eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������ trate
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami
Peter, 15.01.2008 (41280 pretan)

Modernizácia trate medzi elezninými stanicami Bratislava-Raa a Trnava a zvýšenie traovej rýchlosti na 160 km/hod si okrem iného vyiadalo výstavbu nového úseku medzi Pezinkom a Šenkvicami, na ktorom bola potrebná prestavba cestných mostov a výstavba elezninej estakády.

Na fotografii je zobrazené "styné miesto" novej trate a trate pôvodnej u zlikvidovanej. Pôvodná tra tu viedla pravotoivým oblúkom, následne protioblúkom doava a opä oblúkom doprava ústila do stanice v Šenkviciach (vi mapu).

 
Styné miesto pôvodnej starej a novej trate od Pezinka


Mapa úseku s orientaným vyznaením novej trate

Panta rei - všetko plynie, to by mohol by spoloný názov pre tieto dve fotografie. Medzi elezninými stanicami bolo Hr. Malé Tnie, ktoré bolo zrušené. Zostala len budova hradla.

 
Budova zrušeného hradla Malé Tnie

Veerný vlak idúci po pôvodnej trati so scenériou Šenkvíc v pozadí

Nová tra medzi Pezinkom a Šenkvicami vedie sasti po pôvodnej trati a nová tra dlhá 3,5 kilometrov vedie po novom elezninom násype a po estakáde. Výška novovybudovaného násypu dosahuje výšku 8 metrov.

 
Zaiatok estakády od Pezinka

Šenkvická 740 metrov dlhá estakáda

elezniná estakáda má dku 740 metrov. Tvoria ju dva jednokoajné mosty s dvadsiatimi poami s rozpätím 35,65 metrov.

 
Zaiatok estakády


Veerné slnko osvetlilo piliere estakády

Nosná konštrukcia mostov je navrhnutá ako spriahnutá oceobetónová s tromi nosníkmi a priebeným koajovým lôkom. Opory a piliere sú elezobetónové, uloené na pilótových základoch. elezniná tra na estakáde ide v oblúkoch s polomermi 2100 a 2104,2 metrov, s prevýšením 80 milimetrov. Mostovku tvorí spriahujúca elezobetónová doska z betónu samostatná pre kadú koaj.

 
Veerné reflexie

Autori architektonického riešenia Šenkvickej estakády sú Ing. ubomír Turini a Ing. Rudolf Rakovský. Výstavbu realizovalo Zdruenie dodávateov na ele s Doprastavom a.s. Prvý vlak prešiel po estakáde da 12.6.2005.

Zdroj informácií, napr.: Doprastav, abcinteriér, Konstrukce, Silnice-eleznice

Fotografie estakády a úseku elezninej trate medzi Pezinkom a Šenkvicami si môete pozrie fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home