eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������ doprava
Na Slovensku bol vlak Jna Pavla II. - TOTUS TUUS
Peter, 17.09.2008 (9986 pretan)

 Na Slovensko prišiel 11. septembra 2008 špeciálny vlak poských elezníc – Vlak Jána Pavla II. Súprava, ktorá bola pomenovaná pápeským heslom Karola Wojtylu TOTUS TUUS – Celý Tvoj, prišla na pozvanie generálneho riaditea elezníc Slovenskej republiky pri príleitosti 160. výroia elezníc na Slovensku. Na prezentácii vlaku sa podieali aj elezniná spolonos Slovensko, a. s. a elezniná spolonos Cargo Slovakia, a. s. Príleitos vidie modernú súpravu v pápeských farbách a s pápeským heslom na ele vlaku mala verejnos v mestách ilina, Košice a Zvolen.

Ja som mal príleitos pozrie si tento špeciálny vlak vo Zvolene, kde bol 14. a 15. septembra 2008. Pripomeme si spolone touto krátkou fotoreportáou návštevu vlaku Jána Pavla II. - Totus Tuus na Slovensku.
 
TOTUS TUUS vo Zvolene


 
  O Vlaku Jána Pavla II.
 
S myšlienkou príchodu pápeského vlaku na Slovensko prišiel Ewaryst Waligórsky, bývalý minister dopravy Poskej republiky v troch vládach po roku 1990, ktorý bol dlhé roky zástupcom poských elezníc na Slovensku. Otcom myšlienky skonštruova vlak, ktorý bude ma nielen dizajn, ale aj ducha pápea Jána Pavla II., je bývalý prednosta stanice Varšava hlavná stanica Ing. Rzyszard Marcziak, dnes kaz - animátor pastorácie poských elezniiarov, ktorých majú poské eleznice vyše 100.
 
Interiér modernej elektrickej jednotky NEWAG EN 61-01rb   Pápeský vlak pri svojej návšteve Poska posvätil súasný Svätý Otec Benedikt XVI., je teda jediným vlakom na svete, ktorý poehnal pápe. Presne v ase príchodu vlaku na Slovensko si pripomíname 5. výroie poslednej návštevy Jána Pavla II., ktorou zavšil svoj sub, navštívi všetky diecézy na Slovensku. 

Interiér modernej elektrickej jednotky NEWAG EN 61-01rb 
Elektrickú jednotku pre prepravu 187 osôb na jednosmerný elektrický prúd s trakným napájaním 3 000 V vyrobila v roku 2007 firma Newag a.s. Nowy Scz. Celá súprava je 68 metrov dlhá a vái 137 ton. Jej maximálna rýchlos je 110 km/h. Zo 152 miest má 8 urených pre imobilných cestujúcich so zaisovacími pásmi pre vozíky. Moderný dizajn zaujme prúdnicovým tvarom a výtvarným spracovaním. Pozoruhodná však nie je iba pápeským dizajnom, ale hlavne jej vnútorným obsahom.
 
Vlak je výnimoný aj televíznym a rozhlasovým miništúdiom, ktoré svojím multimediálnym vybavením umouje poas cesty ivú aj reprodukovanú produkciu audio a video. Jeho multimediálne vybavenie pozostáva zo 14 LCD monitorov, nechýbajú zariadenia CD, DVD, tunery, notebooky vrátane priestorov na duálne tlmoenie.
 
Interiér modernej elektrickej jednotky NEWAG EN 61-01rb

Výsuvná plošina pre imobilných cestujúcich

 
Interiér je vyzdobený momentkami zo stretnutí Svätého Otca Jána Pavla II. a jeho pastoraných návštev po celom svete, ktoré sú umiestnené v slnených clonách panoramatických okien. Sú v nich aj fotografie od akademického maliara - monumentalistu Mgr. Art. Svetozára Ilavského, autora a realizátora oltára poslednej svätej omše, poslednej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku. Svätý Otec navštívil naše Slovensko tri krát, prvý krát 22. apríla 1990 v Bratislave, potom druhý krát tu bol od 30. júna do 3. júla 1995, a posledný krát nás navštívil 11. a 14. septembra 2003.
 
Z príhovoru Svätého Otca Jána Pavla II. v Bratislave da 11. septembra 2003:
 
"Rád by som sa stretol a rozprával s kadým z Vás, navštívil kadú rodinu, precestoval Vaše krásne kraje, prišiel do kadého cirkevného spoloenstva tohto milovaného národa. Vedzte, drahí moji, e pápe myslí na kadého z Vás a za všetkých sa modlí." 
 
Vlak Jána Pavla II. - TOTUS TUUS 
 Ján Pavol II. - Za pápea bol zvolený 16. októbra 1978. Poas svojho pontifikátu uskutonil 104 zahraniných ciest, z toho 3 boli na Slovensko. Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005.

Svisiace lnky:
Ppesk vlak TOTUS TUUS blahoslavenho Jna Pavla II. prde op na Slovensko (19.08.2011)


Home