eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
SR chc zrekontruova budovu hl. st. v Bratislave
eleznice Slovenskej republiky (SR) uvaujú o rekonštrukcii budovy hlavnej stanice v Bratislave. Jej nevyhovujúci stav mala vyrieši prestavba a výstavba multifunkného spoloenského centra v lokalite Predstaniného námestia, v rámci ktorej mala budova stanice dosta pôvodný vzhad, mali by vybudované nové priestory pre cestujúcich a taktie nové zastávky elektriiek, trolejbusov a autobusov v podzemí.

Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni

Starosta Mestskej asti Bratislavy Vrakune sa rozhodol rieši problémy s dopravou. Z Vrakune smerom na Ostredky ide len úzka dvojprúdová cesta II/572, ktorej kapacita je nedostatoná, preto tu vznikajú kadodenné zápchy, v ktorých viaznu aj autobusy MHD. Z tohto dôvodu sa starosta M Vrakune rozhodol vybudova na trati z Bratislavy do Dunajskej Stredy a Komárna zastávku, aby mohli obyvatelia Vrakune cestova do centra mesta aj vlakom, resp. opaným smerom. 

Nsledky povodne v Lubenku

Poas tohtoroného leta príroda vo svete, ale aj u nás, ukázala svoju silu. V piatok podveer, 29. júla 2016, sa Revúcej a v jej okolí spustila z oblohy taká silná prietr mraien, e na niektorých miestach napadlo a 130 litrov vody na jeden meter štvorcový. Také obrovské mnostvo vody nestíhalo odteka a stúpajúca voda zaala zaplavova všetko, o jej prišlo do cesty.

eleznin stanica Vydrnk (KB)

Lokalita v okolí obce Vydrník sa stala vyhadávanou fotografmi. Zo stráne nad obcou sa fotografovi odkryje panoráma Vysokých Tatier, ktorá vytvára nádhernú kulisu elezninej trate. Niektorí mono vedia, ale mnohí ani netušia, e na svojich fotografiách okrem vlaku a Tatier zachytili aj pozostatky pôvodnej trate Košicko-bohumínskej eleznice (KB).

Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.)

Po roku som zašiel do Košíc, aby som sa pozrel, ako pokroila rekonštrukcia budovy elezninej stanice. Tá sa mala týka najmä prístavby, ktorou sa existujúca budova rozšíri. Vo vnútri u v niektorých priestoroch zaali svoje sluby ponúka rôzne spolonosti. V akom stave sa teda nachádza rekonštrukcia výpravnej budovy v Košiciach?

Drienovec, zastvka, vhyba, stanica

Stanica v Drienovci bola vybudovaná na miestnej eleznici Košice – Tura nad Bodvou, ktorá stavebne zaínala v odboke Barca. Koncesia na výstavbu bola udelená ministerstvom obchodu . 68051/89.XII.26 dr. Aurelovi Münnichovi a spoloníkom. Prevádzka na eleznici bola zahájená da 12. októbra 1890. Do ivota stanice v Drienovci výrazným spôsobom zasiahla rekonštrukcia trate z Košíc do Zvolena v súvislosti s výstavbou tzv. juného ahu.

Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila

O pripravovanej rekonštrukcii prijímacej budovy v Košiciach sme vás informovali zaiatkom roku 2012. V tomto období je ukonená prvá etapa rekonštrukcie, ktorá sa týkala úpravy vnútorných priestorov haly prijímacej budovy. Taktie bolo odstránené vonkajšie prieelie. Po kolaudácii doteraz zhotovených stavebných úprav, bude rekonštrukcia pokraova druhou etapou, rámci ktorej bude vybudovaná prístavba a nadstavba prijímacej haly smerom do predstaniného priestoru.

eleznin stanica Komjatice

elezniná stanica v Komjaticiach leí na jednokoajnej trati SR 140 z Nových Zámkov do Prievidze. Vybudovaná bola v rámci výstavby trate zo Šurian do Nitry, ktorá bola do prevádzky daná da 19. novembra 1876. Stanica je orientovaná v severojunom smere. Na vchode od Nových Zámkov a od Nitry sú dodnes v prevádzke mechanické návestidlá (dvojramenné), rovnako sú na oba smery funkné aj odchodové mechanické návestidlá.

Nov nstupite v Roave

V auguste tohto roku na elezninej stanici v Roave prebiehala rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1. Príleitostne som na roavskú stanicu zašiel a rekonštrukné práce sledoval a zadokumentoval. Nové nástupište je u vybudované a slúi cestujúcej verejnosti. Niekoko informácií a fotografií z rekonštrukcie je vo fotoreportái.

Architektra naich stanc (7.)

V tejto asti nášho seriálu sa budeme venova výpravným budovám na slovenských tratiach postavených v období Slovenských elezníc (1939- 1945). Ide o trate Kapušany pri Prešove – Stráske a Banská Bystrica – Dolná Štuba. Výpravné budovy na týchto nových tratiach boli postavené v triezvom elezninom štýle, ktorý vychádzal funkcionalizmom poznaenej architektúry.


Home