Infoblok
IP adresa: 34.239.176.54
Dátum: 25. 06. 2024
Čas: 02:11
Meniny má: Tadeáš
Zajtra: Adriána
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 4024
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3726
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3791
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3516
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3930
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3576
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3584
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3491
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3265
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3227
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Dopravná politika

Programové vyhlásenie vlády SR vo vzťahu k železniciam

Programové vyhlásenie vlády SR vo vzťahu k železniciam
Vláda Slovenskej republiky v stredu, 28. júla 2010, na rokovaní schválila programové vyhlásenie. Výňatok Programového vyhlásenia vo vzťahu k železničnej doprave na Slovensku je uverejnené tu. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že Programové vyhlásenie je v tejto časti dosť všeobecné. Osobne by som uvítal aj konkrétnejšie ustanovenia, ale programové vyhlásenie je viac politickým prehlásením, než konkrétnym plánom práce vlády na štyri roky.Investície a regionálny rozvoj
 
Investície plynú na Slovensko nerovnomerne, navyše pod vplyvom hospodárskej krízy a zhoršenia podnikateľského prostredia sa ich rast spomalil. S cieľom vyrovnávania regionálnych rozdielov v rámci Európskej únie je potrebné aj v rámci Slovenska neustále podporovať rast investícií, a to najmä do zaostalých regiónov.
 
              Vláda SR prehodnotí doterajší a vytvorí funkčný model na podporu prílevu priamych zahraničných investícií vrátane efektívneho fungovania podporných inštitúcií.
 
              Vláda SR sprehľadní pravidlá pre poskytovanie investičnej pomoci tak, aby podporovala vytváranie pracovných miest v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou, zvyšovanie  pridanej hodnoty v priemysle a transfer najnovších poznatkov do praxe. Pri návrhoch pravidiel pre poskytovanie investičnej pomoci uplatní aj osvedčené skúsenosti získané pred rokom 2006, keď bol dosiahnutý najefektívnejší rast investícií.
 
...
 
Doprava
 
Vláda SR podporí rozvoj kvalitnej, dostupnej a integrovanej dopravnej infraštruktúry, konkurenčné dopravné služby, užívateľsky prijateľnú a ekologicky a energeticky efektívnu a bezpečnú dopravu. 
 
Vláda SR zabezpečí budovanie dopravnej infraštruktúry, ktorá podporí sociálnu inklúziu prepojením menej rozvinutých regiónov na nadradenú infraštruktúru a posilní medzinárodnú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky, ako aj využitie geografického potenciálu SR.
 
Vláda SR bude presadzovať svoje záujmy pri prijímaní legislatívy  EÚ a  v rámci ďalších medzinárodných organizácií. Vláda SR bude podporovať dobudovanie vnútorného trhu EÚ s presadzovaním pravidiel hospodárskej súťaže a uplatňovaním princípu subsidiarity.
 
Vláda SR zabezpečí efektívne vynakladanie finančných prostriedkov v doprave. Vykoná  dôkladnú analýzu čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 s cieľom prehodnotiť ciele a priority Národného strategického referenčného rámca tak, aby sa dosiahla čo najvyššia pridaná hodnota pre rozvoj Slovenskej republiky. Vláda SR v rámci Národného strategického referenčného rámca presmeruje voľné prostriedky EÚ do Operačného programu Doprava (OPD) a umožní využitie zdrojov starobného dôchodkového sporenia na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest.
 
Vláda SR zabezpečí podmienky na plynulé čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ programového obdobia 2007 – 2013 tak, aby Slovensko efektívnym spôsobom využilo ponúkané možnosti a finančné zdroje z fondov EÚ v prospech všetkých svojich občanov.
 
Vláda SR zabezpečí vypracovanie sektorového operačného programu v rámci nového programového obdobia 2014 – 2020, ktorý bude reflektovať národné priority v oblasti výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry.
 
Prioritou vlády SR je znížiť finančnú náročnosť dopravných stavieb na priemernú úroveň krajín EÚ. Vláda SR zabezpečí transparentné verejné obstarávanie dopravných projektov. Posilní úlohu štátnej a rezortnej expertízy pri posudzovaní technického riešenia, ekonomickej efektívnosti a maximálnej ceny stavby a zabezpečí, aby ku každému projektu financovanému z verejných zdrojov bola vypracovaná analýza prínosov a nákladov.
 
