Infoblok
IP adresa: 34.236.134.129
Dátum: 24. 02. 2024
Čas: 14:41
Meniny má: Matej
Zajtra: Frederik(a)
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 2760
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 2499
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2671
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2434
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 2882
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 2529
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 2600
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2547
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2317
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 2358
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Bratislava (uzol)

Železničná stanica Bratislava predmestie

Železničná stanica Bratislava predmestie
Dňa 1. decembra 1891 odovzdali do prevádzky železničnú stanicu Bratislava Dynamitka na Račianskej ulici, ktorá slúžila predovšetkým pre továreň Dynamit - Nobel. Akciová spoločnosť Dynamit – Nobel so sídlom vo Viedni sa rozhodla roku 1873 vybudovať v Bratislave na vtedajšej Račišdorfskej ceste (dnešná Račianska ulica) továreň na výrobu dynamitu. Továreň mala zásobovať dynamitom a inými výbušninami východné časti Rakúska-Uhorska. Od roku 1888 sa tu začal vyrábať aj pušný prach s čím súvisela aj výroba nitrocelulózy, síranu uhličitého a iných chemikálií.


Továreň bola spočiatku obsluhovaná po traťovej koľaji, čo negatívne ovplyvňovalo priepustnosť trate na úseku medzi stanicami Bratislava filiálka a Rača. Tiež rozširujúca sa a rastúca výroba v dynamitke boli dôvodom pre výstavbu vlastných vlečkových koľají továrne a ich napojenie na trať.

Bratislava predmestie

Železničná stanica Bratislava Dynamitka bola vybudovaná na trati z Bratislavy do Trnavy. V čase svojho vzniku bola táto trať už s parnou prevádzkou (od 1. mája 1873). Nová železničná stanica vznikla asi tri kilometre od železničnej stanice Bratislava filiálka a bola do nej zaústená vlečka továrne Dynamitka, ktorá sa postupne rozrástla na najväčší vlečkový areál v Bratislave (v súčasnosti Istrochem, predtým Chemické závody Juraja Dimitrova, skratka CHZJD).

Ukážka z cestovných poriadkov z rokov 1951 a 1964

Stanica má severojužnú polohu. Na južnej strane pokračuje v priamom smere neelektrifikovaná železničná trať do stanice Bratislava filiálka, v ktorej trať končí. Trať sa mimoúrovňovo križuje s traťou 132 idúcou zo stanice Bratislava hl.st. do stanice Bratislava-Nové Mesto a ďalej do Rusoviec. Do južného zhlavia je zároveň zaústená elektrifikovaná trať zo stanice Bratislava-Nové Mesto. Do severného zhlavia sú mimoúrovňovo zaústené trate 120 a 130. Stanica je elektrifikovaná s trakčným systémom 25 kV, 50 Hz. V súčasnosti sú do stanice zaústené aj vlečky iných firiem (napr. Palma) a stanica slúži viac pre nákladnú dopravu než pre dopravu osobnú.

Severná časť stanice Bratislava predmestie

V súvislosti s výstavbou bratislavského železničného uzla v druhej polovici minulého storočia bola realizovaná tiež prestavba železničnej stanice Bratislava predmestie (predtým Dynamitka). Išlo tiež o výstavbu novej výpravnej budovy, ktorá započala roku 1967. Pri výstavbe bolo potrebné vyriešiť viacero problémov súvisiacich s kotolňou, zabezpečovacím zariadením, novou transformátorovou stanicou, novým vonkajším osvetlením a celkovou úpravou prednádražia. Nová výpravná budova bola do užívania slávnostne odovzdaná dňa 23. decembra 1971. Vybudované bolo tiež nové reléové zabezpečovacie zariadenie stanice. Vo výpravnej budove s ústredným kúrením sa nachádza priestranný vestibul, čakárne a prevádzkové miestnosti. Vybudované boli nové nástupištia.

Administratíva budova železničnej stanice Bratislava predmestie

V súčasnej dobe je počet osobných vlakov premávajúcich cez túto železničnú stanicu minimálny. Jej význam sa stratil po vybudovaní železničnej zastávky Bratislava-Vinohrady a presmerovaní takmer všetkých vlakov na bratislavskú hlavnú stanicu. Vo väčšej miere tu prevláda premávka nákladných vlakov, aj z dôvodu nového železničného spojenia zo stanice Bratislava-Petržalka do Rakúska. Zvýšený počet prechádzajúcich vlakov však komplikuje mestskú dopravu, pretože sa tu na Nobelovej ulici nachádza železničné priecestie. Po vybudovaní odbočovacieho pruhu z Račianskej ulice na ulicu Nobelovu sa zvýšil aj počet motorových vozidiel smerujúcich na Vajnorskú ulicu.

