Infoblok
IP adresa: 3.229.117.191
Dátum: 30. 05. 2024
Čas: 09:20
Meniny má: Ferdinand
Zajtra: Petronela, Petrana
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3788
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3522
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3618
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3351
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3770
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3400
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3435
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3332
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3128
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3108
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Plánované trate

Projekt TEN-T 17 – zo železničnej stanice Filiálka do stanice Petržalka

Projekt TEN-T 17 – zo železničnej stanice Filiálka do stanice Petržalka
Medzi stanicami Filiálka a Petržalka sa vybudujú dva jednokoľajné tunely a dve zastávky, Nivy a Centrum, ktoré budú na ľavom brehu Dunaja. Na pravom brehu Dunaja bude odbočka Dunaj, kde sa trať rozdelí na dva smery. Trať ŽSR bude smerovať do existujúcej stanice Petržalka a trať „mestskej dráhy“ do Janíkovho dvora. Zmeny sa budú týkať aj železničnej stanice Petržalka. Viac informácií je v článku.Popis trasy od železničnej stanice Filiálka do stanice Petržalka
 
Tunelové trasy sa budú realizovať ako dve samostatné rúry technológiou razenia mechanizovaným štítom, bez narušenia povrchu územia. Začiatok trasy bude v stavebnej jame pre výstavbu stanice Filiálka. Dva jednokoľajné tunely budú razené kontinuálne až po odbočku Dunaj. Priestorom oboch zastávok budú pretiahnuté vopred vyrazenými staničnými tunelmi. Navrhované riešenie z hľadiska smerových pomerov rešpektuje polohu zastávok Nivy (pod Šagátovou ulicou) a Centrum (pod Olejkárskou ulicou). Začiatok trate bude na konci petržalského zhlavia stanice Filiálka s osovou vzdialenosťou 12,20 m. Následne ľavotočivým oblúkom zmení osovú vzdialenosť medzi koľajou č. 1 a č. 2, takže v podzemnej razenej zastávke Nivy bude osová vzdialenosť 23,00 m. Dvomi protismernými oblúkmi r=680 m a r=360 m sa stočí do osi zastávky Nivy. Za zastávkou Nivy znova dvomi protismernými oblúkmi r=684 m a r=600 m sa stočí do osi zastávky Centrum (osová vzdialenosť 34,00 m). Následne bude podchádzať Dunaj. Pravotočivým oblúkom r=360 m stočí popod diaľnicu Einsteinova, mostný objekt Jantárovej cesty a lávku pre peších, okolo objektu Waw House, pričom koľaj č. 1 mimoúrovňovo prekrižuje dva jednokoľajné tunely trate odbočka Dunaj – stanica MHD. V pokračovaní sa dostane do súbehu s existujúcou železničnou traťou zo stanice ÚNS do stanice Petržalka a existujúcou zástavbou Waw House, Átrium, Ravak. Trať ÚNS – Petržalka kopíruje po oboch stranách dvoma jednokoľajnými tunelmi. V oblasti objektu Digital Park sa stočí ľavotočivým oblúkom r=590 m v súbehu s traťou od stanice ÚNS – Petržalka a následne po vystúpaní na terén prejde popod estakádu Panónskej cesty a napojí sa do nononavrhovaného filiálskeho zhlavia železničnej stanice Petržalka. Tunely budú v celej svojej dĺžke osvetlené umelým osvetlením. Osvetľovacia sústava bude žiarivkovými svietidlami umiestnenými na stenách tunela vo výške cca 1,90 m. Rozmiestnenie svietidiel bude po jednej strane vo vzdialenosti 10 m s tým, že pri dôležitých miestach v tuneli bude umiestnené ďalšie svietidlo. V tunelovej trase bude každé druhé svietidlo navrhnuté s vlastným batériovým zdrojom na dobu 120 min – núdzové osvetlenie. Napojenie podružných rozvádzačov bude navrhnuté z projektovaných transformovní.
 
Projekt TEN-T 17 od Filiálky do Petržalky
TEN-T 17
 
Úsek od železničnej stanice Filiálka po zastávku Nivy bude po križovaní Šancovej pokračovať medzi objektom tržnice a budovou Železničnej polikliniky až ku križovatke Krížnej s Legionárskou, kde sa stočí vľavo a súbežne s ulicou Karadžičova po jej ľavej strane bude pokračovať zhruba v trase Budovateľskej až do priestoru navrhovanej zastávky Nivy.
 
