eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Z archvu: 8. ronk zrazu historickch vozidiel - Rendz 2006
Peter, 10.07.2008 (8751 pretan)

      V doch 2. a 3. septembra 2006 sa konal 8. roník zrazu historických koajových vozidiel v Bratislave v depe na východnom. Pripomeme si spolone túto udalos krátkou prezentáciou toho, o som na tejto akcii zaznamenal. Bol to posledný zraz, ktorý sa konal v septembri. 

Na akciu som sa vybral trochu neskôr, ale ešte pred obedom. Na Rendez som sa odviezol z hlavnej stanice, z ktorej poas konania akcie chodia mimoriadne vlaky. 
 
Bratislava hl.st. - mimoriadny Os pri štvrtom nástupišti


Bratislava východ – osobný vlak odchádza na hlavnú stanicu

 
Zrazu historických koajových vozidiel sa ako vdy zúastnilo hodne domácich exponátov a nechýbali ani exponáty zo zahraniia. Z domácich mal premiéru parný tendrový ruše 464.001, v ase konania akcie ešte ako nepojazdný vlastnou silou. 
 
Areál depa

 
Z eskej republiky tu boli dva parné rušne, 498.022 nulkový Albatros a 464.102 Ušatá, ktorú som v sobotu zachytil aj na ele vlaku z Petralky. 
 
Tendrový parný ruše D 464.102

 
Fanúšikov elezníc a návštevníkov z Maarska na akciu priviezol mimoriadny vlak na ele s motorovým rušom M 61.001 Noháb. 
 
Motorový ruše MÁV M 61.001 Noháb

 
Z Maarska na akciu prišiel tie historický parný ruše MÁV radu 220. Pretoe sa rušne tohto radu pohybovali aj na tratiach Slovenska, je vhodné o nich uvies aj zopár zaujímavostí a technických informácií. 
 
Parný ruše MÁV radu 220 (SD 264.5)

 
Koncom 19. storoia sa na tratiach MÁV rozšírili rušne jednoduchej konštrukcie s usporiadaním náprav 2´B, ktoré boli urené pre rýchliky. Prvý takýto ruše vyrobila v roku 1881 lokomotívka v Budapešti s pôvodným oznaením Ia. V roku 1911 došlo k preznaeniu rušov MÁV a tieto rušne dostali nové oznaenie ako rad 220. Rušne boli vyrábané do roku 1900 a v Uhorsku ich bolo vyrobených celkom 201. Neskôr vyrobené rušne mali namontovanú aj tlakovú brzdu. Rušne boli v Uhorsku rozšírené na rýchlikoch na rovinatých tratiach. Pä rušov kúpila aj Košicko-Bohumínska eleznica, tieto rušne neskôr dostali oznaenie SD 254.4. Po roku 1918 novovzniknuté SD nemali o tieto nehospodárne rušne záujem, ale z dôvodu nedostatku rušov na území Slovenska ich zostalo v prevádzke šes, a to v Nových Zámkoch. Rušne boli u SD oznaené ako rad 264.5. Z prevádzky boli vyraované postupne ponúc rokom 1926, ruše 264.503 po vyradení v roku 1926 slúil nejaký as ako vykurovací kotol K6. Posledné dva rušne 264.501 a 264.502 boli vyradené v roku 1937. 
 
Historický parný ruše MÁV 220.204


Interiér búdky ruša


interiér búdky ruša MÁV 220.204


Rýchlikové rušne MÁV s usporiadaním náprav 2´B majú kotol uloený nízko medzi spriahnutými kolesami s vekým priemerom. Kotol má jeden parný dóm, blišie k búdke je piesoník a otvor pre plnenie kotla vodou. Dymnica je vpredu predená, zväšený priestor dymnice mal spomaova prúdenie spalín v dymnici a tak zmenšova úlet iskier z Prüsmannovho komína. Tlak pary v kotle 10,5 barov bol neskôr zvýšený na 12 barov (atmosfér). Rošt má plochu 2,1 m2. Popolník je pomerne priestranný, pretoe sa kúrilo menej kvalitným hnedým uhlím, z ktorého zostávalo hodne popola. Parný stroj je dvojitý, má dva parné valce s priemerom 450 mm so zdvihom piestu 650 mm. Výkon ruša je 440 kW a s hmotnosou 81 ton dosahuje maximálnu rýchlos 90 km/hod. Rám ruša je vonkajší. Hnacia náprava a tie spriahnutá náprava majú hallské kuky. Stephensonov rozvod je uloený na kukách z vonkajšej strany rámu. Predný Kamperov podvozok s behúmi je výkyvný z vnútorným rámom. Pôvodne bol výkyvný ap podvozku a na jeho konci, pre zlepšenie jazdných vlastností bol v alších sériách rušov umiestnený medzi behúmi podvozku. Hnacia a spriahnutá náprava sú vo vonkajšom ráme. Priemer kolies hnacej a spriahnutej nápravy je 1825 mm. Behúne majú priemer 1040 mm. 
 
C. k. komorný dychový orchester pózuje pred rušom

 
Okrem u spomenutých exponátov nechýbali ani alšie malé a veké parné rušne a motorové rušne. Medzi motorovými rušami sa objavil aj moderný ruše 2016.903-3 spolonosti LTE. 
 
Malé tendrovky 422.0108 a 331.037


Veký tendrový ruše 464.001


Motorové rušne T 679.019 a T 679.1168


Moderný motorový ruše 2016.903-3 a historický T 679.019

 
as na akcii plynul vemi rýchlo a lovek sa ani nenazdal a padol súmrak. Po zotmení nastala chvía pre noné fotenie a potom u len rozlúenie sa so známymi a odchod domov. 
 
Parné rušne 486.007, 475.196 a 556.036


Parné rušne 498.022, 486.007, 475.196 a 556.036

 
Zdroj informácií:
  1. Ing. Jií Kubáek CSc. a kol., Dejiny elezníc na území Slovenska, SR
  2. Ing. Jindich Bek: Atlas lokomotiv, svazek 2 – lokomotivy let 1860 – 1900, Nadas Praha 1979
  3. osobné poznámky autora

Home