eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Technick������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ inform������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������cie
Oznaovanie osobnch vozov (2.) v sasnosti platn oznaenie
Peter, 13.01.2009 (54654 pretan)

   elezniný osobný voze je dráhové (koajové) vozidlo. Tento dopravný prostriedok je urený na prepravu osôb a vecí (batoiny, bicykle apod.) a pre poskytovanie sluieb. Existuje viacero druhov osobných vozov, a poda úelu ich vyuitia ich mono rozdeli napr. na prípojné, leadlové, lôkové bufetové, reštaurané, salónne, batoinové a poštové. Existujú aj poschodové osobné vozne. Vzhadom na poet a mnostvo typov osobných vozov bol vypracovaní systém ich oznaovania, ktorý umouje ich prevádzku na elezniciach viacerých štátov.

Prípojné vozne sú spravidla ahkej konštrukcie a urené sú pre vlaky ahanými motorovými vozami. Leadlový voze je osobný voze, ktorého sedadlá mono upravi na leadlá. Lôkový voze má v jednotlivých kupé lôka. Bufetový voze je upravený pre oberstvenie cestujúcich a jedálenský (reštauraný) voze má interiér upravený pre podávanie jedál poas cestovania. Batoinový voze je urený pre prepravu batoín cestujúcich, spešnín a pre výkon sluby vlakvedúceho. Poštový voze má interiér upravený pre výkon sluby poštových zamestnancov.
 
Niektoré pouité skratky:
 
UIC - Medzinárodné zdruenie elezníc so sídlom v Paríi
OSD - Organization for Cooperation of Railways
UIC 438-1 - vyhláška UIC urujúca jednotné íselné oznaovanie osobných vozov
RIC - Dohovor a výmene a pouívaní osobných a batoinových vozov v medzinárodnej doprave (Regolamento Internationale Carroze)
 
Oznaenie osobných vozov platné na Slovensku
 
Osobné vozne sú oznaované evidenným íslom, vlastníckou znakou a písmenovým údajom vekým a malým písmenom. Na skrini ruša sú alšie znaky a nápisy, ktoré udávajú konštrukné vlastnosti voza, informujú o brzdiacom zariadení, informujú o kontrolách a prehliadkach.
 
Veké písmeno
A
Osobný voze 1. triedy
B
Osobný voze 2. triedy
AB
Osobný voze 1. a 2. triedy
D
Batoinový (sluobný) voze
Post
Poštový voze
Salon
Salónny voze
SR
Spoloenský voze
AS
Spoloenský voze
WG
Spoloenský voze
WR
Jedálenský voze
AD
Osobný voze 1. triedy so sluobným oddielom
BD
Osobný voze 2. triedy so sluobným oddielom
ABD
Osobný voze 1. a 2. triedy so sluobným oddielom
AR
Voze 1. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom
BR
Voze 2. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom
ARD
Voze 1. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom a sluobným oddielom
BRD
Voze 2. triedy s jedálenským, bufetovým alebo barovým oddielom a sluobným oddielom
BPost
Voze 2. triedy s poštovým oddielom
DPost
Sluobný voze s poštovým oddielom
WLA
Lôkový voze 1. triedy
WLB
Lôkový voze 2. triedy
WLAB
Lôkový voze 1. a 2. triedy
WLAD
Lôkový voze 1. triedy a sluobným oddielom
WLBD
Lôkový voze 2. triedy a sluobným oddielom
WLABD
Lôkový voze 1. a 2. triedy a sluobným oddielom
WSP
Pulmannov (luxusný) voze
DD
Otvorený poschodový batoinový voze pre prepravu automobilov
MD
Krytý voze pre prepravu automobilov
MDD
Krytý poschodový voze pre prepravu automobilov
Malé písmeno
a
Dvojnápravový voze
b
Voze pre prepravu telesne postihnutých osôb
c
Oddiely so sklopnými sedadlami pre leadlá
d
Voze s priestorom pre bicykle
ee
Voze s centrálnym zásobovaním energiou z napájacieho vedenia
f
Voze so zariadením pre diakové ovládanie hnacieho vozidla
g
Voze s alternatívnym oddielom pre obsluhu vlaku
h
Voze pre telesne postihnuté osoby
j
Nerozpojitená jednotka
k
Individuálne vykurovacie teleso
m
Voze dlhší ako 24 m
n
Voze pre motorovú trakciu bez priebeného kábla elektrického vykurovania
o
Dvojpodlaný voze
p
Sedadlový voze s ulikou uprostred
r
Voze so zvláštnym vybavením
s
Postranná ulika v batoinovom vozni alebo vo vozni s batoinovým oddielom
t
Sedadlový voze s ulikou uprostred
u
Úzkorozchodný voze
v
Voze s priestorom pre bicykle
x
Voze ahkej stavby pre motorové vlaky
z
Voze s centrálnym zásobovaním energiou z napájacieho vedenia
 
