eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Oznaovanie osobnch vozov (1.)
Peter, 13.01.2009 (33716 pretan)

   elezniný osobný voze je dráhové (koajové) vozidlo. Tento dopravný prostriedok je urený na prepravu osôb a vecí (batoiny, bicykle apod.) a pre poskytovanie sluieb. Existuje viacero druhov osobných vozov, a poda úelu ich vyuitia ich mono rozdeli napr. na prípojné, leadlové, lôkové bufetové, reštaurané, salónne, batoinové a poštové, a existujú aj poschodové osobné vozne.

   Prípojné vozne sú spravidla ahkej konštrukcie a urené sú pre vlaky ahanými motorovými vozami. Leadlový voze je osobný voze, ktorého sedadlá mono upravi na leadlá. Lôkový voze má v jednotlivých kupé lôka. Bufetový voze je upravený pre oberstvenie cestujúcich a jedálenský (reštauraný) voze má interiér upravený pre podávanie jedál poas cestovania. Batoinový voze je urený pre prepravu batoín cestujúcich, spešnín a pre výkon sluby vlakvedúceho. Poštový voze má interiér upravený pre výkon sluby poštových zamestnancov.
 
   Vzhadom na poet a mnostvo typov osobných vozov bol vypracovaní systém ich oznaovania, ktorý umouje ich prevádzku na elezniciach viacerých štátov.
 
Niektoré pouité skratky:
 
UIC - Medzinárodné zdruenie elezníc so sídlom v Paríi
OSD - Organization for Cooperation of Railways
UIC 438-1 - vyhláška UIC urujúca jednotné íselné oznaovanie osobných vozov
RIC - Dohovor a výmene a pouívaní osobných a batoinových vozov v medzinárodnej doprave (Regolamento Internationale Carroze)
 
Oznaenie osobných vozov platné v predchádzajúcom období
 
Ponúc rokom 1965 sa obnova vozového parku vykonávala jednotným typom voza s dkou 24,5 m cez nárazníky, ktorý bol ako unifikovaný voze pre medzinárodnú prevádzku vybraný Medzinárodnou elezninou úniou (UIC) a v nadväznosti na to aj Organizáciou pre spoluprácu elezníc (OSD). 
 
Umiestnenie vonkajších nápisov a znaiek na osobnom vozni
 Oznaenie voza
 
íslo
Nápis alebo znaka elezniné info
1
Oznaenie vlastníckej správy
2
íslo voza
3
Oznaenie radu (nápis nebol medzinárodne záväzný pre vozne, ktoré nemali jednotné íselné oznaenie)
4
Vlastná hmotnos v tonách vrátane 50% zásob vody a poet miest na sedenie,
u vozov 1. a 2. triedy sú uvedené dve ísla, prvé vyjadruje poet miest v 1. triede a druhé íslo poet miest v 2. triede
5
Znaka RIC s max. rýchlosou voza a oznaenie elektrického vykurovania
6
Pri vozoch patriacich neelezniným podnikom vlastnícka správa, ktorá preskúšala spôsobilos poda RIC
7
Znaka pre rozhlasové zariadenie alebo vedenie
8
Dátum poslednej prehliadky voza a budúca prehliadka
9
Dka voza cez nárazníky
10
Oznaenie tlakovej brzdy a údaj o brzdiacej hmotnosti, druh stavaa
11
Znaka pre vozne s rýchlikovou brzdou
12
Miesto pre národné nápisy o brzde (nápis nebol medzinárodne záväzný)
13
Oznaenie triedy voza
14
Vonkajšia smerovka
15
Vonkajší íselný štít
16
Oznaenie „fajiari – nefajiari“
17
Domovská stanica (nápis nebol medzinárodne záväzný)
18
Miesto pre nálepky
19
Oznaenie miest pre zdvíhanie voza (nápis nebol medzinárodne záväzný)
20
Pruh oznaujúci 1. triedu
21
Maximálne zaaenie pri batoinových a poštových vozoch
22
Znaka MC (len pri vozoch lenských správ OSD)
23
Vozové depo
24
Záznam periodického mazania, výmeny oleja, dolievania batérie a istenia voza
25
Polroná prehliadka
26
Oznaenie druhu vykurovania
27
Oznaenie polôh rukoväte napäového prepínaa elektrického vykurovania
28
Druh elektrického osvetlenia
29
Oznaenie akumulátorovej batérie a prehliadka batérie
30
Oznaenie elektrických poistiek
31
Znaka runej brzdy (umiestnená je na tej strane voza, kde je runá brzda)
32
Oznaenie brzdiacej hmotnosti na prestavovai
33
Znaky plniacich otvorov pre vodu, vykurovaciu kvapalinu alebo naftu
34
Znaka nárazníkov
35
íslo podvozku
36
Vzor loiska
37
Štítok výrobcu
38
Štítok s oznaením vlastnej hmotnosti a potu sedadiel
39
Štítok s vlastníckou znakou SD a vyrazená vlastnícka znaka a íslo voza
40
Svetlos parného potrubia (na ele voza pri ventile parného kúrenia)
41
Výstrané znaky (na ele voza)
42
Údaj o napätí v zásuvkách elektrického vedenia
43
Údaje o nátere skrine (druh, ruenie) (na ele voza)
44
Vozová skupina (na ele voza)
45
Udriavacia diela (na ele voza)
46
Rázvor podvozku
 
