eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov rue radu 753 (ex T 478.3)
Peter, 11.03.2008 (13317 pretan)

  Dieselelektrický ruše radu 753 (predchádzajúce oznaenie T 478.3) je skriového vyhotovenia s kabínami rušovodia na oboch elách. Zdrojom výkonu je vodou chladený naftový motor KD K 12 V 230 DR s výkonom 1325kW (1800 HP) pri otákach 1100 1/min., ktorý spolu s trakným dynamom KD TD 802 E tvorí jeden celok uloený priamo na hlavný rám. Urený bol pôvodne pre vozenie vlakov osobnej dopravy, preto bol v rušni nainštalovaný parný generátor PG 500, ktorý slúil na vykurovanie osobných vozov.

    Na Slovensko (východná dráha SD) bol v roku 1971 medzi prvými dodaný motorový ruše T 478.3017. Tento ruše dnes u ia neexistuje, zrušený bol 1. decembra 1999 v rušovom depe Nové Zámky a fyzicky bol zlikvidovaný 1. októbra 2000. Niektoré rušne radu 753 boli neskôr prestavané na rad 750, priom bol demontovaný parný generátor PG500 a namontovaný alternátor TA403 za úelom elektrického vykurovania osobných vozov.  

Základné technické údaje: 

rad

753

 

predchádzajúce oznaenie

T478.3

 

výrobca

KD Praha

 

oznaenie výrobcu

1435 Bo´Bo´ 1800

 

rok výroby

1968 - 1979

 

rozchod

1 435

 

pojazd

Bo´Bo´

 

maximálna povolená rýchlos

100

km/hod

hmotnos

73,0

t

dka cez nárazníky

16 540

mm

šírka skrine

3 074

mm

rázvor podvozka

2 400

mm

rázvor celkový

11 400

mm

vzdialenos otoných apov

9 000

mm

priemer kolies

1 000

mm

minimálny polomer oblúka

120

m

 

 

 

typ spaovacieho motora (diesel)

KD K 12 V 230 DR

 

 - výkon motora

1 325

kW

 - otáky motora

1 100

min.-1

 - poet valcov

12

 

objem palivovej nádre

2 500

l

olej

630

kg

piesok

350

kg

prenos výkonu

elektrický DC-DC

 

trakný generátor

TD 802E

 

 - výkon

1200/1200

kW

 - prúd

2400/1333

A

 - napätie

500/900

V

 - otáky

1100/1100

min-1

 - budenie

cudzie

 

 - chladenie

vlastné

 

typ trakných motorov

TE 005E

 

 - poet trakných motorov

4

 

 - príkon

300/300

kW

 - napätie

507/850

V

 - prúd

590/353

A

 - otáky

785/2250

min-1

 - budenie

sériové

 

 - chladenie

cudzie

 

dynamo+budi

DT 206 C + DT 207 C

 

prevodový pomer

77:16 (1:4,8)

 

maximálna aná sila

215

kN

trvalá aná sila pri rýchlosti 30 km/hod

120

kN

výkon elektrodynamickej brzdy

1 020

kW

akumulátorová batéria

NSK 150

 

 - napätie

90

V

 - kapacita

150

Ah

vzduchový kompresor

K 3 LOK 1

 

 - výkon

230

m3/hod

 - poet valcov I. stupa

2

 

 - poet valcov II. stupa

1

 

 - poet kompresných stupov

2

 

priebená samoinná brzda

Dako BS2

 

priamoinná brzda

Dako BP

 

vlakové kúrenie

parné

 

parný generátor

PG500

 

objem nádre vody

3 000

l

 

 

 

Varianty farebného riešenia rušov:

 

horná as skrine a strecha

zelená

5700

spodná as skrine

šedá íra

1018

hlavný rám, podvozky, nádr a vzduchojemy

šedá tmavá

1310

ochranný pluh

iernobiele zvislé pruhy

 

elný rám okien kabíny

biely

 

výpl okien

ierna matná

 

vnútro strojovne

šedá íra

1018

 

kabína, skria, strecha, pluh, spodná vonkajšia as pieskovaov

ervená višová tmavá

8850

podvozky, naftová nádr, vzduchojemy, hlavný rám a vrchná vonkajšia as predných a zadných pieskovaov, schody, ané a nárazníkové zariadenie

sivomodrá svetlá

1310

elný rám okien kabíny

biela

 

výpl okien

ierna matná

 

hviezda na ele kabín

ervená rumelková svetlá

8140

orámovanie hviezdy

ltá chrómová stredná

6200

vnútro strojovne

sivá stredná

1100

 
Technický popis:

   Ruše má dva dvojnápravové podvozky, na ktorých je pomocou ôsmych záveskov zavesený hlavný rám. Vedenie náprav je kyvnými ramenami uloenými v gumenokovových puzdrách v ráme podvozku. Pruenie je skrutkovými pruinami pôsobiacimi samostatne na kadé koleso. Všetky nápravy sú hnacie. Poháané sú tlapovými traknými jednosmernými  motormi KD TE 005E jednostranným elným ozubeným prevodom. Trakný motor TE 005E je štvorpólový sériový nekompenzovaný s pomocnými pólmi s cudzím chladením. ané a brzdné sily sa z podvozkov na hlavný rám prenášajú strednými otonými apmi. Rám je pozváraný zo základného mosta a priehradoviny, ktorá tvorí kostru skrine.
 
