eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������ trate
eleznin stanica Bratislava fililka - eleznin stanica, o budcnosti ktorej sa hovor
Peter, 02.04.2008 (49307 pretan)

 V prvej asti nášho rozprávania o elezninej stanici Bratislava filiálka sme sa oboznámili s jej zaujímavou históriou. Teraz sa pozrime na to, ako sa uvaovalo s vyuitím tejto stanice do budúcnosti pred niekokými rokmi a ako sa uvauje dnes.
 

elezniná stanica Bratislava hlavná stanica z hadiska súasných potrieb a poiadaviek moderného cestovania nevyhovuje u dlhšiu dobu. Vybudovaná bola ako súas cisársko-kráovskej juhovýchodnej štátnej eleznice Viede - Bratislava - Vác - Budapeš v rokoch 1847 a 1850. Postupne sa tu vybudoval komplex administratívnych objektov, vrátane súasnej prijímacej budovy. Výpravná budova elezninej stanice Bratislava hlavná stanica vznikla historickým vývojom a iba iastonými stavebnými úpravami a prístavbami sa a následne prispôsobovala prevádzkovým potrebám, take nikdy nedosiahla úrove poadovaných kapacitných potrieb, ktoré by vyhovovali existujúcim kritériám. Posledná väšia prestavba bola v rokoch 1986 a 1992. Ku starej historickej budove bola pristavaná nová vstupná hala. U pri odovzdávaní tejto haly do prevádzky bolo zdôraznené, e koneným riešením pre Bratislavu, bude vybudovanie novej modernej osobnej elezninej stanice na vhodnejšom mieste.

Výpravná budova elezninej stanice Bratislava hl. st. - prístavba

Z tohto dôvodu eleznice Slovenskej republiky uvaovali aj s vyuitím stanice Bratislava filiálka pre vybudovanie novej hlavovej stanice s koncovým zaústením koají. Vychádzali pri tom z poiadavky umiestni novú stanicu o najblišie do centra mesta, omu lokalita stanice Bratislava filiálka vyhovuje najlepšie. Okrem toho má stanica zachované koajisko a funkné napojenie jednokoajnou traou zo elezninej stanice Bratislava predmestie. SR si nechalo za týmto úelom vypracova štúdiu s názvom „Urbanistická štúdia - Bratislava filiálka, variant 4a“. Uvaovalo sa, e nová elezniná stanica Bratislava filiálka bude vybudovaná v pôvodnej polohe ako nadzemná stanica slúiaca pre osobnú dopravu s medzistaniným úsekom predmestie - filiálka v pôvodnej trase. Poloha tejto stanice by umonila peší nástup cestujúcich do centra mesta a ich dopravu do celého mesta bez prestupov a prestojov. Výhodnos polohy elezninej stanice Bratislava filiálka vyplýva aj z existencie elezniného prepojenia so elezninou traou z Trnavy a aj z Galanty, o by umonilo integrova elezninú dopravu prímestského charakteru s mestskou dopravou a zabezpei efektívnu, ekonomickú a ekologickú obsluhu v tejto asti mesta a priahlého regiónu. Negatívna na tomto projekte z pohadu mestskej cestnej dopravy je tie skutonos, e sa uvaovalo s ponechaním úrovového vedenia elezninej trate, ktorá kriuje viaceré frekventované mestské komunikácie. Toto úrovové kriovanie aj dnes spôsobuje problémy na viacerých elezniných priecestiach, i ke frekvencia posunovacích prác na medzistaninom úseku nie je vysoká. Problémom sú najmä priecestia na uliciach Jarošova, Riazanská a pred elezninou stanicou Bratislava predmestie na Nobelovej ulici.