Zastávka Nivy bude podzemný objekt, umiestnený pod Šagátovou ul., zo severu ohraničený Páričkovou, z juhu ul. Mlynské Nivy, z východu chodníkom pred vstupom do autobusovej stanice a zo západu parkoviskom pri centrále VÚB. V objekte budú umiestnené priestory pre nástup a výstup cestujúcich a priestory pre technické a prevádzkové zariadenia. Na zastávke budú zastavovať vlaky regionálnej a mestskej dopravy. Dĺžka hrany nástupišťa bude 150 m. Objekt zastávky bude mať šesť podzemných podlaží. V I. podzemnom podlaží bude podzemný vestibul prístupný z viacerých smerov cez vstupy umiestnené na teréne. Vestibul bude verejným priestorom v hĺbke cca 8,0m pod terénom. Na vestibul naviažu vertikálne komunikácie – eskalátory, ktoré vyústia na nástupiská v hĺbke cca 33 m pod terénom. Vo vestibule v I. podzemnom podlaží budú umiestnené služby cestujúcim a technické priestory. Vestibulom budú prechádzať vzduchotechnické kanály zabezpečujúce prívod a odvod vzduchu, ktoré budú ústiť nad terén vo výške minimálne 4,0 m. V II. a III. podzemnom podlaží bude strojovňa vzduchotechniky, vo IV. podzemnom podlaží vzduchotechnické kanály vedúce z priestorov nástupiska. V V. podzemnom podlaží bude koľajisko a nástupiská. Na severnom konci, v priečnej chodbe, do ktorej budú ústiť eskalátory bude vstup do chránenej únikovej cesty, ktorá bude prechádzať severnou šachtou a bude končiť priamo na teréne. Chránenú únikovú cestu bude tvoriť pevné schodisko a dvojica výťahov. Na južnom konci v priečnom prepojení bude ďalšia chránená úniková cesta s pevným schodiskom a dvojicou výťahov. V VI. podzemnom podlaží bude podnástupiskový priestor pre potrubné a káblové vedenia z priľahlých tunelových rúr.
 
V úseku od zastávky Nivy po zastávku Bratislava centrum sa vybuduje dvojkoľajná železničná trať vedená v dvoch jednokoľajných tuneloch. Trasa bude realizovaná kontinuálne raziacim mechanizmom od stavebnej jamy Filiálka. Trasa bude postupne klesať do najnižšieho bodu nivelety, ktorý sa nachádza na bratislavskej strane Dunaja. Trasa podíde existujúcu zástavbu ohraničenú ulicami Mlynské Nivy zo severnej strany, Chalupkovou z východnej strany a ul. Dostojevského rad zo západnej strany. Ako nadzemný objekt bude v tomto úseku iba objekt do ktorého vyústi schodisko z tunelovej rúry pre vstup hasičského a záchranárskeho zboru. Objekt bude umiestnený v priestore chodníka v križovatke ulíc Dostojevského rad – Čulenova.
 
Zastávka Centrum bude podzemný objekt. Bude sa nachádzať v pozdĺžnej osi Olejkárskej ul. Na severe bude ohraničená križovatkou Landererova - Dostojevského rad a na južnej Pribinovou ul. Objekt bude mať dva vestibuly. Severný bude umiestnený vedľa centrály spoločnosti Alianz-Slovenská poisťovňa, južný bude západne od novej budovy SND v križovatke Olejkárska/Pribinova. Do severného vestibulu povedú dva vstupy umiestnené po oboch stranách Olejkárskej v blízkosti s križovatkou s Landererovou. Do južného vestibulu bude vstup jedným vstupom pri Pribinovej. Vstupy do vestibulov budú chránené pred nepriazňou počasia prístreškami. Zastávka bude mať šesť podzemných podlaží. V I. podzemnom podlaží v hĺbke cca 8,0 m pod terénom bude umiestnený vestibul, na ktorý naviažu vertikálne komunikácie – eskalátory, ktoré vyústia na nástupiská v hĺbke cca 41 m pod terénom V. podzemnom podlaží. Vo vestibule budú umiestnené služby cestujúcim a technické priestory. Vestibulom budú prechádzať kanály vzduchotechniky zabezpečujúce prívod a odvod vzduchu, ktoré vyústia nad terén vo výške minimálne 4,0 m. V II. až IV. podzemnom podlaží budú umiestnené technické priestory. V V. podzemnom podlaží budú nástupiská. V VI. podzemnom podlaží bude podnástupiskový priestor pre potrubné a káblové vedenia z priľahlých tunelových rúr. Všetkými výškovými úrovňami budú prechádzať dve chránené únikové cesty , tvorené pevnými schodiskami a dvojicami výťahov.
 
