eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������ doprava
Ako postupova pri mekan vlaku
admin, 03.12.2008 (5022 pretan)

 BRATISLAVA (ZSSK) - Predstavenstvo elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK)  schválilo materiál, ktorý stanovuje pravidlá pre zamestnancov spolonosti, ktorými sa majú riadi v prípade  meškania vlaku.

 

U v súasnosti platí, e cestujúci môe vráti cestovný lístok, ak vlak mešká 5 minút a viac. Toto platí pred cestou. Ak sa poas cesty cestujúci rozhodne, e pre meškanie vlaku jeho cesta nemá zmysel, eleznice ho zdarma prepravia do vychodiacej stanice. Ak by sa cestujúci rozhodol pokraova v ceste iným dopravným prostriedkom, eleznice mu vráti peniaze  za neprecestovanú as cesty.
V medzinárodnej preprave má cestujúci za uritých podmienok pri meškaní vlaku nad 1 hodinu  nárok na 20% z ceny medzinárodného cestovného lístka vo forme dobropisu, ktorý môe vyui pri alšej svojej ceste.

Od januára budúceho roku bude ZSSK pri meškaní vlaku postupova poda stanovených pravidiel. V prvom rade vlakový personál informuje cestujúcich o príinách a predpokladanom meškaní vlaku a zisuje, na aké prípoje sú cestujúci viazaní a pozberané údaje nahlási dispeerovi. Na základe toho dispeer rozhodne o akaní prípojných vlakov,  hadá iné náhradné spojenie.  Pri dlhšom meškaní sa ráta s podávaním oberstvujúceho nápoja. Ak zmeškaný vlak, ktorý má pravidelný príchod do cieovej stanice vo veerných, prípadne v noných hodinách a cestujúcich nemono odviez pravidelnými vlakmi a linkami autobusovej dopravy, dispeer zabezpeí náhradnú dopravu. Môe to by autobus alebo v ojedinelom prípade aj taxík.


Home