Okolie elezninej stanice Bratislava filiálka

Okrem toho, e na realizáciu tohto projektu nemali SR finanné prostriedky, negatívny postoj k nemu malo aj mesto Bratislava, a to najmä jeho mestská as Bratislava-Nové Mesto, na území ktorej stanica Bratislava filiálka leí. Argumentom proti bola, resp. je existencia elezninej stanice Bratislava-Nové Mesto, ktorá taktie leí na území tejto mestskej asti a jej vyuitie pre osobnú dopravu je minimálne, aj ke bola na to predurená. Mestská as by na mieste súasnej stanice Bratislava filiálka uvítala radšej bytové domy, odchodno-spoloenské centrá, parky a podobné objekty. Proti existencii stanice Bratislava filiálka a rovnako proti výstavbe novej stanice boli tie obyvatelia ijúci v tejto lokalite. Treba otvorene poveda, e priestor koajiska, resp. celej stanice a rozpadávajúce sa betónové oplotenie naozaj hyzdí okolie. Mnohokrát v lete je koajisko zarastené vysokou burinou produkujúcou alergické peové zrná a situácia pripomína stav, e sa o túto stanicu nikto nezaujíma a nestará. Táto patová situácia pretrvávala dlhší as a jej dôsledkom bolo aj odstránenie nadchodu, resp. lávky pre peších ponad koajisko v blízkosti zaústenia Škultétyho ulice do Kukuínovej ulice, ím sa sail, resp. znemonil prechod z Raianskej ulice.

Burinou zarastené koajisko stanice Bratislava filiáka

Východiskovým riešením sa stal projekt TEN-T 17, ktorý rieši prepojenie elezniných koridorov TEN-T ako súas budúcej európskej magistrály íslo 17 z Paría cez Štrasburg, Štutgart a Viede do Bratislavy. Projekt na území Slovenskej republiky pozostáva z troch stavieb v hlavnom meste SR Bratislave. Dve sa týkajú priamo širšieho centra Bratislavy, z nich jedna predpokladá vybudovanie nového elezniného prepojenia medzi stanicami Bratislava predmestie a Bratislava-Petralka. Tretia stavba je na území od Devínskej Novej Vsi po hranicu s Rakúskom. Nová elezniná tra medzi stanicami Bratislava predmestie a Bratislava-Petralka by mala ís spoiatku v otvorenom záreze a potom tunelom v podzemí, o by umonilo likvidáciu existujúcej stanice Bratislava filiálka a trate vedúcej k nej. V úseku od elezninej stanice Bratislava predmestie po Trnavské mýto by mal by tunel hbený a alej popod mesto a Dunaj razený. U z tohto vyplýva, e koajisko stanice Bratislava filiálka a tra vedúca k nej musí by odstránená ešte pred stavebnými prácami na hbení tunela.

elezniné priecestie na kriovatke Jozefa abelku pri Zváraskom ústave

Problémom tohto projektu bolo, e tra sa navrhovala v trase uvaovaného nosného systému mestskej hromadnej dopravy, ktorý chce mesto Bratislava budova. Nakoniec sa však našlo spoloné riešenie a medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a hlavným mestom SR Bratislavou bolo uzatvorené Memorandum o spolonom postupe v príprave, realizácii a vyuívaní elezninej infraštruktúry na území hlavného mesta SR Bratislavy. Ide o to, e pripravovaný rozvoj mesta juným smerom pod Petralkou (Juné mesto) vyvolá alšie nároky na prepravu cestujúcich do centra mesta. Jedným zo spôsobov ako rieši dopravu v tejto budúcej mestskej asti je aj integrácia mestskej koajovej dopravy do elezniného koridoru. Mesto Bratislava postaví elektrikovú tra s rozchodom 1000 milimetrov v úseku od Šafárikovho námestia cez Starý most po Bosákovu ulicu. alej, v úseku od Bosákovej ulice po Janíkov dvor sa vybuduje duálny systém rozchodom 1000 a 1435 milimetrov, priom pôjde o zdruenú investíciu SR a hlavného mesta SR Bratislavy. SR okrem toho zabezpeia prepojenie TEN-T koridorov a výstavbu elezniných staníc s prestupom na MHD.