Medzinárodné jednotné íslovanie osobných vozov uruje vyhláška UIC . 438-1. íslo sa skladá z dvanástich íslic zoskupených do skupín po dvoch a troch ísliciach. Skupina íslic na 5. a 11. mieste je podiarknutá a predstavuje vlastné íslo voza. Pomlka je medzi 6. a 7. íslicou a poslednou íslicou.
 
Usporiadanie a význam jednotlivých íslic 12 miestneho ísla na osobnom vozni: 
                                                                                      
Reim voza
Vlastnícka znaka
Prevádzkové znaky
Poradové íslo radu voza
Kontrolná íslica
00
00
     00-00         000       -      0
 
Reim voza- udávajú íslice na 1. a 2. mieste.
 
íslica na 1. mieste: elezniné.info
5
- normálna prevádzka
6
- zvláštny reim
7
- reim spolonosti (elezninej správy)
 
íslica na 2. mieste:
0
- vnútorná prevádzka
1 - 6
Platí pri reime RIC/PPW s týmto významom:
1
Pevný rozchod dvojkolesia
2
Zmena rozchodu 1435/1520 mm výmenou dvojkolesia
3
Zmena rozchodu 1435/1520 mm s prestaviteným dvojkolesím
4
Zmena rozchodu 1435/1672 mm výmenou dvojkolesia
5
Zmena rozchodu 1435/1672 mm s prestaviteným dvojkolesím
6
Voze konštrukne stavaný pre britský obrys
7 - 9
Platí pre vozne v reime PPV s týmto významom:
7
Pevný rázvor
8
Zmena rozchodu 1435/1520 mm výmenou dvojkolesia
9
Zmena rozchodu 1435/1520 mm s prestaviteným dvojkolesím
 
Vlastnícka správa- íslice na 3. a 4. mieste, ktoré vyplývajú z vyhlášky UIC . 920-1, urujú kódy elezniných správ súasne s písmenovým oznaením
 
íslice na 3. a 4. mieste, ktoré vyplývajú z vyhlášky UIC . 920-1, urujú kódy elezniných správ súasne s písmenovým oznaenímelezniné.info
10 - VR
Fínske štátne eleznice
20 - SD
Sovietske eleznice
21 - ALB
Albánske štátne eleznice
31 - MTZ
Mongolské štátne eleznice
50 - DR
Nemecké ríšske eleznice (NDR)
51 – PKP
Poské štátne eleznice
52 - BD
Bulharské štátne eleznice
53 - CFR
Rumunské štátne eleznice
54 - SD
eskoslovenské štátne dráhy
55 - MÁV
Maarské štátne eleznice
70 - BR
Britské štátne eleznice
71 - RENFE
Španielske národné eleznice
72 - J
Zdruenie juhoslovanských elezníc
73 - OSE
Grécka elezniná organizácia
74 - SJ
Švédske štátne eleznice
75 - TCDD
Turecké štátne eleznice
76 - NSB
Nórske štátne eleznice
80 - DB
Nemecké spolkové eleznice (NSR)
81 - OBB
Rakúske štátne eleznice
82 - CFL
Národná spolonos luxemburských elezníc
83 - FS
Talianske štátne eleznice
84 - NS
Holandské eleznice
85 - SBB
CFF/FFS Švajiarske spolkové eleznice
86 - DSB
Dánske štátne eleznice
87 - SNCF
Národná spolonos francúzskych elezníc
94 - CP
Spolonos portugalských elezníc
 