Motorový ruše 753.053
Motorový ruše 753.053

   Ventilátor pre chladenie trakných motorov predného podvozku a budi trakného dynama je poháaný pomocou klinových remeov cez remenicu uloenú na predenej osi trakného dynama. Od remenice na hriadeli budia je ešte poháané nabíjacie dynamo (110V) a pomocné dynamo (24V). Na druhom volnom konci hriadea naftového motora je poháaná remenica pre chladenie trakných motorov zadného podvozku . Remenica je spojená s ozubeným kolesom zadnej prevodovej skrine, z ktorej vychádzajú náhony hydrostatických erpadiel pre pohon hydrostatických motorov ventilátorov chladenia. Ruše má dva chladiace okruhy, jeden pre chladenie vody naftového motora a druhý pre chladenie oleja a plniaceho vzduchu turbodúchadla. Kompresor K 3 LOK 1 s mechanickým pohonom dodáva tlakový vzduch pre brzdu DAKO-L TR. Pre samoinnú brzdu je na stanovištiach rušovodia brzdi DAKO BS 2 a pre priamoinnú brzdu rušový brzdi DAKO BP. 

Stanovište rušovodia

    Ruše má na oboch elách stanovište pre rušovodiov. Do stanoviša sa vstupuje bonými dvermi, ktoré sú po oboch stranách ruša. Stanoviša sú vyhotovené zo sklolaminátu, sú tepelne a zvukovo odizolované, a na rám ruša sú pripevnené cez silentbloky, ím sa vytvoril zvukový izolaný priestor a zníilo chvenie. V skrini medzi stanovišami je strojova, v ktorej je uloený hnací agregát a pomocné zariadenia. Strecha ruša je rozdelená na tri asti. Predná as je nad parným generátorom, v strednej asti sú umiestnené vzduchovody pre nasávanie naftového motora a vzduchovod pre prívod vzduchu do strojovni a zadná as strechy je nad ventilátormi chladenia. Zásobníky nafty a vody pre parný generátor sú uloené v nádri, ktorá je zavesená pod hlavným rámom medzi oboma podvozkami. Tu je zárove umiestnená skria na batériu. Zásobníky piesku pre pieskovanie vonkajších náprav sú umiestnené vpredu a vzadu na bokoch pod hlavným rámom ruša a zásobníky pre pieskovanie vnútorných náprav sú pripevnené k hlavnej nádri.

Motorový ruše 753.220 
Motorový ruše 753.220

Vývoj motorového ruša T 478.3 

    Podmienkou pre vývoj rušov radu T 478.3 bolo dodranie vonkajších rozmerov rušov radu T 478.1, dodranie hmotnosti a zvýšenie výkonu na 1325kW (1800HP). Poiadavka dodrania hmotnosti rušov radu T 478.3 sa dala dosiahnu novým konštrukným riešením a pouitím nových prvkov. Vývoj rušov si teda vyiadal aj vývoj nových prvkov. V prvom rade to bol nový dieselový motor, ktorého vtanie bolo zmenené z pôvodných 220 mm na 230 mm. Pre rušne radu T 478.3 bol vyvinutý nový motor K 12 V 230 DR s výkonom 1325 kW (1800 HP). Je to preplovaný dvanásvalcový motor s usporiadaním valcov do „V“, ktorý na rozdiel oproti motoru K 6 S 310 DR znamenal úsporu na hmotnosti viac ako 1000 kg. Tie trakné dynamo TD 802 B pouité v rušoch  radu T 478.1 bolo upravené pre vyššie otáky (1100 1/min.) a jeho vyhotovenie bolo v dvoch alternatívach.: ako jednoloiskové TD 802 D a ako dvojloiskové  TD 802 E. Obe dynamá sa líšili len vloeným štítom u dvojloiskového dynama. Pre spojenie naftového motora s trakným dynamom boli tri alternatívy. Prvá alternatíva bola prunou spojkou s gumenými blokmi, druhá spojkou typu Geislinger a tretia alternatíva diskovou spojkou s torzným tlmiom. Po vyhodnotení výsledkov skúšok pouitia najvhodnejších spojok a dynám, bolo vybraté najprijatenejšie riešenie, a to pouitie dvojloiskového so spojkou s gumenými blokmi. Kvôli dodraniu predpísanej hmotnosti ruša bol pouitý nový rýchlobený kompresor 3 DSK 100. Z priestorových a hmotnostných dôvodov boli vyvinuté aj nové elektrické pomocné stroje (budi a pomocné dynamo). Konštrukné riešenie malo za cie zlepši prostredie personálu po hlukovej a kultúrnej stránke, preto napríklad v hygienickom kúte bolo umývadlo s prívodom teplej vody, zrkadlo, elektrický vari a termoelektrická chladnika. Vyrobené boli dva prototypy ruša T 478.3, ktoré boli preverené prototypovými skúškami.

Naftový motor KD K 12 V 230 DR

     Motorový ruše radu T 478.3 bol urený pre dopravu rýchlikov a osobných vlakov na neelektrifikovaných tratiach. Z tohto dôvodu mal ruše zabudovaný parný generátor PG 500 a v budúcnosti sa uvaovalo s elektrickým vykurovaním. Dôraz bol kladený na zníenie vonkajšej a vnútornej hlunosti, preto sa na styných miestach kovových prvkov pouilo gumené uloenie, a pouitá bola protihluková izolácia vrátane sklolaminátu pre vyhotovenie kabín. Vonkajší vzhad rušov bol riešený v spolupráci s priemyselnými výtvarníkmi. V priebehu prevádzky overovacej série a dvoch výrobných sérií sa ukázala potreba vykona isté konštrukné zmeny, ktoré okrem snahy zvýši prevádzkovú spoahlivos a bezpenos vyplynuli aj so zmeneného výrobného programu subdodávatea.  Hlavná zmena bola v nahradení kompresora 3DSK100 kompresorom K3LOK1 a v dôsledku tejto zmeny bol zmenený aj náhon niektorých pomocných elektrických stroje.  

Pramene:
  
Fotografie motorových rušov radu 753 si môete pozrie vo fotoalbume.

Home