eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
Oznaovanie koajovch vozidiel II.
    V prvej asti sme sa oboznámili strune s históriou vzniku oznaovania rušov a s tzv. Kryšpínovým oznaením, ktoré platilo viac ako 60 rokov. S postupným rozvojom poítaovej techniky sa poítae zaali pouíva v mnohých odvetviach, elezninú dopravu nevynímajúc. Aj z tohto dôvodu prešli bývalé SD dom 1. januára 1988 na nový systém oznaovania koajových vozidiel.

Oznaovanie koajovch vozidiel I. nieo z histrie a Krypnovo oznaenie

  V súvislosti so vznikom prvých lokomotív, resp. rušov, pochopitene parných, sa zaalo rieši aj ich oznaovanie. V prvopoiatkoch sa rušom prideovali rôzne mená, ktoré vystihovali vzah ruša napr. k jeho konštruktérovi, alebo ku krajine, kde ruše premával. Známy je napr. parný ruše BIHAR, ktorý 20. augusta 1848 priviezol prvý parný vlak z Gänserndorfu, cez Marchegg do Bratislavy.

Dnes v Koiciach dolo k poiaru na runi 752.025-7

(TV JOJ)  Dnes v Košiciach došlo k poiaru v strojovni motorového ruša radu 752. Poškodený bol ruše 752.025-7. Poiar zlikvidovali hasii. Presná príina poiaru a rozsah poškodenia nie sú zatia známe.
 

Motorov rue radu 736

 Motorový ruše radu 736 je univerzálny ruše urený pre osobnú a nákladnú dopravu a pre stredne aký posun. Kee je urený aj pre osobnú dopravu má zabudované zariadenia pre elektrické vykurovanie a napájanie siete prípojných vozov. Prvý prototyp bol vyrobený v roku 1998 a sériová výroba zaala v roku 2002 a prebieha dodnes.

Motorov rue radu 750 (reko 753)

 Dieselelektrický ruše radu 750 je rekonštruovaný ruše radu 753. Rušne radu 753 boli urené pre vozenie vlakov osobnej dopravy a mali nainštalovaný parný generátor PG 500, ktorý slúil pre vykurovanie osobných vozov. SD však nakúpili nové štvornápravové osobné vozne UIC-Y, ktoré mali elektrické vykurovanie. Z dôvodu nedostatku rušov pre vozbu osobných vlakov s elektrickým vykurovaním na neelektrifikovaných tratiach sa zaali od roku 1990 rekonštruova motorové rušne radu 753.

Motorov rue radu 753 (ex T 478.3)

  Dieselelektrický ruše radu 753 (predchádzajúce oznaenie T 478.3) je skriového vyhotovenia s kabínami rušovodia na oboch elách. Zdrojom výkonu je vodou chladený naftový motor KD K 12 V 230 DR s výkonom 1325kW (1800 HP) pri otákach 1100 1/min., ktorý spolu s trakným dynamom KD TD 802 E tvorí jeden celok uloený priamo na hlavný rám. Urený bol pôvodne pre vozenie vlakov osobnej dopravy, preto bol v rušni nainštalovaný parný generátor PG 500, ktorý slúil na vykurovanie osobných vozov.

Motorov voze radu 810 (ex M 152.0)

 Motorový voze radu 810 (ex M152.0) je dvojnápravový, ahkej oceovej konštrukcie, s naftovým motorom. Má dva jednonápravové podvozky, jeden podvozok je hnací a druhý podvozok hnaný (bený). Kostra skrine je zvarená zo spodku skrine, boníc, iel a strechy. Na kadom ele je stanovište strojvodcu a vlakvedúceho.
 

Motorov voze radu 830 (ex M 262.0)

      Motorový voze 830 (ex M262.0) je dieselelektrický štvornápravový motorový voze urený na prepravu osôb s oddielom pre batoinu Vyrábaný bol v troch sériách, ktoré sa od seba iastone odlišujú.
  

Motorov voze radu 820 (ex M 240.0)

      Motorový voze 820 (ex M240.0) je dieselhydraulický štvorosí motorový voze urený na prepravu osôb najmä na vedajších tratiach. Má dva dvojosé podvozky, z ktorých je jeden podvozok hnací a druhý je hnaný.
 
 

Z archvu: Rchlikov parn rue BB (kkStB) 310.23 v Bratislave

    Pred dvoma rokmi 8. decembra 2005 prišiel na mimoriadnom vlaku z Viedne do Bratislavy rýchlikový parný ruše 310.23. Pripomeme si túto udalos prezentáciou skromnej zbierky fotografií, na ktorých som pobyt tohto ruša v Bratislave zaznamenal. Pri tejto príleitosti uvediem zárove niektoré technické údaje tohto rakúskeho parného ruša.


Home