Príklad umiestnenia vonkajších oznaení na osobnom vozni
 oznaenie voza
 
íslo
Názov znaky, nápisu, výstraného oznaenia
1.1
Oznaenie osobných vozov
3.1
Oznaenie podvozkov osobných vozov
4.
Tranzitné oznaenia poda „RIC“
7.
Skrátené oznaenie tlakových bzd na dráhovom vozidle schválených v medzinárodnej doprave
9.
Oznaenie typu stavaa odahlosti brzdových klátikov
10.
Znaka vozidla vybaveného brzdou kategórie Rýchlik
11.
Znaka pre vozidlo vybavené kotúovou brzdou
12.
Znaka pre vozidlo vybavené kompozitnými brzdovými klátikmi
13.
Znaka pre vozidlo vybavené magnetickou koajnicovou brzdou
14.
Znaka pre vozidlo vybavené elektropneumatickou brzdou
15.
Znaka pre vozidlo s elektropneumatickým premostením záchrannej brzdy
16.
Znaka runej brzdy a jej brzdiacej hmotnosti
17.
Oznaenie hmotnosti dráhového vozidla
18.
Oznaenie hmotnosti dráhového vozidla a potu sedadiel
20.1
Znaka pre vzdialenos otoných apov
20.2
Znaka pre rázvor podvozku
25.
Výstraná znaka – pozor nebezpeenstvo úrazu elektrickým prúdom
26.
Oznaenie akumulátorovej batérie
27.
Nápisy pre prípojky elektrického vedenia
29.
Oznaenie plniacich otvorov na vodu do vodojemu vozidla, vykurovaciu kvapalinu a naftu
34.
Oznaenie poslednej technickej kontroly
35.
Štítok výrobcu s oznaením celkovej zárunej doby a zárunej technickej prehliadky vozidla
37.
Údaje o vykonaní náteru skrine a pouití typu plastického maziva
38.
Prechod dráhového vozidla cez zvány pahorok
40.
Znaky na zdvíhanie vozidla
41.
Oznaenie miesta na podopretie vozidla pri preprave loou
43.
Oznaenie typu nápravového loiska
44.
Znaky vybavenosti rozhlasovým zariadením
46.
Oznaenie miesta na nálepky na vozni.
48.
Piktogram oznaujúci vozidlo alebo oddiel vozidla, ktorý je urený pre nefajiarov alebo pre fajiarov
50.
Piktogram oznaujúci dvere vozidla pre nástup s detským koíkom
53.
Piktogram oznaujúci dvere vozidla pre nástup s bicyklom
56.
Piktogramy: Reštauraný voze, Bistro voze, Lôkový voze Leadlový voze, Batoinový voze
58.
Oznaenie vozovej triedy íslicou
59.
Oznaenie prvej vozovej triedy pruhom
61.
Nápis domovskej stanice na osobnom vozni
64.
Oznaenie miesta a da váenia
69.
Nápis elektrického vykurovania a elektrického osvetlenia
 
íselné oznaenie elezniných osobných vozov poda UIC - upravuje vyhláška UIC 438-2. Kadý osobný voze má jedinené 12 miestne íslo. Usporiadanie a význam jednotlivých íslic 12 miestneho ísla na osobnom vozni: 
                                                                                      
Výmenný reim voza
Vlastnícka znaka
Prevádzkové znaky
Poradové íslo radu voza
Kontrolná íslica
00
00
     00-00           000       -      0
 
Výmenný reim voza - udáva spôsobilos pouitia voza pre vnútroštátnu alebo medzinárodnú prepravu:
 
íslica na 1. a 2. mieste: elezniné.info
50
Osobný voze pre vnútroštátnu prepravu
51
Osobný voze s pevným rozchodom (RIC)
52
Osobný voze s meniteným rozchodom (RIC)
61
Osobný voze pre vlaky vyššej kvality s pevným rozchodom
62
Osobný voze pre vlaky vyššej kvality s meniteným rozchodom
63
Voze pre prepravu automobilov patriaci medzi osobné vozne – urený pre vlaky osobnej dopravy
71
Osobný leadlový alebo lôkový voze s pevným rozchodom
72
Osobný leadlový alebo lôkový voze s meniteným rozchodom
73
Osobný voze pre vlaky vyššej kvality tlakovzdušný
9_
Hnacie vozidlá vrátane prípojných vozov motorových jednotiek
 
Vlastnícka správa - íslice na 3. a 4. mieste oznaujú kód štátu, v ktorom je voze zaregistrovaný:
 
