eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Oznaovanie koajovch vozidiel II.
Peter, 15.05.2008 (19425 pretan)

    V prvej asti sme sa oboznámili strune s históriou vzniku oznaovania rušov a s tzv. Kryšpínovým oznaením, ktoré platilo viac ako 60 rokov. S postupným rozvojom poítaovej techniky sa poítae zaali pouíva v mnohých odvetviach, elezninú dopravu nevynímajúc. Aj z tohto dôvodu prešli bývalé SD dom 1. januára 1988 na nový systém oznaovania koajových vozidiel.

Nové oznaovanie koajových vozidiel platné od 1. januára 1988

Od 1. januára 1988 zaalo na SD plati nové sedemmiestne íselné oznaenie koajových vozidiel, ktoré po vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 zostalo v platnosti aj na SR.

Oznaenie pozostáva zo siedmych íslic. Prvé dve trojice íslic sú oddelené od seba medzerou a siedma íslica, tzv. kontrolná sa pripája spojovníkom k druhej trojici ísel. V písanej forme sa prvé dve trojice ísel oddeujú bodkou. Kontrolná íslica sa získa výpotom poda STN 28 0082. Všetkých sedem íslic má rovnakú vekos. Toto nové, tzv. národné, oznaenie je súasou dvanásmiestneho íselného oznaenia.

Význam jednotlivých íslic nového oznaovania koajových vozidiel

Prvá íslica charakterizuje druh vozidla:

1 - elektrické rušne pre jednosmernú traknú sústavu a akumulátorové rušne,
2 - elektrické rušne pre striedavú traknú sústavu,
3 - elektrické rušne dvoj a viac systémové,
4 - elektrické motorové vozne a jednotky pre jednosmernú traknú sústavu (tie akumulátorovú),
5 - elektrické motorové vozne a jednotky pre striedavú traknú sústavu,
6 - elektrické motorové vozne a jednotky dvoj a viac systémové,
7 - motorové rušne,
8 - motorové vozne,
9 - riadiace vozne elektrickej a motorovej trakcie,*
0 – vloené a prívesné vozne motorovej a elektrickej trakcie.**

* S výnimkou radov 990 a 999, ktoré sú pridelené parným rušom, na ktorých je toto oznaenie iba vo zvnútra na stanovišti rušovodia.

** S výnimkou radov 095 a 099, ktoré sú pridelené zdrojovým vozom bez monosti pohybu vlastnou silou. Tieto vozne napr. umoujú pohyb posunujúcim elektrickým rušom na koaji bez troleja. V rozpore s týmto bolo batériovým vozom SR pridelené íselné oznaenie 010 namiesto správneho oznaenia 095.

Druhá a tretia íslica oznauje konštruknú skupinu.

íslice druhej trojice (štvrtá a šiesta) urujú inventárne íslo ponúc íslom 001; pre iný, ne normálny rozchod zaína íslom:

801 – pre rozchod 1520 mm (široký),
901 – pre rozchod 760 mm (úzky),
951 – pre rozchod 1000 mm (úzky).

Siedma íslica (tzv. kontrolná) sa urí zo sútu prvých šiestych íslic nasledovne:

Príklad: 362 015-0 
Tabuka s oznaením elektrického dvojsystémového ruša

Kadá druhá íslica šesmiestneho oznaenia z avej strany sa vynásobí íslom 2 (v zátvorke).

Teda:

3 + (6 x 2) + 2 + (0 x 2) + 1 + (5 x 2)

Take po vynásobení kadej druhej íslice dvojkou dostaneme:

3 + (12) + 2 + (0) + 1 + (10)

Po vynásobení môeme ma dvojciferný výsledok súinu, v tom prípade sa sítavajú obe íslice súinu, take:

3 + (1+2) + 2 + (0) + 1 + (1+0)

a dostaneme:

3 + (3) + 2 + (0) + 1 + (1)

Súet týchto íslic dáva výsledok rovný 10. Ak je výsledok rovný celej desiatke (10,20...), kontrolnou íslicou je 0 (nula). Oznaenie ruša teda bude 362.015-0.

