Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá
 Infoblok
IP adresa: 3.238.204.167
Dátum: 19. 08. 2022
Čas: 04:02
Meniny má: LĂ˝dia
Zajtra: Anabela
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Plánované trate

Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá

Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá
Železnice Slovenskej republiky informovali o začiatku modernizácie železničnej trate z Púchova do Považskej Teplej. Ide o posledný úsek na trati Bratislava – Žilina v rámci výstavby koridoru Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou. Stavba je vzhľadom na jej rozsah rozdelená na päť ucelených častí stavby. Technicky a investične najnáročnejšou časťou je traťový úsek Púchov – Považská Bystrica.
 Modernizáciu 16 km dlhého úseku železničnej trate Púchov – Považská Teplá realizuje "Združenie Nimnica", ktoré sa stalo víťazom súťaže. Celkové náklady sa predpokladajú vo výške 364,9 mil. eur bez DPH. Výstavba by mala trvať 40 mesiacov, jej koniec sa predpokladá v januári 2020.
 
Nová trať pôjde cez novovybudované dva tunely Diel (dĺžka 1 081,7 m) a Milochov (dĺžka 1 861 m) a viacero mostov. Celkom bude postavených a zrekonštruovaných 14 železničných mostov. Železničným mostom bude premostená aj vodná nádrž Nosice. Vybudovaných bude šesť nových cestných mostov a nadjazdov, štyri podchody pre chodcov, 11 priepustov a zrušené budú štyri priecestia. Všetky existujúce úrovňové križovania so železničnou traťou budú odstránené a nahradené mimoúrovňovými kríženiami buď nadjazdom, podjazdom alebo budú odstránené bez náhrady.
 
Na celom úseku stavby bude potrebné odstrániť, resp. zbúrať celkom 31 objektov a niekoľko ďalších menších nehnuteľností (garáže a hospodárske budovy). Kvôli výstavbe novej trati bude potrebné vyrúbať vyše 4 500 stromov a krovín na ploche cca 28 tisíc m2, čo si vyžiada následnú rekultiváciu. Okrem toho sa bude  realizovať aj výrub stromov na lesných pozemkoch cca ďalších 4 482 stromov. ŽSR hradia všetky náklady vyčíslených spoločenských hodnôt drevín, náklady na rekultivácie, ako aj náklady na stavbou vyvolané investície.  
 
Úsek Púchov – Považská Bystrica
 
V úseku Púchov – Považská Bystrica dôjde k podstatnej zmene trasy železničnej trate. Súčasná trať kopíruje meandre Váhu a ide popri vodnej nádrži Nosice. Nová trať bude o cca 2,7 km kratšia. Trať z Púchova do Považskej Bystrice opustí pôvodnú trasu v sžkm 158,398, následne mostom prekoná Nosický kanál a bude pokračovať cez ostrov medzi Nosickým kanálom a riekou Váh. Trať v tomto záplavovom území pôjde striedavo po viaduktoch a násypoch. Vybudovaná by tu mala byť nová železničná zastávka Nosice s dvoma nástupišťami, každé s dĺžkou 250 m. Prístup k zastávke bude možný novou lávkou pre peších.
 
Vizualizácia - násyp a viadukty v záplavovom území na tzv. ostrove
Vizualizácia viaduktu
 
Ďalším mostom nová trať prekoná rieku Váh, na moste budú po stranách vybudované chodníky pre peších a cyklistov, čím sa na novú zastávku Nosice umožní prístup aj od obce a kúpeľov Nimnica. Trať ďalej povedie ponad cestu II/507 a bude pokračovať tunelom Diel (dĺžka 1 081,7 m). Práve tu kvôli výstavbe tunela dôjde k asanácii dvoch bytových domov. Tunel spolu s únikovou štôlňou vyústi pri najužšom mieste vodnej nádrže, ktorú prekoná prostredníctvom ďalšieho viaduktu (dĺžka 653 m); plánovaný je na ňom chodník pre peších a cyklistov. Viadukt bude rešpektovať plavebný gabarit. Trať bude pokračovať ďalším mostom k západnému portálu druhého tunela Milochov (dĺžka 1 861 m), jeho súčasťou bude aj úniková štôlňa. Za tunelom sa nová trať v sžkm 169,1 napojí na súčasnú trasu trate.
 
Tunel Diel
Situácia - tunel Diel
 
Keďže nová trať pôjde mimo obce Milochov, zrušená bez náhrady bude existujúca zastávka Milochov. Pôvodná železničná trať bude znesená a v úseku medzi Milochovom a Púchovom sa v trase pôvodnej trate vybuduje nová cestná komunikácia, čím sa medzi nimi skráti cestná vzdialenosť z 23 km na 7 km.
 