V úseku od zastávky Centrum po odbočku Dunaj bude vybudovaná dvojkoľajná železničná trať vedená v dvoch jednokoľajných tuneloch. Výstavba bude prebiehať kontinuálne raziacim mechanizmom od stavebnej jamy Filiálka. Tunely budú podchádzať koryto rieky Dunaj vo vzdialenosti cca 290 m východne od Starého mosta. V tomto úseku nebudú umiestnené žiadne nadzemné objekty.
 
Odbočka Dunaj, bude objektom, v ktorom sa vybuduje koľajový rozplet tratí, a to trate ŽSR smerujúcej do existujúcej stanice Petržalka a trate mestskej dráhy smerujúcej do Janíkovho dvora. Rozdelenie bude umiestnené na petržalskom brehu Dunaja za vzdušnou stranou protipovodňovej hrádze. Pôjde o stavebný a technologický objekt, v ktorom okrem koľajového rozvetvenia bude umiestnená aj úniková cesta z tunela na povrch. Nadzemnú časť bude tvoriť samostatný prízemný objekt, v ktorom vyústia zvislé únikové schodiská vedúce z tunelovej rúry. Objekt sa bude nachádzať cca 280 m východne od Jantárovej ul. K objektu bude vytvorená účelová komunikácia.
 
Osová vzdialenosť koľají od filiálky po Petržalku bude premenná od 12,20 m do 34,00 m, na začiatku a konci úseku je daná petržalským zhlavím železničnej stanice Filiálka a filiálskym zhlavím železničnej stanice Petržalka. V medzistaničnom úseku je určená potrebnou šírkou nástupísk zastávok Nivy a Centrum a technológiou výstavby razených tunelov. Z hľadiska výškového vedenia bude úsek od 17 m na zhlaví stanice Filiálka až po približne 43 m pod úrovňou terénu za zastávkou Centrum. Sklonové pomery budú nasledovné. Začiatok úseku bude rešpektovať sklon a výšku petržalského zhlavia stanice Filiálka 3,00 ‰, podídenie CO krytu 20,00‰, následné znižovanie sklonu na 12,54‰ a následne na 3,00 ‰ v úseku zastávky Nivy, pričom sa niveleta dostane na úroveň cca 32,0 m pod terén. Za zastávkou Nivy bude pokračovať v klesaní 18,86‰ sklonom z hľadiska možnosti zníženia sklonu na 3,00 ‰ v úseku zastávky Centrum a súčasne podídenia objektu Eurovea, kde sa niveleta koľaje dostane na úroveň cca 43,00 m pod terén. Následne po podídení objektu Eurovea trať bude stúpať popod Dunaj 20,00‰ sklonom z hľadiska mimoúrovňového vykrižovania sa koľaje č. 1 s dvoma jednokoľajnými tunelmi trate odbočka Dunaj – stanica MHD. Stúpanie z popod objektu Eurovea 20,00 ‰ sklonom a následné sa napojí do filiálskeho zhlavia železničnej stanice Petržalka s medzisklonom 10,27‰. Medzisklon je navrhnutý v úseku existujúcej zástavby z dôvodu vedenia navrhovanej trate v čo najväčšom rozsahu v tuneloch pod terénom v snahe nezhoršiť životné prostredie existujúcich objektov a zachovať ich obsluhu s existujúcimi komunikáciami. Na konci úseku sa trať napojí v 0,00‰ sklone do novovybudovaného filiálskeho zhlavia železničnej stanice Petržalka. V úseku odbočka Dunaj – Petržalka budú vybudované protihlukové steny, ktoré budú umiestnené v celom rozsahu povrchového vedenia trate z oboch vonkajších strán v rozsahu od portálu ľavého a pravého tunela po koniec ucelenej časti stavby. Výška protihlukových stien bude 3 m nad niveletou koľaje. 
 