Vizualizácia priestoru po výstavbe podzemnej trate a stanice (Reming, a.s.)

Medzi stanicou Bratislava predmestie a novu stanicou Bratislava filiálka sa vybuduje dvojkoajná elektrifikovaná tra, na ktorej bude nová zastávka Bratislava-Slovany. Nová stanica Bratislava filiálka má ma štyri nástupné hrany s koajovými spojkami na oboch stranách, to znamená tri nástupištia, jedno v strede a dve po kraji. Maximálna traová rýchlos bude 80 km/hod. a maximálny sklon trate 17,65 promile. Projekt uvauje s dennou frekvenciou 11000 cestujúcich. Celý úsek novej trate zo stanice Bratislava predmestie do stanice Bratislava-Petralka bude slúi len pre osobnú dopravu, ie nákladná doprava tu bude vylúená. Na trati medzi stanicami Bratislava filiálka a Bratislava-Petralka majú by vybudované alšie dve zastávky. Poloha týchto zastávok a presné trasovanie elezniného tunela je len v štádiu návrhov. Je potrebné uvies, e projekt bude v prevanej miere financovaní z prostriedkov Európskej únie.

Vizualizácia vstupnej budovy novej stanice Bratislava filiálka od Šancovej ulice (Reming, a.s.)

Nu uvidíme, do akej miery sa naplnia tieto plány. V súvislosti s týmto projektom pripravujú SR rekonštrukciu elezninej stanice Bratislava predmestie. Rekonštrukcia aká pravdepodobne aj stanicu Bratislava-Petralka. V súvislosti zo zrušením súasnej stanice Bratislava filiálka bude potrebné vybudova zariadenia na loné práce, ktoré budú presahované pravdepodobne do stanice Bratislava ÚNS tak, ako sa pôvodne uvaovalo. Zrejmé je však to, e stanica Bratislava filiálka v tej podobe, v akej ju poznáme dnes zanikne a na jej novú podobu si budeme musie pár rokov poka. No budú realizáciou tohto projektu naplnené predstavy o novej hlavnej stanici v Bratislave pre osobnú dopravu?

Súasná tvár stanice Bratislava filiálka, priestor medzi stanicou a Raianskou ul.
je pripravený na novú výstavbu troch výškových budov – Slovany

Realizáciou tohto projektu sa eleznica dostane aspo pre osobnú dopravu tam, odkia ju v šesdesiatych rokoch minulého storoia zaali sahova. Úrovové kriovanie elezninej trate s viacerými rušnými ulicami bránilo rastúcej mestskej doprave a rozvoju mesta. V budúcnosti by mala ís v podzemí. Výstavbou obvodovej elezninej komunikácie cez novú stanicu Bratislava-Nové Mesto a Bratislava ÚNS sa postupne vybudovalo nové koajové prepojenie do Petralky, ktoré slúi dnes pre osobnú aj nákladnú dopravu. Škoda len, e aj toto prepojenie trpí rovnakým nedostatkom a elezniná tra kriuje dnes znane vyaené miestne komunikácie, ide o elezniné priecestia na Ivánskej ceste, Vrakunskej ceste, Na pieskoch a na odboke na ernyševského ulicu v Petralke.

elezniné priecestie na kriovatke Trnavskej cesty s Ivánskou cestou v Bratislave

Fotografie elezninej stanice Bratislava filiálka si môete pozrie vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteek

Literárne a iné pramene:  

Svisiace lnky:
Fililka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 zo elezninej stanice Fililka do stanice Petralka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 eleznin stanica Fililka (18.09.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava fililka (08.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, iada vak zmluvu (07.11.2008)
Star most m napokon sli aj cestnej doprave (14.05.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - od vzniku po sasnos (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Koaje pod Bratislavou zan stava v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa u papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou m dva varianty (18.10.2007)
Elektrika by mohla premva u v roku 2010 (13.10.2007)


Home