Vláda SR legislatívne upraví postup, na základe ktorého bude výstavba stavieb v strategickom záujme realizovaná až po vysporiadaní majetkových práv k nehnuteľnostiam či už prostredníctvom inštitútu vyvlastnenia, alebo odkúpením predmetných nehnuteľností, alebo využitím majetku Slovenského pozemkového fondu.
 
Vláda SR dôkladne zanalyzuje priority a prípravu výstavby infraštruktúry s hlavným dôrazom na finančné možnosti, dopravnoinžinierske požiadavky a na potreby jednotlivých regiónov. Vláda SR zmodernizuje kľúčové tranzitné úseky cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry ako prostriedku dynamiky rozvoja zaostávajúcich regiónov pri prednostnom využití zdrojov EÚ.
 
Vláda SR prehodnotí ďalšiu realizáciu PPP projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry so zreteľom na skúsenosti a výsledky z už realizovaných projektov s cieľom zefektívniť ďalšiu výstavbu. Prioritou vlády SR bude znížiť finančnú náročnosť PPP projektov, ktoré zatiaľ neboli finančné uzavreté.
 
Vláda SR si kladie za cieľ zabezpečiť do roku 2014 nadštandardné cestné spojenie Bratislavy a Košíc a zefektívniť výstavbu úsekov na rýchlostných cestách v jednotlivých regiónoch Slovenska (okrem iných diaľničné úseky D1, D4, rýchlostné cesty R2, R4, R7, R9, nové mostné stavby).
 
V oblasti spolupráce so susednými krajinami bude vláda SR komplexne riešiť problematiku cezhraničnej integrácie a interoperability dopravnej infraštruktúry.
 
Na cestách I. triedy vláda SR bude klásť dôraz na odstraňovanie nehodových lokalít, havarijných stavov mostov, budovanie obchvatov miest a obcí s cieľom odkloniť tranzit a riešiť nevyhovujúcu dopravnú výkonnosť vybraných križovatiek.
 
Vláda SR dôsledne uplatní práva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., a štátu vyplývajúce zo zmluvy s dodávateľom elektronického mýta a zabezpečí preskúmanie projektu z hľadiska presadzovania verejného záujmu. Pre osobné motorové vozidlá nezavedie mýto a ponechá diaľničné známky. 
 
Vláda SR zabezpečí zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., a Slovenskej správy ciest,  keďže činnosti NDS, a. s., a SSC sa vzájomne dopĺňajú.
 
V oblasti železničnej infraštruktúry s cieľom zachovať podiel železničnej dopravy na prepravnom trhu vláda SR do roku 2014 odovzdá do užívania ďalšie úseky interoperabilných železničných tratí modernizovaných na rýchlosť 160 km/h.
 
Vláda SR podporí realizáciu projektu prepojenia železničného koridoru TEN-T 17 s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave.
 
Vláda SR vykoná analýzu výsledkov štúdie realizovateľnosti projektu širokorozchodnej trate. Vláda SR nepodporuje tento projekt. 
 
S cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti osobnej vlakovej dopravy a vyššieho komfortu cestujúcich vláda SR zabezpečí, popri modernizácii súčasného vozňového parku, aj uvedenie nových mobilných prostriedkov do prevádzky.
 
Vláda SR vytvorí podmienky na uplatnenie liberalizácie vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy.
 
Vláda SR prijme opatrenia na revitalizáciu železničných spoločností. V železničnej nákladnej doprave vytvorí podmienky na vstup silného strategického investora do Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., s cieľom zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť na liberalizovanom trhu EÚ.
 
Vláda SR zníži cenu za použitie železničnej infraštruktúry s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy krytím fixných nákladov v rámci rozpočtových možností.
 
Vláda SR podporí projekty zamerané na využitie dopravno-prepravných procesov medzi EÚ a Áziou a severojužné prepojenie krajín EÚ, na ktorých sa SR svojou výhodnou geografickou polohou môže podieľať. Vláda SR vyvinie úsilie na zaradenie existujúcej infraštruktúry (Košice – Žilina – Bratislava) do hlavnej siete TEN-T.
 
Na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, elimináciu kongescií a ekologizáciu dopravy pri neustále sa zvyšujúcich kapacitných požiadavkách vláda SR uvedie do prevádzky Národný systém dopravných informácií.
 
Vláda SR bude venovať pozornosť bezpečnosti cestnej premávky v súlade s politikou EÚ. S cieľom znížiť dopravné nehody so smrteľnými a inými  následkami a zabrániť vzniku národnohospodárskych škôd vláda SR posilní činnosť  Rady vlády SR pre BECEP.
 
