eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov voze radu 810 (ex M 152.0)
Peter, 29.01.2008 (18079 pretan)

 Motorový voze radu 810 (ex M152.0) je dvojnápravový, ahkej oceovej konštrukcie, s naftovým motorom. Má dva jednonápravové podvozky, jeden podvozok je hnací a druhý podvozok hnaný (bený). Kostra skrine je zvarená zo spodku skrine, boníc, iel a strechy. Na kadom ele je stanovište strojvodcu a vlakvedúceho.
 

Základné technické údaje motorového voza radu 810: 

rad

810

 

predchádzajúce oznaenie

M152.0

 

výrobca

Vagónka Studénka

 

oznaenie výrobcu

8-104-0 

 

rok výroby

1975 - 1984

 

rozchod

1 435

mm

podvozok

1´A´

 

maximálna povolená rýchlos

80

km/hod

hmotnos naprázdno

20,0

t

dka cez nárazníky

13 970

mm

rázvor celkový

8 000

mm

priemer kolies

840

mm

minimálny polomer oblúka

100

m

poet miest na sedenie

55

 

poet miest na státie

40

 

 

 

 

typ spaovacieho motora (diesel)

Škoda ML 634

 

 - výkon motora

154,9

kW

 - otáky motora

2 150

min.-1

 - poet valcov

6

 

 - minimálna spotreba paliva

236,6

g/kWh

objem palivovej nádre

300

l

prenos výkonu

hydromechanický

 

typ prevodovky

Praga 2M70

 

typ nápravovej prevodovky

NKR 16

 

aná sila

29 

kN

typ kompresora

3 DSK 75

 

 - menovitý tlak na výstupe

0,8

MPa

objem hlavného vzduchojemu

200

l

vykurovanie

teplovodné, teplovzdušné

 

vykurovací agregát

VA-18

 

 - výkon vykurovacieho agregátu

21

kW

samoinná brzda

DAKO

 

brzdi samoinnej brzdy

DAKO BS2

 

brzdi priamoinnej brzdy

DAKO BP

 

runá brzda

vretenová

 

alternátor (3 fázový)

BD521/6

 

napätie elektrickej sústavy

48

V

akumulátorová batéria (alkalická)

NKS 80

 

 - kapacita

80

Ah

poet vyrobených vozov

678 

ks

   

Príklady farebného riešenia motorových vozov:

Od roku:

as motorového voza

odtie farby

íselný kód

1976

horná as skrine

krémová stredná

6100

spodná as skrine a hlavný rám

ervená višová

8300

strecha

sivá stredná

1100

dradlo

sivá pastelová

1010

podvozok, spriahlo a nárazníky

ierna

1999

1982

300mm široký vodorovný výstraný pruh na elách vozov

ltá chrómová stredná alebo oranová návestná

6200 alebo 7550

1984

celé bonice, elá, snehové pluhy

ervená višová

8300

strecha a spodok

hnedo-šedá

2179

600mm široký vodorovný výstraný pruh obopínajúci celé vozidlo

ltá chrómová stredná

6200

 

Technický popis:

Stanovište strojvodcu je oddelené od nástupného priestoru priekou a uzamykatenými dverami. elá vozov nie sú priechodzie. elné sklá sú ploché bez rámov, zasadené sú do okenných otvorov pomocou gumeného profilu. Boné okná na stanovištiach strojvodcu sa dajú úplne spusti a v zavretej polohe sa dajú zaisti. Motorový voze má jeden oddiel pre cestujúcich, v ktorom je 50 miest na sedenie na alúnených laviciach a na 5 sklopných sedadlách umiestnených v batoinovom priestore oproti WC. Sedadlá sú rozmiestnené po dvoch na jednej a po troch na druhej strane uliky. Nad lavicami sú rovnakým spôsobom umiestnené batoinové police. Dvere do WC sú krídlové plné, s kukou a záchodovým zámkom. Okná v oddiele pre cestujúcich sú jednoduché bez rámov a zasadené sú do okenných otvorov pomocou gumeného profilu. Spodná as okna je pevná a zasklená bezpenostným sklom, horná as okna je vyklápacia dovnútra o 25°. Okno vo WC je z matného skla. Sklo všetkých okien je bezpenostné typu Thorax.
 
