eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
tvornpravov osobn voze radu Bdghmeer
Poas minuloronej akcie „Prebúdzanie Katky“ v košickom rušovom depe boli vystavené rôzne koajové vozidlá, medzi nimi aj osobný voze radu Bdghmeer. Tento modernizovaný štvornápravový voze si mohli návštevníci obzrie z blízka, zvonku a aj zvnútra. Modernizovaný voze je prispôsobený na prepravu telesne postihnutých cestujúcich a v prevádzke je radený najmä vo vlakoch vyššej kvality IC.

Elektrick voze EMU 26.0 (TEVD 22) - Komta

Elektrický voze EMU 26.001 je dvojosí elektrický voze na TNPS 1500 V jednosmerných. Elektrický voze vyrobila spolonos Ganz Budapeš, elektrickú as dodala spolonos Siemens Schukert taktie z Budapešti. Nasledujúci lánok je venovaný elektrickému vozu, ktorý je známy ako Kométa.

Elektrick rue Eg 6

Pre prevádzku na uhorskom úseku Elektrickej lokálnej eleznice Bratislava – Viede vyrobila spolonos Ganz dva elektrické rušne s oznaením Eg 5 a Eg 6. Rušne boli prispôsobené pre normálnu elezninú prevádzku, mali nárazníky a štandardné ané ústrojenstvo, a alšie nárazníky pre zavesenie vlených vozov vo výške 560 mm nad temenom koaje. Rušne spali poiadavku pre prevádzku na trati umiestnenej na cestnej asti mostu Františka Jozefa I. nad Dunajom max zaaenie 6,5 t na jednu nápravu.

Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor

Moje plány na víkend som zmenil po tom, o sa objavili informácie o skúšobných jazdách motorovej jednotky 861.001-6. O tom, e motorová jednotka je na skúšobných jazdách som vedel, ale e bude v Bratislave a jej okolí aj netradine v sobotu mi vyhovovalo. Cez pracovný týde nie je pre príleitos odfoti nejaké vlaky aj preto, e dni sa u skracujú. Aj ke informácie na internete nie vdy môu by dôveryhodné, predsa som dnes ráno vstal skôr a zašiel na hlavnú stanicu v Bratislave.

Elektrick jednotka radu 405.95 (ex EMU 29.0)

Pre prevádzku na 4,753 km dlhej ozubnicovej trati zo Štrby na Štrbské Pleso s najväším sklonom 150 promile boli vyrobené tri elektrické jednotky s pôvodným oznaením EMU 29.0 s rozchodom 1000 mm. Elektrická jednotka je zloená z elektrického voza a riadiaceho voza. Elektrický voze je štvornápravový s dvoma podvozkami, je radený vdy na nišej strane jednotky.

Rue D radu 714 na MSV 2011

Tento týde sa v Brne koná Medzinárodný strojárenský vetrh a Medzinárodný vetrh dopravy a logistiky. Zájs do Brna na vetrh som plánoval u dlhší as, aj ke zverejnený zoznam vystavovateov bol chudobnejší. V utorok 4. októbra, som do Brna na vetrh aj skutone zašiel. O tom, o sa na tohtoronom vetrhu dalo vidie je táto krátka fotoreportá.

Motorov voze BB VT 5042.14 Modr blesk

Na stretnutí historickej koajovej techniky Rendez 2011 bol predstavený aj historický motorový voze z Rakúska, ktorý má oznaenie ÖBB B4VT 5042.14. Voze patrí do rodiny tzv. Modrých bleskov. Tento historický kúsok vyuíva rakúsky „Club Blauer Blitz“. Zaujímavé informácie a niektoré technické údaje o tomto peknom motorovom vozni sú uvedené v nasledujúcom lánku. 

Ke sa povie Uhranka, parn rue 331.037

Malý tendrový parný ruše, ktorý poznajú mnohí. Parné rušne u dávno nie sú v pravidelnej prevádzke, no zatia sa pri rôznych príleitostiach dá tento parný ruše vidie v innosti. Najastejšie so súpravou historických elezniných vozov, aby sa mohli milovníci elezníc previez a nasýti sa nostalgiou. Nasledujúci lánok je venovaný Uhranke.
 

Oznaovanie koajovch vozidiel (3.)

V dvoch predchádzajúcich astiach sme sa oboznámili s oznaovaním dráhových (koajových) hnacích vozidiel. Slovenská republika ako len Európskej únie sa riadi i rozhodnutiami jej orgánov. Rozhodnutím Komisie európskych spoloenstiev 2006/920/ES bol urený nový spôsob oznaovania koajových vozidiel. Tretia as tohto seriálu je zameraná na oznaovanie hnací dráhových vozidiel poda nového európskeho predpisu.

Elektrick rue radu 240 (ex S 499.0)

Štvornápravový elektrický ruše radu 240 (ex S 499.0) je urený pre prevádzku na elektrifikovaných tratiach s TNPS 25 kV, 50 Hz. Ruše je skriového vyhotovenia. Skria je uloená na dvoch dvojnápravových podvozkoch. Ruše je univerzálny, urený je pre vozbu nákladných, osobných vlakov a rýchlikov. Rušne radu 240 tvoria základu koajových vozidiel pre trate elektrifikované TNPS 25 kV, 50 Hz.


Home