Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 21.04. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Bratislava (uzol)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava filiálka
Peter, 08.09.2010 (50857 prečítané)

Záujemcom o železnice je známe, že sa v Bratislave pripravuje výstavba novej trate zo stanice Bratislava predmestie cez novú „podzemnú“ stanicu Filiálka do Petržalky. V sérii krátkych článkov si projekt TEN-T 17 priblížime. V tomto článku sa budem venovať zmenám, ktoré sa dotknú stanice Bratislava predmestie a jej okolia.

Existujúca trať zo stanice Bratislava predmestie do stanice Bratislava filiálka bude zrušená. Namiesto nej bude vybudované nové 8240 m dlhé železničné prepojenie medzi súčasnými stanicami Bratislava predmestie a Bratislava-Petržalka. Nová trať pôjde v podzemí v tuneli, ktorý bude od stanice Bratislava predmestia po novú stanicu Bratislava filiálka hĺbený, a odtiaľ bude tunel smerom do Petržalky razený.
 
Realizácia projektu (TEN-T 17) sa dotkne priľahlého priestoru stanice Bratislava predmestie a dotkne sa aj tratí 120, 130 a koľajových spojok pred stanicou. V traťovom úseku Bratislava hlavná stanica – odb. Močiar (trať 130) bude železničný most v sžkm 58,775 odstránený a nahradený dvomi novými mostmi. Nosnú konštrukciu nových mostov budú tvoriť železobetónové nosníky so zabetónovanými I profilmi výšky 1,35 m. Pod každou koľajou bude samostatný most. Mosty budú v pôdoryse vzhľadom na šikmosť kríženia posunuté. Mosty sú navrhované kolmé s rozpätím nosnej konštrukcie 26,5 m. Vzdialenosť koľají na moste bude 4,20 m. Celková dĺžka mosta bude 49 m a výška 8,55 m.
 
Most nad traťou 120
Projekt TEN-T
 
Rovnako v traťovom úseku Bratislava hlavná stanica – odb. Vinohrady (trať 120) bude železničný most v sžkm 4,560 odstránený. Nosnú konštrukciu nových mostov budú tvoriť železobetónové nosníky so zabetónovanými I profilmi výšky 1,20 m. Pod každou koľajou bude samostatný most. Mosty budú v pôdoryse vzhľadom na šikmosť kríženia posunuté. Mosty sú navrhované kolmé s rozpätím nosnej konštrukcie 24,5 m. Vzdialenosť koľají na moste bude 4,22 m. Celková dĺžka jedného mosta bude 53,95 a druhého 53,40 m. Výška mostov bude 8,51 m. Vykonaná bude rekonštrukcia poľnej cesty a priecestie v sžkm 0,672. V rámci rekonštrukcie koľajiska železničnej stanice Bratislava predmestie bude rekonštruovaná existujúca príjazdová cesta k novému priecestiu. Existujúca trakčná napájacia stanica (TNS) Vinohrady bude z dôvodu zvýšených nárokov vyplývajúcich z potreby napájania nových železničných tratí zrekonštruovaná.
 
Most nad traťou 130
Projekt TEN-T
 
Traťový úsek Bratislava predmestie – Bratislava filiálka bude dlhý 2,48 km. Nová dvojkoľajná elektrifikovaná trať povedie v jednom dvojkoľajnom tuneli v trase súčasnej pozemnej trate. Medzi stanicami bude jedna zastávka Slovany. Vybudovaná bude nová odbočka spájajúca stanicu Bratislava-Nové Mesto s novou traťou v smere na stanicu Bratislava filiálka.
 
Projekt TEN-T
 
Stanica Bratislava predmestie
 
Výstavba novej trate si vyžiada rekonštrukciu železničnej stanice Bratislava predmestie vrátane rekonštrukcie račianskeho (severného) zhlavia, koľají na trati Bratislava hlavná stanica – Odb. Močiar a trati Bratislava hlavná stanica – Odb. Vinohrady. Súčasné železničné priecestie na Nobelovej ulici bude zrušené, namiesto ktorého bude vybudované nové prepojenie medzi Račianskou ulicou a križovatkou Nobelova – Odborárska s výstavbou podjazdu. Existujúci nadchod pre peších a nástupištia budú zrušené. Vybudované budú nové nástupištia a nový podchod k nim.
 
Stanica Bratislava predmestie - severná časť
Projekt TEN-T
 
Stanica Bratislava predmestie
Projekt TEN-T
 
Vybudované bude nové železničné teleso s novým systémom odvodnenia stanice. Od nžkm 3,673 bude teleso trate zapúšťané pod úroveň terénu. Pre koľaje idúce na stanicu Bratislava-Nové Mesto bude taktiež vybudovaná nová zemná pláň s odvodnením. Koľaje vlečky Istrochemu budú preložené. Pri návrhu koľajového riešenia sa vychádzalo z požiadaviek dopravnej technológie. Navrhované osové vzdialenosti koľaji v oblasti koľajových spojok sú totožne s dnešným stavom, t. j. 4,75 m. V strednej časti v oblasti podchodu na nástupišťa bude osová vzdialenosť koľají 5,0 m resp. 10,0 m. Osová vzdialenosť koľaje smerom na Nové Mesto bude v celej svojej dĺžke od vinohradského zhlavia po zapojenie do zhlavia železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto. Súbežná koľaj vlečky bude vo vzdialenosti 5,60 m od osi krajnej koľaje ŽSR.
 