V odbočke Dunaj bude vybudovaná konštrukcia koľajového rozpletu. Celý objekt koľajového rozpletu bude mať dve podlažia s nadväzujúcimi šachtami vyvedenými až na povrch zakončenými nadzemnými objektami. Prvé podlažie bude v úrovni koľají. V mieste rozpletu koľají budú hĺbené traťové tunely, ktoré sa rozšíria v smere staničenia a budú spojené prepojkami. Medzi traťovými tunelmi budú technologické miestnosti, trafostanica a automatická tlaková prečerpávacia stanica. V okrajovej časti medzi traťovými tunelmi bude z prepojky vedené únikové schodisko a dva výťahy, ktoré v rovnakom profile stúpajú v šachte až na povrch. Druhé podlažie bude nad úrovňou koľají a budú tam umiestnené oddelené strojovne vzduchotechniky nadväzujúcich razených traťových tunelov, t.j. 6 strojovní. Definitívna nosná konštrukcia koľajového rozpletu bude železobetónová a bude tvorená doskou, stropom a stenami v každom podlaží. Šachty budú tvorené železobetónovými pravouhlými stenami. Zväčšené prierezy pre odbočenie trate sú umiestnené zo stavebnej jamy odbočky Dunaj smerom do centra. Tak, ako sa rozbiehajú koľaje výhybkových vetiev v odbočke, rozšíri sa prierez odbočky (vidlice) tunela. Pre každú tunelovú rúru sú navrhnuté tri veľkosti vzorových priečnych rezov (profil č. 1, č. 2, č. 3). Tunelový prierez vystrojený primárnym ostením bude mať šírku 11,1 m (profil č. 1), 12,5 m (profil č. 2), 15,5 m (profil č. 3). Priečny rez tunela razeného v zeminách musí byť uzavretý spodnou klenbou. Výška výrubu bude 10,7 m, 11,4 m a 12,5 m. Dĺžka jednotlivých profilov bude 29,4 m (profil č. 1), 24,2 m (profil č.2) a 23,0 m (profil č.3).
 
Od Odbočky Dunaj smerom do stanice Petržalka bude trasa križovať Einsteinovu a diaľnicu D2, pričom podchádza pilótové základy protihlukových stien diaľnice. V km 5,366 bude križovať trasa tunel odbočujúcej vetvy na nosný systém MHD. Výška nadložia bude od 21 do 8 m. Účelom objektu je vybudovanie tunelovej rúry pre vedenie železničnej trate v podzemí v razených traťových jednokoľajných tuneloch v medzistaničných úsekoch. V tuneloch budú okrem koľajovej pevnej jazdnej dráhy a trolejového vedenia umiestnené aj rôzne technologické zariadenia slúžiace prevádzke tunelov (káblové vedenia v chráničkách, potrubie požiarnej vody, EPS atď.). Priečny rez traťových tunelov bude kruhový. Os koľaje bude zhodná s osou tunelového profilu. V úseku od 6,151 do 6,777.5 staničenia podľa koľaje č. 1 bude trasa vedená dvomi jednokoľajnými hĺbenými tunelmi stúpaním v hodnote 20‰. Trasa bude vedená paralelne s existujúcou železničnou traťou ÚNS – Petržalka v tesnej blízkosti povrchovej zástavby. Vzhľadom na úzky koridor, v ktorom je možné tunely realizovať, bude výstavba hĺbených tunelov rozdelená na dve etapy.
 
V úseku trate 132 ÚNS – Petržalka v sžkm od 16,300 do 17,200 bude vybudovaný nový železničný spodok. Bude vybudované nové zemné teleso, konštrukcia podvalového podložia a odvodnenie zemnej pláne. V celom úseku bude trať s otvoreným koľajovým lôžkom. Nové železničné teleso bude založené na konsolidačnej vrstve. Z dôvodu výstavby hĺbených tunelových úsekov pred filiálskym zhlavím železničnej stanice Petržalka, bude potrebné dočasne vylúčiť dopravu striedavo z ľavej a pravej koľaje, z dôvodu realizácie dvoch samostatných jednokoľajných tunelov v tesnej blízkosti existujúcej koľaje. Budú striedavo odstránené existujúce trolejové vedenia príslušnej koľaje a po vybudovaní tunelovej rúry zasa obnovené. Nové trolejové vedenie bude vybudované od žkm 16,4 po žkm 17,057 pre rýchlosť do 160 km/hod. Bude napájané z trakčnej napájacej stanice Petržalka.
 