Prevádzkové znaky- íslice na 5. a 11. mieste prevádzkové znaky. Je to sedemmiestne íslo, ktoré je podiarknuté.
 
íslica na 5. mieste:
0
- privátny voze alebo voze pre vnútornú prevádzku
1 - 9
Urené pre vozne, ktoré vlastnia elezniné správy:
1
- voze so sedadlami 1. triedy
2
- voze so sedadlami 2. triedy
3
- voze so sedadlami 1. a 2. triedy
4
- leadlový voze 1. alebo 1. a 2. triedy
5
- leadlový voze 2. triedy
6
- lôkový voze 1. alebo 1. a 2. triedy
7
- lôkový voze 1. , 1. a 2. triedy alebo 2. triedy
8
- osobný voze zvláštnej stavby
9
- batoinový alebo zvláštny voze
 
íslica na 6. mieste oznauje v závislosti na 5. íslici tieto údaje:
a) pri osobných, lôkových a leadlových vozoch poet oddielov jednotlivých tried skutoných alebo fiktívnych,
b) poet náprav (ak je niší ako 4),
c) typ voza zvláštnej stavby (poštový, sluobný, batoinový).
Príklady najbenejšieho zloenia dvojísla z 5. a 6. íslice:
10
- osobný voze 1. triedy s 10 oddielmi
19
- osobný voze 1. triedy s 9 oddielmi
20
- osobný voze 2. triedy s 10 oddielmi
22
- osobný voze 2. triedy s 12 oddielmi
23
- trojnápravový voze 2. triedy
24
- dvojnápravový voze 2. triedy
26
- poschodový voze 2. triedy
41
- leadlový voze s 11 oddielmi
88
- reštauraný voze (voze WR)
90
- poštový voze
92
- batoinový voze
95
- sluobný voze (radu Dsa)
99
- sluobný voze
 
íslica na 7. mieste oznauje najvyššiu rýchlos voza:
0 a 2
- rýchlos nišia ako 120 km/hod
3 a 6
- rýchlos 121 a 140 km/hod
7 a 8
- rýchlos 141 a 160 km/hod
9
- rýchlos vyššia ako 160 km/hod
 
íslica na 8. mieste v závislosti na 7. íslici uruje vykurovací systém, ktorým je voze vybavený (parné kúrenie, elektrické vykurovanie poda druhu napätia):
Príklady pouitia zloenia dvojísla z 7. a 8. íslice:
10
- voze s najvyššou rýchlosou 120 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením na všetky napätia poda RIC (rad Aa, Ba)
12
- voze pre rýchlos 120 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením (voze radu Bai)
20
- voze pre rýchlos 120 km/hod s vlastným vykurovacím zariadením bez priebeného parného a elektrického vykurovacieho vedenia
40
- voze pre rýchlos 140 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením na všetky napätia poda RIC
 
íslice na 9. a 11. mieste oznaujú poradové íslo v uvedenom rade voza
 
íslica na 12. mieste je kontrolná íslica
 
Oznaovanie radov osobných vozov poda predpisu RIC - pouíva sa v telegrafickom a písomnom styku medzi lenmi RIC
 
