eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Technick������������������������������������������������������������������������ inform������������������������������������������������������������������������cie
tvornpravov osobn voze radu BDsheer
Peter, 05.06.2009 (33057 pretan)

    Poas akcie „Prebúdzanie Katky“ v košickom rušovom depe boli okrem rušov pristavené aj niektoré osobné vozne, ktoré si mohli návštevníci obzrie z blízka, zvonku a aj zvnútra. Okrem iných tu bol vystavený štvornápravový voze radu BDsheer, ktorý je v prevádzke zaradený najmä na vlakoch vyššej kvality IC. Modernizovaný voze je prispôsobený na prepravu telesne postihnutých cestujúcich. 

Voze radu BDsheer je štvornápravový osobný a batoinový voze s postrannou chodbou. Modernizovaný voze s bonou chodbou má štyri kupé druhej triedy, jeden oddiel pre telesne postihnutých a batoinový oddiel. V kadom kupé je po šes sedadiel, v oddieli pre telesne postihnutých sú dve pevné a dve sklopné sedadlá. Batoinový oddiel má na oboch stranách voza posuvné dvere, veda ktorých je umiestnená zdvíhacia plošina na prepravu osôb so zníenou pohyblivosou.
 
 
Technické parametre voza radu BDsheer
Výrobca
OS Vrútky, a. s.
Oznaenie výrobcu
VR5-4-1996-BD
Rok výroby
1996
Rozchod kolies
1 435 mm 
Dka voza cez nárazníky
24 500 mm
Dka vozovej skrine
24 200 mm
Maximálna šírka skrine
2 888 mm
Maximálna výška voza na temenom koajníc
4 320 mm
Výška nárazníkov nad temenom koajníc
1 060 mm
Vzdialenos stredov otáania podvozkov
17 200 mm
Rázvor podvozku
2 500 mm
Priemer stynej krunice kolies
920 mm
Priemer brzdového kotúa
590 mm
Maximálna povolená rýchlos
160 km/h
Najmenší polomer oblúka pre traovú rýchlos
150 m
Najmenší polomer oblúka pri rýchlosti 10 km/h pri povolenom závitovom spriahle
90 m
Hmotnos voza
44 t 
Hmotnos nákladu
5 000 kg
Nosnos plošiny
250 kg
Poet sedadiel 
26+2 
Napájanie UIC-RIC 
AC 1 000 V 
AC/DC 1 500 V  
AC/DC 3 000 V 
Kúrenie 
elektrické teplovzdušné 
Chladenie 
klimatizácia 
Osvetlenie 
iarivkové s meniom 24 V/230 V 
Akumulátor 
21,6 V; 2x370 Ah 
Centrálny zdroj 
napäový systém poda RIC 
Protišmykové zariadenie 
UIC 541-05 
Brzdové valce 
10" (4 ks) 
Maximálna povolená rýchlos 
160 km/hod 
Obrys voza 
UIC 505-1 
Koncové svietidlá a návestia 
UIC 532 
Zatváranie a blokovanie dverí 
UIC 560 
Ozvuenie
UIC 568 
 
Vozne radu BDsheer vznikli modernizáciou starých vyradených osobných vozov radu Bh, ktoré sa vyrábali v Maarsku od roku 1965. V rámci modernizácie boli pôvodné bonice vymenené za nové. Skria je celokovová, samonosná, pozváraná z valcovaných oceových profilov a plechov. Na obloenie vnútorného priestoru pre cestujúcich boli pouité modulárne panely z polyesteru vystueného sklenenými vláknami. Prieky sú z latovky obojstranne polepenej umakartom REPOSAL. Obloenie nástupného priestoru voza je vyhotovené z hrubej nábytkovej dosky obojstranne polepenej umakartom. elné dvere sú dvojkrídlové s elektropneumatickým ovládaním.  
 
Voze radu BDsheer
Voze radu BDsheer
 
V nástupnom priestore je umiestnená hygienická bunka s uzavretým podtlakovým systémom EWAC. Veda oddielu pre telesne postihnutých je osobitné WC so špeciálnym vyhotovením pre telesne postihnutých.
 
Naavo WC - napravo postranná chodba 
Voze radu BDsheer  Voze radu BDsheer
 
Osvetlenie voza je iarivkové, doplnené individuálnym iarivkovým osvetlením v policiach pre batoinu.
 
Interiér kupé 2. triedy 
Voze radu BDsheer
 
Zásobovanie voza elektrickou energiou je realizované pomocou 3-systémového centrálneho zdroja napätia. Elektrický rozvádza je umiestnený v nástupnom priestore bez runej brzdy. Na tomto konci voza sa nachádza aj miestnos pre personál. Kúrenie, chladenie a ventiláciu voza zabezpeuje teplovzdušný agregát FRIEDMAN spolu s chladiacim systémom FRIGO. Voze má automatickú reguláciu teploty v priestoroch urených pre cestujúcich. 
 
Elektrický rozvádza a ovládacie prístroje 
Voze radu BDsheer
 
Voze má dva modernizované dvojnápravové podvozky Görlitz Vk s kotúovou brzdou pre rýchlos 160 km/hod. Pôvodné klátikové brzdy boli nahradené kotúovou brzdou Dako KBK 10.
 
Oddiel pre telesne postihnutých  
Voze radu BDsheer
 
Zdvíhacia plošina 
Voze radu BDsheer Voze radu BDsheer
 
Ovládanie zdvíhacej plošiny a návod na pouívanie
Voze radu BDsheer
 
Zdvíhacia plošina 
Voze radu BDsheer
 
Voze bol prestavaný a zrenovovaný tak, aby spal poiadavky medzinárodnej dopravy. Je prispôsobený na prepravu na všetkých trajektoch. Vo vozni je 12 ilové priebené vedenie s 13 pólovou zásuvkou a vidlicou, ale do voza je moné namontova aj 18 pólovú zásuvku. Vo vozni je vlakový rozhlas s automatickým hlásiom, vlakovým telefónom a autorádiom s CD prehrávaom. Voze radu BDsheer vyhovuje všetkým súvisiacim vyhláškam UIC pre osobné vozne a jednotlivé konštrukné celky a je urený pre reim RIC.
 
Fotografie voza sú uverejnené vo fotoalbume. © Ing. Peter Páteek
 
Pramene:
 
  1. OS Vrútky,
  2. Propaganý materiál ZSSK.

Svisiace lnky:
tvornpravov osobn voze radu Bdghmeer (11.01.2012)
Osobn voze radu Ampeer a osobn voze radu ARmpee61, alebo 51. MSV 2009 v Brne (3.) (20.09.2009)
Prpojn vozne (1.) prpojn vozne radu Balm/Bix/020, radu BFalm/Bix-Post/BDix/022, radu Balm/Bmx/050 a radu Baim/Bmnp/Bnp/053 (04.08.2009)
Oznaovanie osobnch vozov (2.) v sasnosti platn oznaenie (13.01.2009)
Oznaovanie osobnch vozov (1.) (13.01.2009)


Home