Zastávka Nivy
 
Železničná zastávka bude určená na nástup a výstup cestujúcich, na zaistenie prístupu k vlakovej súprave z úrovne terénu na úroveň nástupiska a na odbavenie cestujúcich. Zastávka bude podzemný objekt, s priestormi pre nástup a výstup cestujúcich a priestormi pre umiestnenie technických a prevádzkových zariadení potrebných pre činnosť objektu a pre zabezpečenie prevádzky na železničnej trati. Na zastávke budú zastavovať vlaky regionálnej a mestskej dopravy a tomu zodpovedá navrhovaná dĺžka hrany nástupišťa 150 m. Stred zastávky bude v km 3,710.
 
Projekt TEN-T 17 zastávka Nivy
TEN-T 17
 
Podzemná zastávka Nivy bude umiestnená pod Šagátovou ulicou. Bude ohraničená zo severu Páričkovou ulicou, z juhu ulicou Mlynské Nivy, z východu chodníkom pred vstupom do autobusovej stanice a zo západu parkoviskom pri centrále VÚB banky. Do vestibulu sa bude vchádzať cez vstupy na úrovni terénu. Do severnej časti vestibulu povedú dva vstupy z Páričkovej ulice, v smere od ulice Mlynské nivy bude do južnej časti vestibulu jeden vstup. Vstup z Páričkovej ulice pri centrále VÚB bude chránený prístreškom, s oceľovou konštrukciu s transparentnou výplňou s plochým zastrešením. Dva vstupy do zastávky budú z vnútorných priestorov objektu Twin City. Plochy okolo vstupov do zastávky budú doplnené prvkami drobnej architektúry, informačnými a orientačnými tabuľami navádzajúcimi k vstupom do zastávky či k nadväzujúcej MHD, smetnými košmi a zábranami vjazdu vymedzujúcimi pohyb motorových vozidiel.
 
Pevným schodišťom a dvomi eskalátormi, ktoré budú súčasťou každého vstupu, sa vojde do prvého podzemného podlažia, vestibulu, umiestneného pod Šagátovou ulicou. Vestibul bude verejným priestorom, umiestneným v hĺbke cca 8,0 m pod terénom, s úrovňou podlahy 128,780 m n. m. Na vestibul nadviažu vertikálne komunikácie, pohyblivé schody (eskalátory), ktoré budú ústiť na nástupiská umiestnené na najnižšom podlaží. Každá trojica eskalátorov povedie do krátkej priečnej chodby, ktorá bude smerovať na nástupiská v hĺbke cca 33 m pod terénom vo výške 104,649 m n. m. v strede zastávky. Vo vestibule budú umiestnené služby cestujúcim, blok hygienických zariadení slúžiaci cestujúcej verejnosti a technické priestory, t.j. strojovňa tunelového vetrania a staničnej vzduchotechniky, trafostanica, rozvodňa VN a NN, priestory pre automatické systémy riadenia a oznamovacie zariadenia, dozor zastávky a služobné WC pre zamestnancov. Vestibulom budú prechádzať kanály vzduchotechniky zabezpečujúce prívod a odvod vzduchu, V II., III. a IV. podzemnom podlaží budú strojovne a zariadenia vzduchotechniky a budú nimi prechádzať chránené únikové cesty vedúce na terén prístupné cez požiarnu predsieň. V. podzemné podlažie budú tvoriť koľajisko a dve bočné nástupiská, navzájom prepojené v strede a na oboch koncoch priečnymi chodbami, ktoré umožnia priechod z jedného nástupiska na druhé a súčasne bude v dvoch priečnych chodbách možný nástup na trojicu eskalátorov vedúcu do vestibulu. Nástupisko bude monofunkčný priestor, slúžiaci len na nástup a výstup cestujúcich z vlakových súprav. Dve jednostranné nástupiská budú súčasťou tunelových rúr. Na každom nástupisku bude vyčlenený priestor, umožňujúci v prípade potreby vykonávanie občasného dohľadu nad dianím na nástupisku. Na severnom konci, v priečnej chodbe, do ktorej budú ústiť eskalátory, bude vstup do chránenej únikovej cesty, prechádzajúcou severnou šachtou a končiacou priamo na teréne. Chránenú únikovú cestu bude tvoriť pevné schodisko a dvojica výťahov. Na južnom konci bude v priečnom prepojení vstup do druhej chránenej únikovej cesty. V VI. Podzemnom podlaží bude podnástupiskový priestor pre vedenie potrubných a káblových vedení z priľahlých tunelových rúr do technických priestorov zastávky.
 
