eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 24.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Pendolna v esku vyetruj pre veobecn ohrozenie
admin, 31.10.2007 (11690 pretan)

Praha - eské štátne zastupitestvo preveruje prevádzku rýchlovlakov pendolino kvôli podozreniu zo spáchania trestného inu všeobecného ohrozenia.

Rýchlovlaky majú na niektorých miestach elezniné problémy v komunikácii so zabezpeovacími zariadeniami. Informovala o tom v utorok televízia Nova. Pendolína sú eské rýchlovlaky, ktoré okrem eských vnútroštátnych liniek spájajú aj Bratislavu a Prahu. Od decembra minulého roka premávajú na tejto trati obojsmerne jedenkrát denne.

Koajnicové senzory fungujú zle

Televízia sa odvoláva na interný dokument eských dráh, poda ktorého zle pracujú napríklad koajnicové senzory, signalizujúce prehriatie a nebezpeenstvo poiaru.

"Môe dôjs k tomu, e ten senzor nepracuje tak, ako má. To znamená, e môe vyhodnoti, e nieo nie je v poriadku, aj ke to v poriadku je," povedal televízii hovorca dráh Ondej Kubala.

Dráhy preto nariaujú výpravcom, aby vlak nezastavovali, aj ke senzor hlási problém. eské dráhy tie pripúšajú, e zle fungujú niektoré senzory na jednej z náhradných tratí pre pendolina.

V týchto miestach musia strojvodcovia poda interného nariadenia dráh vypnú motor a ís takzvaným samospádom. Odborníci oslovení Novou povaujú interné nariadenia eských dráh za problematické.

Zníený bezpenostný štandard

"Urite sa tým zniuje bezpenostný štandard," povedal televízii elezniný expert pôsobiaci v Bruseli a bývalý generálny inšpektor Zdenk ák. Prevádzkou vlakov pendolino sa polícia v esku zaoberala u niekokokrát. Nikdy ale nikoho z konkrétneho trestného inu neobvinila.

Dráhy: Cestujúci nie sú ohrození

Bezpenos cestujúcich nie je poda eských dráh ohrozená. Dráhy sa proti reportái ohradili - vraj bola zámerne zmanipulovaná, aby poškodila dobré meno spolonosti. "Informácie, e si vlaky na mnostve miest nerozumejú so zabezpeovacím zariadením, je úplne nepravdivá," uviedol hovorca Kubala.

Problematiku senzorov poda neho redaktor Novy skreslil, Kubalove výpovede vytrhol z kontextu a zamlal dôleité fakty. eské dráhy povaujú reportá za klamlivú a chystajú sa bráni súdnou cestou.

Zdroj: TK | 23:12 | 30.10.2007 | Aktualizované |

http://aktualne.centrum.sk/domov/doprava-a-bezpecnost/clanek.phtml?id=1145301&tro6531_1_0

Svisiace lnky:
esk drhy se brn proti liv reporti TV nova, podaly trestn oznmen a alobu (15.11.2007)
D dnes podnikly prvn kroky vi TV NOVA kvli odvysln liv reporte o pendolinech (02.11.2007)
Stanovisko eskch drah ke liv a zmanipulovan reporti TV NOVA (31.10.2007)


Home