eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e - zobrazeno 10 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
Prezidentsk vlak v Koiciach
Pri príleitosti stého výroia vzniku eskoslovenskej republiky Národné technické múzeum v Prahe v spolupráci s eskými dráhami a eleznicami Slovenskej republiky pripravili jedinený projekt – Prezidentský vlak. Po skonení 1. svetovej vojny sa rozpadla Rakúsko-uhorská monarchia a 28. októbra 1918 vznikla 1. eskoslovenská republika. So vznikom nového štátu zárove vznikli eskoslovenské dráhy.

Oslava 120. vroia tisovskej zubaky

Dnes si pripomíname 120. výroie zaiatku prevádzky na ozubnicovej trati z Tisovca do Pohronskej Polhory. V predtermíne, v sobotu 22. októbra 2016, sa na stanici v Tisovci uskutonila spomienková akcia, ktorú pripravil OZ Zubaka. Ja som sa do Tisovca zašiel pozrie.
 

Report z ruopardy 2016

Minulý víkend sa v košickom rušovom depe  uskutonil 16. roník podujatia „rušoparáda“. Do Košíc som zašiel v sobotu. Zo elezninej stanice do rušového depa chodila kyvadlová doprava, ktorú zabezpeovala motorová jednotka 840.006. Vyuil som teda túto kyvadlovú dopravu a presunul som sa do depa.

Nedea so Zubakou

Uplynulú nedeu sa uskutonila alšia jazda Zubaky pre verejnos. Zubake, ako sa udovo hovorí parnému rušu, ale aj trati z Tisovca do Pohronskej Polhory, sme sa tu stránkach magazínu venovali u viackrát. Znovuzrodenie tejto atrakcie sme sledovali a priniesli sme aktuálne informácie. No bol najvyšší as do Tisovca opä zájs a pozrie sa na jazdy pre verejnos.

MDD v RD Vrtky

Uplynulý víkend sa konalo viacero akcií aj v súvislosti s oslavami Medzinárodného da detí. Ja som sa rozhodol v sobotu, 30. mája, zájs do rušového depa vo Vrútkach, kde sa konala jedna takáto akcia. ahalo ma tam najviac to, e mal tam by vystavený motorový ruše T 499.0002, prezývaný Kyklop. Samozrejme, e v depe bolo vystavených podstatne viac parných, motorových a elektrických rušov. Ako som na výlete vo Vrútkach pochodil a o som tam videl, je v tejto krátkej fotoreportái.

Report z ruopardy 2015

Uplynulý víkend sa v košickom rušovom depe  uskutonil u 15. roník „rušoparády“, podujatia známeho predtým aj pod názvom „prebúdzanie Katky“. Bola to jedna z väších akcií, ktorá sa v rámci tohtoronej slovenskej elezninej nostalgie konala. Do košického depa som sa vybral v sobotu dopoludnia. Organizátori síce zverejnili program podujatia u skôr, len asový harmonogram chýbal. Predpokladal som však, e podujatie sa oficiálne zane okolo jedenástej hodine.

Koick detsk historick eleznica v Medzeve

Košická detská historická eleznica (KDH) v spolupráci s Kultúrnym centrom údolia Bodvy a Rudohoria, pracovisko Hvezdáre Medzev, Klubom historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach v nedeu 15. marca 2015 usporiadali prvú tohtoronú jazdu historickým motorovým vlakom, na ktorom sa okrem známych starších motorových vozov radu M 131 predstavil aj ich nástupca, motorový voze radu 810 (810.626).

Uhranka na vlete v Senci

V zimnom období sa zvyknem pozrie do svojho skromného archívu, i sa tam nenájdu fotografie, na ktoré som pozabudol. Snaím sa síce všetky fotografie ihne „vyskladni“, ale stále sa nájdu aj také, ktoré na svoje zverejnenie ešte len akajú. Takými boli aj fotografie z nostalgickej jazdy Uhranky do Senca. Uhranka, malý sympatický parný ruše, ktorý prinášal rados pri nostalgických jazdách a s ktorým sme sa u rozlúili v roku 2012.

Mikul s Papagjom

Klub elezniných historických vozidiel Poprad vypravil na Mikuláša mikulášsku jazdu parného vlaku. Vlak mal zaujímavú trasu, z Popradu do Svitu a odtia cez Poprad do Kemarku. Z Kemarku išiel historický vlak opä a do Svitu, odkia sa vrátil do Popradu, kde má parný ruše 477.013 prezývaný ako Papagáj domovské depo.

S Papagjom na Horehronie

V sobotu, 27. septembra 2014, Klub historických elezniných vozidiel Poprad uskutonil mimoriadnu jazdu parného vlaku z Popradu cez Margecany do ervenej Skaly a spä. Na ele vlaku bol parný ruše 477.013 „Papagáj“. Túto akciu sme si nenechali ujs. Bola to dobrá príleitos na stretnutie s Norom, ktorému sa tento týde zaal nový školský rok. Preto sme si dohodli stretnutie v ervenej Skale, kam Noro pricestoval parným vlakom z Margecian.


Home