako traťovej koľaje, tak aj staničných koľají v predmetnom úseku trate, ktoré budú spadať do najnevyhnutnejších úprav koľají.
V železničných staniciach je uvažované s výmenou jestvujúcich výhybkových konštrukcií (prevažne stupňových) za nové pomerové na betónových podvaloch. Osová vzdialenosť staničných koľají v alternatíve B je uvažovaná 5,0 m.
 
Rozsah úprav železničných staníc
 
Elektrifikácia a optimalizácia železničnej trate si vyžiada výraznejšie úpravy konfigurácie koľajísk železničných staníc. Tieto budú realizované z titulu realizácie nástupíšť, úpravy osovej vzdialenosti resp. z titulu zvýšenia rýchlosti.
 
Železničná stanica Hlohovec
Počet dopravných koľají zostane zachovaný 4 koľaje s trakčným vedením (koľ. č. 1,2,3,4). Manipulačné koľaje zostanú bez TV. Vybudujú sa nové krajné nástupištia pri koľaji č. 4 (v dĺžke 150 metrov, variantne 250 m pre zabezpečenie križovania rýchlikov) a koľaji č. 3 (v dĺžke 250 metrov). Prístup na nástupište pri koľaji č. 4 bude mimoúrovňový.
 
Železničná stanica Rišňovce
Počet dopravných koľají sa zníži zo 4 na 3 koľaje (v súčasnosti sa ako dopravné koľaje využívajú tiež 3 koľaje) sa s trakčným vedením (koľ. č. 1,2,3). Manipulačná koľaj č. 5 bude od staničnej budovy ukončená zarážadlom, bez TV. Vedľa koľají č. 1 a 3 budú vybudované nové krajné nástupištia dĺžky 150 m. Prístup na nástupište pri koľaji č. 2 bude mimoúrovňový.
 
Železničná stanica Alekšince
Počet dopravných koľají zostane zachovaný (3 koľaje), všetky budú zatrolejované. Vedľa koľají č. 1 a 3 budú vybudované nové krajné nástupištia dĺžky 150 m. Prístup na nástupištia bude mimoúrovňový, bezbariérový.
 
Železničná stanica Zbehy
Počet dopravných koľají bude znížený o jednu koľaj (z 5 na 4 koľaje), z týchto budú všetky s trakčným vedením v celej dĺžke (koľ. č. 1,2,3,4). Manipulačné koľaje zostanú bez TV. Medzi koľajami č. 1 a 2 (nové číslovanie) bude vybudované ostrovné nástupište dĺžky 250 m s mimoúrovňovým prístupom. Pri koľaji č. 4 bude vybudované nové krajné nástupište dĺžky 150 m). Prístup na toto nástupište bude úrovňový, bezbariérový.
 
Železničná stanica Lužianky
Počet dopravných koľají bude po elektrifikácii znížený o jednu koľaj, z 8 na 6 koľají, s trakčným vedením v celej dĺžke (koľ. č. 1,3,4,6,8 a 10). Z manipulačných koľají bude zatrolejovaná slepá koľaj č. 2 (odstavovanie elektrických rušňov), ostatné zostanú bez TV. Medzi koľajami č. 1 a 4 bude vybudované ostrovné nástupište dĺžky 250 m s mimoúrovňovým prístupom. Pri koľaji č. 3 bude vybudované nové krajné nástupište dĺžky 150 m.
 
Železničná stanica Nitra
Počet dopravných koľají bude znížený o jednu koľaj (z 8 na 7 koľají), z týchto bude 6 koľají s trakčným vedením v celej dĺžke (koľ. č. 1,2,3a,6,8 a 10) a jedna bez TV (koľ. č. 12). Z manipulačných koľají budú s TV slepá koľaj č. 3 (určená na odstavovanie súprav resp. rušňov v elektrickej trakcii) a koľaje č. 4 a 6a (koľaje určené pre výkon technicko-hygienickej údržby) , ostatné manipulačné koľaje zostanú bez TV. Medzi koľajami č. 2 a 6 bude vybudované ostrovné nástupište dĺžky 250 m s mimoúrovňovým prístupom. Pri koľaji č. 1 a 3a budú vybudované nové krajné nástupištia dĺžky 150 m. Existujúce nástupištia budú zrušené. Prístup na nástupištia pri koľaji č. 1 a 3a budú úrovňové, bezbariérové.
 
Železničná stanica Ivanka pri Nitre
Počet dopravných koľají bude znížený o jednu koľaj (zo 4 na 3 koľaje), všetky budú s trakčným vedením (koľ. č. 1,2,4). Manipulačná koľaj č. 3 bude bez TV. Vedľa koľají č. 1 a 4 budú vybudované nové krajné nástupištia dĺžky 150 m. Prístup na nástupište pri koľaji č. 4 bude mimoúrovňový.
 
Železničná stanica Komjatice
Počet dopravných koľají zostane po elektrifikácii zachovaný (3 koľaje), všetky budú s trakčným vedením (koľ. č. 1,2,3). Slepá manipulačná koľaj č. 5 bude bez TV. Vedľa koľají č. 2 a 3 budú vybudované nové krajné nástupištia dĺžky 150 m. Prístup na nástupište pri koľaji č. 2 bude mimoúrovňový.
 