Vláda SR podporí verejnú osobnú dopravu a vytvorí podmienky na rozširovanie integrovaných dopravných systémov v najväčších mestách Slovenskej republiky. Vláda SR presunie kompetencie v regionálnej osobnej železničnej doprave na samosprávne kraje ako prenesený výkon štátnej správy podľa už schváleného zákona č. 514/2009 Z. z. Zapojením samosprávnych krajov do riešenia dopravnej obslužnosti regiónov vláda SR podporí harmonizáciu verejnej osobnej dopravy pri zachovaní princípu uhrádzania straty z prevádzkovania verejnej dopravy iba pre jeden druh dopravy.
 
Vláda SR podporí ďalší rozvoj letiska Bratislava ako najvýznamnejšieho leteckého dopravného uzla na Slovensku vstupom strategického partnera a vytvorením podmienok pre leteckých dopravcov na otvorenie pravidelných liniek osobnej dopravy. Vláda SR podporí vytvorenie funkčného bloku vzdušného priestoru strednej Európy so zachovaním poskytovania leteckých navigačných služieb Slovenskou republikou a zabezpečí implementáciu jednotného európskeho vzdušného priestoru.
 
Vláda SR v súlade s európskou dopravnou politikou podporí zvyšovanie úrovne  bezpečnosti leteckej prevádzky,  bezpečnostnej ochrany civilného letectva, vytváranie transparentných podmienok regulácie leteckých dopravcov, ako aj podmienok pre ich liberálny prístup na slovenský trh s uplatňovaním princípu reciprocity.
 
Vláda SR v súlade s európskym akčným plánom na rozvoj vnútrozemskej plavby podporí efektívne plnenie úloh v oblasti vodnej dopravy na zabezpečenie jej konkurencieschopnosti a lepšieho postavenia na dopravnom trhu, najmä v oblasti rozvoja a výstavby vodných ciest, zavedenia rozšírenej ponuky riečnych informačných služieb a zvyšovania úrovne bezpečnosti vo vnútrozemskej vodnej doprave.
 
Vláda SR bude presadzovať v rámci  Stratégie EÚ pre dunajský región  rozvoj dopravnej infraštruktúry, predovšetkým kontinuálnej dunajskej vodnej cesty, a zabezpečenie splavnosti Dunaja v pôvodnom toku.
 
Vláda SR v oblasti námornej dopravy zabezpečí realizáciu stratégie EÚ, najmä vo vzťahu k medzinárodným organizáciám, zvyšovaním bezpečnosti plavby a stabilizáciou postavenia Slovenskej republiky v ratingových analýzach.
 
Vláda SR prehodnotí účasť štátu v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu.
 
 
Regionálny rozvoj
 
Rozvoj Slovenska ako celku a rozvoj jeho regiónov sú vzájomne prepojené a navzájom sa podmieňujú a podporujú. Obdobne spolu súvisia rozvoj hlavnej, celoštátnej infraštruktúry a miestny rozvoj.
 
      Pri regionálnom rozvoji bude vláda SR klásť dôraz na znižovanie regionálnych rozdielov a posilňovanie kohézie medzi jednotlivými územnými celkami Slovenska.
 
       Vláda SR preskúma možnosť decentralizovať rozhodovanie o prerozdeľovaní zdrojov z Regionálneho operačného programu (ROP) na vyššie územné celky a adekvátne posilní mechanizmus podpory financovania regionálneho rozvoja z prostriedkov EÚ.
 
       Vláda SR zavedie zjednodušený a transparentný prístup k fondom EÚ, projektová dokumentácia schválených projektov (vrátane uvedenia spracovateľa dokumentu a členov komisií) bude verejne dostupná na internetovom portáli príslušného ministerstva. Vláda SR zvýši kontrolu používania fondov EÚ a preverí doterajšiu realizáciu projektov. Zreálni náklady v doteraz schválených projektoch.
 
       V Agentúre na podporu regionálneho rozvoja sa vláda SR zameria na regeneráciu a rozvoj infraštruktúry a sídel, a to aj prípadnou zmenou jednotlivých programov.
 
              Vláda SR sa aktívne zapojí do formovania štrukturálnej a kohéznej politiky na úrovni EÚ pre ďalšie programovacie obdobie (od roku 2014).
 
 
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 30. 07. 2010 | 8274x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok | Zdroj: ROKOVANIA

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018