 
MV 810.626 na trati 145 pre Handlovou

 Naftový motor Škoda ML 634 s výkonom 155kW (210HP) je leatý štvortaktný vodou chladený šesvalcový s priamym vstrekovaním paliva. Ovládanie prísunu paliva do motora je moné z oboch stanovíš pákovým zariadením, ktorým sa prostredníctvom lanka riadi mechanizmus ovládania paliva na motore. Prevodovka Praga 2M70 je automatická hydromechanická, skladá sa z hydromechanického jednostupového dvojfázového menia s blokovacou spojkou a z dvojstupovej predlohovej mechanickej prevodovky. Ovládanie prevodovky je elektrické a hydraulické. Konštrukcia prevodovky v sebe spája výhody hydromechanického prenosu a mechanického prenosu výkonu. Vlastnosti hydromechanického prenosu umoujú plynulý rozjazd a mechanický prenos úspornú jazdu pri vyšších rýchlostiach pri priamom zábere. Prevodové stupne mono radi rune alebo automaticky. K tomu slúia dva prepínae umiestnené na pulte. Jedným prepínaom sa volí neutrálna poloha alebo jazda. V polohe "neutrál" je prevodovka vyradená s innosti. Druhý prepína hydrauliky má pä polôh, pomocou ktorých sa volí: prvý jazdný stupe s blokovaným meniom, prvý jazdný stupe so zaradeným meniom, automatické riadenie, druhý jazdný stupe so zaradeným meniom a druhý jazdný stupe s blokovaným meniom. Hnacie sústrojenstvo je zloené z naftového motora a prevodovky, ktoré sú spojené pomocou spojovacieho medzilánku, a trojbodovo prune zavesené na spodku voza v jeho pozdnej ose. Nápravová prevodovka NKR16 je urená k pohonu hnacej nápravy a k reverzácii smeru jazdy motorového voza. Pouitý podvozok s mäkkým prienym vypruením vozovej skrine poskytuje kvalitný chod na oblúkovitých tratiach. Má jednostupové zvislé vypruenie s progresívnou charakteristikou a pruné vedenie náprav s nastavitenou strednou polohou. Centrálnym zdrojom elektrickej energie je zdrojová súprava, ktorú tvorí striedavý bezkrúkový alternátor BD521/6, kremíkový usmerova UKT001, regulátor napätia alternátora GN007A a regulátor osvetlenia GN006A. Alkalická batéria 6NKS80 je trvalým zdrojom 48V. Slúi na štartovanie naftového motora, k napájaniu ovládacích a pomocných obvodov, osvetlenia a vykurovania, ke nepracuje centrálny zdroj elektrickej energie.  

MV 810.802 v RD ŠRT Haniska pri Košiciach s rozchodom 1520mm

Elektropneumatické ovládanie vstupných predsuvných dvier ovláda strojvodca, ktorý ovláda centrálne dvere motorového voza a dvere dvoch prívesných vozov cez priebené vedenie. Ovládanie strojvodcom spoíva v odblokovaní dvier vpravo alebo vavo a v zatváraní dvier na oboch stranách. Samotné otváranie dvier sa vykonáva potiahnutím dradiel z vonkajšej alebo vnútornej strany, priom dôjde k mechanickému odblokovaniu dvier, vysunutiu a otvoreniu pôsobením vzduchu vo vzduchovom valci. Motorový voze má brzdovú sústavu DAKO. Brzdi DAKO BS2 slúi k ovládaniu samoinnej brzdy a umouje stupovité brzdenie a odbrzdenie. Brzdi DAKO BP je urený na ovládanie priamoinnej brzdy motorového voza s krajnými polohami "jazda" a "zabrzdené na plný tlak". Medzi krajnými polohami je moné motorový voze stupovito brzdi alebo odbrzova. Rozvádza DAKO BV je riadiaci prístroj brzdy spojený s hlavným potrubím, pomocným vzduchojemom a brzdovými valcami. Nastavený je trvalo na "osobné" a na krátke odbrzovacie doby. V spodnej asti oboch iel je umiestnený vzduchový valec, ktorý ovláda mechanickú as brzdy priahlého jednonápravového podvozku. Pákovým prevodom od brzdového valca sú obojstranne brzdené kolesá kadej nápravy typizovanými jednoklátikovými brzdami.  

