eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e - zobrazeno 10 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
So lachtinou do Kremnice
Pri príleitosti Medzinárodného da detí pripravil Spolok Výhrevne Vrútky v spolupráci so elezninými spolonosami a alšími klubmi tradinú akciu pre deti. Z viacerých aktivít som sa rozhodol zadokumentova sobotajšiu jazdu mimoriadneho rýchlika z Vrútok do Kremnice a spä, na ktorom bol parný ruše 475.196 Šlachtiná. Za parným rýchlikom išiel poiarny vlak.

Fotojazda M 240.0042 do Levoe

V sobotu, 21. mája 2011, sa uskutonila fotojazda motorového voza M 240.0042 z Popradu do Levoe. Motorový voze je v starostlivosti Klubu historickej elezninej techniky Poprad. Akciu pripravila skupina podtatranských elezniných fotografov v spolupráci s popradským klubom za mediálnej podpory portálu Railpage.net. Pretoe fotojazda motorového voza M 240.0042 bola lákavou príleitosou, spolu s Norom sme sa rozhodli do Levoe ís.

Albatros sa vybral do Trenna

Na dnešnú sobotu, 28. mája 2011, bola pri príleitosti Medzinárodného da detí naplánovaná mimoriadna jazda parného vlaku z Bratislavy do Trenína. Tak sa aj stalo. Dnes predpoludním o 9.15 h bol mimoriadny parný vlak zo stanice Bratislava hl. st. do Trenína vypravený.

De mze 2011 report

V sobotu 14. mája 2011 sa uskutonil siedmy roník Da múzeí. Ja som sa rozhodol pre tradiný program, a to poobedajšiu návštevu Múzea dopravy. Ešte predtým, predpoludním, som zašiel na eleznú studienku, aby som odfotil Uhranku na ele mimoriadneho vlaku, ktorí išiel z hlavnej stanice najprv do Lamaa a odtia priamo do elezniného múzea na Rendezi. Svoje záitky som pretavil do krátkej fotoreportáe.

Prv parn de 2011 v elezninom mzeu

Da 16. apríla 2011 sa otvorili brány elezniného múzea po prvý krát v tomto roku. Pretoe som tohto roku nešiel do Košíc na „Katku“, šiel som sa pozrie na Rendez. Okrem ma sa na Rendez prišlo pozrie mnostvo alších udí. Niektorí sa však nezdrali dlho, pretoe v ten víkend sa v meste konali viaceré podujatia. Na Rendeze som bol u veakrát, ale vdy sa tu dá nájs nieo nové. Pre návštevníkov tu bol pripravený tradiný program, napr. vozenie na stanovišti Uhranky, na motorových drezinách a modelové koajisko v prevádzke. Z prvého parného da som pripravil krátku fotoreportá.

Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011

V sobotu a nedeu 16. a 17. apríla 2011 sa v rušovom depe v Košiciach uskutonil u 11. roník akcie známej pod názvom „Prebúdzanie Katky“. ia, Katka bola v tom ase na generálnej oprave v eskom Kolíne, take ju zastúpila jej mladšia dieselová sestra Danka – TU29.2003. Pozrite si fotoreportá z tejto víkendovej akcie.

Vlet za papagjom do Hanuoviec nad Topou

Dnes, 20. februára, som sa vydal do Hanušoviec nad Topou. Chystal som sa tam u dlhšiu dobu, ale ke som sa dozvedel, e tam pôjde mimoriadny parný vlak, tak to znamenalo jasný plán na nedeu. Hanušovce nad Topou sú mesto známe štyrmi viaduktmi, ktoré sú postavené v okolí. Ja to z Prešova do Hanušoviec nemám a tak aleko, preto som zaal chysta potrebné veci, teda fotoaparát. Taktie som ihne zaal sledova predpovede poasia na tento de, no tie sa ím alej tým viac horšili a horšili...

Vstava eleznin stanice Slovenska skonila

Výstava elezniné stanice Slovenska na starých pohadniciach dnes koní. Povaské múzeum v iline pripravilo pre záujemcov o eleznice a pre širokú verejnos zaujímavú výstavu z histórie našich elezníc. Výstavu, ktorá trvala od 10. novembra 2010. som navštívil vera. o sa dalo na výstave vidie sa dozviete v krátkej reportái.

Vstava historickej techniky na hlavnej stanici v Bratislave dnes skonila

Od 30. novembra dodnes 4. decembra 2010 bola na hlavnej stanici v Bratislave výstava historickej techniky. Pretoe cez týde mi na návštevu nezostával as, tešil som sa na sobotu. Aj vaka peknému poasiu sa na hlavnú stanicu oplatilo zájs. Pár záberov parného ruša 498.104 Albatrosa je v nasledovnej fotoreportái.

Oslavy 100. vroia trate Nemov Lednick Rovne (SR)

Dnes, v sobotu 30.10.2010, bol prvý de osláv stého výroia uvedenia do prevádzky elezninej trate Nemšová - Lednické Rovne. Pri tejto slávnostnej príleitosti boli zavedené aj mimoriadne vlaky na tejto trati, na ktorej bola osobná doprava zastavená 3. februára 2003.


Home