eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
Oznaovanie osobnch vozov (1.)
   elezniný osobný voze je dráhové (koajové) vozidlo. Tento dopravný prostriedok je urený na prepravu osôb a vecí (batoiny, bicykle apod.) a pre poskytovanie sluieb. Existuje viacero druhov osobných vozov, a poda úelu ich vyuitia ich mono rozdeli napr. na prípojné, leadlové, lôkové bufetové, reštaurané, salónne, batoinové a poštové, a existujú aj poschodové osobné vozne.

Motorov rue radu 751 (ex T 478.1)

   Motorové rušne radov 751 a 752 sú výkonné trakné koajové vozidlá, urené boli pre motorizáciu osobnej dopravy. Motorové rušne majú elektrický prenos výkonu. Zdrojom elektrickej energie je trakný generátor, ktorý je poháaný naftovým motorom. Rušne radu 752 sa od rušov radu 751 odlišujú tým, e nemajú parný generátor PG 500 na vykurovanie osobných vlakov. Po prejdení výhradne na elektrické vykurovanie osobných vlakov, boli parné generátory postupne odstránené aj z rušov radu 751 a nahradené balastom, a rušne sa zaali vyuíva prevane v nákladnej doprave.

Vodn odpor

  V niektorých rušových depách motorovej trakcie sa nachádza zariadenie „vodný odpor“. Vodný odpor slúi na preskúšanie spolupráce naftového motora a generátora niektorých dieselelektrických rušov, prípadne sa tu robia alšie skúšky, napr. kontrola izolaného stavu. Súasne so skúškou spolupráce naftového motora a generátora sa kontrolujú a nastavujú ovládacie prístroje ruša. Skúšky na vodnom odpore sa vykonávajú na rušoch, ktoré nemajú elektronické riadenie výkonu.

Motorov voze radu 812

     Motorové vozne radu 812 vznikli rekonštrukciou a modernizáciou z pôvodných motorových vozov radu 810, resp. prívesných vozov radu 011. Ide o dvojnápravové hnacie koajové vozidlo s pohonom zadnej nápravy, urené pre ahkú osobnú dopravu cestujúcich s maximálne dvoma prípojnými vozami radu 011 a pre dlhú jazdu maximálnou rýchlosou.

Elektrick akumultorov rue radu 199.4

   Dvojnápravový elektrický akumulátorový ruše radu 199.4 je urený predovšetkým pre posun v rušových depách. Ruše má skupinový pohon oboch náprav. Uprostred hlavného rámu je umiestnená veová kabína strojvodcu, okrem kabíny sú na hlavnom ráme umiestnené aj dva kapotové predstavky s postrannými ochodzami.  

Poiar motorovho rua 751.117-3 - aktualizovan

   Da 28. mája 2008 došlo v elezninej stanici Jablonov nad Turou (tra 160) k poiaru na motorovom rušni 751.117-3. K poiaru došlo v strojovni a pravdepodobnou príinou bol elektrický skrat. Rušovodiovi sa ni nestalo. Poiar zlikvidovali privolaní hasii. 31.7.2008 doplnené fotografie!
 

Motorov vozne radu 850 a 851

    Štvornápravové motorové vozne radu 850 boli urené pre osobnú dopravu, motorové vozne radu 851 boli výkonnejšie a pôvodne boli urené pre rýchlikovú dopravu. Motorové vozne (radu 850 a 851) majú batoinový oddiel s plochou 9 m2. Tieto motorové vozne ZSSK vyradila u z prevádzky. V súasnosti je na tratiach SR v prevádzke jediný motorový voze 850.018 (Túlavá), ktorý chodí na meracom vlaku. Technické údaje motorových vozov radu 851 sú uverejnené tu.
 

Motorov vozne radu 850 a 851

 Štvornápravové motorové vozne radu 850 boli urené pre osobnú dopravu, motorové vozne radu 851 boli výkonnejšie a pôvodne boli urené pre rýchlikovú dopravu. Motorové vozne (radu 850 a 851) majú batoinový oddiel s plochou 9 m2. Tieto motorové vozne ZSSK vyradila u z prevádzky. V súasnosti je na tratiach SR v prevádzke jediný motorový voze 850.018 (Túlavá), ktorý chodí na meracom vlaku. Struný technický popis a fotografie motorových vozov sú uverejnené tu.

Motorov jednotka radu 813+913

    Motorová jednotka 813+913 je dvojdielna a skladá sa z motorového voza radu 813 a riadiaceho voza radu 913. Motorové jednotky sa zaali vyrába v roku 2006 a to rekonštrukciou motorových vozov radu 810 a prívesných vozov radu 011, ktoré sú k sebe trvalo spojené zadnými asami pomocou spriahla Schak-Voith bez nárazníkov.

Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka

 Druhej asti sme navštívili údolie Smolníka, teda miesta, kde bola kedysi prevádzkovaná úzkorozchodná tra zo Smolníckej Huty do Mníška nad Hnilcom, resp. do Gelnice. Osobná doprava na tejto trati bola zastavená 27. mája 1961 a 30. apríla 1965 došlo k zastaveniu aj nákladnej dopravy. Následne bola tra zrušená a zlikvidovaná. V tejto asti sa budem venova strune úzkorozchodnému rušu U 36.003, ktorý nesie meno Katka.


Home