Zastávka Centrum
 
Železničná zastávka je určená na nástup a výstup cestujúcich z vlakových súprav, na zaistenie prístupu k vlakovej súprave z úrovne terénu na úroveň nástupiska a na odbavenie cestujúcich. Zastávka Centrum bude podzemný objekt s priestormi pre nástup a výstup cestujúcich, vybavený priestormi pre umiestnenie technických a prevádzkových zariadení potrebných pre činnosť objektu a pre zabezpečenie prevádzky na železničnej trati. Na zastávke budú zastavovať vlaky regionálnej a mestskej dopravy a tomu zodpovedá navrhovaná dĺžka hrany nástupišťa 150 m. Stred zastávky bude v km 4,399.
 
Projekt TEN-T 17 zastávka Centrum
TEN-T 17
 
Zastávka sa bude nachádzať v pozdĺžnej osi Olejkárskej ulice, na severnej strane bude ohraničená križovatkou Landererova – Dostojevského rad a na južnej strane Pribinovou ulicou. Objekt zastávky bude mať dva vestibuly. Severný vestibul bude umiestnený vedľa centrály spoločnosti Allianz-Slovenská poisťovňa, južný vestibul bude západne od novej budovy SND v križovatke Olejkárska – Pribinova, v blízkosti prebiehajúcej výstavby komplexu Eurovea. Vestibuly budú mať úroveň podlahy vo výške 129,430 m n. m. cca 8 m pod úrovňou terénu. Do severného vestibulu povedú dva vstupy umiestnené po oboch stranách Olejkárskej ulice, oba budú v blízkosti križovatky s Landererovou ulicou. Do južného vestibulu sa bude vchádzať jedným vstupom, umiestneným pri Pribinovej ulici. Vstupy do vestibulov budú chránené prístreškami, t.j. nadzemnými oceľovými zastrešenými konštrukciami, ktoré budú z troch strán transparentne opláštené. Pevným schodišťom a dvomi eskalátormi umiestnenými pod prístreškami sa bude vchádzať do prvého podzemného podlažia umiestneného pod Olejkárskou ulicou. Plochy okolo vstupov do zastávky budú doplnené prvkami drobnej architektúry, informačnými a orientačnými tabuľami navádzajúcimi k vstupom do zastávky, či k nadväzujúcej MHD, smetnými košmi a zábranami vjazdu vymedzujúcimi pohyb motorových vozidiel.
 
V I. podzemnom podlaží zastávky sa budú nachádzať severný a južný vestibul na ktoré nadviažu vertikálne komunikácie, t.j. pohyblivé schody (eskalátory), ktoré vyústia na nástupiská umiestnené na najnižšom podlaží. Každá trojica eskalátorov povedie do krátkej priečnej chodby, ktorá bude smerovať na nástupiská, umiestnené v hĺbke cca 41 m pod terénom. V severnom vestibule budú riešené služby cestujúcim, automaty na predaj cestovných lístkov, informačné panely a blok hygienických zariadení, slúžiaci cestujúcej verejnosti. Budú tu aj technické priestory, strojovňa požiarneho a tunelového vetrania, rozvodňa NN a služobné WC pre zamestnancov. Vestibulom budú prechádzať kanály vzduchotechniky zabezpečujúce prívod a odvod vzduchu. V južnom vestibule budú služby cestujúcim strojovňa staničnej vzduchotechniky, rozvodňa NN, priestory pre automatické systémy riadenia a oznamovacie zariadenia a dozor zastávky. Vestibulom budú tiež prechádzať kanály vzduchotechniky, ktoré vyústia vo výške min.4,0 m nad úrovňou okolitého terénu. Chránená úniková cesta vedúca na terén bude vždy prístupná cez požiarnu predsieň. V II., III. a IV. podzemnom podlaží budú strojovne a zariadenia vzduchotechniky a budú nimi prechádzať chránené únikové cesty. V V. podzemnom podlaží bude koľajisko a dve bočné nástupiská, navzájom prepojené v strede a na oboch koncoch priečnymi chodbami, ktoré umožnia prechod z jedného nástupiska na druhé a v dvoch priečnych chodbách bude možný nástup na trojicu eskalátorov vedúcu do vestibulu. Nástupisko bude monofunkčný priestor, slúžiaci len na nástup a výstup cestujúcich z vlakových súprav. Výška podlahy nástupiska v strede zastávky bude 96,259 m n. m. Dve jednostranné nástupiská budú súčasťou tunelových rúr. Na severnom konci, v priečnej chodbe, do ktorej ústia eskalátory, bude vstup do chránenej únikovej cesty, ktorá bude prechádzať severnou šachtou a skončí na teréne. Chránenú únikovú cestu vytvorí pevné schodisko a dvojica výťahov. Na južnom konci bude v priečnom prepojení vstup do druhej chránenej únikovej cesty, ktorú bude tvoriť pevné schodisko a dvojica výťahov. VI. podzemné podlažie bude podnástupiskový priestor pre vedenie potrubných a káblových vedení z priľahlých tunelových rúr do technických priestorov zastávky.
 
