eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
Motorov rue radu 770 a radu 771 (ex T 669.0 a T 669.1)
Motorový ruše radu 770 (771) s elektrickým prenosom výkonu je kapotovaného vyhotovenia s jednou kabínou rušovodia umiestnenou asymetricky v zadnej asti ruša. Ruše má dva trojnápravové podvozky. Urený bol pre aký posun, kde slúia rušne doteraz. Okrem toho sú tieto rušne vyuívané i v traovej slube.  

Motorov rue 755.001-5

Na akcii pre deti, ktorá sa kadorone koná vo vrútockom depe, je moné vidie zaujímavý exponát. Je ním motorový ruše 755.001-5, ktorý vznikol prestavbou motorového ruša 753.055-3 v OS Zvolen poda projektov spolonosti Martinská mechatronická. Niekoko informácií o tomto rušni, ktorý dostal pomenovanie „Tatranský orol“, je v nasledujúcom lánku.

Motorov voze M 283.0

Na 12. stretnutí historickej elezninej techniky bol aj motorový voze Aamot 23 „Arpád“ z Maarska. V rokoch 1942 a 1943 boli pre Slovenské eleznice dodané štyri motorové vozne pod oznaením radu M 283.0, ktoré vyrobila maarská fabrika Ganz. Nasledujúci lánok bude venovaný tomuto motorovému vozu. Dvojica štvornápravových vozov premávala na motorových rýchlikoch „Tatran“ z Bratislavy do Košíc. 

Motorov rue Hunslet 308 HP

Na stretnutí historickej elezninej techniky (Rendez 2010) konanom v doch 19. a 20. júna 2010 bol okrem iných zaujímavých exponátov aj motorový ruše Hunslet 308 HP a.s. Slovnaft. Je to dieselový ruše urený pre prevádzku do výbušného prostredia. Niekoko technických informácií o tomto zaujímavom rušni je v nasledujúcom lánku.

Motorov rue radu 781 (ex T 679.1)

Šesnápravový motorový ruše radu 781 (ex T 679.1) je skriového vyhotovenia s elektrickým prenosom výkonu. Urený bol pre dopravu nákladných vlakov na hlavných neelektrifikovaných tratiach. V súasnosti tieto rušne na Slovensku nie sú v riadnej prevádzke, ale pre muzeálne úely sa zachovali dva exponáty. 

V iline sa predstavila elektrick jednotka radu 671

V piatok, 28. mája 2010, bola v elezninej stanici ilina verejnosti predstavená elektrická dvojsystémová poschodová jednotka radu 671. Ucelenú jednotku tvorí elektrický poschodový voze, jeden vloený poschodový voze a jeden riadiaci poschodový voze. Maximálna rýchlos jednotky je 160 km/h.

Motorov rue radu 735 (ex T 466.0)

Motorový ruše radu 735 (ex T 466.0) je kapotový s bonými ochodzami a jednou vyvýšenou veovou kabínou umiestnenou v zadnej asti tak, e rozdeuje kapotu ruša na prednú (dlhšiu) a zadnú. Ruše má dva dvojnápravové podvozky, prenos výkonu je elektrický. Urený bol pre ahkú osobnú a nákladnú dopravu na neelektrifikovaných tratiach. Pre vykurovanie osobných vlakov bol do ruša zabudovaný parný generátor PG 500. V súasnosti tieto rušne u nie sú v prevádzke.

Motorov voze radu 811

Motorový voze radu 811 je dvojnápravový, ahkej stavby a vznikol prestavbou z motorového voza radu 810, resp. prívesného voza radu 011. Na rozdiel od motorového voza radu 810 má napr. vyšší výkon, vyššiu adhéziu vaka individuálnemu pohonu oboch náprav, elektrický prenos výkonu, upravenú skriu. 

Elektrick (motorov) voze radu 560 (ex SM 488.0)

Elektrický (motorový) voze radu 560 (ex SM 488.0) je urený pre prímestskú dopravu osobnými vlakmi, priom štandardná vlaková súprava pozostávala z dvoch elektrických vozov radu 560, medzi ktorými boli tri vloené vozne radu 060 (ex N 488.0). Poet miest na sedenie pre cestujúcich v celej vlakovej súprave bol 336 a rovnaký bol aj poet miest na státie. Elektrický voze je urený na prevádzku na tratiach napájaných jednofázovým striedavým napätím 25 kV, 50 Hz.

Elektrick dvojsystmov rue radu 362 a radu 363

Elektrický dvojsystémový ruše radu 362, resp. radu 363 je štvornápravový podvozkový ruše skriového vyhotovenia s dvoma stanovišami rušovodia na elách. Usporiadanie náprav je Bo´Bo´. Trakné napájacie napätie môe by 3 kV jednosmerné alebo 25 kV 50 Hz jednofázové striedavé. Ruše je urený pre výkony na elektrifikovaných tratiach, na ktorých sa stýkajú uvedené dva napájacie systémy. Rušne radu 362 sú urené pre vozbu rýchlikov.


Home