Železničná zastávka Bratislava-Vinohrady

Viac sa o stanici Bratislava predmestie hovorilo v minulom roku. V prvom prípade to bolo v súvislosti s mestskou vlakovou linkou č. 155, ktorá začala premávať ako náhradné riešenie. Pre rekonštrukciu železničnej stanice Bratislava-Rača bolo uzatvorené aj tamojšie železničné priecestie, čo skomplikovalo dopravu v tejto mestskej časti. Vlaková linka ukončila premávku v decembri 2006, aj napriek tomu, že mala premávať do 31. januára 2007. V druhom prípade to bolo z dôvodu rekonštrukcie druhého nástupištia na bratislavskej hlavnej stanice. Niektoré vlaky z tohto dôvodu boli presmerované dočasne na železničnú stanicu Bratislava-Nové Mesto. Aspoň v týchto výnimočných prípadoch plnila stanica svoj účel.

Priecestie v Rači

Začiatkom tohto roku sa objavili informácie o ďalšej rekonštrukcii železničnej stanice Bratislava predmestie. Mala by sa medzi touto stanicou a stanicou v Petržalke vybudovať nová železničná trať, ktorá by mala viesť v podzemí. V súvislosti s výstavbou tejto novej trate bude zrušený úsek existujúcej trate zo stanice Bratislava filiálka do stanice Bratislava predmestie. Odstránené by malo byť aj spomínané železničné priecestie, ktoré by malo byť nahradené mimoúrovňovým križovaním cesty a železničnej trate.

Mimoriadny parný vlak prechádza stanicou Bratislava predmestie

Zostáva len veriť, že investícia do pripravovanej rekonštrukcie železničnej stanice Bratislava predmestie bude mať väčší prínos pre železnicu a pre mesto, ako tomu bolo pri poslednej rekonštrukcii pred tridsiatimi rokmi.

Vestibul stanice Bratislava predmestie

Fotografie železničnej stanice Bratislava predmestie si môžete pozrieť vo fotoalbume. Autor fotografií: © Ing. Peter Páteček
Fotoalbum k článku: žst. Bratislava predmestie
Celkom fotografií: 43
Bratislava predmestie - konzola na uchytenie troleja, 26.1.2008Bratislava predmestie - nadchod nad koľajiskom, 26.1.2008Bratislava predmestie - 26.1.2008Bratislava predmestie - koľajová váha, 26.1.2008
Bratislava predmestie - vľavo koľaj vlečky Palmy, 26.1.2008Bratislava predmestie - nadchod nad koľajiskom pri Palme, 26.1.2008Bratislava predmestie - chátrajúce stanovište, 26.1.2008Bratislava predmestie - pohľad od vlečky Istrochemu, 26.1.2008
Bratislava predmestie - zaústenie koľají vlečky Istrochemu, 26.1.2008Bratislava predmestie - trať od žst. Bratislava-Nové Mesto, 26.1.2008Bratislava predmestie - vchodové návestidlá na trati 120 od žst. Bratislava-Nové Mesto, 26.1.2008Bratislava predmestie - 26.1.2008
Bratislava predmestie - 26.1.2008Bratislava predmestie - trať medzi predmestím a filiálkou nie je elektrifikovaná, 26.1.2008Bratislava predmestie - trať od žst. Bratislava filiálka, mimoúrovňové križovanie s traťou 132, 26.1.2008Bratislava predmestie - Koniec existencie železničnej stanice Bratislava filiálka sa blíži, 29.11.2007
Bratislava predmestie - Nákladný vlak na čele s elektrickým rušňom 240.131-3 prechádza cez stanicu, 10.9.2006Bratislava predmestie - Mimoriadny vlak na čele s parným rušňom 475.196 prechádza stanicou, 16.6.2007Bratislava predmestie - Vestibul, 10.9.2006Bratislava predmestie - Vestibul, 10.9.2006
Bratislava predmestie - Vestibul, 10.9.2006Bratislava predmestie - Dlhodobo uzavretý prístup k nadchodu z Račianskej ulice, 10.9.2006Bratislava predmestie - Výpravná budova, 10.9.2006Bratislava predmestie - Motorový vozeň 810.365-7 na linke MHD č. 155, 10.9.2006
Bratislava predmestie - Na vlečke do a.s. Palmy-Tumys posunuje T 448.0794, 21.5.2005Bratislava predmestie - Časť severného zhlavia, 24.9.2006Bratislava predmestie - Osobný vlak na čele s 263.003 z Nových Zámkov vchádza do stanice,  24.9.2006Bratislava predmestie - Časť severného zhlavia, 24.9.2006
Bratislava predmestie - Motorový vozeň 810.492 na linke MHD č. 155 vchádza do stanice, 24.9.2006Bratislava predmestie - Zhlavie smer Rača, v pozadí železničné priecestie na Nobelovej ul., ktoré má nahradiť podjazd.Bratislava predmestie - Výpravna a administratívna budovaBratislava predmestie - Nástupište a nadchod
Bratislava predmestie - Pohľad smerom na filiálku.Bratislava predmestie - Výpravná budova z nadchodu.Bratislava predmestie - Nadchod a výpravná budova.
          

Známka: 1,91 | Hodnotili: 58
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 02. 02. 2008 | 50444x prečítané | Späť
Príspevkov: 1 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018