íslice na 3. a 4. mieste oznaujú kódy štátov: elezniné.info
10 – FIN
Fínsko
20 – RUS
Rusko
21 – BLR
Bielorusko
22 – UA
Ukrajina
23 – MD
Moldavsko
24 – LT
Litva
25 – LV
Lotyšsko
26 – EST
Estónsko
27 – KZ
Kazachstan
28 – GE
Gruzínsko
30 – PRK
Severná Kórea
31 – MGL
Mongolsko
33 – RC
ína
40 – C
Kuba
41 – AL
Albánsko
42 – J
Japonsko
44 – BIH
Bosna a Hercegovina (Republika Srbska)
50 – BIH
Bosna a Hercegovina
51 – PL
Posko
52 – BG
Bulharsko
53 – RO
Rumunsko
54 – CZ
esko
55 – H
Maarsko
56 – SK
Slovensko
57 – AZE
Azerbajdan
58 – ARM
Arménsko
59 – KS
Kirgizsko
60 – IRL
Írsko
61 – ROK
Juná Kórea
65 – MK
Macedónsko
70 – GB
Veká Británia
71 – E
Španielsko
72 – YU
Srbsko
73 – GR
Grécko
74 – S
Švédsko
75 – TR
Turecko
76 – N
Nórsko
78 – HR
Chorvátsko
79 – SLO
Slovinsko
80 – D
Nemecko
81 – A
Rakúsko
82 – L
Luxembursko
83 – I
Taliansko
84 – NL
Holandsko
85 – CH
Švajiarsko
86 – DK
Dánsko
87 – F
Francúzsko
88 – B
Belgicko
90 – ET
Egypt
91 – TN
Tunisko
92 – DZ
Alírsko
93 – MA
Maroko
94 – P
Portugalsko
 
Prevádzkové znaky - íslice na 5. a 8. mieste vyjadrujú prevádzkové a technické charakteristiky voza.
 
íslice na 5., 6. a 7. mieste spolone charakterizujú stavbu voza, vyjadrenú oznaením vedajšieho radu voza malými písmenami.
 
íslica na 5. mieste uruje sériu voza: elezniné.info
0
- privátny voze alebo voze pre vnútroštátnu prevádzku
1 - 9
Je urené pre vozne, ktoré vlastnia elezniné správy:
1
- voze so sedadlami 1. triedy (A)
2
- voze so sedadlami 2. triedy (B)
3
- voze so sedadlami 1. a 2. triedy (AB)
4
- leadlový voze 1. alebo 1. a 2. triedy (Ac, AcBc)
5
- leadlový voze 2. triedy (Bc)
6
- lôkový voze 1. alebo 1. a 2. triedy WLA, WLAB)
7
- lôkový voze 1. , 1. a 2. triedy alebo 2. triedy
(WLA, WLAB, WLB)
8
- osobný voze zvláštnej stavby
9
- batoinový alebo zvláštny voze
 
íslica na 6. mieste v závislosti od íslice na 5. mieste oznauje:
 
a) pri osobných, lôkových a leadlových vozoch poet oddielov jednotlivých tried skutoných alebo fiktívnych (A, B, AB),
b) poet náprav (ak je niší ako 4),
c) typ voza zvláštnej stavby (poštový, sluobný, batoinový, voze na prepravu osobných automobilov).
 
íslica na 6. mieste oznauje v závislosti na 5. íslici tieto údaje:
íslo
Rad
Typ voza
Charakteristika voza
10-19
A
Voze 1. triedy
x0 - 10 kupé alebo 20-21 radov
x1 - 11 kupé alebo 22-23 radov
x2 - 12 kupé alebo 24-25 radov
20-29
B
Voze 2. triedy
x3 - 3 nápravy
x4 - 2 nápravy
x6 - poschodový voze
30-39
AB
Voze 1. a 2. triedy
x7 - 7 kupé alebo 14-15 radov
x8 - 8 kupé alebo 16-17 radov
x9 - 9 kupé alebo 18-19 radov
40-49
Ac, AcBc
Leadlový voze 1., 
1. a 2. triedy
x0 - 10 kupé
x1 - 11 kupé
x2 - 12 kupé
50-59
Bc
Leadlový voze 2. triedy
43 - 8 kupé
53 - 10 ½ kupé
63 - 9 kupé
60-69
WLA
Lôkový voze
73 - 10 kupé
44 - 9 kupé
54 - 11 ½ kupé
64 - 10 kupé
70-79
WLAB
Lôkový voze TEN
74 - 11 kupé
x7 - 7 kupé
x8 - 8 kupé
x9 - 9 kupé
Príklady dvojísla zloeného z 5. a 6. íslice a ich význam:
10
- voze 1. triedy (A) s 10 oddielmi
19
- voze 1. triedy (A) s 9 oddielmi
20
- voze 2. triedy (B) s 10 oddielmi
22
- voze 2. triedy (B) s 12 oddielmi
23
- trojnápravový voze (B) 2. triedy
24
- dvojnápravový voze (B) 2. triedy
26
- poschodový voze (B) 2. triedy
41
- leadlový voze (Bc) s 11 oddielmi
82
- voze 2. triedy s batoinovým o dielom (BD)
83
- 2 alebo 3 osí voze 2. triedy s batoinovým o dielom (BD)
84
- voze 1. triedy s bufetom
85
- voze 2. triedy s bufetom
88
- jedálenský (reštauraný) voze (WR)
89
- spoloenský alebo salónny voze (WG, WGS)
90
- poštový voze
92
- batoinový voze
93
- 2 alebo 3 osí batoinový voze
95
- sluobný voze (radu Dsa)
99
- sluobný voze
elezniné.info
 