MV 810.462 na trati 165

Vykurovanie je teplovzdušné. Zdrojom tepla je horúca voda z chladiaceho okruhu naftového motora. Voda sa ohrieva innosou motora alebo vykurovacím agregátom VA 18. Vykurovací agregát sa pouíva najmä pri nízkych teplotách a predohrev a temperovanie motora. Na vykurovanie slúia dva ohrievae vzduchu, ktoré sa skladajú z výmenníka tepla a ventilátora. Horúci vzduch prúdi cez ochranný hliníkový kryt do hliníkových vzduchovodov, ktoré sú umiestnené v pozdnom smere v priestore medzi sedadlami a ktoré majú otvory pre výstup teplého vzduchu do vnútorného priestoru oddielu. Vetranie je prirodzené a podtlakové cez strešné vetráky. Osvetlenie vnútorného priestoru pre cestujúcich a WC je iarivkové šiestimi dvojiarivkovými svietidlami. Dve iarovky v kadom iarivkovom svietidle zabezpeujú núdzové osvetlenie. Na elách sú návestné svietidlá a elný reflektor. Osvetlenie pultu stanoviša strojvodcu je iarovkové.  

MV MÁV Bz mot 234 v st. Lenártovce

Z motorových vozov radu 810 boli odvodené aj vozne urené na kontrolu trolejového vedenia 895 (M153.0) a vyrobené boli tie obe verzie urené na premávku na trati z rozchodom 1 520 mm (M152.5, M153.5). Niekoko sto kusov bolo vyrobených tie pre Maarské eleznice (MÁV) ako rad Bzmot.

Zaujímavosou z histórie vzniku týchto motorových vozov je, e vzhadom na predpokladaný vysoký poet vyrobených vozov sa poas vývoja overovala funknos nových komponentov ešte pred výrobou prototypov. Hnací agregát (autobusový motor Škoda ML 634 a hydromechanická prevodovka) bol v roku 1970 na skúšku zabudovaný do dvoch motorových vozov radu M 131.1. Išlo o vozne M131.169 (výr. Kopivnice, 1949, . 66377) a M131.1408 (výr. Studénka, 1955, . 54369), ktoré boli preznaené na M 131.3001 a M 131.3002. Obdobným spôsobom prebehol vývoj a overenie novovyvinutého podvozku, ktorý bol namontovaný na voze Be s rozvorom 8,0 m. Pri konštrukcii prototypov však došlo ku zmene koncepcie podvozku a zvolený bol torzne tuhý rám na štyroch zvislých závesoch, z ktorých dva boli prevahadlované, spolu s pozdnym vedením rámu podvozku tiahlami, ktoré umoujú presné nastavenie východiskovej polohy nápravy a vyvíjajú potrebný vratný moment pri natoení podvozku.

V rokoch 1971 a 1972 prebehla technická príprava a výroba dvoch prototypov. Do skúšobnej prevádzky boli nasadené v roku 1973 pod oznaením M151.0001 (výr. Studénka, r. 1973, . 74898) a M151.0002 (výr. Studénka, r. 1973, . 74899). Tieto prototypy však boli vzhadovo odlišné oproti motorovým vozom vyrobeným sériovo neskôr. Z dôvodu vyššej hmotnosti na nápravu boli v roku 1974 oba prototypy preznaené na rad M152.0. Prvá séria v pote 80 kusov (M152.0003 - 082) bola vyrobená v roku 1975 (do ísla 020) a 1976 (výr. . 77687 - 77766). Prototypový voze M152.0001 bol v roku 1976 prestavaný na fotogrammetrickú súpravu FST-2 pre traové hospodárstvo a poda nového radového oznaenia platného od roku 1986 dostal nové oznaenie 892.601. Ostatné motorové vozne radu M152.0 boli preznaené na rad 810.

Pramene:   

Fotografie motorových vozov radu 810 (ex M 152.0) si môete pozrie vo fotoalbume.


Home