eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������ doprava
Priazniv hospodrsky vsledok elezninej spolonosti Slovensko, a.s., za prv polrok
admin, 31.07.2008 (3931 pretan)

BRATISLAVA  (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) dosiahla v 1. polroku tohto roku priaznivý hospodársky výsledok - zisk 12 mil. Sk, priom plán rátal so stratou 232 mil. Sk. ZSSK zútovala na výnosoch 4,8 mld. Sk, o je o 559 mil. Sk viac v porovnaní s plánom. Náklady boli erpané vo výške takmer 4,8 mld. Sk, o je v porovnaní s plánom menej o 315 mil. Sk. ZSSK dosiahla trby z prepravy takmer 1,3 mld. Sk, štát jej uhradil poda Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme vyše 2,7 mld. Sk. Náklady za poplatok za pouívanie elezninej dopravnej cesty od dodávatea SR boli zútované vo výške 887 mil. Sk a náklady na spotrebu traknej elektrickej energie vo výške 492 mil. Sk. Nakupované sluby a dodávky od elezninej spolonosti Cargo Slovakia boli zútované vo výške 855 mil. Sk.

Tieto výsledky hospodárenia pozitívne ovplyvnili vyššie trby z prepravy a predaja sluieb, nišie erpanie nákladov na opravy a udriavanie a nišie erpanie osobných nákladov. Nepriaznivý vplyv na hospodársky výsledok má prekroenie nákladov na motorovú naftu o 27 mil. Sk, na elektrickú energiu o 22 mil. Sk a nárast úhrady za elezninú dopravnú cestu o 38 mil. Sk. Pokles nákladov na opravy a údrbu sa prejavuje vo zvýšenej poruchovosti dráhových vozidiel.

Nárast trieb vo vnútroštátnej i medzinárodnej preprave cestujúcich bol ovplyvnený nárastom prepravných výkonov. Poet prepravovaných osôb vzrástol v porovnaní s plánom o 2,151 mil., o je v porovnaní s minulým rokom nárast o 684 tis. osôb, o predstavuje medzironý nárast o 2,99 %. Priaznivý vývoj kladne ovplyvnilo predenie prepravnej vzdialenosti v porovnaní s 1. polrokom 2007 o 1,94 % z 45,98 km na 46,87 km, pretrvávajúci záujem o cestovanie na študentské zavy, ktorý bol podmienený zrušením obmedzení pre cestovanie študentov. Zvýšený záujem bol aj o zavy pre skupinu cestujúcich a zaujímavé letné balíky zliav.

ZSSK zamestnávala k 30. júnu tohto roku 4 954 zamestnancov, o je o 50 zamestnancov menej ako predpokladal plán. Priemerná mzda dosiahla výšku 22 657 Sk, o je v porovnaní s plánom menej o 1 735 Sk. Nišie erpanie mzdových nákladov bolo ovplyvnené najmä menším potom zamestnancov v porovnaní s plánom.

Home