eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
Prpojn vozne (1.) prpojn vozne radu Balm/Bix/020, radu BFalm/Bix-Post/BDix/022, radu Balm/Bmx/050 a radu Baim/Bmnp/Bnp/053
    Nasledujúci lánok je venovaný prípojným vozom. Prvá as bude o prípojných vozoch, ktoré boli na Slovensku vyradené z prevádzky v roku 2007. Prípojné vozne boli urené najmä k motorovým vozom. Z tohto dôvodu mali niektoré prípojné vozne podobný vzhad ako vozne motorové.

Nkladn motorov drezina Tatra Vm

     Na elezniných tratiach nechodia len osobné vlaky, rýchliky, i nákladné vlaky. Pre údrbu elezniných tratí, trolejového vedenia a elezniných objektov elezniné spolonosti disponujú rozlinou špeciálnou technikou a motorovými vozíkmi, i drezinami. Pre rýchlu dopravu materiálu a udí na potrebné miesto na elezninej trati bolo vyvinuté malé a rýchle koajové vozidlo – nákladná motorová drezina Tatra Vm.

Parn genertor PG 500

    Nahradenie parnej trakcie motorovými rušami prinieslo aj potrebu rieši niektoré problémy a jeden vány problém sa týkal vykurovania osobných vlakov. Nasadenie motorových rušov na osobné vlaky v zimnom období, bolo podmienené vyriešením vykurovania osobných vozov. Do motorových rušov sa pre vykurovanie osobných vozov zaali montova parné generátory. Existovalo viacero druhov parných generátorov, najbenejším, ktorý sa montoval do motorových rušov viacerých radov bol parný generátor PG 500.

Motorov jednotky radu 840

 Motorové jednotky radu 840 sú urené na prepravu osôb na prímestských a regionálnych tratiach s rozchodom 1435 mm. Vyrobené boli pre elezninú spolonos Slovensko, a. s., konzorciom spoloností OS Vrútky a.s., Stadler Fahrzeuge AG a Bombardier Transportation pod oznaením GTW 2/6. Jednotka je zloená z troch astí. Motorové jednotky majú nový dizajn s výtvarným riešením iel. 

tvornpravov osobn voze radu BDsheer

    Poas akcie „Prebúdzanie Katky“ v košickom rušovom depe boli okrem rušov pristavené aj niektoré osobné vozne, ktoré si mohli návštevníci obzrie z blízka, zvonku a aj zvnútra. Okrem iných tu bol vystavený štvornápravový voze radu BDsheer, ktorý je v prevádzke zaradený najmä na vlakoch vyššej kvality IC. Modernizovaný voze je prispôsobený na prepravu telesne postihnutých cestujúcich. 

Elektrick motorov voze SD EMU 49.001

    Pri príleitosti osláv 100. výroia Tatranských elektrických elezníc, ktoré sa konali v septembri minulého roku, bol v priestore popradského depa pre verejnos vystavený aj elektrický motorový voze EMU 49.001 poda oznaenia SD, alebo motorový voze . 7 T.E.V.D. (Tatranská elektrická vicinálna dráha). Sýtou ervenou farbou iariaci voze neunikol mojej pozornosti. O tejto zaujímavej „Tatranskej elektrike“ je nasledujúci príspevok.

Ruov dep (2.) dep pre elektrick a motorov trakciu

  V druhej asti sa budeme venova depám pre elektrickú a motorovú trakciu. as potrebný na vyzbrojenie elektrických a motorových rušov je oproti parným rušom podstatne kratší, pretoe niektoré innosti sa zjednodušili, alebo dokonca úplne zanikli. Predsa len, aj tieto rušne si vyadujú starostlivos, prevádzkové ošetrenie a odstraovanie vzniknutých porúch.

Ruov dep (1.) dep pre parn rune (lokomotvy)

     Pravdepodobne kadý, kto sa zaujíma o eleznicu vie, e v niektorých staniciach sa nachádza rušové depo. o je to depo, a o všetko sa v rušovom depe robí? Cieom mojich dvoch príspevkov je opísa niektoré technické zariadenia a innosti, ktoré sa v depách vykonávajú, a da tak odpove na poloené otázky. Na rušoch je potrebné po ich návrate z trate vykona prehliadku, opravi prípadne vzniknuté poruchy, ošetri a vyzbroji ich pred alšou prevádzkou. Na prevádzku prichystané rušne potom vykávajú na svoje nasadenie na osobné, alebo nákladné vlaky na odstavných koajach.

Motorov rune radu 700, 701 a 702 (ex T 211.0, T 211.1 a T 212.0)

     Motorové rušne radu 700 (T 211.0) a 702 (T 212.0) patria medzi najmenšie motorové rušne s normálnym rozchodom 1435 mm. Vyrobené boli predovšetkým pre dopravu na vedajších tratiach, pre posun v menších staniciach, pre obsluhu pracovných vlakov, pre posun na vlekách a v priemyselných podnikoch, prípadne pre prácu vo vozových a rušových depách. Tomuto svojmu úelu slúia tieto motorové rušne ešte aj dnes.

Oznaovanie osobnch vozov (2.) v sasnosti platn oznaenie

   elezniný osobný voze je dráhové (koajové) vozidlo. Tento dopravný prostriedok je urený na prepravu osôb a vecí (batoiny, bicykle apod.) a pre poskytovanie sluieb. Existuje viacero druhov osobných vozov, a poda úelu ich vyuitia ich mono rozdeli napr. na prípojné, leadlové, lôkové bufetové, reštaurané, salónne, batoinové a poštové. Existujú aj poschodové osobné vozne. Vzhadom na poet a mnostvo typov osobných vozov bol vypracovaní systém ich oznaovania, ktorý umouje ich prevádzku na elezniciach viacerých štátov.


Home