eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Dopravn������������������������������������������������������������������������ politika - zobrazeno 10 z 31 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40|
Sprva o plnen modernizcie a rozvoja elezninej infratruktry
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovalo materiál s uvedeným názvom, ktorý sa predkladá na rokovanie vlády. Správa obsahuje vyhodnotenie programu z hadiska stavu prípravy a realizácie stavieb v roku 2010 vrátane finanného plnenia v lenení poda zdrojov financovania. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov.

Program revitalizcie elezninch spolonost

Do pripomienkového konania bol predloený oakávaný materiál týkajúci sa revitalizácie krachujúcich slovenských elezniných spoloností. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Po pripomienkovom konaní by materiál mal by predloený na rokovanie vlády. Materiál neprekvapil. Prepúšanie, rušenie tratí, obmedzovanie vlakových spojov na jednej strane a na strane druhej peniaze od štátu navyše a odklad splácania starých dlhov. To je v skratke hlavný zmysel materiálu.

Analza fungovania elezninch spolonost SR, ZSCS, ZSSK

BRATISLAVA 19. januára 2011 (UV SR) – Vláda SR dnes na rokovaní schválila materiál „Analýzafungovania spoloností eleznice Slovenskej republiy, elezniná spolonos Slovensko, a. s. a elezniná spolonos Cargo Slovakia, a. s. Materiál je rozsiahly a poskytuje ucelený pohad na vývoj všetkých troch elezniných spoloností. Materiál je doplnený tromi prílohami, ktoré obsahujú zhodnotenie ekonomického ich vývoja za obdobie rokov 2005 – 2010. Kompletný materiál je zverejnený na stránke úradu vlády SR.

Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava

BRATISLAVA 30. december 2010 (MDVRR SR) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a elezniný dopravca RegioJet, len významnej stredoeurópskej dopravnej skupiny Student Agency, uzavreli zmluvu o prevádzkovaní regionálnych vlakov na trase Komárno - Bratislava, a to s platnosou od marca 2012. (tlaová správa)

Minister Jn Fige podpsal nov zmluvy so elezninmi spolonosami

BRATISLAVA 27. december 2010 (MDVRR SR) – Slovenská republika v zastúpení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uzavrela so elezninou spolonosou Slovensko (SSK) a so eleznicami SR (SR) nové zmluvy. Doteraz sa podpisovali so štátnymi elezninými spolonosami roné, resp. trojroné zmluvy, teraz sa v prípade SSK prechádza na 10-roný a pri SR na 3-roný zmluvný vzah.

Hlavn otzky v oblasti elezninej dopravy

Minulý týde dostali viacerí ministri slovenskej vlády úlohu. Výsledkom majú by konkrétne návrhy na zlepšenie finannej situácie štátu. V nasledujúcom lánku je uvedený návrh opatrení, ktoré sa týkajú elezninej dopravy.
 

eleznin polcia zanikne

Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh zákona o zalenení elezninej polície do Policajného zboru. Týmto zákonom sa elezniná polícia zalení do Policajného zboru. Úlohy, ktoré teraz plní elezniná polícia, tak bude plni Policajný zbor. Ako sa táto zmena prejaví v reálnom ivote vyplýva z návrhu zákona, ktorý by mal by úinný od 1. januára 2011.

Programov vyhlsenie vldy SR vo vzahu k elezniciam

Vláda Slovenskej republiky v stredu, 28. júla 2010, na rokovaní schválila programové vyhlásenie. Výatok Programového vyhlásenia vo vzahu k elezninej doprave na Slovensku je uverejnené tu. Vo všeobecnosti mono konštatova, e Programové vyhlásenie je v tejto asti dos všeobecné. Osobne by som uvítal aj konkrétnejšie ustanovenia, ale programové vyhlásenie je viac politickým prehlásením, ne konkrétnym plánom práce vlády na štyri roky.

Nvrh legislatvneho zmeru novho usporiadania elezninch spolonost

Do pripomienkového konania Ministerstvo dopravy, spojov a telekomunikácií SR predloilo návrh na opätovné zlúenie elezninej spolonosti Slovensko (ZSSK), nákladného prepravcu elezninej spolonosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) a správcu infraštruktúry eleznice Slovenskej republiky (SR). Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov.

Cestovn na eleznici sa zvyova nebude

    BRATISLAVA 31. júla (WEBNOVINY) - Minister dopravy ubomír Vány na výzvu premiéra Roberta Fica pozastavil návrh na zaokrúhlenie cien cestovného v osobnej elezninej doprave. elezniná spolonos Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s., prevádzkujúca osobnú elezninú dopravu, plánovala upravi tarify za cestovné lístky prevane smerom hore od septembra. Ministerstvo dopravy rozhodnutie zdôvodnilo tým, e elezniná spolonos navrhovala prevane zvýšenie taríf cestovného, na om sa nedohodli. Poda rezortu dopravy zvyšovanie cien osobnej elezninej dopravy sa neuskutoní aj kvôli pokraujúcej hospodárskej kríze.


Home