eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Elektrick motorov voze SD EMU 49.001
Peter, 15.04.2009 (15768 pretan)

    Pri príleitosti osláv 100. výroia Tatranských elektrických elezníc, ktoré sa konali v septembri minulého roku, bol v priestore popradského depa pre verejnos vystavený aj elektrický motorový voze EMU 49.001 poda oznaenia SD, alebo motorový voze . 7 T.E.V.D. (Tatranská elektrická vicinálna dráha). Sýtou ervenou farbou iariaci voze neunikol mojej pozornosti. O tejto zaujímavej „Tatranskej elektrike“ je nasledujúci príspevok.

Elektrický motorový voze EMU 49.001 bol do prevádzky daný na jar v roku 1930. Svoju prvú jazdu uskutonil 26. apríla 1930. Mechanickú as voza vyrobila firma Ringhoffer a elektrickú as firma Škoda. Na oceovom ráme voza je umiestnená drevená kostra skrine. Elektrický motorový voze EMU 49.001 je štvornápravový, s usporiadaním náprav Bo´Bo´, s rozchodom 1000 mm. Voze bol urený pre trakné napájacie napätie 1650 V jednosmerných, ktoré sa pouíva na TE. Pohon voza zabezpeovali 4 elektrické motory umiestnené v podvozkoch.
 
Elektrický motorový voze SD EMU 49.001
Elektrický motorový voze SD EMU 49.001
 
Elektrický motorový voze SD EMU 49.001
 
Elektrický motorový voze SD EMU 49.001
 
Elektromotory s napájaním napätím 800 V boli v kadom podvozku zapojené do série, priom zapojenie podvozkov mohlo by sériové alebo paralelné. Regulácia bola odporová, ovládanie bolo nepriamym kontrolérom. Prevodový pomer je 1:4,44. Trvalý výkon voza bol 200 kW, hodinový 220 kW. Celkový rázvor voza je 9400 mm, rázvor podvozkov je 2200 mm. Priemer kolies je 950 mm. Skria voza je dlhá 14300 mm, široká 2660 mm a jej výška je 3600 mm nad temenom koajnice. Hmotnos prázdneho voza je 28950 kg. Voze mal tlakovzdušnú brzdu Knorr, okrem tejto brzdy mal voze tie elektrickú a runú brzdu. Maximálna rýchlos voza bola 30 km/hod. (Pozn.: Niektoré technické údaje sú poda iných zdrojov mierne odlišné.)
 
elo voza SD EMU 49.001
Dodatone nainštalované elné svietidlá
Dolu jeden nárazník uprostred slúi ako naráacie a ané ústrojenstvo
Elektrický motorový voze SD EMU 49.001
 
Podvozok voza EMU 49.001
Elektrický motorový voze SD EMU 49.001
 
Na kadom ele voza je stanovište strojvodcu, ktoré bolo predtým súasou nástupného priestoru. Na kadom konci voza sú z oboch strán vstupné dvere, ktoré sú dvojkrídlové. Z nástupného priestoru sa vchádzalo do oddielu pre cestujúcich. Voze má dva oddiely pre cestujúcich, poet miest na sedenie je 48 miest a na státie 30. Lavice na sedenie boli z drevených latiek. Osvetlenie voza bolo elektrické. Uprostred voza medzi oddielmi pre cestujúcich sa nachádza oddiel pre batoinu. Pre naloenie batoiny do voza slúia dvojkrídlové dvere uprostred oddielu na oboch stranách voza. Okná sú bez rámov, v oddieloch pre cestujúcich so spúšacím kukovým mechanizmom. Na stanovišti strojvodcu sú boné okná na pántoch a otvárajú sa dovnútra. Pôvodný farebný náter voza mal zelený odtie.
 
Kabína EMU 49.001
EMU 49.001
 
Ovládacie prvky na stanovišti
IMG_0117_emu49001_520
 
Kontrolér - detail
EMU 49.001
 
Kontrolér - detail
EMU 49.001
 
Po 2. svetovej vojne bol voze upravený tak, aby vyhovoval predpisom SD. Na elách voza boli dorobené elné svietidlá bielej a ervenej farby. Zmeny sa dotkli aj stanoviša strojvodcu, ktoré bolo rozšírené a od nástupného priestoru bolo oddelené priekou. Upravené boli aj vonkajšie dvere do batoinového oddielu, ktoré boli zúené a zmenený bol aj smer ich otvárania dovnútra. Do interiéru voza boli nainštalované nové svietidlá. Vymenené boli aj trolejové zberae. Takto upravený voze premával na tratiach TE a do 70. rokov minulého storoia, kedy bol z prevádzky vyradený.
 
Druhé stanovište EMU 49.001
EMU 49.001
 
Nástupný priestor
EMU 49.001
 
Po vyradení z prevádzky voze alej slúil na pracovných vlakoch a do zimy 1982/1983 kedy došlo k vyhoreniu elektrickej výzbroje. To znamenalo definitívne vyradenie voza. Voze potom niekoko rokov chátral v depe, bezmála úplne zdevastovaný vrak sa vaka nadšencom podarilo zachráni a zrekonštruova do súasného vystavovateného stavu, teda je nepojazdný vlastnou silou. Sná sa niekedy vaka sponzorom tento elektrický motorový voze s oznaením SD EMU 49.001 podarí da do pojazdného stavu, aby tak potešil srdce nejedného fanúšika svojou jazdou pod Tatranskými štítmi.
 
Vo vozni sú nainštalované panely s informáciami o vozni a TE
Technický výkres voza TEVD s pôvodnými trolejovými zberami
EMU 49.001
 
Oznaenie SD EMU 49.001
Oznaenie SD EMU 49.001
 
Záujemcom o podrobnejšie informácie o tomto vozni (T.E.V.D./TE) odporúam tieto pramene:
 
  1. Vladislav Borek: Elektrické vozy ady EMU 49.0, Corona spol. s r.o., Praha 2006
  2. Veterán klub Poprad   

Home