eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������������������������������������������������������������������ doprava
eleznin koajov vozidl v grafikone 2008-2009
admin, 04.12.2008 (4985 pretan)

BRATISLAVA  (ZSSK) - V novom grafikone vlakovej dopravy (GVD) 2008-2009 elezniná spolonos Slovensko, a.s. plánuje zvýši poet klimatizovaných a rekonštruovaných vozov o viac ako 40. Štyridsa nových vozov predstavuje len necelých 5% z celkového potu 850 vozov, ktoré sú denne v prevádzke. Modernizované klimatizované vozne sú v súasnosti radené vo všetkých IC vlakoch, rýchlikoch z Bratislavy cez ilinu do Košíc a spä a tie vo vybraných zrýchlených vlakoch.

Diaková doprava

V diakových vlakoch sú radené modernizované (MOV) a nové osobné vozne (NOV). Okrem vlakov vyššej kvality (EN, EC, IC) budú vozne MOV a NOV radené aj do rýchlikov z Bratislavy do Košíc, iliny a Zvolena, resp. Banskej Bystrice. Vozne 1. triedy budú vo všetkých rýchlikoch klimatizované. Onedlho zane jazdi aj úplne nový voze 1. triedy série Ampeer - je to vekopriestorový klimatizovaný voze 1. triedy, ktorý bude radený prednostne vo vlakoch vyššej kvality. Z nových typov vozov sa u pouíva spoloenský voze radu WGmeer, ktorý môu cestujúci vyui najmä pri špeciálnych príleitostiach.

Regionálna a medziregionálna doprava

Zvyšuje sa poet motorových jednotiek 813/913 vo VÚC Trenín na trati Prievidza – Topoany – Trenín. Tieto motorové jednotky sú nasadené aj na trati z Kraovian do Trstenej a na trati Zvolen – Luenec – Uteká. Motorové jednotky série 840 budú opä jazdi na trati Poprad – Vrútky – Zvolen a to dovedna na desiatich vlakoch.

Osobné vlaky

ZSSK od nového grafikonu definitívne vyrauje najstaršie osobné vozne druhej triedy série Bh, ktoré jazdili v okolí Humenného, a budú nahradené novšími vozami druhej triedy série Bt a Bdtmee.

 


Home