eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 24.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Z archvu: Pendolino prde do Bratislavy
Peter, 16.11.2007 (12898 pretan)

Táto informácia v minulosti zaznela viackrát. Neoficiálne informácie hovorili o tom, e eské dráhy mali záujem nasadi elektrické jednotky 680 Pendolino na spojenie Prahy a Bratislavy u skôr. Ale a v súvislosti s prípravou grafikonu vlakovej dopravy platného od 10. decembra 2006 zaala ma snaha eských drah reálnu podobu.

Pendolino, elektrické jednotky, ktoré majú svoj strastiplný pôrod. Nie je však cieom tejto reportáe rozobera okolnosti za akých vznikli a aké problémy ich sprevádzali, i sprevádzajú. Chcem len pripomenú udalos, ktorá sa udiala pred rokom. Práve 16. novembra 2006 uskutonili eské dráhy prezentáciu elektrickej jednotky v Bratislave. Táto informácia urite nielen v srdciach mnohých elezniiarov, ale tie v srdciach fanúšikov elezníc vyvolala túbu tejto udalosti sa zúastni. Nebol som výnimkou, a preto som si hne po zverejnení informácií vybavoval v práci vono, pretoe prezentácia sa konala v pracovný de.

V to ráno bolo v Bratislave hmlisto. Jesenné depresívne poasie ako vyšité. Ale akosi mi to v to ráno nevadilo. Pendolino malo prís do Bratislavy ráno, asi hodinu malo by pristavené pri prvom nástupišti na hlavnej stanici. Nasledova mala prezentaná jazda do Kútov a spä. Odchod spä do stoveatej Prahy bol okolo poludnia. Vychádzajúc z týchto informácií som sa vybral pred vchodové návestidlá hlavnej bratislavskej stanice, kde som vykával príchod Pendolina. Netrvalo dlho a tíško sa po koaji prekzlo poveda ma, aby sa schovalo v hustej hmle a v tuneli.
 
Pendolino
 
Bol as na presun na hlavnú stanicu, o trvalo len pár minút MHD. Tu bolo Pendolino pristavené pri prvom, slávnostne vyzdobenom nástupišti, na ktorom sa pohybovali u prví záujemcovia, a udí pribúdalo. Monos vyfoti si jednotku zvonka i zvnútra chceli všetci do sýtosti vychutna. Pendolino malo by od 10. decembra 2006 nasadené na Slovenskú strelu, ktorá má odchod z Bratislavy v skorých ranných hodinách a príchod do Bratislavy v neskorých veerných hodinách. Preto odfoti Pendolino na trati, je za normálnych okolností moné len ráno, aj to iba v krátkom období.
 
Pendolino

Rovnako ako ostatní, som chodil z jedného konca nástupiša na druhý, akajúc na správny moment spravi nejaký záber. Niekoko sa my ich urobi podarilo, aj napriek neprajnému poasiu. Zaujímavý je nielen vonkajšok jednotky, ale tie interiér, ktorý pripomína skôr vnútro menšieho lietadla. Prechádzajúc jednotkou som uvaoval nad tým, ako sa dosta do Pendolina na prezentanú jazdu do Kútov. Nakoniec mi milý a ochotný personál eských drah dodal odvahy, tak som sa jednoducho opýtal, i by som sa nemohol ako obyajný lovek previes do Kútov a spä. Odpove bola na moje potešenie kladná. akujem týmto ochotnému personálu eských drah.

Medzitým prebiehala oficiálna as a samozrejme, e sa renilo. Zatia, o na prvom nástupišti sa renilo a oslavovalo, na druhom nástupišti sa pracovalo na jeho rekonštrukcii. Aspo drobnými krokmi dostáva hlavná stanica lepšiu podobu.

Obchádzal som Pendolino z jednej aj druhej strany, zvonka i zvnútra, no nedalo mi pokoja skúsi nazrie aj do kuchyne, teda do kabíny strojvodcu. Nakoniec sa mi to ako-tak podarilo, aj ke predra sa a dopredu ma stálo nemálo síl. Ešte väší problém bol urobi nejaký záber, pretoe aj tí, o boli vzadu, sa chceli dosta dopredu. No nakoniec som spokojný uvonil miesto ostatným, aj ke niektoré zábery sú pekne rozplávané.
 
Pendolino

Blíil sa as odchodu do Kútov, tak som sa poda dohody presunul na vopred urené miesto, do prvej triedy, miesto pre celebriti. Konene sme sa pohli. Sprievodca stále nechodí. Za to sa objavili sympatické stevardky a u roznášajú nieo pod zub. Dokonca aj na pitie, len škoda, e musím ís ešte do práce, take akujem, pivko a na budúce. Kúty. No radšej nevystupujem, ve nemám lístok. Po krátkej prestávke sa Pendolino vydáva na spiatonú cestu do Bratislavy. Cesta bola kudná a tichá, iadne drlulu, cinkcink. A sme opä na hlavnej stanici. Ešte pár posledných záberov a beím maka. Ve aj Pendolino sa o chvíu vydá na svoju prvú cestu spä do Prahy ako mimoriadny rýchlik.

Priznám sa, e od 10. decembra 2006 som Pendolino odfotil na tratiach SR len raz, a to opä na hlavnej stanici pred jeho odchodom. Na rozdiel odo ma Pendolino odviezlo stovky cestujúcich a predpokladám, e spokojných cestujúcich. Pokia viem, len raz sa doteraz stalo, e z dôvodu závady na elektrickej jednotke tomu tak nebolo.
 
Pendolino

Pendolino. Pendolino song. Pendolino celebriti. Pendolino politici. Niektorí ho preklínajú, iní ho milujú. Niektorí ho ohovárajú, iní ho chvália. Pendolino je skrátka Pendolino. Fotografie si môete pozrie vo fotoalbume.

Zdroj informácií: eské dráhy

Fotografie: © Ing. Peter Páteek

 


Home