eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Mimoriadny parn vlak pri prleitosti 64. vroia oslobodenia Bratislavy
Peter, 05.04.2009 (11986 pretan)

   Vera si hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava pripomenula 64. výroie oslobodenia. Pri tejto príleitosti usporiadal Klub vojenskej histórie Carpatia a Vojenský historický ústav v Bratislave v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava rekonštrukciu bojov o oslobodenie Bratislavy. Zaujímavosou bolo, e v rámci tejto akcie bol vypravený mimoriadny parný vlak, ktorý išiel z bratislavskej hlavnej stanice a do priestorov Dopravného podniku Bratislava, kde sa rekonštrukcia bojov uskutonila. Spoluorganizátorom mimoriadnej jazdy boli eleznice Slovenskej republiky a Klub priateov histórie elezninej dopravy.

Kee trasa a cieová stanica tohto vlaku bola výnimoná, neušla táto akcia mojej pozornosti. V tejto krátkej fotoreportái Vám ponúkam niekoko postrehov z uskutonenej akcie. Predpoludním som zašiel na bratislavskú hlavnú stanicu. Netrvalo dlho a na stanicu prišla súprava mimoriadneho vlaku zloená z historických dvojnápravových vozov, ktorú k 3. nástupišu priviezla Karkulka T444.0060.
 
Parný ruše 331.037 na ele mimoriadneho vlaku pri 3. nástupišti
Parný ruše 331.037 na ele mimoriadneho vlaku
 
Zo súpravy bol odpojený motorový voze M 262.007 s nádrkovým vozom R551497, ktorý bol v úlohe poiarneho vlaku na tratiach SR. Po odpojení motorového voza M 262.007 s nádrkovým vozom na ele súpravy zostal parný ruše 331.037 Uhranka. Na druhom konci súpravy zostal z dopravných dôvodov motorový ruše T 444.0060. Trasa vlaku bola zaujímavá v tom, e vlak dvakrát menil smer svojej jazdy, take sa na ele vlaku striedali oba rušne. Vlak išiel z bratislavskej hlavnej stanice po trati 132 do stanice Bratislava-Nové Mesto, odtia opaným smerom do stanice Bratislava predmestie a odtia opä opaným smerom u cez vleku Istrochemu na vleku Dopravného podniku Bratislava.
 
Mimoriadny parný vlak, poiarny vlak a nákladný vlak
Bratislava hl.st.
  
Na hlavnej stanici som urobil zopár záberov mimoriadneho vlaku a presunul som pred stanicu Bratislava-Nové Mesto. Tu vzhadom na svoju trasu išiel mimoriadny vlak trikrát, take sa dalo urobi viac záberov na rôznych tratiach. Najprv som ho zachytil na trati 132 pri ceste na stanicu Bratislava-Nové Mesto a potom ke išiel opaným na stanicu Bratislava predmestie.
 
Parný ruše 331.037 na ele mimoriadneho vlaku - tra 132
Parný ruše 331.037 na ele mimoriadneho vlaku
 
Poiarny vlak s M 262.007 pred stanicou Bratislava-Nové Mesto
Poiarny vlak s M 262.007
 
Parný ruše 331.037 na konci vlaku idúceho do stanice Bratislava predmestie
Parný ruše 331.037 na konci vlaku
 
Tretí krát som mimoriadny vlak odfotil u na vleke Istrochemu. Na vleke okrem mimoriadneho parného vlaku bola a posunovala aj motorová jednotka BRKS Plan U, ktorú táto spolonos priviezla z Holandska. 
 
Mimoriadny parný vlak prechádza vlekou Istrochemu
 Mimoriadny vlak prechádza vlekou Istrochemu
 
Parný ruše 331.037 Uhranka na ele vlaku
Parný ruše 331.037 Uhranka na ele vlaku
  
Ke mimoriadny vlak prešiel vlekou Istrochemu, presunul som sa do areálu dopravného podniku. Tu u boli návštevníci, ktorí akali na ukáku rekonštrukcie oslobodzovania, okrem nich tu boli aj do vojenských uniforiem obleení aktéri a bola tu aj rôzna bojová technika.
 
Bojová technika v areáli DPB
Bojová technika v areáli DPB
 
Ma však viac zaujímal mimoriadny parný vlak, ktorý tu bol odstavený. Viacerí záujemcovia mali monos si vyfoti Uhranku v spolonosti trolejbusov, ktoré tu pristavili priaznivci MHD.
 
Vstupná brána do areálu DPB
Vstupná brána do areálu DPB
 
Uhranka v spolonosti trolejbusov
Uhranka v spolonosti trolejbusov
 
Uhranka a trolejbus
 
Vleka Dopravného podniku Bratislava má jednu zaujímavos. Je tu toti koajová sple. Rozchod elektrikových tratí v Bratislave je 1000 mm. Nové, resp. rekonštruované elektriky sa vozia na elezniných vozoch práve sem na vleku DPB. Tu sa pri vyloení postavia rovno na elektrikovú tra a odtiahnu sa do depa.
 
Koajová sple dvoch rozchodov 1000 mm a 1435 mm
Koajová sple
 
Miesto styku dvoch rozchodov
IMG_1130_kolsplet520
  
Kee som mal popoludní alšie povinnosti, rozlúil som sa s priatemi, s ktorými som sa tu na akcii stretol, a išiel som domov. Okrem fotografií sa mi mimoriadny parný vlak podarilo aj nafilmova. Krátke video je zverejnené v sekcii multimédiá, alebo klikni na obrázok nišie.
 
Odkaz na video (otvára nové okno)
Odkaz na video
 
Starý most v Bratislave
Starý most v Bratislave 
 
V sobotu sme si pripomenuli 64. výroie oslobodenia Bratislavy. Priame boje o oslobodenie Bratislavy spod nemeckej okupácie sa zaali 2. apríla 1945 oslobodením Vajnôr oddielmi sovietskych vojsk 2. ukrajinského frontu. Hlavná ofenzíva ervenej armády prišla o de neskôr a 4. apríla sa fašistická armáda dala na ústup. V bojoch o Bratislavu padlo 742 sovietskych, 470 nemeckých a maarských vojakov a pribline 120 civilistov. Zhorelo a bolo poškodených viacero budov, oproti iným znieným mestám neboli tieto škody také výrazné. Poškodených tu bolo aj viacero elezniných objektov, napríklad Starý most a ervený most, ktoré boli po vojne postavené nové.
  
Na záver reportáe sa chcem organizátorom jazdy mimoriadneho parného vlaku poakova za tento netradiný záitok.
 
Fotografie z akcie v Bratislave sú vo fotoalbume. foto: © autor

Home