eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
Motorov rue BB radu 2143 spomienka na vrtunky
Z Bratislavy do Viedne idú dve elezniné trate. Zatia o novšia tra zo stanice v Petralke cez Kittsee je elektrifikovaná, staršia tra cez Marchegg elektrifikovaná nie je. Práve na tejto elezninej trati prvej parostrojnej eleznice premávali dieselhydraulické rušne ÖBB radu 2143 na vlakoch EuroRegional medzi Bratislavou a Viedou. Pre svoj charakteristický zvuk dostal ruše prezývku vrtuník. Zaspomínajme si na obdobie spred dvoch rokov.

Elektrick jednotka radu 460 (ex EM 488.0)

   Elektrický motorový voze radu 460 (ex EM 488.0) je urený pre prevádzku na tratiach s jednosmernou traknou napájacou sústavou 3 kV DC. Dva elektrické vozne medzi nimi tri vloené vozne radu 063 (ex N 488.03) tvorili typický elektrický vlak prevádzkovaný na jednosmerných tratiach. Skria elektrického voza má jednu kabínu so stanovišom strojvodcu, druhé elo voza je ploché s prechodovým otvorom do vloeného voza. Na Slovensku sú tieto „elektrické vlaky“ dislokované v Košiciach a dodnes sú v prevádzke na osobných vlakoch v okolí Prešova a Košíc, resp. v úseku Lipany – ierna nad Tisou.

Elektrick poschodov jednotka ZSSK radu 671

     V lete t. r. priniesli tlaové agentúry informácie o tom, e elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK), ešte v decembri 2008 uzavrela zmluvu na dodávku desiatich elektrických poschodových jednotiek. Na 51. MSV v Brne boli okrem iných, dostupné prospekty aj k týmto jednotkám, ktoré Škoda Vagonka, a.s., v tomto ase u pre ZSSK vyrába. Niekoko zaujímavostí a technických informácií o elektrických jednotkách radu 671 je uvedených v nasledujúcom lánku.

51. MSV 2009 v Brne (6.) zver

     V záverenej asti si strune priblíime niektoré alšie exponáty z oblasti elezninej, resp. koajovej dopravy. OS Zvolen okrem motorového ruša ZSCS 746.001 tu vystavovali motorovú jednotku ZSSK 813.033. Spolonos Pars Nova tu vystavovala motorovú jednotku D 814.080 známu pod obchodným názvom Regionova. alším vystavovaným rušom bol dvojnápravový ruše 719.701-5 vyrobený spolonosou spolonosti CZ Loko. Firma Bombardier tu vystavovala rekonštruovaný osobný voze MÁV Bpee. Zaujímavým exponátom bola urite aj nízkopodlaná elektrika pre Prahu vyrobená Škodou Plze. Elektrika bola na 51. roníku MSV ocenená zlatou medailou. Aj o týchto exponátoch je nasledujúci lánok.

Zrekontruovan elektrick rue radu 230, alebo 51. MSV v Brne (5.)

     alším zaujímavým exponátom na vetrhu v Brne bol zrekonštruovaný elektrický ruše 230.095-2. Elektrické rušne radu 230 sa vyrábali od roku 1966 v Škode Plze pod ich pôvodným oznaením radu S 489.0. Tieto univerzálne rušne sú urené pre prevádzku na elektrifikovaných tratiach s napájacou traknou sústavou 25 kV, 50 Hz. Ruše vystavený v Brne je jeden zo siedmych rušov, ktoré zrekonštruuje firma Pars Nova pre objednávatea D Cargo.

Elektrick viacsystmov rue koda 109 E (D 380), alebo 51. MSV 2009 v Brne (1.)

     V utorok, 15. septembra, bol voný de. Ke som uvaoval, ako ho vyui, z viacerých moností som sa rozhodol ís do Brna, kde sa tento týde koná u 51. medzinárodný strojárenský vetrh. Tak sa aj stalo a v utorok ráno som vyrazil do Brna. Mojim prioritným záujmom boli pochopitene exponáty z oblasti elezninej dopravy. Kee viaceré exponáty ma zaujali viac, rozhodol som sa napísa namiesto jednej reportáe, reportái viacero a ponúknu tak itateom moje postrehy podrobnejšie. V prvej asti sa budem venova elektrickému rušu Škoda Plze 109 E, a to aj preto, e elezniná spolonos Slovensko, a.s., chce kúpi dva tieto elektrické rušne.

Poschodov elektrick jednotka radu 471, alebo 51. MSV 2009 v Brne (4.)

     alším exponátom, ktorý ma na strojárenskom vetrhu zaujal, bola dvojposchodová elektrická jednotka radu 471 známa aj pod názvom CityElefant. Na vetrhu bola vystavovaná jednotka D 471.056-2. elezniná spolonos Slovensko, a.s., tieto jednotky CityElefant, avšak dvojsystémové (rad 671), chce zakúpi. V lánku sa oboznámime s niektorými technickými údajmi a interiérom jednotky.

Osobn voze radu Ampeer a osobn voze radu ARmpee61, alebo 51. MSV 2009 v Brne (3.)

      OS Vrútky, a.s., na vetrhu v Brne vystavovala dva zrekonštruované osobné vozne. Voze radu Ampeer bol vo farebnej schéme spolonosti ZSSK a voze ARmpee61 bol vo farbách D. Ide o osobné vozne, ktoré majú oddiely 1. triedy. Rekonštruované vozne majú nové podvozky. V nasledujúcom lánku uvediem struný popis týchto osobných vozov a niektoré technické parametre.

Motorov rue radu 746, alebo 51. ronk MSV 2009 v Brne (2.)

     alším rušom, ktorý ma na výstavisku BVV poas konania 51. MVS zaujal, bol motorový ruše 746.001-7, ktorý vyrobili OS Zvolen. Motorový ruše radu 746 je štvornápravový s jednou veovou kabínou umiestnenou na hlavnom ráme ruša asymetricky blišie k zadnej asti ruša. Kabína rozdeuje ruše na dve asti, prednú dlhšiu a zadnú kratšiu, na ktorých sa pod kapotou nachádzajú hlavné a pomocné zariadenia a agregáty.

Motorov rue radu 721 (ex T 458.1)

     Motorový (dieselelektrický) ruše radu 721 vychádza z konštrukcie motorových rušov radu 720 (ex T 435.0). Vyrábané boli pod oznaením ME 2 pôvodne pre Sovietsky zväz. Neskôr boli pod oznaením T 458.0 dodané pre SD pre dopravu na širokorozchodnej trati. V roku 1963 boli pre SD dodané prvé rušne s rozchodom 1435 mm. Ruše má dva dvojnápravové podvozky so štyrmi traknými tlapovými elektromotormi. Jedna búdka pre obsluhu ruša je umiestnená asymetricky na konci. Naftový motor, generátor a alšie stroje a zariadenia sú umiestnené pod úzkou kapotou pred búdkou. Rušne boli urené pre posun a miestnu nákladnú dopravu.


Home