V stanici budú vybudované dve nové ostrovné nástupištia a jedno krajné nástupište. Krajné nástupište č. 1 s dĺžkou 150 m bude vybudované pri koľaji č. 6. Ostrovné nástupište č. 2 s dĺžkou 400 m bude vybudované medzi koľajou č.1 a 2 smeru Odb. Vinohrady – Bratislava filiálka. Ostrovné nástupište č. 3 dĺžky 250 m bude umiestnené medzi koľajou č. 1 a 2 smeru Odb. Vinohrady – Bratislava-Nové Mesto. Šírka nástupišťa bude 6,518 m. Nad časťou nástupišťa bude prístrešok. Prístup na nástupište bude riešený mimoúrovňovo vybudovaním schodísk a výťahov z nového podchodu pre cestujúcich. Existujúci nadchod k nástupištiam bude asanovaný.
 
Pri rekonštrukcii koľajiska stanice bude vybudovaný podchod pre peších, ktorý zabezpečí mimoúrovňový priechod peších medzi Račianskou a Odborárskou a Nobelovou ulicou. Podchod pre peších bude umiestnený v trase existujúceho nadchodu v stanice. Vstup od Račianskej bude južne od staničnej budovy a bude tvorený priamym schodiskom v celej šírke podchodu. Vstup od Nobelovej ulice bude tvorený sústavou rámp a schodiskom. Podchod bude podzemným rúrovým objektom so šírkou 4,5 m a výškou 3 m. Nadzemnú konštrukciu bude tvoriť oceľový prístrešok presklený s pultovou strechou.
 
Stanica Bratislava predmestie
Projekt TEN-T
 
Vedľa podchodu bude situovaný batožinový podchod s výťahmi s vyústením do priestoru medzi staničnú budovu a koľajiskom a na jednotlivých nástupiskách. Súčasťou batožinového podchodu budú kolmé prepojenia na podchod pre peších, v ktorých budú dve výťahové veže. Nadzemnú konštrukciu výťahových veží pre cestujúcich bude tvoriť presklená konštrukcia, pre batožinové výťahy zastrešená monolitická konštrukcia.
 
 Projekt TEN-T
 
Z dôvodu úplnej zmeny koľajového riešenia stanice a zriadenia elektronického stavadla budú rekonštruované nízkonapäťové rozvody, vonkajšie osvetlenie, ohrev výhybiek a preložené silnoprúdové zariadenia. Nové vonkajšie osvetlenie bude riešené deviatimi osvetľovacími vežami vysokými 20 m. Osvetlenie priestoru z pravej strany za tretím nástupišťom bude tromi stožiarmi. Osvetlenie vlečky z pravej strany PB bude pomocou štyroch osvetľovacích stožiarov. Na všetky výhybky (21 ks) bude namontovaný nový elektrický ohrev. Trakčné vedenie nad časťou stanice bude nové vrátane nových trakčných stožiarov a to až po elektrické delenia smerom na Nové Mesto a smerom na odb. Vinohrady-stará a nová spojka, po odbočku na Močiar, po šíru trať smerom na Nové Mesto a smerom na filiálku po portál tunela.
 
Úrovňové priecestie Račianska – Nobelova bude zrušené a nahradené podjazdom s vyústením na Račiansku medzi Palmou Tumys a Združenou strednou školou chemickou. V podjazde bude viesť dvojpruhová komunikácia a obojstranný chodník. Oceľová lávka pre peších premosťujúca koľaje stanice Bratislava predmestie, vlečkové koľaje Palmy a Istrochemu, ktorá spája Nobelovu a Račiansku ul. bude odstránená a nahradená podjazdom.
 
Medzistaničný úsek Bratislava predmestie – Bratislava filiálka
 
Úsek medzi stanicami Bratislava predmestie a Bratislava filiálka bude podpovrchovým vedením železničnej trate. V prvom úseku trať pôjde v železobetónovej vani, v druhom úseku v tuneli. Objekty budú realizované hĺbením v otvorenom výkope so začiatkom na poslednej výhybke stanice Bratislava predmestie a koncom na prvej výhybke v stanice Bratislava filiálka. Súčasťou tohto medzistaničného úseku bude aj vybudovanie odbočky Slovany, zastávky BA Slovany a objektu únikového východu z tunela a objektu vstupu do zásahovej cesty pre prípad mimoriadnych udalostí. V križovatke ul. Kukučínova – Pluhová bude riešená odb. Slovany, ktorá prepojí stanicu Bratislava filiálka so stanicou Bratislava-Nové Mesto jednokoľajnou spojkou v tuneli.
 
