eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.10. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Elektrick������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ jednotky
Stanovisko eskch drah ke liv a zmanipulovan reporti TV NOVA
admin, 31.10.2007 (7293 pretan)

Informace, e si vlaky na ad míst nerozumí se zabezpeovacím zaízením, je zcela nepravdivá. Problematiku indikátor horkobnosti redaktor Jií Hynek zkreslil, výpovdi zástupce D vytrhl z kontextu a zamlel dleitá fakta. Reportá byla podle názoru eských drah zámrn zmanipulována tak, aby poškodila dobré jméno spolenosti.

TV nova dnes v 19:30 v hlavní zpravodajské relaci Televizní noviny odvysílala livou a zmanipulovanou reportá o problémech s bezpeností rychlovlak Pendolino.

Informace, e si vlaky na ad míst nerozumí se zabezpeovacím zaízením, je zcela nepravdivá. Problematiku indikátor horkobnosti redaktor Jií Hynek zkreslil, výpovdi zástupce D vytrhl z kontextu a zamlel dleitá fakta. Reportá byla podle názoru eských drah zámrn zmanipulována tak, aby poškodila dobré jméno spolenosti.

idlo horkobnosti typu SERVO bylo na bných trasách vlak SC Pendolino instalováno v Praze-Bchovicích, v Úvalech a v ervence. Jeho úkolem je rozpoznat u projídjícího vlaku zvýšení teploty a pípadné zadení loiska kola, jde o sledování vlak, pedevším nákladních. Soupravy Pendolino mají uspoádaný systém chlazení tak, e vypouští horký vzduch v ose idla, idlo tedy me pi prjezdu jednotky nesprávn reagovat, a proto se k jeho signalizaci pi prjezdu tchto vlak nepihlíí. To je moné díky tomu, e soupravy Pendolino mají vlastní moderní diagnostiku a pípadný problém by dávno ped prjezdem vlaku kolem idla hlásila souprava strojvedoucímu. idlo je tedy pro Pendolino nepotebné.

eské dráhy prohlašují, e rychlovlaky Pendolino neovlivují zabezpeovací zaízení na trati a jsou zcela bezpené. Informace TV Nova, e si na ad míst vbec nerozumí se zabezpeovacím zaízením, je livá. eské dráhy jsou pipraveny výše uvedené kdykoliv prokázat.

Reportá vnímáme jako závané porušení novináské etiky a jako snahu zámrn poškodit naši spolenost. eské dráhy se v tomto pípad budou bránit vi TV Nova právní cestou.

30.10.2007 -20:00:00

http://www.ceskedrahy.cz/wps/wcm/connect/CD-cz/cd/tiskove_centrum/tiskove_zpravy/tzp_reportaz_tv_nova

Svisiace lnky:
esk drhy se brn proti liv reporti TV nova, podaly trestn oznmen a alobu (15.11.2007)
D dnes podnikly prvn kroky vi TV NOVA kvli odvysln liv reporte o pendolinech (02.11.2007)
Pendolna v esku vyetruj pre veobecn ohrozenie (31.10.2007)


Home