Príklad: 751.197-5 

Tabuka s oznaením motorového ruša

Kadá druhá íslica šesmiestneho oznaenia z avej strany sa vynásobí íslom 2 (v zátvorke).

7 + (5 x 2) + 1 + (1 x 2) + 9 + (7 x 2)

Take po vynásobení kadej druhej íslice dvojkou dostaneme:

7 + (10) + 1 + (2) + 9 + (14)

Po vynásobení môeme ma dvojciferný výsledok súinu, v tom prípade sa sítavajú obe íslice súinu, take:

7 + (1+0) + 1 + (2) + 9 + (1+4)

a dostaneme:

7 + (1) + 1 + (2) + 9 + (5) = 25

Súet týchto íslic dáva výsledok rovný 25. Kontrolná íslica je rozdielom medzi najblišou celou desiatkou (v tomto prípade 30) a výsledným sútom (v tomto prípade 25), take kontrolná íslica je (30 – 25) = 5. Take oznaenie ruša je 751.197-5.  

 Pramene:  

Prevodová tabuka medzi starým a novým oznaením koajových vozidiel 

Elektrické jednosmerné rušne

(1,5kV dc, 3kv dc)

E 422.0

100

E 423.0

102

E 436.0

103

E 458.0

110

E 458.1

111

E 457.0

112

E 426.0

113

E 469.1

121

E 469.2

122

E 469.3

123

E 469.3030

124.606

E 469.5

125.8

E 479.0

130

E 479.1

131

E 499.0

140

E 499.1

141

E 499.2

150

nemá

162

E 499.3

163

E 669.0

180

E 669.1

181

E 669.2

182

E 669.3

183

nemá

199.4

Elektrické striedavé rušne

(25kV, 50 Hz)

nemá

209

S 458.0

210

S 489.0

230

S 499.0

240

S 499.1

241

S 499.02

242

S 499.2

263

S 699.1

281

Elektrické dvojsystémové rušne

(3kV dc;25kV, 50 Hz)

ES 499.0

350

nemá

362

ES 499.1

363

ES 499.2

372

Elektrické jednotky

(3kV dc; 25kV, 50 Hz)

M 400.0

401

EMU 29.0

405.95

EMU 46.0

410.9

EMU 46.1

411.9

EMU 89.0

420.95

EM 475.1

451

EM 475.2

452

EM 488.0

460

nemá

470

EMU 49

499.95

SM 488.0

560

Motorové rušne

T 211.0

700

T211.1

701

TU 29.1

701.95

T 212.0

702

TU 29.2

702.95

T 212.1

703

T 234.0

704

TU 47.0

705.9

TU 46.0

706.95

T 334.0

710

T 426.0

715

TA 436.05

718

T 435.0

720

T 458.1

721

T 458.5

721.8

T 444.0

725

T 444.02

725.2

T 444.1

726

T 457.0

730.6

T 457.1

731

T 466.0

735

T 466.2

742

T 466.3

743

T 476.1

745

 

749

 

750

T 478.1

751

T 478.2

752

T 478.3

753

T 478.4

754

T 499.0

759

T 669.0

770

T 669.5

770.8

T 669.1

771

T 669.51

771.8

T 678.0

775

T 679.0

776

T 679.1

781

T 679.5

781.8

 

797

Motorové vozne

M 131.1

801

 

809

M 152.0

810

M 152.5

810.8

 

811

M 240.0

820

M 262.0

830

M 262.1

831

M 273.2

842

 

843

M 286.0

850

M 286.1

851

M 296.2

852

M 296.1

853

M 475.0

860

MU 20.0

889.95

M 131.2

890

M 144.0

891

M 153.0

892

M 153.5

892.8

M 250.0

893

M 263.0

894

 

Svisiace lnky:
Ako je to s oznaovanm hnacch drhovch vozidiel? (22.03.2012)
Oznaovanie koajovch vozidiel (3.) (10.02.2011)
Oznaovanie koajovch vozidiel I. nieo z histrie a Krypnovo oznaenie (15.05.2008)


Home