Alternatíva C – elektrifikácia železničnej trate Leopoldov – Nitra – Šurany a výstavba novej trate Nitra – Trnovec nad Váhom
Predstavuje elektrifikáciu železničnej trate a najnutnejšie stavebné úpravy trate a ostatnej infraštruktúry v úseku Leopoldov – Nitra – Šurany (rozsah totožný s alternatívou A) a výstavbu novej trate Nitra – Trnovec nad Váhom (variantné riešenie k optimalizácii trate Leopoldov – Nitra pre zabezpečenie rýchleho spojenia Nitry a Bratislavy).
 
Základné parametre alternatívy C:
- najvyššia traťová rýchlosť v celom úseku Leopoldov – Lužianky – Nitra – Šurany 100 kmh-1 obmedzená v lokalitách:
- - Leopoldov žkm 26,9 – 28,0 rýchlosť 60 kmh-1,
- - Nitra žkm 33,8 – 34,5 rýchlosť 70 kmh-1,
- najvyššia traťová rýchlosť v úseku Odbočka Horné Krškany – Trnovec nad Váhom 160 kmh-1 obmedzená v lokalitách:
- - odbočka Horné Krškany žkm 0,0 – 0,6 rýchlosť 100 kmh-1,
- - Trnovec nad Váhom žkm 17,7 – 19,3 rýchlosť 120 kmh-1,
- priechodný prierez min. 1-SM s nadstavcom pre elektrifikované trate,
- minimálna únosnosť pre nápravový tlak 22,5 t.
- elektrifikácia jednofázovým systémom ~25kV/50 Hz,
- nová trakčná napájacia stanica Lužianky s rozvodňou ~25kV/50 Hz,
- nevyhnutné koľajové úpravy vyplývajúce s realizácie TV a nástupíšť dĺžky 150m (v železničných staniciach Hlohovec, Zbehy, Lužianky a Nitra aj 250 m) s úrovňovým prístupom cestujúcich, bezbariérový prístup,
- na celej trati dispečerský traťový rádiový systém,
- na zastávkach vizuálny informačný systém, v žel. staniciach vizuálny informačný systém aj rozhlas pre cestujúcich s automatickým diaľkovým vyhlasovaním z dispečerského pracoviska,
- v železničných staniciach diaľkovo ovládané zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie, elektronické stavadlo, obslužné pracovisko diaľkovo ovládanej trate v žel. stanici Trnava,
- v medzistaničných úsekoch traťové zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie automatické hradlo, v medzistaničných úsekoch Hlohovec – Rišňovce, Ivanka pri Nitre – Komjatice aj s oddielovým návestidlom, v úsekoch Lužianky – Nitra a Nitra – Trnovec nad Váhom vybudovanie výhybní,
- všetky priecestia na súčasnej trati zabezpečené priecestným zabezpečovacím zariadením, na novej trati mimoúrovňové križovania s cestnými komunikáciami,
- komplexná rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia žel. staníc a zastávok s diaľkovým ovládaním,
- elektrický ohrev výhybiek s diaľkovým ovládaním a dohľadom z obslužného pracoviska diaľkovo ovládanej trate,
 
Rozsah úprav železničnej trate v úseku Leopoldov – Nitra – Šurany
Rozsah úprav železničnej trate a železničných staníc, ako aj rozsah modernizácie a rekonštrukcie ostatných prvkov železničnej infraštruktúry v úseku Leopoldov – Nitra – Šurany je zhodný s alternatívou A.
 
Nová trať Nitra – Trnovec nad Váhom
Trať Nitra – Trnovec nad Váhom využíva v úseku Nitra – odbočka Horné Krškany súčasnú traťovú koľaj medzistaničného úseku Nitra – Ivanka pri Nitre (po žkm 31,5). V tomto úseku bude traťová rýchlosť 100 kmh-1. Ďalej je vedená ako nová jednokoľajná elektrifikovaná trať (dĺžka 19,3 km) s jednou dopravňou (výhybňa Pereš). Parametricky je trať navrhnutá na rýchlosť 160 kmh-1 s obmedzeniami v lokalitách odbočka Horné Krškany a Trnovec nad Váhom.
 
Pri tejto alternatíve koľajového riešenia je uvažované so zriadením nového železničného telesa s novými konštrukčnými vrstvami železničného spodku a zvršku, ktoré zodpovedajú požiadavkám pre modernizované trate. Vybavenie trate potrebnými technologickými zariadeniami bude zodpovedať modernizovanej trati.
 
* * *
 
Zdroj: Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany - Štúdia realizovateľnosti, Reming Consult a.s., AM Sudop spol. s r.o.
Fotoalbum k článku: trať 140/141: Štúdia realizovateľnosti
Celkom fotografií: 22
štúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šuranyštúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šuranyštúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šuranyštúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany
štúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šuranyštúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šuranyštúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šuranyštúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany
štúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šuranyštúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šuranyštúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šuranyštúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany
štúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šuranyštúdia - Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany
Autor: admin | Dňa: 07. 01. 2015 | 33155x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok | Zdroj: Reming

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018