Železničná stanica Petržalka
 
V rámci realizácie projektu TEN-T 17 bude vykonaná rekonštrukcia oboch zhlaví stanice Petržalka. Rekonštrukcia bude na filiálskom zhlaví z dôvodu zapojenia dvoch nových koľají a na rusoveckom zhlaví zdvojkoľajnením trate na hraničný prechod Kitsee a výstavbou nového nástupiska. Novo navrhované ostrovné nástupisko bude situované na mieste pôvodnej koľaje 4. Bude mať dĺžku 400 m a bude prístupné schodiskom a výťahom zo zrekonštruovaného podchodu pre cestujúcich. Šírka nástupiska bude 8,55 m. Novými objektmi budú stavebné objekty a prevádzkové súbory súvisiace s vybudovaním novej trakčnej napájacej stanice (TNS). Táto bude umiestnená na ľavej strane rusoveckého zhlavia. Lokalita je vymedzená na severe areálom prečerpávacej stanice dažďových vôd železničnej stanice, z juhu komunikáciou zabezpečujúcou prístup do objektov Autonova, z východu areálom autoservisu Citroen a na západe koľajiskom stanica Petržalka.
 
Predmestské (filiálske) zhlavie je potrebné prebudovať z dôvodu zapojenia dvoch nových traťových koľají trate Predmestie – Petržalka, ktoré sú vovedené do stanice z vonkajších strán jestvujúcich traťových koľají. Prestavba rusoveckého zhlavia je vyvolaná zdvojkoľajnením traťového úseku Petržalka – Kittsee. Zrušená bude časť koľaje č. 4 a medzi koľajami č. 2 a 6 bude vybudované ostrovné nástupište s napojením na jestvujúci podchod pre cestujúcich. Z dôvodu zaústenia dvoch nových traťových koľaji dôjde na predmestskom zhlavi k zásadnej zmene konfigurácie koľajového riešenia. Zapojenie druhej traťovej koľaje v úseku Petržalka - Kittsee (štátna hranica SR/RR) je dôvodom prestavby rusoveckého zhlavia s dopadom hlavne na nepárnu skupinu koľaji. Návrh prestavby rusoveckého zhlavia uvažuje s možným budúcim zapojením druhej koľaje v smere od Rusoviec bez potreby zmeny konfigurácie zhlavia. Osové vzdialenosti koľaji budú totožne s dnešným stavom 5,0 m resp. 6,0 m vzdialenosť novej koľaje č. 4a. Prechod osových vzdialenosti na rusoveckom zhlaví pri napojení na UČS 31 bude riešený použitím zložených oblúkov. Rozšírenie stanice si vyžiada vybudovanie nového železničného telesa, čo si vyžiada odstránenie niektorých objektov prekážajúcich výstavbe. Asanovaný bude objekt stavadla 2 v stanici Petržalka v nžkm 18,414. Celková dĺžka nového železničného spodku bude 5712,00 m.
 
