eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������ trate
eleznin stanica Bratislava predmestie
Peter, 02.02.2008 (47089 pretan)

Da 1. decembra 1891 odovzdali do prevádzky elezninú stanicu Bratislava Dynamitka na Raianskej ulici, ktorá slúila predovšetkým pre továre Dynamit - Nobel. Akciová spolonos Dynamit – Nobel so sídlom vo Viedni sa rozhodla roku 1873 vybudova v Bratislave na vtedajšej Raišdorfskej ceste (dnešná Raianska ulica) továre na výrobu dynamitu. Továre mala zásobova dynamitom a inými výbušninami východné asti Rakúska-Uhorska. Od roku 1888 sa tu zaal vyrába aj pušný prach s ím súvisela aj výroba nitrocelulózy, síranu uhliitého a iných chemikálií.

Továre bola spoiatku obsluhovaná po traovej koaji, o negatívne ovplyvovalo priepustnos trate na úseku medzi stanicami Bratislava filiálka a Raa. Tie rozširujúca sa a rastúca výroba v dynamitke boli dôvodom pre výstavbu vlastných vlekových koají továrne a ich napojenie na tra.

Bratislava predmestie

elezniná stanica Bratislava Dynamitka bola vybudovaná na trati z Bratislavy do Trnavy. V ase svojho vzniku bola táto tra u s parnou prevádzkou (od 1. mája 1873). Nová elezniná stanica vznikla asi tri kilometre od elezninej stanice Bratislava filiálka a bola do nej zaústená vleka továrne Dynamitka, ktorá sa postupne rozrástla na najväší vlekový areál v Bratislave (v súasnosti Istrochem, predtým Chemické závody Juraja Dimitrova, skratka CHZJD).

Ukáka z cestovných poriadkov z rokov 1951 a 1964

Stanica má severojunú polohu. Na junej strane pokrauje v priamom smere neelektrifikovaná elezniná tra do stanice Bratislava filiálka, v ktorej tra koní. Tra sa mimoúrovovo kriuje s traou 132 idúcou zo stanice Bratislava hl.st. do stanice Bratislava-Nové Mesto a alej do Rusoviec. Do juného zhlavia je zárove zaústená elektrifikovaná tra zo stanice Bratislava-Nové Mesto. Do severného zhlavia sú mimoúrovovo zaústené trate 120 a 130. Stanica je elektrifikovaná s trakným systémom 25 kV, 50 Hz. V súasnosti sú do stanice zaústené aj vleky iných firiem (napr. Palma) a stanica slúi viac pre nákladnú dopravu ne pre dopravu osobnú.

Severná as stanice Bratislava predmestie

V súvislosti s výstavbou bratislavského elezniného uzla v druhej polovici minulého storoia bola realizovaná tie prestavba elezninej stanice Bratislava predmestie (predtým Dynamitka). Išlo tie o výstavbu novej výpravnej budovy, ktorá zapoala roku 1967. Pri výstavbe bolo potrebné vyrieši viacero problémov súvisiacich s kotolou, zabezpeovacím zariadením, novou transformátorovou stanicou, novým vonkajším osvetlením a celkovou úpravou prednádraia. Nová výpravná budova bola do uívania slávnostne odovzdaná da 23. decembra 1971. Vybudované bolo tie nové reléové zabezpeovacie zariadenie stanice. Vo výpravnej budove s ústredným kúrením sa nachádza priestranný vestibul, akárne a prevádzkové miestnosti. Vybudované boli nové nástupištia.

Administratíva budova elezninej stanice Bratislava predmestie

V súasnej dobe je poet osobných vlakov premávajúcich cez túto elezninú stanicu minimálny. Jej význam sa stratil po vybudovaní elezninej zastávky Bratislava-Vinohrady a presmerovaní takmer všetkých vlakov na bratislavskú hlavnú stanicu. Vo väšej miere tu prevláda premávka nákladných vlakov, aj z dôvodu nového elezniného spojenia zo stanice Bratislava-Petralka do Rakúska. Zvýšený poet prechádzajúcich vlakov však komplikuje mestskú dopravu, pretoe sa tu na Nobelovej ulici nachádza elezniné priecestie. Po vybudovaní odboovacieho pruhu z Raianskej ulice na ulicu Nobelovu sa zvýšil aj poet motorových vozidiel smerujúcich na Vajnorskú ulicu.

elezniná zastávka Bratislava-Vinohrady

Viac sa o stanici Bratislava predmestie hovorilo v minulom roku. V prvom prípade to bolo v súvislosti s mestskou vlakovou linkou . 155, ktorá zaala premáva ako náhradné riešenie. Pre rekonštrukciu elezninej stanice Bratislava-Raa bolo uzatvorené aj tamojšie elezniné priecestie, o skomplikovalo dopravu v tejto mestskej asti. Vlaková linka ukonila premávku v decembri 2006, aj napriek tomu, e mala premáva do 31. januára 2007. V druhom prípade to bolo z dôvodu rekonštrukcie druhého nástupištia na bratislavskej hlavnej stanice. Niektoré vlaky z tohto dôvodu boli presmerované doasne na elezninú stanicu Bratislava-Nové Mesto. Aspo v týchto výnimoných prípadoch plnila stanica svoj úel.

Priecestie v Rai

Zaiatkom tohto roku sa objavili informácie o alšej rekonštrukcii elezninej stanice Bratislava predmestie. Mala by sa medzi touto stanicou a stanicou v Petralke vybudova nová elezniná tra, ktorá by mala vies v podzemí. V súvislosti s výstavbou tejto novej trate bude zrušený úsek existujúcej trate zo stanice Bratislava filiálka do stanice Bratislava predmestie. Odstránené by malo by aj spomínané elezniné priecestie, ktoré by malo by nahradené mimoúrovovým kriovaním cesty a elezninej trate.

Mimoriadny parný vlak prechádza stanicou Bratislava predmestie

Zostáva len veri, e investícia do pripravovanej rekonštrukcie elezninej stanice Bratislava predmestie bude ma väší prínos pre eleznicu a pre mesto, ako tomu bolo pri poslednej rekonštrukcii pred tridsiatimi rokmi.

Vestibul stanice Bratislava predmestie

Fotografie elezninej stanice Bratislava predmestie si môete pozrie vo fotoalbume. Autor fotografií: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Fililka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 zo elezninej stanice Fililka do stanice Petralka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 eleznin stanica Fililka (18.09.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava fililka (08.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, iada vak zmluvu (07.11.2008)
Star most m napokon sli aj cestnej doprave (14.05.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - eleznin stanica, o budcnosti ktorej sa hovor (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - od vzniku po sasnos (02.04.2008)
Koaje pod Bratislavou zan stava v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa u papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou m dva varianty (18.10.2007)
Elektrika by mohla premva u v roku 2010 (13.10.2007)


Home