eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������e - zobrazeno 10 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
Vstava o lesnch elezniciach v echch, na Morave a Slovensku
Zaiatkom februára sa v Dopravnom múzeu zaala výstava o lesných elezniciach, o spôsoboch dopravy dreva, o pôvabnej horskej krajine a uoch, ktorí lesné elezniky chránia aj pre alšie generácie. Mnohé lesné elezniky sa však nezachovali, no existujú fotografie z obdobia ich existencie a informácie o nich. Ja som sa na výstavu zašiel pozrie.

Vianon elektrika

Dopravný podnik Bratislava, a.s., pripravil pre obyvateov a návštevníkov nášho hlavného mesta Bratislavy predvianoné prekvapenie. Historická elektrika T2 dostala Vianonú výzdobu a vysvietená iarovkami premávala v centre mesta. Svojimi jazdami elektrika spríjemovala atmosféru návštevníkom Vianoných trhov a ostatným pripomínala blíiace sa Vianoné sviatky.
 

Technick mzeum v Brne

Jesenné a zimné obdobie je bohaté na hmlisté a zamraené dni, ktoré neposkytujú príliš vea moností na fotenie vlakov. Existujú však aj iné monosti, ako efektívne vyui voný as aj poas týchto dní. Jednou monosou je navštívi múzeum. Nasledujúcou reportáou Vás chcem pozva do Technického múzea v Brne.
 

80. vroie trate Handlov Horn tuba

Dnes si pripomíname 80. výroie od otvorenia elezninej trate z Handlovej do Hornej Štubne, ktorá je súasou trate Prievidza – Horná Štuba. V cestovnom poriadku má táto tra íselné oznaenie 145. Oslavy dnešného 80. výroia sa konali u skôr, v nedeu 2. októbra t.r. Do Handlovej som sa v túto jesennú nedeu skoro ráno vybral a z osláv som pripravil krátku reportá.

Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy

eleznice Slovenskej republiky v súvislosti s príchodom nového, súkromného elezniného dopravcu RegioJet zahájili v septembri rekonštrukciu elezninej trate 131 v úseku Bratislava – Dunajská Streda. Z dôvodu rozsiahlych rekonštrukných prác bola v uvedenom úseku od 19. septembra t.r. výluka osobnej a nákladnej dopravy, ktorá trvala do soboty 10. decembra t.r. 

Mikul v Bratislave

Mikulášske jazdy parných rušov sa stali u nás u tradíciou. Ponuka bola uplynulý víkend pestrá. Vo viacerých mestách nadšenci pre eleznicu pripravili pre najmenších Mikulášsku jazdu. i u bol vláik motorový, alebo bol ahaný parným rušom, urite priniesol deom rados, rovnako ako Mikuláš, anjeli a ertíci, ktorý rozdávali dareky. Mimoriadne jazdy pochopitene prinášajú rados aj milovníkom elezníc a fotografom. Ja som sa v sobotu vybral na obúbenú eleznú studienku.

eleznin tra medzi Zohorom a Zhorskou Vsou je v prevdzke u 100 rokov

elezniná tra Zohor – Záhorská Ves a Zohor – Plavecký Mikuláš je v prevádzke u 100 rokov. Pri tejto príleitosti dnes Bratislavská upa v spolupráci so eleznicami SR a Obianskym zdruením Klub priateov histórie elezninej dopravy vypravila historický parný ruše 331.037 s dvoma historickými vozami na trase Bratislava – Záhorská Ves. Okrem bratislavského upana Pavla Freša sa historickým vláikom zviezli aj starostovia z niektorých bratislavských mestských astí a tie starostovia a primátori zo Záhoria.

S Lidlenkou po nepoznanch tratiach (2.)

Akcia Vlak a LIDL, teda celosieový lístok za 6,99 € na všetky kategórie vlakov, resp. sieový lístok regio za 1,99 €, bola tento rok organizovaná u po druhý krát. Kým po prvý krát sa dalo cestova iba v jeden, tento krát bola táto akcia rozdelená a na tri dni, ím sa malo vyhnú „nátresku“ cestujúcich vo vlakoch. Ja som si zakúpil celosieový lístok za 6,99 € a pre moju cestu som si vybral štvrtok, 17. november. Tento krát som lidlenku nevyuil len na cestovanie.

Tatransk okruh historickmi vlakmi

Veterán klub elezníc Poprad zorganizoval da 29. septembra 2007 okrunú jazdu Kométy a motorového voza M 240.0042. Moje dojmy z tejto akcie Vám prinášam v nasledovnej krátkej reportái. Organizátor sa rozhodol výaok z tejto akcie venova na záchranu jednej z dvoch kabín pozemnej lanovky Starý Smokovec - Hrebienok, ktoré nedávno ukonili svoju ivotnú pú a mali by by zošrotované.

Gemersk strela zamierila op v Dobinej

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach usporiadal 15. októbra 2011 alšiu jazdu do Dobšinej. Do Dobšinej gemerský expres u išiel viac krát, ale mne len teraz konene vyšlo túto akciu zadokumentova. Tra 167 z Roavy do Dobšinej je od 3, februára 2003 bez osobnej dopravy. Nákladná doprava tu zatia funguje, ale po zastavení aby v ninej Slanej je slabšia. Pár fotografií z jazdy Magdy do Betliara a Dobšinej je v fotoreportáe.


Home