Projekt TEN-T 17 Petržalka - severná časť
TEN-T 17
 
V súčasnosti sú v stanici Petržalka vybudované dve nástupištia. Jedno krajné (č. 1) pri koľaji č. 8 a jedno ostrovné nástupište (č. 2) medzi koľajami č. 5 a 7a resp. 9. Prístup na nástupište č. 1 je úrovňový z výpravnej budovy a na nástupište č. 2 mimoúrovňový, podchodom pre cestujúcich. Nové ostrovné nástupište bude vybudované medzi koľajami č. 2 a 6. Koľaj č. 4 bude v potrebnom rozsahu demontovaná. Nástupište bude mať dĺžku 400,00 m a bude medzi priamymi koľajami. Šírka nástupištia bude 8,550 m. Vzdialenosť nástupnej hrany od osi priľahlých koľají bude 1,725 m. Výška nástupnej hrany bude 550 mm nad temenom koľaje t.j. 137,525 m n. m. Nástupište bude na oboch koncoch ukončene rampami. Prístup na nástupište bude riešený mimoúrovňovo vybudovaním schodiskových rámp a výťahov z jestvujúceho podchodu pre cestujúcich. Núdzový prístup na nástupište bude riešený vybudovaním prístupového chodníka šírky 2,5 m, ktorý bude napojený na jestvujúci chodník umožňujúci úrovňový prístup na jestvujúce nástupište č. 2. Nástupište bude v celej dĺžke zastrešené s výškou prestrešenia 6,465 m od úrovne nástupišťa. Existujúci podchod na nástupište v sžkm 17,939 bude zrekonštruovaný. Prístup na nástupište bude zabezpečovať železobetónové zemné schodište s voľnou šírkou 3,55 m a osobný výťah. Po stranách schodišťa budú železobetónové steny. Po oboch stranách nástupišťa zostane pozdĺž schodišťa voľný priestor šírky 2,1 m. Zrekonštruovaný bude tiež batožinový podchod, účelom rekonštrukcie bude zabezpečiť prepojenie existujúceho batožinového podchodu s novovybudovaným nástupišťom. Prístup na nástupište z podchodu bude pomocou nákladného výťahu.
 
Projekt TEN-T 17 Petržalka - južná časť
TEN-T 17
 
V obvode stanice Petržalka budú vybudované protihlukové steny, ktoré budú chrániť priľahlú zástavbu na pravej strane v celom rozsahu stavby. Ide o zástavbu ulíc Röntgenova, Kopčianska a priľahlých území. Novo navrhované steny budú nadväzovať na už jestvujúce steny a na staničnú budovu. Územie železničnej stanice má protihlukové opatrenia vybudované na pravej strane v staničení nžkm 17,407 – 17,815. Pokračovaním protihlukovej bariéry je objekt staničnej budovy.
 
V stanici Petržalka bude vybudovaná nová TNS Petržalka a rozvodňa 110 kV umiestnená v areáli TNS. Vonkajšia rozvodňa 110 kV bude v južnej časti areálu TNS. V areáli bude vybudované kryté stanovište transformátorov 110/27 kV, ktoré sa bude nachádzať v tesnej blízkosti rozvodne 110 kV. Objekt prevádzkovej budovy trakčnej napájacej stanice bude situovaný v severovýchodnej časti budúceho oploteného areálu TNS. Objekt bude jednopodlažný nepodpivničený murovaný, jeho výška bude 5,55 m. Bude v ňom dozorňa, rozvodňa 27 kV, trafokomora I., trafokomora II., miestnosť technickej dokumentácie, miestnosť oznamovacích a prenosových zariadení, dielňa, sklad hasiacich prístrojov, náhradný prúdový zdroj so skladom PHM, miestnosť akumulačnej batérie, priestory šatne a kuchynky a sociálne zariadenie. Vykurovanie bude elektrické pomocou konvektorov, s využitím prebytkového tepla z technologických miestností. Na vymedzenom území sa nachádza cestná komunikácia, ktorá bude čiastočne vybúraná kvôli výstavbe ďalších objektov TNS. Pre navrhovanú trakčnú napájaciu stanicu v Petržalke bude zabezpečený prístup do jej areálu prístupovou komunikáciou z Panónskej cesty.
 
Na záver čerstvé informácie, ktoré o projekte zverejnili ŽSR:
 
V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a územné rozhodnutie bolo vydané. Tri developerské spoločnosti voči vydanému územnému rozhodnutiu podali odvolanie a Krajský stavebný úrad (KSÚ) svojim rozhodnutím zrušil územné rozhodnutie a vrátil vec na nové konanie (rozhodnutie KSU ešte nie je právoplatné). V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, prebieha posudzovanie a schvaľovací proces. Zároveň sa pripravuje majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností.
 
Zdroj: Projekt TEN-T 17

 

Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 07. 10. 2010 | 46354x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018