eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������ trate
Mesto chce projekt TEN-T, iada vak zmluvu
admin, 07.11.2008 (23647 pretan)

 BRATISLAVA  - Magistrát rokuje so eleznicami SR, ale aj s alšími zainteresovanými subjektmi o financovaní petralskej asti projektu TEN-T. Projekt má prepoji elezniné koridory v meste a plni aj funkciu v rámci nosného systému dopravy.
 
 

 Primátor mesta Andrej urkovský (KDH) tesne po skonení mestského zastupitestva 30. októbra 2008 poslancov informoval o rokovaní so eleznicami a zástupcami ministerstva dopravy. Uviedol, e mesto má v tejto súvislosti pripravenú zmenu územného plánu na decembrové rokovanie mestského zastupitestva.
 eleznice sú ochotné poda neho poskytnú mestu peniaze, no mestu predloili len návrh zmluvy o budúcej zmluve. Primátor však poda vlastných slov trvá na takej zmluve, ktorá bude záväzná aj pre druhú stranu.
 Mestu musí rovnako garantova finanné prostriedky na riešenie úseku Bosákova - Janíkov dvor. V takom prípade budú poda neho mestskí poslanci ochotní prija zmeny v územnom pláne. „Bez zmluvy, ktorá by dávala istú garanciu hlavnému mestu, e finanné prostriedky získa, jednoducho to nebude z môjho hadiska v tomto zastupitestve priechodné,“ uviedol primátor.
 Pripomenul, e eleznice zatia nemajú vybraného spracovatea technickej a ekonomickej štúdie vedenia trasy. Podotkol však, e v týchto doch by mala by úloha vyriešená. Tento týde majú poda primátora rokovania so eleznicami pokraova.
 Poda informácií zo SR názory na zapojenie úseku Bosákova ulica - Janíkov Dvor v Petralke na rozchod eleznice, a to 1435 mm neboli jednotné. „SR poadujú zmeny poda prerokovanej dopravno-urbanistickej štúdie a koordináciu na okolitú a pripravovanú zástavbu na staniciach a zastávkach, tak v Starom meste, ako aj na úseku v Petralke,“ uvádzajú v stanovisku pre Bratislavské noviny.
 eleznice môu pripravi a urobi dopravnú infraštruktúru poda legislatívy Európskej únie a v rozsahu prostriedkov, ktoré sú plánované v Operanom programe doprava na roky 2007- 2013. Monos erpania peazí z tohto programu je limitovaná, a to do roku 2015.
 Výstavbou spojenia, sa poda SR dosiahne integrácia a eleznica sa tak stane súasou nosného koajového systému. Tento systém zas umoní spoluprácu dopravcov a monos cestovanie na jeden doklad.

Svisiace lnky:
Fililka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 zo elezninej stanice Fililka do stanice Petralka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 eleznin stanica Fililka (18.09.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava fililka (08.09.2010)
Star most m napokon sli aj cestnej doprave (14.05.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - eleznin stanica, o budcnosti ktorej sa hovor (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - od vzniku po sasnos (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Koaje pod Bratislavou zan stava v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa u papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou m dva varianty (18.10.2007)
Elektrika by mohla premva u v roku 2010 (13.10.2007)


Home