eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Nkladn motorov drezina Tatra Vm
Peter, 27.07.2009 (15379 pretan)

     Na elezniných tratiach nechodia len osobné vlaky, rýchliky, i nákladné vlaky. Pre údrbu elezniných tratí, trolejového vedenia a elezniných objektov elezniné spolonosti disponujú rozlinou špeciálnou technikou a motorovými vozíkmi, i drezinami. Pre rýchlu dopravu materiálu a udí na potrebné miesto na elezninej trati bolo vyvinuté malé a rýchle koajové vozidlo – nákladná motorová drezina Tatra Vm.

Po vzniku eskoslovenska v roku 1918 novovzniknuté SD potrebovali pre údrbu širokej siete tratí malé a rýchle koajové vozidlá na dopravu pracovnej sily a materiálu na poadované miesto na trati. Vznik nákladných motorových vozíkov siaha do roku 1923, kedy firma Wohanka vyrobila prototyp takéhoto koajového vozidla. Sériová výroba touto firmou sa ale nezaala. Šance sa preto chytila kopivnická Tatra, ktorá zaala podobné motorové vozíky pre SD vyrába pod typovým oznaením T 14. Na SD dostali vozíky oznaenie Vm (vozík motorový). Prvé vozíky mali plochý dvojvalcový vzduchom chladený motor T 11 s objemom 1056 ccm a výkonom 12 HP. Neskôr sa do vozíkov montovali výkonnejšie štvorvalcové motory typu T 30 s kubatúrou 1678 ccm a výkonom 24 HP. Vozíkov s motormi uvedených typov firma Tatra v období rokov 1929 a 1932 dodala pre SD v menšom pote (29 + 6). alšou modernizáciou bolo pouitie výkonnejšieho motora typu T 52 s objemom 1910 ccm a výkonom 27,4 HP. Motorových vozíkov s týmto motorom bolo vyrobených v období rokov 1936 a 1954 celkom 586 kusov, prevaná väšina (cca 500 ks) bola vyrobená a po skonení 2. svetovej vojny.
 
Motorový vozík T 14/52 bez kabíny
Motorový vozík T 14/52 bez kabíny
 
Do roku 1947 sa tieto vozíky vyrábali bez kabíny, potom sa na vozíky montovala jednomiestna kovová kabína, na ktorej bolo alfanumerické oznaenie skladajúce sa z dvoch písmen Vm a pämiestneho ísla, kde prvé dve íslice udávali rok výroby a alšie tri inventárne íslo. Od roku 1954 výroba vozíkov bola premiestnená do Trnavy, kde sa v podniku Stavostroj vyrábali a do roku 1968. Poas prevádzky došlo k viacerým rekonštrukciám vozíkov, pri ktorých sa na vozíky namontovala dvojmiestna drevená kabína a tlaková brzda. V tomto vyhotovení sa dodnes zachovalo pár vozíkov, ktoré sú súasou zbierky MDC.
 
Motorový vozík T 14/52 s kabínou
Motorový vozík T 14/52 s kabínou
 
Motorový vozík Vm tvorí pevný obdnikový rám z valcovaných profilov. Na ráme je uloená drevená plošina s rozmermi 2,5 m x 2,5 m. Stredná as plošiny je odnímatená, take cez otvor je  prístupný štvorvalcový vzduchom chladený motor T 52 s objemom 1910 ccm a výkonom 27,4 HP. Motor je uloený medzi nápravami na pravej strane, veda motora na avej strane sú umiestnené vzduchojemy pre tlakovú brzdu. Motor cez rune radenú dvojstupovú prevodovku s vnútornou reverzáciou poháa pomocou lánkovej reaze „Coventry“ zadnú nápravu. V zadnej asti napravo pod plošinou je umiestnená palivová nádr.
 
Štvorvalcový vzduchom chladený motor T 52
- umiestnený je na ráme pod plošinou medzi nápravami
Motorový vozík T 14/52
 
Vzduchojemy sú umiestnené na ráme veda motora
Motorový vozík T 14/52
 
Krútiaci moment sa prenáša pomocou lánkovej reaze na zadnú nápravu
Motorový vozík T 14/52
 
Vozíky nemajú štartér - štartuje sa rune pomocou kuky
Motorový vozík T 14/52
 
Palivová nádr je vzadu napravo pod plošinou
Motorový vozík T 14/52
 
Skrinka na náradie je vpredu na avej strane pred vzduchojemami
Motorový vozík T 14/52
 
Klaksón je napravo za kabínou pod plošinou,
pravé koleso prednej nápravy má pieskovanie
Motorový vozík T 14/52
 
Zadný svetlomet a pieskovanie kolesa zadnej nápravy sa pouíva pri jazde dozadu
Motorový vozík T 14/52
 
Vpredu a vzadu na vozíku sú na konzolách uchytené zníené nástupné plošiny. V prednej asti vozíka je napravo umiestnená dvojmiestna kabína, v ktorej je stanovište strojvodcu. Umiestnené sú tu meracie a ovládacie prvky: riadiaca páka, noné pedále (brzda, plyn a spojka), runá brzda, manometer, at. Štartovanie motora je runé pomocou kuky. Pre otoenie vozidla na trati je moné poui zdvihák s toou, umiestnený v aisku vozíka.
 
Kabína motorového vozíka T 14/52
Motorový vozík T 14/52
 
Spracované poda publikácie:
 
  • 25 rokov MDC, SR 2008

Home