eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Dopravn������������������������������������������������������������������������ politika - zobrazeno 10 z 31 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40|
Fico dal Vnemu pokyn stiahnu nvrh na zdraenie cestovnho
     BRATISLAVA 22. júla (WEBNOVINY) - Predseda vlády Robert Fico dal ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií ubomírovi Vánemu pokyn, aby akýkovek návrh na zdraenie cestovného stiahol z prípravného konania a ani ho nepredkladal na alšie posúdenie i dokonca na zasadanie vlády. Ako alej agentúru SITA informoval Tlaový a informaný odbor Úradu vlády SR, premiér nesúhlasí s tým, aby sa v osobnej elezninej doprave od septembra tohto roka zvyšovali ceny cestovného a navyše povauje za absolútne neprijatené, aby v ase krízy takéto opatrenie postihlo sociálne najzranitenejšie skupiny, ako sú dôchodcovia.

Poplatky za eleznin dopravn cestu by sa mali zni

     BRATISLAVA 15. júla (WEBNOVINY) - Poplatky za pouívanie elezninej dopravnej cesty by od roku 2011 mali klesnú, o by znamenalo aj pokles cien v osobnej a nákladnej elezninej doprave. Vyplýva to z návrhu zákona o dráhach z dielne ministerstva dopravy, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Poda návrhu by sa ceny za sluby a úhrady za pouitie elezninej infraštruktúry mali v porovnaní s rokom 2009 zníi v nákladnej doprave o 41,268 mil. eur a v osobnej doprave na eleznici o 15,054 mil. eur. Celkovo sa poplatky za vyuitie elezninej dopravnej cesty zníia o 56,322 mil. eur. Malo by to utvori priaznivé podmienky pre harmonizáciu elezninej dopravy a cestnej dopravy a zárove zvýši predpoklad vstupu nových elezniných podnikov na slovenský dopravný trh.

Vny navrhuje nvratn vpomoc aj SR za takmer 70 mil.

     BRATISLAVA 2. marca (WEBNOVINY) - Minister dopravy ubomír Vány navrhuje vláde schváli pouitie štátnych finanných aktív na poskytnutie návratnej finannej výpomoci elezniciam Slovenskej republiky (SR) vo výške 69,906 mil. € a elezninej spolonosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), a.s. v objeme takmer 132,776 mil. €. Uvedené finanné prostriedky by mali by pouité pre obidve elezniné spolonosti do konca marca tohto roku. Vyplýva to z navrhovaného uznesenia vlády k novej správe o aktuálnej ekonomickej situácii v ZSSK Cargo a SR, rozšírenej o situáciu SR.

elezniiari rokovali o opatreniach na prekonanie krzy

    Bratislava (Webnoviny) - Východiská a pripravované zámery a opatrenia na prekonanie hospodárskej krízy boli obsahom štvrtkového celoslovenského stretnutia zamestnancov a zamestnávateov v elezninej doprave so zástupcami ministerstva dopravy. Stretnutie, ktoré sa konalo v sídle Odborového zdruenia elezniiarov, bolo naplnením záverov memoranda o riešení ekonomického a sociálneho stavu v elezninom sektore. Agentúru SITA o tom informoval vo štvrtok hovorca a poradca ministra dopravy ubomír Karásek.

Polomka nesplnila zkonn povinnos, tvrd MDPT SR

  BRATISLAVA 24. februára (WEBNOVINY) - Ministerstvo dopravy (MDPT SR) dnes obvinilo Polomku zo zodpovednosti za sobotajšiu haváriu autobusu na elezninom priecestí. Starosta obce Ján Lihan si poda ministerstva nesplnil zákonnú povinnos pri vzniku blízkeho lyiarskeho strediska. Hovorca ministerstva ubomír Karásek vo vyhlásení pre médiá uviedol, e autobus sa na priecestí nikdy nemal ocitnú, pretoe cesta je urená len pre lesné mechanizmy, nie pre benú dopravu. Ak obec chcela na priecestí svetlá, mala ich zaplati a osadi.

De elezniiarov 2008

 Dnes, 27. septembra, si pripomíname De elezniiarov. Redakcia magazínu o elezniciach na Slovensku elezniné.info praje všetkým elezniiarom vea úspechov v ich náronej práci.


 

Financovanie osobnej elezninej dopravy do konca roku je ohrozen

 (Pravda) Štedrá jese pre Roberta Fica, Jána Slotu a Vladimíra Meiara tento rok nehrozí. Prihadzovanie peazí navyše v závere roka, ktoré vlani umoovali miliardy korún prichádzajúce dodatone z daní, sa zatia nertá. Otáznik tak stále visí nad doplujúcim balíkom na najlacnejšie pôiky na bývanie pre chudobné rodiny, nájomné bytovky i elezninú dopravu. Šéfovia ministerstiev i úradov budú musie zrejme, naopak, šetri a škrta u naplánované výdavky.
 

V tieni 160. vroia prchodu prvho parnho vlaku na Slovensko

 Tento rok si pripomíname okrúhle výroie príchodu prvého parného vlaku na územie Slovenska. 28. augusta t.r. uplynie 160 rokov odo da, kedy parný ruše Bihar priviezol do Bratislavy na hlavné nádraie parný vlak, a zahájila sa tak éra parnej trakcie na území Slovenska. Od tej chvíle pretieklo vea vody korytom Dunaja a aj oslavovaná parná trakcia na Slovensku dávno zanikla. Nahradená bola modernejšou motorovou, i dokonca na niektorých tratiach elektrickou trakciou.

Sprva o stave a.s. Cargo Slovakia a jej budcom rozvoji

    Ministerstvo dopravy, pôst a telekomunikácií SR vypracovalo a na rokovanie vlády SR predloilo materiál: 

   "Správa o súasnom stave nákladného elezniného prepravcu Cargo Slovakia, a. s. a postupe vlády Slovenskej republiky pri zabezpeovaní budúceho rozvoja Carga Slovakia, a. s."


Materiál je dostupný tu:  MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR 

Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym

 Na internetovej stránke hospodárskych novín sa uskutonil online rozhovor so súasným ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, v ktorom padla aj jedna otázka súvisiaca so eleznicami:


Otázku poloil: obyvate Bratislavy (18.10. 15:02)

Váený pán minister, dovote vyui priamy kontakt na otázku, ktorá zdanlivo nesúvisí s dianicami. V rámci modernizácie elezníc v Bratislave (projekt TEN-T) sa má vytvori podzemná dopravná elezniná tepna, ktorá má by napojená na MHD Bratislavy.


Home