Veké písmeno
WL
Lôkový voze s dodatkom oznaenia triedy A, B alebo AB
(1. trieda, 2. trieda alebo 1. a 2. trieda)
WSP
Pullmanov voze
WR
Jedálenský voze
WRD
Jedálenský voze s batoinovým oddielom
SR
Tanený voze s barom
A
Osobný voze 1. triedy
B
Osobný voze 2. triedy
AB
Osobný voze 1. a 2. triedy
AR
Osobný voze 1. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom
ARD
Osobný voze 1. triedy s jedálenským a batoinovým oddielom
BR
Osobný voze 2. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom
AD
Osobný voze 1. triedy s jedálenským a batoinovým oddielom
BD
Osobný voze 2. triedy s jedálenským a batoinovým oddielom
ABD
Osobný voze 1. a 2. triedy s jedálenským a batoinovým oddielom
D
Batoinový (sluobný) voze
D Post
Batoinový voze s poštovým oddielom
Post
Poštový voze
MD
Krytý batoinový voze pre prepravu automobilov
DD
Otvorený poschodový batoinový voze pre prepravu automobilov
MDD
Krytý poschodový batoinový voze pre prepravu automobilov
Malé písmeno
a
Trojnápravový voze
aa
Dvojnápravový voze
c
Miesta pre leanie
ee
Zásobovanie elektrickou energiou z priebeného vedenia
i
Prechod voza nemá mechy
k, p, t, y
Voze s ulikou uprostred
l
Rozhlasové zariadenie
m
Voze dlhší ako 24 m
s
Postranná ulika v batoinovom vozni
 
Oznaovanie osobných vozov SD– skladá sa z oznaenia radu a doplujúceho oznaenia (oznaenie je na bonici voza poda obrázku)
 
Oznaenie radu
A
Voze 1. triedy
B
Voze 2. triedy
D
Sluobný voze
F
Poštový voze
R
Bufetový voze (nasleduje za oznaením radu voza)
WR
Jedálenský voze
WL
Lôkový voze
Doplujúce oznaenie
a
Štyri nápravy
c
Leadlové usporiadanie sedadiel
d
Batoinový oddiel v sluobnom vozni pre osobné vlaky
e
Postranná ulika alebo chodba (len pri dvojnápravových vozoch)
i
Ulika uprostred
l
ahká stavba
m
Prípojný voze
p
Poschodový voze
r
Riadiace stanovište
s
Pri dvojnápravových vozoch: rýchlos vyššia ako 80 km/hod
Pri štvornápravových sluobných vozoch postranná chodba
y
Tri nápravy
u
Úzky rozchod
z
Zvláštne úely
Príklad oznaenia: elezniné.info
ABa
Štvornápravový osobný voze 1. triedy a 2. triedy
BDFlm
Dvojnápravový prípojný voze 2. triedy ahkej stavby so sluobným a poštovým oddielom
elezniné.info
 
 Oznaenie historického voza
Oznaenie historického voza
 
 Pouité zdroje:
  1. Ing. Staniclav Jindra, Ing. Miloš Frolík: Osobní vozy SD 1965 – 1976, 1. vydanie, Nadas Praha 1977
  2. Ing. Jan Mrkvika, CSc., Ing. Josef Baslar: Kolejová vozidla, Nadas Praha 1987
  3. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Ing. Dušan Lichner, CSc., Ing. Peter Blaho: Základy elezninej dopravnej prevádzky, U v iline 2008
  4. 1 – Pravidlá elezninej prevádzky, SR 2005
  5. TN 28 0080 (Technická norma elezníc), SR 2008

Svisiace lnky:
tvornpravov osobn voze radu Bdghmeer (11.01.2012)
Osobn voze radu Ampeer a osobn voze radu ARmpee61, alebo 51. MSV 2009 v Brne (3.) (20.09.2009)
Prpojn vozne (1.) prpojn vozne radu Balm/Bix/020, radu BFalm/Bix-Post/BDix/022, radu Balm/Bmx/050 a radu Baim/Bmnp/Bnp/053 (04.08.2009)
tvornpravov osobn voze radu BDsheer (05.06.2009)
Oznaovanie osobnch vozov (2.) v sasnosti platn oznaenie (13.01.2009)


Home