eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e - zobrazeno 10 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
Ncko cestoval do Banskej tiavnice
Klub historickej techniky pri Rušovom depe Zvolen pripravil pre priateov eleznice a záujemcov baníctva mimoriadnu jazdu motorovým vlakom zo Zvolena do baníckeho mesteka Banskej Štiavnice. Akcia dostala tradiné pomenovanie „Štiavnicky Nácko“, poda baníka Nácka, ktorý rád zabával svoje okolie.

85. rokov elezninej trate Zvolen Krupina

Dnes si pripomíname 85. rokov existencie 35 km dlhej elezninej trate zo Zvolena do Krupiny. elezniná tra 153 v úseku Zvolen – Šahy nebola vybudovaná naraz, ale skladá sa z dvoch úsekov. Prvý úsek Šahy – Krupina bol vybudovaný ešte za Rakúska-Uhorska ako súkromná Miestna eleznica Hontianskej upy. Tento úsek bol otvorený 6.4.1899. elezniná tra Zvolen – Krupina bola postavená a po vzniku eskoslovenska ako štátna a otvorená bola 15.1.1925.

Parn rue 498.104 Albatros absolvoval skobn jazdu

Da 17.11.2009 sa uskutonila skúšobná jazda parného ruša 498.104. Albatros. Na rušni bola od roku 2006 vykonávaná generálna oprava. O jeho sprevádzkovanie sa postarali lenovia Albatros klubu Bratislava, ktorý sa o ruše starajú. Niekoko fotografií zo skúšobnej jazdy je zverejnených v nasledovnej fotoreportái. 

Dopravn mzeum v Bratislave oslvilo v lete 10 rokov existencie

     Dopravné múzeum v Bratislave bolo slávnostne otvorené 24. júna 1999. Mnohí najmä elezniní fanúšikovia toto múzeum poznajú aj vaka známej akcie „De múzeí“, ktorá sa koná v máji, a akcií tzv. parných jázd, ktoré tu usporadúva v spolupráci Múzejno-dokumentané centrum (SR) a Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava Východ. Múzeum je otvorené celorone a kadodenne okrem pondelka a jeho návšteva je najmä v tomto pochmúrnom jesennom období vemi vhodným typom na výlet. Nasledujúci lánok je nielen pozvánkou na prehliadku múzea, je to skôr krátke zamyslenie nad jeho históriou a budúcnosou.

Oslavy 100. vroia zahjenia prevdzky na trati 196 Humenn - Stakn

     V sobotu, 10. októbra t.r., sa uskutonili oslavy 100. výroia zahájenia prevádzky na miestnej trati Humenné – Stakín. Poda zverejneného programu mal ís z Humenného do Stakína a spä mimoriadny vlak ahaný parným rušom 477.013, ktorý má prezývku Papagáj. Na akcii mal okrem tohto ruša by aj historický motorový voze M 131.1125 Magda s prívesným vozom. Na tieto oslavy som sa vemi tešil, pretoe tu mal prís aj kamarát Peo. Z Prešova do Humenného to nie je aleko, tak som sa v sobotu ráno vybral sám do Humenného na oslavy. Trochu som mal obavy z poasia, lebo predpove nebola vemi priaznivá. O tom, ako oslavy storonice nakoniec dopadli, sa môete dozvedie v nasledujúcej fotoreportái.

Parnm vlakom na Plaveck hrad

     Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo eleznicami slovenskej republiky usporiadal vera alšiu akciu a to celodenný výlet parným vlakom na Plavecký hrad. U viackrát som sa predtým chystal zájs do Plaveckého Podhradia, ale z rôznych príin mi to nevyšlo. Tak som si dnes povedal, e tam jednoducho musím zájs. Stanica v Plaveckom Podhradí leí na trati 112, na ktorej bola vo februári 2003 zastavená osobná elezniná doprava, aj ke nejaký as tu osobnú dopravu zabezpeovala BRKS. Nákladná doprava tu funguje najmä do Rohoníka, kde je cementáre.

eleznin objekty a nrodn kultrne pamiatky

      eleznice na Slovensku majú viac ako 160 ronú históriu. Sie elezniných tratí sa budovala postupne. Niektoré trate a elezniné objekty, ktoré boli vybudované v rannom období elezníc na Slovensku, u neexistujú, no našastie niektoré stoja dodnes a niektoré z nich dokonca doteraz slúia svojmu úelu. V nasledovnom lánku si niektoré zaujímavé elezniné objekty, ktoré boli vyhlásené za národné kultúrné pamiatky, priblíime. 

Mimoriadny vlak do Kokavy nad Rimavicou - Koliesko 2009

   Da 8. augusta 2009 bol vypravený mimoriadny vlak zo Zvolena do Kokavy nad Rimavicou a spä na ele s rušnom T466.0253 prezývaným pielstick. Na tejto akcii som sa osobne zúastnil, ale kee som bol na prázdninách tak pridávam lánok s miernym oneskorením. V nasledujúcej fotoreportái si pripomenieme túto akciu.

Parnm vlakom popod Krovu hou

    Klub historickej techniky pri RD vo Zvolene s podporou elezníc Slovenskej republiky pripravil akciu „Parným vlakom Horehroním“. Akcia sa uskutonila v piatok 31. júla a sobotu 1. augusta 2009. V piatok išiel mimoriadny historický vlak  s parným rušom 422.0108 z Banskej Bystrice do Brezna, ale ia, nemal som monos sa tejto akcie zúastni. O to viac som sa tešil na sobotu. V sobotu išiel historický parný vlak z ervenej Skaly cez Telgártsku sluku do Dobšinskej adovej Jaskyne a spä, a ja som bol pritom. 

100 rokov trate z Trenianskej Teplej do Trenianskych Teplc

     Pri príleitosti 100. výroia vzniku trate 122 z Trenianskej Teplej do Trenianskych Teplíc elezniná spolonos Slovensko, a. s. v spolupráci s obcou Trenianska Teplá a mestom Trenianske Teplice  pripravila oslavy storonice. Oslavy sa konali dva víkendy po sebe v sobotu 27. a v nedeu 28. júna 2009 a takisto v sobotu 4. a v nedeu 5. júla 2009 v areáli elezninej stanice Trenianska Teplá a Trenianske Teplice. Pretoe posledný júnový víkend poasie oslavám neprialo, rozhodol som sa poka, a do Trenianskych Teplíc som chcel zájs a v júlovom termíne. Tak sa aj stalo, v sobotu ráno som vyrazil do Trenianskej Teplej a Trenianskych Teplíc a krátka fotoreportá z osláv je tu.


Home