Vzorový priečny rez tunelom
Vzorový priečny rez tunelom
 
Nová trať bude v prevažnej miere viesť v styku s umelými stavbami, čo bude konštrukčne zohľadnené v železničnom zvršku, kde od nžkm 161,000 po nžkm 166,610 bude použitý bezštrkový zvršok, tzv. pevná jazdná dráha. Minimálny polomer oblúka na trati bude mať 1 214,800 m, maximálny 2 354,200 m. Maximálna hodnota prevýšenia koľaje bude 120 mm. Maximálny sklon trate bude 8,261 promile. Koľaj bude bezstyková, zriadená z koľajnicových pásov tvaru 60 E2 dlhých minimálne 75 m. Súčasťou stavby budú aj štyri výhybky tvoriace dve jednoduché koľajové spojky na žilinskom zhlaví železničnej stanice Púchov. Všetky budú sústavy UIC 60 a nahradia koľajové spojky vybudované pri modernizácii železničnej stanice Púchov.   
 
Celková situácia - žltá pôvodná trať, červená nová trať
Celková situácia modernizácie trate Púchov - Považská Bystrica
 
Vyššia rýchlosť vlakov a nové smerovanie trate bude znamenať aj zvýšené hlukové zaťaženie. Z tohto dôvodu budú v súlade s hlukovou štúdiou na ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami z dopravy na viacerých úsekoch vybudované protihlukové steny, ktoré budú znižovať nepriaznivé hladiny hluku na prípustnú úroveň. Protihlukové steny budú vybudované prevažne v intraviláne dotknutých sídiel, od Púchova po Považskú Bystricu.
 
Osobitnú pozornosť ŽSR venujú stavu podzemných vôd v kúpeľoch Nimnica, pričom od roku 2009 sa monitoruje stav a výdatnosť prameňov minerálnych vôd. 
 
Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Bystrica je technicky a finančne najnáročnejší stavebný úsek na celej trati Bratislava – Žilina. Snáď sa stavbárom podarí dodržať termín a stavbu dokončiť za plánovaných 40 mesiacov.
 

Tunel Diel - popis
 
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa - Tunel Diel
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Miesto realizácie: Nimnica
Vyšší zhotoviteľ (Objednávateľ): TSS GRADE, a.s.
 
Popis objektov:

Tunel Diel je navrhovaný v rámci modernizácie železničnej trate Púchov – Považská Bystrica, traťový úsek Púchov – Považská Bystrica v staničení (os koľaje č. 1) nžkm 161,422 973 až nžkm 162,506 000 s celkovou dĺžkou 1081,7 m. Prechádza masívom vrchu Diel, ktorý tvorí centrálnu meandru Váhu v tomto úseku toku.
 
Tunelová rúra je rozdelená na úseky budované razením a hĺbením. Hĺbené úseky sú budované v otvorenej stavebnej jame na oboch portáloch, ktoré budú následne zasypané a rekultivované, tak aby charakter prírodného prostredia bol zachovaný.

Razená časť tunela bude realizovaná v zmysle zásad NRTM s použitím mechanického rozpojovania v priportálových oblastiach. Trhavinové rozpojovanie hornín sa bude používať na raziace práce tunelovej rúry v kompaktnejších častiach horninového masívu. Tunelové ostenie je navrhnuté dvojplášťové tvorené primárnym a sekundárnym ostením.

Na základe požiadavky predpisu TSI-INS, TSI-SRT (2008/ES) bude tunel Diel vybavený únikovou štôlňou dl. cca 304,15 m a priečnym prepojením do tunelovej rúry dl. cca 21 m. Profil priečneho prepojenia je totožný s profilom únikovej štôlne. Smerové vedenia štôlne je navrhnuté ako polygón súbežne s osou tunelovej rúry. Štôlňa je vyústená na východnom portáli tunela Diel.
 
Základné parametre tunela:

Typ tunela: Jednorúrový dvojkoľajný
Dĺžka tunela v osi tunela: 1081,7m
Dĺžka razenej časti: 1050,0 m
Osová vzdialenosť koľají: 4,2 m
Priechodný prierez: „C“ s nadstavcom pre elektrifikované trate
Traťová rýchlosť: 160 km/hod, (výhľadová rýchlosť 200 km/h pre možnosť jazdy jednotiek s výkyvnými skriňami)
Únikový chodník: na oboch stranách tunela
Svetlá výška nad chodníkom: 2,25 m
Dĺžka únikovej štôlne v osi: 304,150 m
Dĺžka únikovej štôlne vrátane prepojky: 325,15 m
 

Spracované podľa informácií z verejných zdrojov:
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 19. 02. 2017 | 44356x prečítané | Späť
Príspevkov: 4 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018