Koľajové prepojenie medzi stanicou Bratislava predmestie a stanicou Bratislava filiálka dvojkoľajnou traťou. Koľaj bude na začiatku vedená na novo budovanom železničnom telese (po nžkm 0,060), v ďalšom úseku do nžkm 1,211 v železobetónovej vani a potom v hĺbenom tuneli po napojenie do stanice Bratislava filiálka. Osová vzdialenosť dvojkoľajnej trate bude premenlivá v rozmedzí 4,10-5,00m. Výškové vedenie v mieste napojenia do filiálkového zhlavia stanice Bratislava predmestie bude vo výške a pozdĺžnom sklone koľají stanice Bratislava predmestie. Následne bude klesať. Niveleta v stanici Bratislava filiálka bude cca 16 m pod úrovňou terénu. Z hľadiska konštrukcie železničného zvršku bude prepojenie rozdelené na tri úseky. V prvom úseku bude železničný zvršok na železobetónových podvaloch, druhý prechodový úsek bude z klasickej konštrukcie zvršku do úseku pevnej jazdnej dráhy, na treťom úseku bude zvršok pevná jazdná dráha.
 
Existujúci železničný zvršok v úseku filiálkové zhlavie stanice Bratislava predmestie – predmestské zhlavie stanice Bratislava filiálka bude odstránený. Odstránená bude železničná trať a vlečkové koľaje v celom rozsahu vrátane Kukučínovej ul. po brány firiem, v rozsahu výstavby zastávky Slovany bude demontovaná koľaj v areáli Figaro, demontované budú betónové zarážadlá vlečkových koľají a nástupisko zastávky Slovany.
 
Križovatka Jarošova – Kukučínova bude zrekonštruovaná v existujúcich hraniciach, šikmé napojenie Hálkovej ulice na Kukučínovu ulicu sa zrekonštruuje na kolmé napojenie s fyzickým ostrovčekom v križovatke, ktorý oddelí jednotlivé smery. Počet radiacich pruhov pre pravé a ľavé odbočenie vo vjazde do križovatky na oboch komunikáciách ostane zachovaný. Na narušených plochách z dôvodu výstavby podzemných objektov železničnej trate a zastávky Slovany budú vykonané vegetačné úpravy, zatrávnenie a výsadba drevín. Upravené budú i portály tunela a múry obložené prírodným kameňom.
 
Projekt TEN-T 17
Projekt TEN-T
 
Zastávka Slovany
 
Zastávka Bratislava-Slovany bude určená výlučne pre osobnú železničnú dopravu. Bude situovaná na priamom medzistaničnom úseku dvojkoľajnej trate Bratislava predmestie – Bratislava filiálka, v úseku nžkm 0,629161 – 0,783 570. Bude tvorená dvoma bočnými nástupiskami s dĺžkou nástupnej hrany 150 m. Nachádza na podzemnom úseku trate. Väčšia časť zastávky bude pod zemou, pričom bude mať dve podzemné a jedno nadzemné podlažie. Tretia podzemná úroveň bude pod nástupišťami, bude to neverejný priestor prístupný z nástupíšť. Nástupiská a koľajiská budú na druhom podzemnom podlaží. V prvom podzemnom podlaží v južnej časti bude distribučný priestor pre prístup cestujúcich zo vstupného vestibulu na nástupiská. V prvom nadzemnom podlaží, v južnej časti stanice bude vstupný vestibul, uzavretý halový priestor so schodiskom a eskalátormi vedúcimi do podzemia. Na vonkajšej nástupnej ploche budú situované osobné výťahy na nástupiská so zastrešením. Vertikálnymi komunikáciami budú eskalátory v súbehu s pevným schodiskom, osobné výťahy a samostatné únikové schodiská. Objekt bude zastrešený plochou strechou.
 
Záver
 
Projekt TEN-T 17 je rozsiahly. Snažil som sa veľmi stručne uviesť len tie najzákladnejšie a najzaujímavejšie skutočnosti týkajúce sa stanice Bratislava predmestie a novej zastávky Slovany. Práce súvisiace s výstavbou novej železničnej trate budú rozsiahle a vo veľkom rozsahu sa dotknú aj inžinierskych sietí v tejto lokalite. Preložených bude musieť byť množstvo vedení, napr. vodovody, plynovody, nízko i vysokonapäťové vedenia. V nasledujúcej časti sa budeme zaoberať časťou týkajúcou sa novej stanici Bratislava filiálka.
 
Zdroj: Projekt TEN-T 17

Súvisiace články:
Filiálka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 – zo železničnej stanice Filiálka do stanice Petržalka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 – železničná stanica Filiálka (18.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, žiada však zmluvu (07.11.2008)
Starý most má napokon slúžiť aj cestnej doprave (14.05.2008)
Železničná stanica Bratislava filiálka - železničná stanica, o budúcnosti ktorej sa hovorí (02.04.2008)
Železničná stanica Bratislava filiálka - od vzniku po súčasnosť (02.04.2008)
Železničná stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Koľaje pod Bratislavou začnú stavať v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy Ľubomírom Vážnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa už papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou má dva varianty (18.10.2007)
Električka by mohla premávať už v roku 2010 (13.10.2007)


Home