eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Zimn jazdy historickmi vlikmi na trati 153
Peter, 10.02.2008 (14077 pretan)

 V sobotu 9. februára 2008 sa uskutonila jedna z prvých akcií z príleitosti 160. výroia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko. O význame 160. výroia príchodu parného vlaku na Slovensko bude mono jeden z alších lánkov. Teraz sa však spolone pozrime na akciu, ktorej som sa zúastnil spolu s mnohými fanúšikmi eleznice. Akciu pripravil Klub historickej techniky pri Rušovom depe vo Zvolene. Aby som náhodou v pracovnom zápale nezabudol poakova, poakujem sa radšej hne teraz v úvode všetkým, ktorí túto skvelú akciu pripravili a zrealizovali.

Predpove na sobotu bola celkom dobrá, jasno a polojasno. Kee som chcel na túto akciu ís, vyrazil som skoro ráno ešte za tmy. No po príchode do Zvolena som hromil na meteorológov, pretoe tu bolo zamraené a chladno. Ale napriek mranám bola nálada výborná a to najmä vaka stretnutiu zo známymi udmi, s ktorými sme si srdene podávali ruky. Ve takéto akcie sú aj, a najmä, o udoch.

Stáva sa, e nie vdy vyjde všetko poda predpokladov. Tak tomu bolo aj vera, ke sa namiesto Malého býka v ele mimoriadneho vlaku zo Zvolena do Krupiny objavil Pomaran T678.0012. Aj ke došlo k tejto zmene, ni to neubralo na atraktívnosti podujatia. Práve naopak. Pomaran na 153 nebýva kadý de. Namiesto reí však chcem ponúknu zopár záberov z uskutonenej akcie. Tá verajšia akcia sa konala, ako som u spomenul, na trati 153 zo Zvolena do Šiach, ale ja som bol prítomný iba na úseku Zvolen - Krupina, kde mal ís pôvodne parný vlak. Motorový vlak išiel poda pôvodného plánu a do Šiach.

Pomaran T 678.0012 na ele slávnostného vlaku

Hurvínek M 131.1053 s prívesným vozom stojí obale

Malý býek 422.0108 na konci vlaku

ia, po 160. rokoch je mnoho našich elezniných tratí spustnutých. Od roku 2003 na viacerých tratiach nechodia osobné vlaky. Nákladné sa tu objavujú zriedkavo. Tra 153, na ktorej sa uskutonila aj prvá akcia pod symbolom 160. výroia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko, patrí medzi ne.

Spomienkový vlak za Zvolenom

Vemi som uvítal túto akciu, pretoe som túto tra chcel spozna. To sa mi aspo iastone podarilo. A bola to príleitos vypou si aj názory udí, ktorí ijú v tomto zaujímavom kraji Slovenska.

Kee slnko bolo schované za mrakmi, vlak sa dal foti z oboch strán

Bolo zaujímavé sledova udí, ako trpezlivo akali na príchod slávnostného vlaku...


...ako s nostalgiou spomínali na asy, ke tu vlaky chodili pravidelne kadý de

Podzámok a Pomaran 1

...ako nechápavo krútili hlavami nad tým, preo tu osobnú dopravu zrušili

Podzámok a Pomaran 2

...s akým nadšením vdychovali parnú nádheru Malého býka...s akým nadšením poúvali dunenie Pomarana

Babiná

...ako nadšene vítali motoráik v podobe Hurvínka

Babiná

Oba spomienkové vlaky v obkúení návštevníkmi akcie a fanúšikmi eleznice

Krupina

Pomaran pózuje pod vodárenskou veikou

Sedím si na streche a je mi dobre

Vera sa uskutonila prvá akcia, ktorá nám mala pripomenú krásne výroie. Slovensko sa u pred 160. rokmi zalenilo k elezninej Európe. Prvý parný vlak, ktorý prišiel z Viedne do Bratislavy spojil naše Slovensko s Európou. Parný ruše Bihár priviezol prvý parný vlak z Viedne do Bratislavy. Presne po tej trati, po ktorej neskôr chodil aj známy Orient expres z Paría do Bukurešti a Istanbulu.

Záverom pozdravujem všetkých priateov, s ktorými som sa na tejto super akcii stretol. Fotografie z akcie sú uverejnené vo fotoalbumeFoto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Za manipulanm vlakom do iah a Krupiny (04.09.2011)
85. rokov elezninej trate Zvolen Krupina (15.01.2010)
Nostalgia v oblakoch pary a dymu (23.09.2008)
Tra 153: Zvolen os.st. - ahy - ata (27.09.2007)


Home