Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 25.06. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Bratislava (uzol)
Železničná stanica Bratislava predmestie
Peter, 02.02.2008 (52071 prečítané)

Dňa 1. decembra 1891 odovzdali do prevádzky železničnú stanicu Bratislava Dynamitka na Račianskej ulici, ktorá slúžila predovšetkým pre továreň Dynamit - Nobel. Akciová spoločnosť Dynamit – Nobel so sídlom vo Viedni sa rozhodla roku 1873 vybudovať v Bratislave na vtedajšej Račišdorfskej ceste (dnešná Račianska ulica) továreň na výrobu dynamitu. Továreň mala zásobovať dynamitom a inými výbušninami východné časti Rakúska-Uhorska. Od roku 1888 sa tu začal vyrábať aj pušný prach s čím súvisela aj výroba nitrocelulózy, síranu uhličitého a iných chemikálií.

Továreň bola spočiatku obsluhovaná po traťovej koľaji, čo negatívne ovplyvňovalo priepustnosť trate na úseku medzi stanicami Bratislava filiálka a Rača. Tiež rozširujúca sa a rastúca výroba v dynamitke boli dôvodom pre výstavbu vlastných vlečkových koľají továrne a ich napojenie na trať.

Bratislava predmestie

Železničná stanica Bratislava Dynamitka bola vybudovaná na trati z Bratislavy do Trnavy. V čase svojho vzniku bola táto trať už s parnou prevádzkou (od 1. mája 1873). Nová železničná stanica vznikla asi tri kilometre od železničnej stanice Bratislava filiálka a bola do nej zaústená vlečka továrne Dynamitka, ktorá sa postupne rozrástla na najväčší vlečkový areál v Bratislave (v súčasnosti Istrochem, predtým Chemické závody Juraja Dimitrova, skratka CHZJD).

Ukážka z cestovných poriadkov z rokov 1951 a 1964

Stanica má severojužnú polohu. Na južnej strane pokračuje v priamom smere neelektrifikovaná železničná trať do stanice Bratislava filiálka, v ktorej trať končí. Trať sa mimoúrovňovo križuje s traťou 132 idúcou zo stanice Bratislava hl.st. do stanice Bratislava-Nové Mesto a ďalej do Rusoviec. Do južného zhlavia je zároveň zaústená elektrifikovaná trať zo stanice Bratislava-Nové Mesto. Do severného zhlavia sú mimoúrovňovo zaústené trate 120 a 130. Stanica je elektrifikovaná s trakčným systémom 25 kV, 50 Hz. V súčasnosti sú do stanice zaústené aj vlečky iných firiem (napr. Palma) a stanica slúži viac pre nákladnú dopravu než pre dopravu osobnú.

Severná časť stanice Bratislava predmestie

V súvislosti s výstavbou bratislavského železničného uzla v druhej polovici minulého storočia bola realizovaná tiež prestavba železničnej stanice Bratislava predmestie (predtým Dynamitka). Išlo tiež o výstavbu novej výpravnej budovy, ktorá započala roku 1967. Pri výstavbe bolo potrebné vyriešiť viacero problémov súvisiacich s kotolňou, zabezpečovacím zariadením, novou transformátorovou stanicou, novým vonkajším osvetlením a celkovou úpravou prednádražia. Nová výpravná budova bola do užívania slávnostne odovzdaná dňa 23. decembra 1971. Vybudované bolo tiež nové reléové zabezpečovacie zariadenie stanice. Vo výpravnej budove s ústredným kúrením sa nachádza priestranný vestibul, čakárne a prevádzkové miestnosti. Vybudované boli nové nástupištia.

Administratíva budova železničnej stanice Bratislava predmestie

V súčasnej dobe je počet osobných vlakov premávajúcich cez túto železničnú stanicu minimálny. Jej význam sa stratil po vybudovaní železničnej zastávky Bratislava-Vinohrady a presmerovaní takmer všetkých vlakov na bratislavskú hlavnú stanicu. Vo väčšej miere tu prevláda premávka nákladných vlakov, aj z dôvodu nového železničného spojenia zo stanice Bratislava-Petržalka do Rakúska. Zvýšený počet prechádzajúcich vlakov však komplikuje mestskú dopravu, pretože sa tu na Nobelovej ulici nachádza železničné priecestie. Po vybudovaní odbočovacieho pruhu z Račianskej ulice na ulicu Nobelovu sa zvýšil aj počet motorových vozidiel smerujúcich na Vajnorskú ulicu.

Železničná zastávka Bratislava-Vinohrady

Viac sa o stanici Bratislava predmestie hovorilo v minulom roku. V prvom prípade to bolo v súvislosti s mestskou vlakovou linkou č. 155, ktorá začala premávať ako náhradné riešenie. Pre rekonštrukciu železničnej stanice Bratislava-Rača bolo uzatvorené aj tamojšie železničné priecestie, čo skomplikovalo dopravu v tejto mestskej časti. Vlaková linka ukončila premávku v decembri 2006, aj napriek tomu, že mala premávať do 31. januára 2007. V druhom prípade to bolo z dôvodu rekonštrukcie druhého nástupištia na bratislavskej hlavnej stanice. Niektoré vlaky z tohto dôvodu boli presmerované dočasne na železničnú stanicu Bratislava-Nové Mesto. Aspoň v týchto výnimočných prípadoch plnila stanica svoj účel.

Priecestie v Rači

Začiatkom tohto roku sa objavili informácie o ďalšej rekonštrukcii železničnej stanice Bratislava predmestie. Mala by sa medzi touto stanicou a stanicou v Petržalke vybudovať nová železničná trať, ktorá by mala viesť v podzemí. V súvislosti s výstavbou tejto novej trate bude zrušený úsek existujúcej trate zo stanice Bratislava filiálka do stanice Bratislava predmestie. Odstránené by malo byť aj spomínané železničné priecestie, ktoré by malo byť nahradené mimoúrovňovým križovaním cesty a železničnej trate.

Mimoriadny parný vlak prechádza stanicou Bratislava predmestie

Zostáva len veriť, že investícia do pripravovanej rekonštrukcie železničnej stanice Bratislava predmestie bude mať väčší prínos pre železnicu a pre mesto, ako tomu bolo pri poslednej rekonštrukcii pred tridsiatimi rokmi.

Vestibul stanice Bratislava predmestie

Fotografie železničnej stanice Bratislava predmestie si môžete pozrieť vo fotoalbume. Autor fotografií: © Ing. Peter Páteček

Súvisiace články:
Filiálka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 – zo železničnej stanice Filiálka do stanice Petržalka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 – železničná stanica Filiálka (18.09.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava filiálka (08.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, žiada však zmluvu (07.11.2008)
Starý most má napokon slúžiť aj cestnej doprave (14.05.2008)
Železničná stanica Bratislava filiálka - železničná stanica, o budúcnosti ktorej sa hovorí (02.04.2008)
Železničná stanica Bratislava filiálka - od vzniku po súčasnosť (02.04.2008)
Koľaje pod Bratislavou začnú stavať v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy Ľubomírom Vážnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa už papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou má dva varianty (18.10.2007)
Električka by mohla premávať už v roku 2010 (13.10.2007)


Home