eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Dopravn������������������������������������������������������������������������ politika - zobrazeno 10 z 31 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40|
Nrodn program reforiem SR 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) vypracovalo národný program reforiem pre rok 2018. Tu je zverejnená skrátená as tohto materiálu, ktorá sa dotýka elezníc a elezninej dopravy. Kompletný materiál je zverejnený na stránke MF SR.

 

Nvrh na realizciu opatren v elezninej osobnej doprave

Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní schválila u vopred avizovaný a kontroverznú diskusiu vyvolávajúci politický návrh na realizáciu opatrení finanného, ekonomického a sociálneho balíka vlády SR v elezninej osobnej doprave. Napriek tomu, e materiál je pomerne „riedky“, obsahuje informácie, ktoré môu by uitoné pre tých, ktorých sa opatrenia týkajú. Z tohto dôvodu tu zverejujeme kompletný vládou schválený materiál.

Strategick pln rozvoja dopravnej infratruktry SR do roku 2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predloilo materiál „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“. Materiál zaha všetky druhy dopravy, cestnú, elezninú, vodnú a leteckú, z tohto dôvodu je príliš rozsiahly. Ja som tento materiál upravil tak, e obsahuje informácie týkajúce sa predovšetkým elezninej dopravy. Zárove som vynechal niektoré asti, ktoré sú síce zaujímavé, ale majú informatívny charakter a boli u zverejnené v iných materiáloch. Kompletný materiál je dostupný na portáli právnych predpisov.

Informcia KPFS o trajkovej pohotovosti

Federácia strojvodcov vyhlásila da 29. 12. 2011  štrajkovú pohotovos. O dôvodoch, ktoré nás k tomuto kroku viedli, sme informovali generálnych riaditeov ZSSK CARGO a ZSSK a následne na tlaovej besede aj zástupcov médií.
 

Podmienky pre integrovan dopravn systmy v najvch mestch

Vláda SR na dnešnom zasadaní prerokovala materiál „Podmienky pre integrované dopravné systémy v najväších mestách“, ktorý vypracovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V záverenej asti materiálu je uvedený postup pri zavádzaní integrovaných dopravných systémov (IDS). Materiál vláda vzala na vedomie; teda neuloila ministrom iadne konkrétne úlohy (zrejme z dôvodu konania predasných volieb) pri zavádzaní IDS.

Zmeny v orgnoch SR od 1. novembra 2011

V septembri 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým sa mení zákon . 258/1993 Z. z. o elezniciach Slovenskej republiky v znení zákona . 259/2001 Z. z. Prezident republiky zákon u podpísal, take v najbliších doch bude zákon zverejnený v Zbierke zákonov. Úinnos zákona je od 1. novembra 2011. Predmetom schválenej novely je zmena v orgánoch SR.

Program modernizcie a rozvoja elezninej infratruktry na roky 2011 - 2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predloilo do pripomienkového konania materiál „Program modernizácie elezninej infraštruktúry na roky 2011- 2014. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Vzhadom na neakceptovatene vysoké predpokladané realizané náklady materiál odporúa prehodnoti projektovaný koncept modernizácie úseku Liptovský Mikuláš – Kysak.

Sprva o hospodren vybranch podnikov s vplyvom ttu

Ministerstvo financií SR predloilo do pripomienkového konania materiál „Správa o hospodárení vybraných podnikov s vplyvom štátu. Medzi tieto podniky patria eleznice Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., a elezniná spolonos Cargo Slovakia, a.s. Informácie o poslednej menovanej spolonosti pravdepodobne z dôvodov pripravovanej privatizácie nie sú uvedené. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Upravený materiál je zverejnený tu, obsahuje informácie o hospodárení len SR a ZSSK, vrátane príloh.

Sprva o stave plnenia projektov modernizcie a rozvoja mobilnho parku ZSSK

Dnes bol na rokovanie vlády predloený informatívny materiál pod názvom Správa o stave plnenia projektov modernizácie a rozvoja mobilného parku elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Materiál obsahuje chronologický prehad o investíciách do modernizácie a rozvoja mobilného parku ZSSK, ktoré môu by pre záujemcov o eleznice uitoné.  

Na elezniciach bude 27. mja 2011 vstran trajk!

Vzhadom na vývoj elezníc na Slovensku sa Odborové centrály zdruené v Zväze Odborových Organizácií v elezninej doprave rozhodli pre razantnejší krok. Štrajkové výbory Federácie strojvodcov (FS SR) a Odborová organizácia výpravcov a dispeerov (OAVD) sa dohodli, e v piatok 27. mája 2011 v ase od 14:50 do 15:50 h bude zastavená všetka elezniná doprava tam, kde budú v slube lenovia FS SR a OAVD! Aktualizované 26.5.2011: OAVD nejde do štrajku!


Home