eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ stanice
Modernizcia eleznice v Trenne sa op posva
admin, 06.04.2009 (5109 pretan)

     TRENÍN 5. apríla (WEBNOVINY) – Modernizácia elezninej trate v Treníne sa tento rok napriek pôvodným oakávaniam nezane. V ideálnom prípade sa s prestavbou eleznice, ktorá si vyiada zbúranie letnej plavárne a desiatok rodinných domov, zane na jar budúceho roku. Agentúru SITA o tom informovala hovorkya elezníc Slovenskej republiky (SR) Martina Pavlíková.

Výstavba eleznice by mala trva 33 mesiacov. Projekt výrazne zmení tvár krajského mesta a stále sa v Treníne nájdu jeho odporcovia. eleznice v súasnosti pripravujú súané podklady a iados o peniaze z Európskej únie. Pavlíková hovorí, e pre štát je nemoné, aby projekt za niekoko sto miliónov eur zrealizovali bez dotácie z Bruselu. “Posun termínov je otázka finanných prostriedkov v rámci Operaného programu Doprava. Zdranie o niekoko mesiacov nie je dôleité, iadosti predkladáme tak, aby sme boli 100% úspešní,” uviedla Pavlíková s tým, e súané podklady majú asto aj tisíc strán.
 
elezniná stanica Trenín
elezniná stanica Trenín

iados o eurofondy chcú poda do októbra tohto roka. Kým ich SR nebudú ma garantované, nevyhlásia ani verejnú súa. Ukonenie tendra, podpis zmluvy a reálny zaiatok prestavby je teda moný najskôr o rok, a to len v prípade, ak sa celý proces nezdrí. Hovorkya tie konštatovala, e súasná hospodárska kríza modernizáciu nepostihla. eleznice krízu pociujú hlavne pri nákladnej doprave, ke pre pokles výroby nie je o preváa.
 
elezniná stanica Trenín
elezniná stanica Trenín

Modernizácia eleznice v súasnosti postúpila po Nové Mesto nad Váhom. Pre Trenín majú eleznice zatia k dispozícii územné rozhodnutie. “Na daný úsek bude vydaných viac stavebných povolení. V súasnosti prebieha majetkoprávne vysporiadanie. Po nadobudnutí vzahu k pozemku budú podané iadosti o vydanie stavebných povolení na príslušné stavebné úrady,” uviedla Zuzana Chalupová z Odboru komunikácie SR. Poda slov Jany Markovej z kancelárie trenianskeho primátora by SR mohli ma potrebné stavebné povolenia na jese tohto roka.
 
Ruše 350.012 na ele vlaku pod Trenianskym hradom
Ruše 350.012 na ele vlaku pod Trenianskym hradom

Modernizácia trate výrazne zmení tvár v Treníne. Samospráva do budúceho roka vybuduje náhradnú letnú plaváre niekoko sto metrov od súasnej. Peniaze na u dostala od SR. Mesto tie asistovalo pri odškodnení desiatok obyvateov domov, ktoré trati ustúpia. “Najvýraznejším prvkom modernizácie v meste Trenín je trasovanie novej elezninej trate cez Váh novým elezniným mostom, budú odstránené všetky úrovové priecestia, urobia sa protihlukové steny a samozrejmosou budú bezbariérové prístupy,” informovala Pavlíková. V pláne modernizácie však nie je rekonštrukcia budovy elezninej stanice. Po modernizácii trate budú môc vlaky cez Trenín premáva 140-kilometrovou rýchlosou.
 
Ruše 362.014 na ele vlaku pod Trenianskym hradom
Ruše 362.014 na ele vlaku pod Trenianskym hradom

S trasovaním trate cez mesto nesúhlasí as mestských poslancov a obyvateov. Niektorí udia iadajú, aby eleznicu viedli mimo mesto. “Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle územného plánu, tak isto prebehlo zákonným spôsobom územné konanie. V rámci územného konania sa vyjadrovali všetky dotknuté organizácie, orgány verejnej správy a miestnej samosprávy, ako aj obania. Na stavbu vydal Spoloný stavebné úrad v Treníne územné rozhodnutie, ktoré zohadnilo poiadavky úastníkov konania. Nie je moné proces vraca, pretoe by sa musel v prvom rade zmeni územný plán mesta Trenín,” dodala Chalúpková.

SITA/WEBNOVINY 

Home