eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Vodn odpor
Peter, 29.11.2008 (13780 pretan)

  V niektorých rušových depách motorovej trakcie sa nachádza zariadenie „vodný odpor“. Vodný odpor slúi na preskúšanie spolupráce naftového motora a generátora niektorých dieselelektrických rušov, prípadne sa tu robia alšie skúšky, napr. kontrola izolaného stavu. Súasne so skúškou spolupráce naftového motora a generátora sa kontrolujú a nastavujú ovládacie prístroje ruša. Skúšky na vodnom odpore sa vykonávajú na rušoch, ktoré nemajú elektronické riadenie výkonu.

 V súasnosti sú stále v prevádzke motorové rušne, ktoré nemajú elektronickú reguláciu. Sú to rušne napr. radov 721, 751 a 770. Práve pre tieto rušne sa vyuíva vodný odpor pri nastavovaní ovládacích prístrojov. Podstatou metódy vodného odporu je, e elektrická energia vyrobená generátorom sa nepremiea na mechanickú energiu v trakných motoroch, ale na tepelnú vo vodnom odpore.
 
Vodný odpor - RD Zvolen
Vodný odpor - RD Zvolen
 
  Vodný odpor pozostáva z vodnej nádre naplnenej vodou, do ktorej sa ponára 16 elektród z oceového plechu hrubého 4 mm s úinnou plochou 1,25 m2. Jedna nádr je stavaná zhruba na 1000 kW výkonu. Elektródy sú striedavo kladné a záporné a pomocou izolátorov sú zavesené na drevených trámoch. Proti korózii sú elektródy chránené pozinkovaním. V spodnej asti sú umiestnené izolané rozpery tak, aby poas prevádzky nedošlo k vzájomnému dotyku elektród.
 
Vodný odpor - RD Zvolen
Vodný odpor - RD Zvolen
 
 Postup pri meraní je zhruba rovnaký, len parametre, ktoré sa pri meraniach nastavujú závisia od konkrétneho radu ruša. Odpoja sa trakné motory. Kladné a záporné elektródy sa ohybnými káblami pripoja na generátor skúšaného ruša poda konkrétnej schémy. V obvode sú zapojené príslušné meracie prístroje. Prúd v budiacom vinutí budia sa nastaví na príslušné hodnoty. Naftový motor sa ohreje (teplota chladiacej vody dosiahne teplotu 65 a 75 °C) a ohreje sa tie vinutie trakného generátora a budia zaaovaním do vodného odporu. Pri brzdení je generátor a naftový motor zaaovaný do vodného odporu menovitým výkonom. Poadovaný výkon a jeho elektrická regulácia sa nastaví budiom. Pre kontrolu charakteristiky generátora musia pracova ventilátory a ostatné pomocné zariadenia. Skontrolujú sa prúdy nakrátko na všetkých stupoch kontroléra a takisto sa skontrolujú sa tri body vonkajšej charakteristiky generátora.
 
 Pri rušni radu 751 sa napr. nastavia šuntovacie relé takto: relé RF1 spína pri 560 V a 750 A a odpadá pri 412 V a 2360 A, relé RF2 spína pri 590 V a 1650 A, a odpadá pri 432 V a 2260 A.
 
Schéma zapojenia - ruše radu 721
Schéma zapojenia - ruše radu 721
 
RD Plešivec 721035-4 na vodnom odpore
RD Plešivec 721035-4 na vodnom odpore
 
RD Plešivec 721.004-0 na vodnom odpore
RD Plešivec 721.004-0 na vodnom odpore
 
 Správne výkonové hodnoty generátora mono dosiahnu len ak je naftový motor v bezchybnom stave, teda je nastavený na menovité otáky a  výkon.
 
Schéma zapojenia - ruše radu 770
 Schéma zapojenia - ruše radu 770
 
 Technické parametre vodného odporu uruje príslušná technicka norma. Zatia som nenašiel špeciálnu literatúru, ktorá by sa zaoberala týmto zariadením, ale struné informácie o vodnom odpore mono nájs v literatúre:
Foto: © autor & Dušan Antalík

Home