íslica na 7. mieste udáva najvyššiu rýchlos voza.
 
íslica na 7. mieste oznauje najvyššiu rýchlos voza:
0 a 2
- rýchlos nišia ako 120 km/hod
3 a 6
- rýchlos 121 a 140 km/hod
7 a 8
- rýchlos 141 a 160 km/hod
9
- rýchlos 161 km/hod a 200 km/hod
 
íslica na 8. mieste v závislosti na 7. íslici uruje vykurovací systém, ktorým je voze vybavený (parné kúrenie, elektrické vykurovanie poda druhu napätia):
 
íslica na 8. mieste v závislosti na 7. íslici uruje vykurovací systém:
Príklady pouitia zloenia dvojísla z 7. a 8. íslice:
10
- voze s najvyššou rýchlosou 120 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením na všetky napätia poda RIC (rad Aa, Ba)
12
- voze pre rýchlos 120 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením (voze radu Bai)
20
- voze pre rýchlos 120 km/hod s vlastným vykurovacím zariadením bez priebeného parného a elektrického vykurovacieho vedenia
40
- voze pre rýchlos 140 km/hod s parným a elektrickým vykurovacím zariadením na všetky napätia poda RIC
 
íslice na 9. a 11. mieste oznaujú poradové íslo v uvedenom rade voza.
 
íslica na 12. mieste je kontrolná íslica. 
 
Oznaenie voza
Oznaenie voza
 
 Voze SK – ZSSK Bmpeer 61 56 20 70 202 -2
Znak:
Popis:
B
- osobný voze 2. triedy
m
- voze dlhší ako 24 m
p
- sedadlový voze s ulikou uprostred
ee
- voze s centrálnym zásobovaním energiou z napájacieho vedenia
r
- voze so zvláštnym vybavením
61
- osobný voze pre vlaky vyššej kvality s pevným rozchodom
56
- štát, v ktorom je voze registrovaný - Slovensko
20
- voze 2. triedy s 10 oddielmi
7
- rýchlos 141 a 160 km/hod
70
- elektrické vykurovanie poda druhu napätia
202
- poradové íslo voza v sérii
2
- kontrolná íslica vypoítaná z ísla 61 56 20 70 202 poda vzahu:
 
(6*2)+1+(5*2)+6+(2*2)+0+(7*2)+0+(2*2)+0+(2*2) =
(12)+1+(10)+6+(4)+0+(14)+0+(4)+0 +(4)=
(1+2)+1+(1+0)+6+(4)+0+(1+4)+0+(4)+0+(4)=
(3)+1+(1)+6+(4)+0+(5)+0+(4)+0+(4)= 28
 
Do najblišej vyššej desiatky (30) chýba 2, teda kontrolná íslica je 2.
 
Oznaenie voza
 
Pouité zdroje:
 
  1. Ing. Staniclav Jindra, Ing. Miloš Frolík: Osobní vozy SD 1965 – 1976, 1. vydanie, Nadas Praha 1977
  2. Ing. Jan Mrkvika, CSc., Ing. Josef Baslar: Kolejová vozidla, Nadas Praha 1987
  3. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Ing. Dušan Lichner, CSc., Ing. Peter Blaho: Základy elezninej dopravnej prevádzky, U v iline 2008
  4. 1 – Pravidlá elezninej prevádzky, SR 2005
  5. TN 28 0080 (Technická norma elezníc), SR 2008

Svisiace lnky:
tvornpravov osobn voze radu Bdghmeer (11.01.2012)
Osobn voze radu Ampeer a osobn voze radu ARmpee61, alebo 51. MSV 2009 v Brne (3.) (20.09.2009)
Prpojn vozne (1.) prpojn vozne radu Balm/Bix/020, radu BFalm/Bix-Post/BDix/022, radu Balm/Bmx/050 a radu Baim/Bmnp/Bnp/053 (04.08.2009)
tvornpravov osobn voze radu BDsheer (05.06.2009)
Oznaovanie osobnch vozov (1.) (13.01.2009)


Home